Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор

2 ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в енергийния баланс Прогноза за енергийното потребление на България до ktoe Енергийно потребление от конвенционални източници Енергийно потребление от възобновяеми източници Потребление на полезна енергия Общо първично енергийно потребление ВРЕМЕ Енергийното потребление ще намалява. При УЕР енергийното потребление трябва да се осигурява само от ВЕИ При бързо въвеждане на ВЕИ полезноизползваната енергия няма да намалява. Изчерпване на конвенционалните енергийни източници (нефт, природен газ, въглища ). Мястото и ролята на енергийната ефективност. Предстои временно намаляване на енергийното потребление. Ще започне да нараства въз основа на нарастването на енергията от ВИЕ. До 2050 ВИЕ трябва да осигурят половината от сега потребяваната енергия. Скоростта на въвеждане на ВЕИ в момента не е достатъчна за достигане на УЕР до Повишаването на ЕЕ трябва да запази количеството на полезно използваната енергия и да компенсира намаляването на конвенционалната енергия до цялостното й заместване с енергия от ВИЕ. Полезно използваната енергия е най-важния показател за УЕР. 2

3 Пътят на енергията : разпределение на загубите и конкурентоспособност на доставчика Загубите в енергетиката са значителни. Енергетиката е извън политиката по енергийна ефективност! Разчита се на пазар и регулиране. Загубите при крайните потребители могат да бъдат намалени с енергоспестяващи технологии. 3

4 ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ: ОСОБЕНОСТИ 1. Енергетика: Нарастване на индивидуалното енергийно потребление е неразделна част от развитието на цивилизацията. 2. Енергийна ефективност: третира индивидуалното енергийно потребление като полезно използвана енергия, а не като произведена или закупената енергия. не е спестяване на енергия и не води задължително до намаляване на потреблението на енергия. при наличие на свободен пазар не предизвиква нарастване на енергийните цени (При свиване на потреблението на пазара остават само най-конкурентоспособните производители.) 3. Устойчиво енергийно развитие: Въвежда комплексна оценка, която включва оценки на: - социалното развитие, - икономическото развитие, - сигурността на достъпа до енергия и - влиянието върху околната среда. Не всяка мярка, която отговаря на някои от горепосочените изисквания е мярка за устойчиво енергийно развитие. Цели осигуряването на непрекъснато нарастване на полезно използваната енергия. 4

5 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Е Н Е Р Г И Й Н А Е Ф Е К Т И В Н О С Т, ЦЕЛ : НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ВЪТРЕШНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ ВИЕ ЦЕЛ: УВЕЛИЧАВАНЕ УСКОРЯВАНЕ Социално развитие Стандарт на живот Околната среда Намалени емисии Икономическо развитие Конкурентноспособност Енергийно развитие Енергийна сигурност ВИЕ (t) Сл.колектори, Термопомпи, Биомаса УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ВЪГЛИЩА 24 % внос, голям СО2 замърсител ПЕТРОЛ 100 % внос, голям СО2 замърсител ПРИРОДЕН ГАЗ 87 % внос, един доставчик ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ 100 % внос, един доставчик ВИЕ (el) Вятърни генератори. фотоволтаици ЗАБАВЯНЕ ВИЕ на този етап и при съществуващите пазарнодостъпни технологии не могат да се категоризират еднозначно. При определени условия те могат да влошат състоянието на околната среда; да не осигурят надеждна доставка на енергия; да ползват обществен финансов ресурс по нерентабилен за обществото начин. 5

6 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ Количество Количество енергия, енергия, (koe) koe Себестойност на използвана енергия, (лв) Цена на енергията, (лв / koe) Други, (лв) Себестойност на продукт/услуга/поддръжка, (лв) ВЛОШАВАНЕ Стандарт на живот, Конкурентоспособност, (лв) Конкурентоспособността на икономиката намалява при увеличаване на цените на енергията и на вложената енергия в единица добавена стойност. ПОДОБРЯВАНЕ Разходи за енергия за единица добавена стойност: Сектор Индустрия : България - 26 % ; Германия 14 % Сектор Услуги : България - 5 % ; Германия 2 % 6

7 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 60,7% Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по ЕЕ, март 2018, АУЕР 7

8 СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ КЕП И ИНТЕНЗИВНОСТ 8

9 КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ Енергийното потребление на сектор индустрия намаля с над 1 милион тне само за две години 2008 г. и 2009 г. и той отстъпи първото място като най-голям потребител на енергия на транспорта. 9

10 СРАВНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СЕКТОРИТЕ ПРОИЗВЕЖДАЩИ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 10

11 Енергийна интензивност на преработващата промишленост в ЕС по паритет на покупателна способност с корекция за средна структура в ЕС 11

12 ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В заключение: Директива 2003/87/ЕО: С настоящата директива се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (наричана подолу схемата на Общността ), за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и икономически ефективен начин. Устойчивото развитие е правилното съчетание на ЕЕ и ВИЕ Енергията е стока и тя се продава, а енергетиката е бизнес. За всеки бизнес е необходима стабилна и предвидима икономическа рамка. Цената на квотите нарасна непредвидимо. Значително се отличава от прогнозите на модела Primes, който е в основата на европейският сценарий за развитие на потреблението до 2030 г. Надявам се дискусията да допринесе за очертаване на принципите за постигане на дългосрочно устойчиво развитие на сектор енергетика и реализиране на приоритетите по ЕЕ и ВИЕ по икономичен и икономически ефективен начин 12

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 13

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛА НА ТЪРГОВИЯ И МЯСТОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ОКОЛНА СРЕДА 2014 ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР НАБЛИЖАВА ТОЧКАТА НА ПРЕЧУПВАНЕ 1 СЪСТОЯНИЕ СЕКТОР

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Цветослав Цачев Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг Какво се случи с акциите през 2015 г. Сектори със спад Кои тенденции ще въздействат Кои са акциите с перспектива да растат 1 Съдържание Какво

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Mejdinen doklad_I_2010

Mejdinen doklad_I_2010 Междинен доклад за дейността към 31.03.2010 г. Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през тримесечието, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за 4-то трим.2010

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за 4-то трим.2010 Междинен доклад за дейността към 31.12.2010 г. Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през четвъртото, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно