ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

Размер: px
Започни от страница:

Download "ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka"

Препис

1 ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

2 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее. Колед п к к по де е к о. О. Ко е т д т. од т. утее. те п е a л к од п к к. епел к л е о. е е к те д к у к т т. лк т еде те ко лет т. О. е е т п т. Кот к т л е о. п т к т. л ет л к од п к к. е к еде те д уд ет т. л т ото о е л к од п к к т. -28 т. -67 т то те -, п к к те -, д пт от те л те Deutsch für den Schulstart. 1

3 О Mодул т е л те ту е то от, кл к кто д пт у д те о у е ето п к к, т к тек то е, д де от то те те л те, ко к ет д д кт ел. от ет т то /п к к д д тел т к, к ко то е от т л те т т д лек к л, т, т о е к д. О о о у тел ел одул е д е у де т у е о оло о к у л о т укту е тек т. по т е елт е л от т по е ко одел е д е л е тек т, е е п о- лед т е от о е д. одул т т д, лед то о оп еделе п о е, к то ко о д то /п к к. те е ло е о п о е о у ло е д по п е е п е д е т укту л те ту тек т, к кто уп е л т по е п е к : п е к по о т п о п о о, т е п е к то о о ло те п е к т ето о. то е о те от то одул д е е т оп еделе по ледо тел о т д ето. ед о т е кое о д по е от т по то одул о о е ко т тек то ко пете де т. тт де т е е е кто. к п 6- л - од де к е ко тек то ко пете т о т е п епо тел о д е по е п о о. о т к оп едел колко д е е де т от ет т у е од. кте о к от одул е е д ту л по о т упе е о К ол ко, ко то ек п т о де т о то /п к к. о е п ед тел о д под от то т /п к к т под о т т к/под к де т. Ъ О О ек то ете п о о по- л к о е еле е т т укту. по е то к тек то е, ко то лу т к то одел е д е т укту т по е т о теле /л те ту е тек т. то те/п к к те от п о о е е ет т, е п ед т т от под о т те кт е п е к по о т те кт еле е т к, е то е кт о кл е л т т е те л. е по о ед т т ел д уле т ето по-т уд те т тек т. те кт п е к е о д п о е л, т.е. д к ео од т то о тел о т, д по ле д де т д е по то е ко т кт т, д п ед к дет к те е. д п ле е у пе о ето де т, т кт о д кл п о е к. де т : д д т ко е т 2

4 д о т о ект от л т те д де о т т д е, упо е т к д от о т п о д к т/д о о т ед о, ко то п те тек т е по т т п е : О лед ло, о лед ло от те т, ко е -к е т...? от п к к т е к еде те д уд ет ) д п т од п е :... е е о о т. К к л те, о е е т?). е к по о т п о : лед п ед т е то т /п к к т де т от о т п о по тек т, е ко то е п е е о ото д е. е по т ето тек т л е о, де т е о оло т укту. е к о т е п е я я: д де т от от ет т то д тел к п те - одел е е ед е те т к, ко то по е ето лу е по т де т, п. лет о т л ооп к, п е е л ето л д т д. подо. о е до п едпо т к е те т е от дет к т е ко п одук то ед от д те к те то кл п е к о т е п е, е ед е ето де т. О О О то о о д тек то е по- ол о е по-ко плек т укту. те то п к к е к т те кт о от пед о оп ето п о о по тепе о е п е к ете е, к то пед о т лу ко те к от етод д ло ото ете е, д п ле е ето д п о уд л оп т т о у де т по то кт о д кл п о е ете ето. ете тек т т, п оп еделе о е т, епо т лек к от л т, подк к де т д о т/оп т о е т о ект. от о т, е от о о те одел дет к те к. о то де т т т то т, д т е то то, е п о д подк детето к е ко п одук, к то доп л дет к те к. д по те е де т к т ето де т ето, лу по о т т п т, т.е. п еду д е де т ето. е т е подк т д к т п едполо е к к о е е лу по- т т к то т п е : К к л те, к к о е е лу е? К к о е п к т? е, к к л те, к к о е к е ето? от п к к т од т. о те по т п п о т то те/п к к те лу т е о подпо е е ко те к тел те у е де т, т о е ето по о о тт д пое т пе пект т л те е о д е де т т т. 3

5 е т т д п т т удо ол т е п доп л те ту тек т. то е о д л де т д т т т, д о т оп т к т к, д от о т п о д к т то т. Ч т е п е к : О е п о по тек т оп ето п о о, те от то о о те о е от де т д д т у е т.. т е п е к. т д де т т д п е к т ло е ето, п е к у од кл е ето л де т п е к т ло е ето кл е ето, у од. то е о по е е п е к д лед упот е т е ко одел е д е ло ед о е е... л е к... тек т, к кто к е ло е ето д де... / д о... к т ед... / е е л... ). О О ето о д ко плек по д е т укту тек то е, ко то е ет т от пед о по о т те к по етод д ло ото ете е оп ето то о о. п о по тек т : п о те по д де т то /п к к е от т е о к л те е о де т л л от, о ект л де т, к кт, ко то е по е т о тек т. к де т т д доп л т к ото о о т о т е те по. О е то п о те по тек т т по- д л о е о п о- лед т е те от о е. Цяло те п е к : лед к п о е т, д те, п е к л те ту тек т, е у ло т. л е д ето у е де т д т укту т тек т о оло о, к то пед о т от о о лед упот е т е ко те о ул е д е, л е п е од те оп ето то о о, к кто пол ето е е п о- лед т е от о е д. Ц Я О / К К т т то /п к к п едо т о о т по т е колко о у тел ел ед о е е о. то то одул т о о е о о е е. е т л у де т у е о л д е тел т е, - е е к е о о л ото д е к т к к о у т о, т ое е, ел е т.. подпо д ето ко у к т т ко пете. к т те т л е п ед о д от, ко то де т е т о т е. т т о де т е уп т д п о т епл к е о л е о о л кте т к. т т п к к те о т к е под од о ед т о т д е лек к ле п т т укту. е по то е е те т л т е по е тот т упот е т ду т укту, което о у у о ето. 4

6 1 о т д /де о т : От о е п о, то т. е о т е п е. одел е те л : к, пл т л, к те к от пл т л, Л К ол ко - од де : к т к - од де : к т к - од де : к т к од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. д от к те к от пл т л. у к т К ол ко т д е л д ѝ е ло то к. е к т к е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д К ол ко. : е, к д п ед т К ол ко. о е упе е о. К ол ко е е о ле, ел к, о е о о у е, ото о о о д ете от к те у те е е. К к о п т упе е о те? е по т о т. к К ол ко по де т д т т у. о к то. е е е д п, т дет к д. то, д е е до е л п т то. еле к : ек т т о е д де т т к п т ле т к т к д е п о ед ек п т, ко то К ол ко о о то. : е ед о коте е ед о ку е е, ко то е л д е од т о т. е од л л те ко одк о т? ко о? к к о п те т? ец т от о т. :, коте ето ку е ето л о т. к те л д е ете к к о е е лу ло т? о лу те тел о, то т е к о т. к то т. о т ло ед о е е ед о коте е ед о ку е е. Коте ето е к ло к, ку е ето ко. е еел д у о лк к к к д е е к л ко, л к от д у те котк ку ет. 5

7 ед о е лете де коте ето ку е ето ле л ку ел д о лк т к к под к т ед о д о. - у, о е о е! опл к ло е коте ето о п тел. - е! от о о ло ку е ето. т к е к д по е! де д от де о т! е п о л д о о е д е д т о о те е е! т к, те е л д от д т одк о т. те д л о ел по е е т те о к п те к т л до ед о ол о д о, к дето ед л д по т. о ед о е е л о тел ото коте е е ло д е пок те до д ото, отк дето о ело д л д дл т т еле о. Kу е ето о т ло долу д ло. ед от о е п д л ед к то о у л т ку ето. /туп! ( пок к к.) - ууу! т е ло е ку е ето к т ло: - Коте е, п е т д е е к!. - е! от о о ло котето от о е. ло е лко е е туп! о е ед к п д л л т ку е ето. - Коте е, ед п е т д е е к л д у п т д до д те одк о т! к ло до ото ку е е. - е! от о о ло от о о котето. - ко е то? о т е тук поп т ло ку е ето. Ку е ето ло о о д то. Котето е о лед ло д ло ед лк к к те. ок к т к т. - то ко л к те п е лото е е! Ку е е,, о кло ед к те к, де к, ко л долу! Ку е ето по лед ло о е д ло лк т к те к. к л : - д е! л е е д,, п о то к д е по е у! о л то, ко е у л. о е е е л до то к, то к те к т. ло е е, л ето по ло д л коте ето ку е ето е л д е п е т у до. к ку е ето екло коте ето: - е, е е т л е к те по е! к е е п, л? Коте ето ло тл о, е ку е ето е у е д то е п к е к д д т ед о одк о т. л т к, де? от то т де т по о т п о. е л то т? К де от л коте ето ку е ето одк? К де ед л д по т коте ето ку е ето? К де е пок те ло коте ето? К де о т ло ку е ето? о ку е ето е до ло? Ко л л к те долу? К к л те, е от де л ку е ето д у п т коте ето о т одк? 6

8 е т к т о о т е п е. : л л те ко е о, което о т е т д е п, к то к те к т? де, ко к д к е? ец т от о т. е т д п т к те к от пл т л по одел, оте от. 7

9 2 Ко е к ел под ле лото д /де о т : От о е п о, то т. е о т е п е. у е те л : ет ол, Л од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. е к т к е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко е до е л о е ед то ко к. е е к к к ед о под ле лото коте ето ку е ето е к ело е о. к те л д ете к к о? о лу те тел о, то т е к Ко e к ел под ле лото?. к то т. Ко е к ел под ле лото ло ед о е е ед о коте е ед о ку е е. Коте ето е к ло к, ку е ето ко. е еел д у о лк к к к д е е к л ко, л к от д у те котк ку ет. д е е ко к ле л д п т. е о т ко е уд л от т е у. - у, ко под ле лото по л ло ку е ето е т епе ло от т. Коте е, коте е, ко под ле лото! п о к л е ко. о коте ето к ло п ло еп о уд о. - у о удо, ко то то к т д е у к т! по л ло ку е ето. о к ло по- л о: - ке, ко под ле лото! ууу! о к п од л л д к д п еп о уд о. : ете л к к о, де, ек к ед о д к е, о е п к д у пее д уд к : ко под ле лото! - к к е уд л : 8

10 - К к о е е лу ло? -, т, ууу от т ку е ето у ло у ду е о ело д е д о о п л о. : е, ете л к к о е к ло д к е ку е ето? ко под ле лото? - о лед то под ле лото! к л к. о т к то ку е ето е т у ло д по лед е под ле лото, коте ето ело ед е е о ет ло е о под ле лото. Ку е ето о д к ло. ете л к к о дел под ле лото? е оле о. - о о те удо е! од ле лото удо е! Олеле, е де! к л ко. - ко, удо о п к к те! к л к ет л л п т. : ете л, де, к к о е к ело под ле лото ед лк к. т т о те ѝ етел толко л о, е ле д л к то кое удо е. к ко л под ле лото уло л к т. Отто ко е е т у л е е, ко то у л о е т у о е под ле лото. - о у о т от о о е ко к. от к е е т у лел ко. о е, е коте ето по лед то под ле лото. л т к, де? от то т де т по о т п о. е л то т? К к о е лу ло ед е е, ко то к ко ле л д п т? о е упл ло ку е ето? л л ед коте ето ку е ето, е под ле лото к? К к о дел - п ед к ко под ле лото? К к о уло ло коте ето под ле лото? т у л е ку е ето е о е, ко то о е у у о е? е т к т о о т е п е. : Ку е ето е т у ло, ото уло т у о е под ле лото. е т у те л е по ко п е о т? о? ец т от о т. е т д у т к оле о. ко п е е, о е д у к д к т п е. 9

11 3 ооп к д /де о т : о е оп е от. От о е п о, то т. е о т е п е те л : ле копл т, ет т, ел л т, лу те, од о,, Л, Л Л, Л Л - од де : к т к,,, - од де : к т к,,, - од де : к т к,,, од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. Л е. Л д е коп по ед о де т. о е д под от т о е о, ко то д топ т д о ет дл те де т. е к от т к е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о уко култу Оп е т : к ед т т / к. К т к те от по т е ед т, т к е д е д т до е от к де. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко е до е л о е ед то ко к. е е к к к те от л ооп к. е л л те ко ооп к? ко о? К к о д те т? ок о е е ооп к. : ко к дел т - л от. к те л д к к к о е лу ло т? о лу те тел о, то т е к ооп к. к то т. ооп к ло ед о е е ед о коте е ед о ку е е. Коте ето е к ло к, ку е ето ко. е еел д у о лк к к к д е е к л ко, л к от д у те котк ку ет. д де дк, едк т ко к, е л д еде ооп к. ко к л п п т ооп к т о о е ло. - п ед дел о. л о о е. л оле о по то о т л л т. : е о ете л д п те т к? о ете л д т те л т к то о т? ( де т т т л т от л о д о колко п т, де т пок т от ет т к т к. 10

12 лед то дел ло. о л о о е, л д л о от т п л те ко к к. : е о ете л д п те т к? о ете л д т п те те ко к к к то ло? ( де т т п т те ко к к, де т пок т от ет т к т к. о ле ко, к дк дел т. о л е л о о т о. : е о ете л д п те т к? о ете л д е ете т о к то т? ( де т е т т о к то т, де т пок т от ет т к т к. - к дел ко те. е л к о, л ко к под к л е ело. к л д по л т ле л п т. : е о ете л д под к те к то т? ( де т под к т к то ко лет, де т пок т от ет т к т к. ете л к к о е лу ло т? Ко те л л д. дк, ко к л. л л. ед ед ко л л п к т к. - Олеле! у! ук л л о к. о е ѝ е ло. е ко ол ло. до дк е по л к ѝ леп л ле копл т л п к т. к е по у т л о о по-до е. е е т, ко то ле л, к екл ко: - д е о о, ко то е т от те ооп к! - к е л л е ко. : к е п, л т к, де? от то т де т по о т п о. е л то т? К де ел дк ко к? К к от ло ооп к? К к о е лу ло ооп к? К к о п л дк у до? К к л те, де, е т л е е ко к, ко то т д у п т от те? е т к т о о т е п е. : у е к к о е лу ло ооп к. е л / л л л те ко от ооп к? 11

13 ец т от о т. к те т к т к от те от то т. лед то д п о, от те, де т от о т. Кое от о о от? Кое от о п еее? Кое от о? Кое от о оле о? е т от т о от ет т. е т у т по о т ло те отдел те т о т. лед то т леп т по от ет. у т лу те е те ѝ леп т т к п е т о у т т, п ед е о. лед то п т к лете о т од о отпе т дл те. о ел е о е д е е е леп л д е у кло, ко то д ед о т. 12

14 4 ядо яп д /де о т : От о е п о, то т. е к. О ет е пл к е те л : к т к Л О Л О 4-1 Л О 4-6); Л Л ; Л ; ет ол, леп ло, л т о о пл к од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. уле е е де т д у п те к л т те, ко то е лу т о о пл к т. Л д е коп по ед о де т. е к е е т о от до от ) т к п о тел о е то е е ко о? е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о е к по к т к уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко е до е л п к к ед д до ед. е л лк д. е, ете л к к о е то д? ец т от о т. : о о т к, то е то, де о ет, д ет л еле у. О к о е о е де о л о до тото, к дето ее д т. е, т д дото л д, ко то от ле д л у к, до т, к т д у еле у. К к д у еле у по те? к к о о от ле д еле у? ец т от о т. : о о т к, д т е еле уко те те, пол т к, док то по т у е т. о д т е е. е, е л л те ко плодо е л еле у д т? ец т от о т. :, т д дото л д. к те л д ете к к о е л д дото ед де д т? о лу те тел о, п к к т е к до п. к то т. 13

15 ядо яп ел ко тл о ед ед д до. е л лк д к, ко то от ле д л у к, до т, к т д у еле у. д де д дото е л д т ед о о п. - е, е удо! К к ол п уд л е д дото п т, л д е е ел д д п, д д от е т. к еп д к т / те т / л т к т к т д дото, л п т. п л л, д п л, о п т е е покл л. - д е п. по о по л л д дото к л т. л е т д дото д т оп т л д к т п т. л к т к т д дото т. п л, д п л, о п т е е покл л. - д е п. по о екл т к л у к т. т к т т оп т л д д т п т. л к т к т д дото, т у к т. п л, д п л, о п т е е покл л. - д е п. по о екл у к т к л ку е ето ко. л к т к т д дото, т, у к т ко о ко е п тек л по о : дото к л т, т к л... ( ец т доп л т о т л те по о.) о о т к, ет т оп т л д д т п т. п л, д п л, о о о т п е е покл л. : К к л те, де, к к о к л то ко? ец т от о т. : о о т к : д е п. по о " ек л ко к л коте ето к. л к т к т д дото, т, у к т, ко к о ко е п тек л по о : дото к л т, т к л... ( ец т доп л т о т л те по о. ет т оп т л д д т п т. п л, д п л, о п т е по д л. - д е п. по о к л к к л к т к. л к т к т д дото, т, у к т, ко, к к о, ко е п тек л по о : дото к л т, т к л... ( ец т доп л т о т л те по о. е т т оп т л д д т п т. л е д о ед д у д п л, д п л к л. ед п т лко е кл т л, лед то 14

16 о е лко к е т т д у о у пел д к т л т от е т. лед то е л о о т п к. : ете л, де, к к о п л о о т п? ец т от о т. к т от л ку л т от п. т к е л дко е о т л. д л, п л е е ел л. от то т де т по о т п о. о д дото е о ел д д п т от е т? Ко о по к л д дото по о? Ко е п тек л по леде по о? К де от е л о о т п? К к о п л к? по т к т к т к е о от п к к т т к, е д е д от к де д лу по о. лед то п о ко о, е о те п к к т. : е, е е е ед. е к К ко о е д п о, е т д от о те. п п о е от о о ко. К ко о к л д дото? ко: т. : е е те ед, де.. Ко о к л д дото?. Ко о к л т?. Ко о к л у к т?. Ко о к л ко?. Ко о к л к? к по к т к. пок де т к т к по п к к т до п, к то по т епод еде у т. подк де т д ед т к т к те т к, е д п т п к к т до п. : е, по т ете к т к те е о те ед, ко то е по т п к к т. еле к : е е о к то ет п де т д п е к т п к к т. опо о е д лед те п о : 15

17 Ко к т к д - п ед? Ко к т к д по ле? Ко к т к д лед то? Ко к т к д - к? : К т к те еде п л о о е д д к к д дото отк о о т п к к о е лу ло лед то. под лед одел: д де д дото д л д к т ед о о п. л толко о о, е то е о л д д от е т. то к л т, у к т до те от по о. д у о к д п л, д д т п т. е д п л, д п л к л ед о у пел д д т п т. лед то е л к. к т п л ку л т от п о т л к е. лед т д де т п е к т. е т о ет т е о те, т п т пл к, под е д к п л т по ледо тел о т. 16

18 5 лето ол т д /де о т : е т от о т п о, то т. у е. т те л : к к п к к т лето ол т л т л п е е т Л Л4, Л, к д т о пу кт о у котк од ото к : е п от т о епо о е те те л. д у к д т о пу кт о е т т котк. Л д е коп о ок т упот е о е д е л д е е т т ке те. е к т к е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, д е К ол ко е до е л от о о ед уде п к к. е е к ед о ле ед ол. е, о те л д у те? К к о о те д у те? к к о о те д у те? ец т от о т. : е е к ед п к к ед ол, ко то о ел д у. лу те тел о. От п к к т е е ете к к о у л ол т к к о е лу ло. к п к к т. о е е к пок от ет те к т к от к к т л от л до ете. о е т у е от котк т т д де д л тел о о леде. от ет те е т по о е тек т. лето ол т ло ед о е е ед о о е е о. у т о л ед ол. д де, ко то о п л, т е к ло ед о ле. д ло то ол, ло о о по к ло к дуп т. - у е, ол т е! ол л е ол т. к к о т? от д о е о е д е де. - е те! от о о ло лето. т е те то т по то о е о д. то т к! лето п ло л о ол. - О к л ол т. о по ол по леде п т д у е о, по ле п, к к ото к. - к д де л ло е лето, у! о к е п к е те лк к ет. 17

19 д л те ко ол т у л ед о к е. ок. - К к л л е то? поп т ло лето. - о е к к л д е от о о л ол т у л о е т лк к ет. ок. - е, е е к к л, то по е о дуп до ет ло е лето. - о е дуп д л л е ол т у л ед ол к. ок. - Я лк л е то? поп т ло лето. - о е лк д е к л ол т у л колко т к пле к к ет. ок. - де к л то? поп т ло лето е о л ло. де, по- ко о, е у о е т те. - о к о е ед ут к л ол т. ко то по л д у те л ет ок., лето к ло: - о п л кот е у по е е! ол т е е у л оле у т. ок. - о то е т к котк! п к ло пл е ото ле. о о! е ту ло к дупк т. Отто лето е еело д пок е о. ол т о до д е ее о е т л е т к к. от то т де т по о т п о. уле е е де т, д к п о, пок от ет те к т к от к к т л от л до ете. е л то т? Ко еел т о? К к о е лу ло, док то о п л? о лето к ло д е е ол? К к о о по ол л то? К к о у л п о ол т? К к о по л ло лето, е е у л ол т? К к о у л лед то ол т? К к о по л ло лето, е е у л ол т? К к о у л к ол т? К к о по л ло лето, е е у л ол т? К к о п ло лето, ко то д ло, е ол т е у л котк? о ол т т л к? п о т п к к т о е ед. д 2 е т т те т. о де т, е е д т т п к к т лето ол т. де т п по т ко е о те от п к к т. 18

20 ед к т те т л е п о е д т о е те т л. де т т т к. о де т, е е е уп т ед о к к е о т п л о епл к те е о те, е о о о у т о л т ое. пое ол т. по д п е к п к к т, д к по то ту т ко тек т к ол. к епл к те ек е о по е те т е е п т ло т тек т. к епл к е к п о от о о - тел о. лед то подк де т ед о д по то т епл к те от ет т то. о то е к л т п к к. епл к : 1. К к к л ол т, ко то лето о ло о по л кло к дуп т? ек д о к е у ол о: у е, ол т е! к к о т? от д о е о е д е де у ол о. 2. к к о у от о лето? о к е пл тел о: е те! т е те то т по то о е о д. то т к : - пл тел о. 3. К к о по ол л ол т? ек о к е у ол о: к по леде п т д у е о, по ле п, к к ото к у ол о. 4. К к о у от о о ло лето? те ду е к е п е о, лед те пл тел о: о е, у! о к е те лк к ет. 5. К к о поп т ло лето, ко то ол т у л п к? ек о к е до т о: К к л л е то? до т о. 6. К к о от о о л ол т? ек о к е д о: о е к к л д е д о. 7. К к о поп т ло лето, ко то ол т у л то к? ек о к е е д о: Я лк л е то? е д о. 8. К к о от о о л ол т? ек о к е д о: о е лк д е д о. 9. К к о поп т ло лето, ко то ол т у л колко пле к к ет к к о о п к ло д п? ек к е п т т до т о, то т по ед о: де к л то? де, по- ко о, е у о е т те. 10. К к е п ол л ол т? ек о к е у ол тел о: о к о е ед ут у ол тел о. 19

21 11. К к о к ло лето, ко то д ло, е л т е по котк? ек д о к е упл е о: о п л кот е у по е е! упл е о. лед то дел уп т д от о лет ол к то ол к ол к к т к от ет е о д е к т детето. то е кте о тт пе о : л о кте т к, к д. лед то под от ет т епл к, де т, ко то т т ол, по т т. то епл к те т д оп о те, д о т де т д уп т до ло о. пое ол т. т л т долу. ол : ол, к пед о це : оп едел е е т к де е т т де т, к к е е д т, к де е де дуп т к т. л к д т о пу кт о у котк т лото, к то по е е д т т т л л де, ко то т ол т ол, уде ел т по ко ту от ет те т котк т. у т е, д у от ет те т котк т по е е д т т е д е п ед тел о у пу кт л. оля ол т лето ол т лето ол т/ лето ол т ек т ло ед о е е ед о о е е о. у т о л ед ол. д де, ко то о п л, т е к ло ед о ле. д ло то ол, ло о о по к ло к дуп т. у ол о у е, ол т е! к к о т? от д о е о е д е де. пл тел о е те! т е те то т по то о е о д. то т к : -. лето п ло л о ол. у ол о к по леде п т д у е о, по ле п, к к ото к п е о о е, у! пл тел о о к е те лк к ет. д л те ко ол т у л ед о к е. о т по ко ту те/ у ед о к е. до т о К к л л е то? д о о е к к л д е. 20

22 ол т/ лето ол т ол т/ лето ол т ол т/ лето ол т/ лето ол т у л о е т лк к ет. лето по л ло, е то дуп те к к л. лед то у л ед ол к. о т по ко ту те/ у т лк к ет ед ол к. е д о Я лк л е то? д о о е лк д е. ол т у л о е колко т к пле к к ет. о т по ко ту те/ у колко пле к к ет. до т о де к л то? по ед о де, по- ко о, е у о е т те. у ол тел о о к о е ед ут. ко то по л д у те л ет, лето к ло: о т по ко ту те/ у л ет. упл е о о п л кот е у по е е! ол т е е у л оле у т. о т по ко ту те/ у у т те. упл е о о то е т к котк! о о! ту ло е лето к дупк т. Отто то е еело д пок е о. ол т о до д е ее о е т л е т к к. етето ол у ед о еле о о е те т л т д де по то е лед де, к то де т пое т ол те от п ед де. еле к : о е д п уд ок, док то т е те т л т. елт е у о п о у т о т о п. д кто о. по- ол те т о т о е д п к тко п ед т е ктьо те п к к т л де т е п ед т т по лед : : лето ол т уд ок от: ете : К т ете : : л ко... 21

23 о о к о е о о о е е де т. лед п де т т ел е о ок т о д лу т т т о т е уд ок по то у т от о о тек т п к к т. 22

24 6 Колед п к к д /де о т : От о е п о, то т. е о т е п е. т. у е пе е те л : Л - од де : к т к 2,,, - од де : к т к,,, - од де : к т к,,, од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. е к е о ) Колед у т т к е л те ту п е е д ето тек т е к по о т п о уко култу Оп е т : еле к : т о е д е е д е л т по ед ту. к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко е до е л о е ед то. о е ед kолед п к к. е ете л к к о е то Колед, де? е л ко ко е Колед? к к о е лу то п к? ец т от о т. : т п к к е к ед е е о ек. е е к к к о е лу ло е о. то т е к Колед п к к. к то т. Колед п к к ло ед о е е т е е т е. о е ето е к ло л, о е ето Л л. е еел лк к к к ед о ел е л о до о т. д ут, то о п ед Колед, л Л л ле л д о дел, е т о е пел п т. т то ле о пел у к те п к. д о о л т т п. е ко л т уп л ко. - де д п е е о ек! е л л Л л. От пу к те п л е е о ек, ло л у д ке те о, о ко о ле, к к лп к ел т т п одуп е те д е дк. екл о т л. ( пок к т к е е о ек. 23

25 - л, Л л, к о е е е! о, п те е у до! к л к. ук л к к де т, о е ел л, е от д о ето Л л п д ло п ото до до Колед. о е т кул ло до т л о т ло т. : е, о л Л л л п л п о до до Колед? ец т от о т. л ето л ло лу т е пок л д оле о. л т л по д то то е д л. -, к к о е то? по л л то. д, то е п ото де т. л, Л л, о е ете п ото е ете! о де т отд л от л у до. - Олеле, ед! к к! К к д е е п ето до до Колед! то о е т от о т е д л е. ( пок к т к е к. - о е о, ол те, е то п о о е до Колед! по ол л у т о т л. - е о, к до, д п о ет п к к о те де. л! о д е! к л е л по п т. е лед д л о л Ку о л о. ( пок к т к лк.) - Ку о л о, ол те, е то п о о е до Колед! по ол л т л. - е о, к до, д е ел о те де! л! о д е! от о о л лк т от л. От л е т л кл к л: -, к к о д п е, к то к к е о д е п ото! то о е т ед о лко е п л ло е о ек лед ло о у. ( пок к т к е.) - д е, ко! К де от? поп т л т л. - д е! от л д т е о п е от о о л л д т ек. - е т д о о ко, л т д е е п ото де т до до Колед. - о е л ло е ето. д ло е то, е е п е п е о ко е о е д по о е е о ек. ело л п к те о ко ето п ето о под к ло по п тек т к к т до Колед. д у т ут л Л л е л под ел т ед у е, ук е ол е е п делк. - о, т те, те, до Колед т е полу л п ото! ок то е п л, то е до е л е т, ко то по ел е! е ел де л Л л е п л л е т по пу к, ко то л пок т л, дел, е о т у о - Ко л е ел о ко е о ек? удел е де т. е о до е л от к ед о ко о ле т л, под к у ло л е о л е. - О, к к о п ек о л е! д л е т л под к де т. Ко то до о п, до о полу. т к, де, ко е те до по лу, е полу те под к Колед к то т л. 24

26 от то т де т по о т п о. К к о п л л Л л от пу к? К к о у л де т п т л? ете л к к о п т де т п т до Колед? о т л е о ел д е е п ото до до Колед? Ко о по ол л т л - п ед по о? Ко о по ол л по о лед то? Кое от о до ло к? К к о д л т л ко? К к у по о ло ко? К к о е лу ло д у т ут? К к о е л л Л л под ел т? К к под к полу л т л от де т? е т к т о о т е п е. : е, е п у те л Колед? К к о п те то де? л л те п о до до Колед? К де до Колед о т под те де т? ец т от о т. е т т те т. п по де т колед т п к к ко ту т е лед де о, е е т те т по п к к т е е е /п те т. е е колед т п к к!). о л ед о де т ко ол от п к к т е т ко е о те. ед к т те т л е п о е д т о е те т л. де т т т к. о де т, е е е уп т ед о к к е о т п л о, е о о о у т о, ду те от ол те те т. к епл к долу о о -е о о л о тук: о д е о, е д о подк де т под ед д к т ду те е о те о о у т о п о е е л. о то е п о ед о т л те епл к. епл к : 1. К к е у уд л т л, ко то д л п ото? ек д о к е у уде о:, к к о е то? о д е о, е д о. 25

27 2. пл л е т л, е о е д е е п ото, к к. ек д к е упл е о: Олеле, ед! к к! К к д е е п ето до д до Колед! упл е о, е по о о. 3. К к по ол л т л е д у по о е. ек д о к е у т о: о е о, ол те, е то п о о е д до Колед! у т о). 4. ек т л л де т е. К к о к л ек т т л? ек д о к е т о: д е! от л д т е о п е ло то т о. лед то п едел ол те к то ол к ол к к т к от ет е о д е к т детето л д под од ек т от тек т де т по е е п ет п. т ел под от ет ото к е, детето, което е от ет т ол, о по т. од ето то тек т е о, д о т де т д уп т п л те о. то к т т д оп о те, д о т де т д уп т то о до ло о. пое ол т. ол : е т о ек т л, е к, лк, ек пед о оля т л т л т л е ек т ло ед о е е т е е т е. о е ето е к ло л, о е ето Л л. е ел лк к к к ед о ел е л о до о т. д ут то о п ед Колед л Л л ле л д о дел, е т о е пел п т. От пу к те п л е е о ек. екл о т л. о л де т п т л по-к о от л у до, е д еле т, е от д о ето Л л п д ло п ото до до Колед. о ло п д ло то о до т л о т ло т. е о т, п о уде от по д лу т, т л ел л п ето. о д е о, е д о, к к о е то? д, то е п ото де т. л, Л л, о е ете п ото е ете! о де т отд л от л у до. упл е о, е по о о Олеле, ед! к к! К к д е е п ето до д до Колед! то о е т от о т е д л е. у т о о е о, ол те, е то п о о е д до Колед! п п о, тел о 26

28 т л Ку о л о т л т л ко т л ко е о, к до, д п о ет п к к о те де. о-оп о те т: е о.. е т е к т. л! о д е! е л по п т. е лед д л о л Ку о л о. у т о Ку о л о, ол те, е то п о о е до Колед! п п о, тел о е о, к до, д е ел о те де! о-оп о те т: е о.. е т е к т. л! о д е! лк т о от л. От л е т ко кл к л: от о, к к о д п е, к то к к е о д е п ото! то о е т лко е п л ло е о ек лед ло о у. д е, ко! К де от? ло то т о д е! от л д т е о п е. е т д о о ко, о т д е е п ото де т до д до Колед. о-оп о те т: е т д о о ко, т е е е то п о до Колед. о е. д ло е то, е е п е п е о ко е о е д по о е е о ек. ело л п к те о ко ето п ето о под к ло по п тек т к к т до Колед. д у т ут л Л л е л под ел т ед у е, ук е ол е е п делк. до Колед л полу л е е п ото до е л под к де т, док то пел. е ел де л Л л е п л л е т по пу к, ко то л пок т л дел, е о т у о. е о до е л от к ед о ко о ле т л, под к 27

29 у ло л е о л е. Ко то до о п, до о полу. еле о о е те т л т д де по то е лед де, к то де т пое т ол те от п ед де. еле к : о е д п уд ок, док то т е те т л т. елт е у о п о у т о т о п. д кто о. по- ол те т о т о е д п к тко п ед т е ктьо те п к к т л де т е п ед т т по лед : : Колед п к к уд ок от: ете : К т ете : ете : ете : ет : ло ед о е е... о о к о е о о о е е де т. лед п де т т ел е о ок т о д лу т т т о т е уд ок по то у т от о о тек т п к к т. е т у т пе е т о е пе п т. 28

30 7 Ко е т д т д /де о т : От о е п о, то т. е к те л : к т к Л О 7 Л О 7-1 Л О 7-3), Л од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. е к т к е л те ту п е е д ето тек т т е п е к Кол е т е оп о т т е п ед т уко култу Оп е т : еле к : т о е д е е д е ту. к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко д е е до е л ед те е то коте ето ку е ето. е е к к к к о о е т у л от е о. е, де, т у те л е по ко от е о? ец т от о т. : е, то т к о о е т у л, о ко л о о ел. е к к к о е лу ло д т п тел. лу те тел о! то т е к Ко е т д т. к то т. Ко е т д т ло ед о е е ед о коте е ед о ку е е. Коте ето е к ло к, ку е ето ко. е еел д у о лк к к к д е е к л ко, л к от д у те котк ку ет. ко к л лк д к п ед к к т. : е, по те л к к о е то д к? е д к ед д у п к к д дото п т. ец т от о т. 29

31 д е е ко к едел у е т т. ед ул от д т т у о е: к к т пк, е о к ло, ло у т ло. ( д о ду те ло, к ло у т ло. д л ед к. у! ко к о т л у. е пок е п то д е о, е по л д лу т о о тел о. : К к л те, де, к к о ло д т? ец т от о т. - К к е т олел? Ко л е то? поп т ло коте ето. т е е! о е! е е тук, ко е д т! - е п к е те е т т ото! от о о л ко. е е е е т, ел. л ед о д от де д т д д к к о т т. ко л к л п к т, ел е е д у т л п д т т л к т т д. п тел к е е толко т о, л! ( пок к т к д т е о т к. от д т п од л л д е у т т у о е. - т е е! пл к л к. ек е п е е о т о у до! к е, док то т е от о о етло, д п о е то о е ед! ко по л лко д е т у, о е к л д п е п ед к. - ед о лко т л о коте е! от о о л то леко т епе е л. л о ело ку е к е д д ко е е п о к л д т. ко п т п л о о ет л е е -т л. о д д т? д л к т ле ед л к т под кло ет п ел л ко от к т, ко то к е л п л. ( пок к т к т ле, к т под т.) лк т ко е ко толко е пл л от етл т, е д е е о л д е по д е. - д л к л о лек е ко, ло е о ед о лко т ле е. от к к о д е т у! к т т л, е от к к о д е т у т, т ло е о д л о е п е л от. к, ко то ко к от о о л ле л т, к е о л к ко к л : - те е е ко д е т у! толко ел е к к о т д е п. ко е д л ко о п л. о то у л, е е о е у д ко д у удо по е д к т к, к кто п л ед о ело ку е, което ее ед о ед о лко коте е. ( пок к т к ко. т к е ело ел д т п тел. еле к : т о е д е е д е ту. от то т де т по о т п о. е л то т? К к о е / е е? 30

32 К к о е лу ло ко к? еле к : п о К к о е лу ло лед то? лед ек от о о де т, ко де т т т уд о т к, по лед те по о п о : К к о ул ко к от д т? к т у л л е? о? ко т у л л е? К к о п л ко к? Ко л д т? К к о е лу ло, ко то л, е от к к о д е т у т? К к о е лу ло к ко то л от о о ле л т? К к т те, де, ело л ло ку е ето? е л л те ко ел, п е к кто ко то т? Ко? о е д к е то т о е ед. е к то т, к то де т п е к т ло е ето, у од кл е ето. д. :, ( е ) де т у ед о о те е то ко, к ко е ко. : к л!? О, о о к д у! ол д к ете! : е, де д к е ед о то т. е по, е лу те тел о, д о ете д п од л те. п е к у од, пол к е ко т о ул у од ло ед о е е... : К к по т о к о е о то те? о о т к! ло ед о е е... лед у од де т т д п е к т ло е ето. п е од от у од к п е к ло е ето де т е о д ле е лед те е ко те о ул ло ло е ето: д де... кул т : ед... е од т от у од к ло е ето о е д т е по лед : : д е е ко к едел у е т т. ед... К к о е лу ло ед, де? Ко по к к п од л то т? е т п е к т ло е ето. ко де т т т уд о т д к т, по п о те от. ок то к т де т, 31

33 пок к т к те от то т от ет те о е т, к кто п к п ед т ту тек т. лед то п е к кл е ето, пол к е ко т о ул к... : к, ко то ко к от о о л ле л т, к е о л к ко к л, е по е е д е т у, ото т к ел п тел. ко е д л ко о п л. у л, е е о е у д ко д у удо по е д к : уде то! о о л од, е к те! 32

34 8 од т д /де о т : От о е п о, то т. е к. т те л : к к п к к т л т утее л л д оу л т те от п к к т. утее, Л Л5, Л - од де : к т к, - од де : к т к, - од де : к т к, од ото к : е п от т о епо о е те те л. е у то т. е п л д оу. Л д е коп ед. ко е п т т ке, п епо тел о е Л д е л п ед тел о д е е т к т к те. ко е п т д де, д е п от т ле т к т. е к т к е л те ту п е е д ето тек т т е п е к Кол е т е оп о т т е п ед т уко култу Оп е т : еле к : к то е е п д т п к к т, о т е о те тек т т д де о е о де т. ко те по- лко от, о е д отп д т ко от е о те п е ето к т. к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко д е е до е л те е то. е ед к. е ете л к к о е то к? К де е т к те? ( пок к т к те к у к.) : е, е к к к о е лу ло ед де ед к. лу те тел о! к к т е к од т. к п к к т. Под т ло ед о е е ед к. к т еел ед у к оето ол о е ко е е т о. ек де л т о ел у к. д де к т т ел о к т пол к. ед л л ле д д. к т д л пол т лк к, т л е к л под е т пк. ед л к л д п е д д т. ( пок от ет т к т к.) 33

35 о лед л д/к т к ек еп од от п к к т д ето к ето ек е о. д д т л л е по- л о по- л о. о ед о е е до т до л ок пепе уд : - е, пу е под т! л т е ок, е о д лет! к л пепе уд т. - К к д те пу? от о о л к т. о е т то. - о. е к к е е е т по ол л пепе уд т. ( д о ду т д е е т. к т пу л пепе уд т под т. д д т л л е по- л о. лед лко до т дот л к т : - у ете е под т! л т - од! ( д о ду т - од. - К де д те пу е? ук то. - ол, е тете е лко! по ол л е к т. о е т л е пу л к т под т. д д т е л л е п л. ло е е до т под ко ло пл ето: - ок е к л т. у ете е под т д е по у, д по, д к д д т д п е по ол ло ето. - ук то от о о л от те. - о е тете е лко, ол! к ло ето. о е т л е е ло е то ето. д д т е л л е п л. ед пол к т ко л ек д л т : - к те е! к л то. п ете е! Ку Л е о! - о к т ек! к л к т. де о е д е по е т. д к л ек, до л Ку Л : - те д л ек? поп т л т. - е е о д л от о о л от те. о л Л по- л о по л д ду : - е д е к е тук? поп т л л т. - е к де е е к е? то! от о о л от те. о Л т л оп к л. то е е д д т п л е ло л ето. к до т о ко л под тa. к т е л л к л : - К к т т к? От ло е ед е е то под т, по ле е е т пет. - К - -! К - -! л е ко. к по лед л о е у т ед л е еел. -, е те! т... пок л т к т е д до л. к по лед л т е ет л о от ло ло т о ед, по ле е е ло то пет. : е, е ет те л е о от ло ло т о ед, по ле е е ло то пет? ец т от о т. 34

36 к ло то к, ото т л по л. ( о е д до, е ко то д л о е е л д д, те т т о о по- о от о к о е о. о ол тл к е л е т оп л ед о е ело о е около т, ко то п л от по о д д. от то т де т по о т п о. е л п к к т? К к о е / е е? К к о е лу ло ед де к т? еле к : п о К к о е лу ло лед то? лед ек от о о де т, ко де т т т уд о т п е к, по лед те по о п о : К к о д л к т пол к т /К де е к л к т от д д? Ко от е к л от д д под пк т т? Ко до л - п ед? Ко до л лед то? ето л к ло д е к е от д д? Ко о о ел? п л л Л д е ето? о е у п л? е л то, което п л от те? о е? о от ло под т ло т о ед, к е е ло то пет? К к о п л от те к ко то д д т п л ло л ето? о е д к е п к к т о е ед. от т по п к к т о е д п од л лед де. к п к к т. е к то т, к то де т п е к т ло е ето, у од кл е ето. д ко. : ко, е де т у ед о о у п к к. ко: к л!? О, о о к д у! ол д к ете! : е, де д к е ед о ко то т од т! е по, е лу те тел о, д о ете д п од л те. п е к у од, пол к е ко т о ул у од ло ед о е е... 35

37 : К к по т о к о е о то те? о о т к! ло ед о е е... лед у од де т т д п е к т ло е ето. п е од от у од к п е к ло е ето де т е о д ле е лед те е ко о ул ло ло е ето: д де... кул т : ед... е од т от у од к ло е ето о е д т е по лед : : д де к т от о о л о к т пол к. ед... К к о е лу ло ед, де? Ко по к к п од л то т? е т п е к т ло е ето. ко де т т т уд о т д к т, по п о те от. ок то к т де т, пок к т к те по то т от ет те о е т, к кто п к п ед т ту тек т. лед то п е к кл е ето, пол к е ко т о ул к... : к к е л е... ко: уде то! о о л од, е к те! е т т те т. о де т, е е те т л т п к к т од т. де т п по т ко е о те от п к к т. ед к т те т л т д т о е те т л. де т т т к. о де т, е е е уп т ед о к к е о т п л о епл к те е о те, е о о о у т о л т ое. п по де т п к к т од т. к то пое ол т, по д п е к п к к т, д к по то ту т ко тек т к ол. к епл к те ек е о по е те т е е п т ло т тек т. к епл к е к п о от о о -е о о л о от ет ото т ое е, лед то подк де т ед о д по то т епл к те от ет т то. о то е к л т п к к. т л т долу. лед то п едел ол те к то ол к ол к к т к от ет е о д е к т детето л е л т д де / к. то е кте о тт пе о : л о кте т к, д е е, к д. лед то под от ет т епл к, детето, което е т ол, по т. од ето то тек т е е, д о т де т д уп т п л те о. пое ол т. 36

38 це : оп едел е е т к де е т т де т, к к е е д т, ко от ко по ок е до де, к к е де т, о е л к к то к д, о е д е пол п д д. ол : к, пепе уд, к, е, ек, л, пед о оля епе уд к епе уд к к епе уд ед о) к е к, епе уд к ед о) е ек т ло ед о е е ед к. к т ек де л т о ел у к. д де к т т ел о к т пол к. ед л л ле д д. к т д л пол т лк к, т л е к л под е т пк. ед л под т к л д п е д д т. д д т л л е по- л о по- л о. о ед о е е до т до л ок пепе уд. у ол тел о, у т о у е о е, пу е под т! л т е ок, е о д лет! е о, у т е о К к д те пу? о е т то! у ол тел о о. е к к е е е т. к т пу л пепе уд т под т. д д т л л е по- л о. лед лко до т дот л к т. у ол тел о у т о у ете е под т! л т - од! - -. е о, у т е о К де д те пу е? ук то. у ол тел о у т о ол, е тете е лко! - -. о е т л е пу л к т под т. д д т е л л е п л. ло е е до т под ко ло пл ето. пл л о, у ол тел о ок е к л т. у ете е под т д е по у, д по, д к д д д п е! к- к, к- к. е о, у т е о К де д те пу е? ук то. у ол тел о ол, е тете е лко! к- к, к- к. 37

39 ек к Л к, епе уд, к, е ( ед о) Л к, епе уд, к, е ( ед о) к о е т л е е ло е то ето. д д т е л л е п л. ед пол к т ко л ек д л т. упл е о т е к о к те е! п ете е! Ку Л е о! е о, у т е о о к т ек! де о е д е по е т. д к л ек, до л Ку Л. л о, поко о те д л ек? е о, у ед тел о е е о д л. о л Л по- л о по л д ду. ду е к е д е к е тук? е о, у ед тел о е к де е е к е? то! о Л т л оп к л. то е е д д т п л е ло л ето. к до т о ко л под тa. к т е л л к л : у уде о К к т т к? От ло е ед е е то под т, по ле е е т пет. е ело К - -! К - -! то о е т ко е л. к по лед л о е у т ед л е еел. е ело, о о, е те! т... т пок л к т е д до л. к по лед л т е ет л о от ло ло т о ед, по ле е е ло то пет. к ло то к, ото т л по л. о ол тл к е л е т оп л ед о е ело о е около т, ко то п л от по о д д. к к е т е т о о. 38

40 еле о о е те т л т д де по то е лед де, к то де т пое т ол те от п ед де. 39

41 9 те п е ц д /де о т : От о е п о, то т. е к те л : к т к Л О 9 Л О 9-1 Л О 9-5), Л ; Л Л, у к /п о к ко дете по ед, е од ото к : е п от т о епо о е те те л. е к т к е л те ту п е е д ето тек т т е п е к уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко д е е до е л ед то. е е к т т ет п е. лу те тел о, е п о ет к к о е лу ло ед п е т. п о т п к к т. Т те п е ц ло ед о е е т т ет п е е, у. ( пок к т к т. Ко то по л, п е т е л д пу т т к к, ото ко т е к ло д по т о о о т е к. д де те е о у л к т л. к л о ле о д по т о к к, то по т о л к от л. о к л о ле о д по т о к к, то по т о л к от д е кло к. у л у е отл, то е л д по т о д к от к. уд л е то от ут до е е. о ел те к те к от ек т до тото, к дето т о л к по т о л уде д к е к к. ( пок к т к т. д де л о до л е т к к л л д л т е лк. ед то ду л п е ето к л т о: - е е, от о! -! от о о л е т епе л от т. - о е ду к к т т! к л е лк т, поел д л око ду ду л. уууу! ( пок к т к т. л т тут к е л о т л е к. - Олелеее! к л пл е л д е т к к п, д е к е т. 40

42 т т лк о по лед л к то т л до д е т к к л: - е, от о ете! -! от о о л от т е е т епе л от т. - о е ду д е т к к! к л е лк т, поел д л око ду ду л уууу! Кло к те е л о т л е к. - Олелеее! к л пл е те т ет л к е т к к п отл у, д е к т т. ( пок к т к т. - е е т у те! у поко л у. о т к е д. лк т е о е д ду! то о е т до к е т к дот л лк т от о о к л: - е, от о ете! -! от о о л п е т. - о е ду к е т к к! к л е лк т, поел д л око ду ду л. - ууу, ууу, ууу! у л то, ду л, л к т то л д от е е п д ло то ед о к е. Ядо л е лк т е л д ле е п е ко. то е е у л уп о ето. ко л лк т ко пл! п о о е т уп. ( пок к т к т. ук л п е от о е т т л д ле, п е де ет пл де ет по е е ко е е л. к т ет т е п е л. - л од т, у, е п! к л. у о отл о п е е е е е п е от те! о е п, е по т о д к к от к к. к т те т ет ел к е т к к тл о поко о до к д те. от то т де т по о т п о. е л п к к т? К к о е / е е? К к о е лу ло ед де т те п е? еле к : п о К к о е лу ло лед то? лед ек от о о де т, ко де т т т уд о т к, по лед те по о п о : К к о е л - п ед, у? К к л к те п е т? От к к о по т о л? К к о е лу ло е о т л е к? Ко л пок е о т к? К к о е лу ло е о т д е к? К де е к л? К к т о т л л лк т, д е? п л л лк т д е п е т? о лк т у п л д о п те д е к к, о е у п л д о к т у? Кое п е е е - о о? о? 41

43 еле к : ко т п од л лед де, о е д п о ете о е ед п к к т. е к то т, к то п е к еде ето, де т п е к т ло е ето кл е ето. д ко. : ко, е де т у ед о о у п к к. ко: к л!? О, о о к д у! ол д к ете. : е, де д к е ед о ко то т т те п е. е по, е лу те тел о, д о ете д п од л те. п е к у од, пол к е ко т о ул у од ло ед о е е... : К к по т о к о е о то те? о о т к! ло ед о е е... лед у од де т т д п е к т ло е ето. п е од от у од к п е к ло е ето де т е о д ле е лед те е ко о ул ло ло е ето: д де... ло к т : ед... е од т от у од к ло е ето о е д т е по лед : : д де л о до л е т к к л л д л т е лк. ед... ( о е д пок е п то к к лк т поду л п е ето.) К к о е лу ло ед, де? Ко по к к п од л п к к т? е т п е к т ло е ето кл е ето. ко де т т т уд о т д к т, по п о те от. ок то к т де т, пок к т к те по то т от ет те о е т. п е од от ло е е к кл е е от о о л е ко т о ул к..., ко де т е пол т п п е к. : к к о е лу ло к? к т ет т е п е л... ко: уде то! о о л од, е к те! е т т. о п л т т. : е е пок ед те е е о п л т т. лу те тел о! 42

44 ко дете у к /п о к, ко то е. о т ете у к те ето тук полето. ( ок полето т т.) по т то, ко то - п ед л ето лото. К то лте т о е д оп едел кое дете д по е т, п. к то д до п е к.) т л ето п д о т у к п ед п е толко полет, колкото пок ле т. ко т поп д е поле к т к ок поле к т к., е у пок т к т к, о по- ол то т д о е. е т, ко то е е о т д ет т, т д п о ет т п ото к т к т п. у т о к от к.) ко о е поп д е поле п о теле к ок поле п о теле к., то т д от о о ед п о. ( п о от.) еле к 1: е, ко то е о е е о т д ет т, по ле д т к т т к т под од о е е е, което оп к т к т п у д одел е е ето. е, ко то е е о т д ет т, п о т т п ото к т т. еле к : ко де т по е е от, т о е д е е от от о. д от о д ед п о к. лед то лед ото дете е ед д л ето. т пе ел о, ко то п до т е полето К. ( ок полето К.) 43

45 10 епеля к д /де о т : От о е п о, то т. е к те л : к к п к к т епел к л т ( п е к т е е т п д у п к к л е о л т е е ут ); Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л13 од ото к : е п от т о епо о е те те л. Л д е коп т ед д е е т отпе т те о у к те к к т / т п л т. ко де т по е е от, д коп по е е отпе т к к т / т п л т. е к К е т о т о ект те ол л к) т к тел тепе п л тел те е е л те ту п е е д ето тек т т е п е к уко култу Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. : е, К ол ко д е е до е л ед о о те е п к к. е е к ед о о е, което е к ло епел к. о кото о е ло к, ото т у л. ѝ е о е л то п т т л е. ( д о ду т е ко к т ед о дете у е т е о е от о о д у е, т е е детето. о е д е до о, о о е д е ло. т п к к е т е ло. ) е т л ло е. л д е д е, о те е п ел о. то е т к л епел к д от о о д о од, д по т л т к, д л д, д п л о ето. е, ете л к к о е то о е? ( о ду т о е пок к т к епел к до о ето от к т. д де о е от т епел к е п о е л. к те л д е ете к к о е лу ло е? о лу те тел о! п о т п к к т. Пепеля к ло ед о е е ед о к о до о о е. о еело ед о, ло т е д ете ле е до еде е т. е т о к л по л де д -те к т до к к от. о ело от т 44

46 , о кото о е от ло л п о ето д ло к пепелт то д е те ѝ л п. то к о л епел к. ( пок к т к епел к к о ето от к т. ед к л т у т о л л, ко то пок л к де о к, д о е п т д е е е. е т те епел к о лекл -к те окл л д о е. епел к к л д от де, о ло т е ѝ к л : - е о е д до де л, ото к окл. От ку т е л от! епел к от л ку т, ед л под пл к л. ед п ед о ето е л к т т у, ко то л е. л е п т п е л ед т к к л к, колко к ко е. о ле п е л п т д е епел к п ек л окл. ( пок к т к к к л к ко е к о о ле е т епел к от к т. к ѝ д л п еле т о у к, ко то л от к т л. ( о к к о е к т л пок к т к к т л о у к : е, ете л к к о е к т л? К т л т п л т кло ле т етл т - л ето е. ( ко о о т, о е д пок е е о от к т л. т е е т п едуп ед л епел к : - ло дете, т д е е к п ед полу о, ото то т е е л к л к т е т е от о о т к, ко ете к, л т окл е е п е е от о о п д е. еле к : ко п е е, о е д п е ете ето п к к т тук д п од л лед де. д те по-долу от ет т е п о ете отк. Ко то епел к п т л л д о е п еле т т к л к о ле е к то т к п е, ко е о л д по е. т т у л л е е о е, епел к л толко тл, е л е ето. Ко то т ло полу о о к т по л д е, т е ту л. т ук л лед е. т ед т к т л о у к п д л от к к ѝ. т е л п л. д у де то т л д т епо т т к. - е е о е о де о к, то к к т е к т л т о у к! к л п т, л ел ко поте л л. од л то дл к л т ото. о о де о к п о л д о у т о у к т, о т е т л ко от т. к п т т л до до епел к. е т те ѝ оп т л д п т к к т о у к т, о п о! о л л епел к лекот о ул о у к т. т по лед л по л к т де о к, ко то т у л л. ко о лед то п т епел к е о е л ел тл о к до к д те. от то т де т по о т п о. 45

47 Ко л епел к? о к л о ето епел к? К к о е лу ло ед де епел к? еле к : п о К к о е лу ло лед то? лед ек от о о де т, ко де т т т уд о т к, по лед те по о п о : о к л т у т о л л д о е? о лото епел к е о ел д от де л? Ко по о л епел к? К к о п л е т? К де е по л епел к п? К к о п л епел к л? К к о у л епел к, ко то л от л? К к п т е л от о о епел к? К к о е лу ло к? еле к : о п е е к п к к т о е д е п о ете о е ед п т. е к то т, к то п е к у од, де т п е к т ло е ето кл е ето. д ко. : ко, е де т у ед о о у п к к. ко: к л!? О, о о к д у! ол д к ете! : е, де д к е ед о ко п к к т епел к! е по, е лу те тел о, д о ете д п од л те. п е к у од, пол к е ко т о ул ло ло ед о е е... : К к по т о к о е о то те? о о т к! ло ед о е е... лед у од де т т д п е к т ло е ето. п е од от у од к ло е ето де т е о д ле е лед те е ко о ул ло ло е ето: д де... ло к т : е де о/ ед... е од т от у од к ло е ето о е д т е по лед : : К к о е л ед к л т? ед к л т у т о л л, ко то пок л к де о к, д о е п т д е е е... ло е е 46

48 : К к о е лу ло ед, де? Ко по к к п од л п к к т? ед п ед о ето е л к т т у, ко то л е... к е т п е к т ло е ето кл е ето. ко де т т т уд о т д к т, по п о те от. ок то к т де т, пок к т к те по то т от ет те о е т. п е од от ло е е к кл е е де т т д пол т е ко т о ул кл е е к... ко де т е пол т, под. : к к о е лу ло к я? к я п т т л до до епел к... ко: уде то! о о л од, е к те! е е т пот о у к т епел к. л под л по оле отпе т о у к. ко дете полу ед отпе т к к к/ т п ло т д е п отпе т к о у к : о у к т епел к. е т л т ед о по ед о отпе т к к т отпе т те о у к те. одел т е под : : л о у к т то к к? : е. : о е? : ото к к т е по- ол. п од л д п о, док то е под од т о у к. т п од л де т : : л о у к т то к к? ец т : / е. : о е? ец т : ото е по- л к/по- ол. ко уп т е ол, о е д д де де т л по оле отпе т к к д ло о ед отпе т к о у к т епел к, то де т т д т о отпе т к то о у к т. 47

49 11 е е к те д к у к т д /де о т : От о е п о, то т. е к. пл к е. т те л : Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л, Л Л 4, Л Л, ек т те т л т по о ), к л л д п ет к от е е, леп л, о од ото к : е п от т о епо о е те те л. п ед т ето п к к т д е коп т Л Л, Л Л, Л Л, Л Л д е от т п ед тел о ку ет т от те. д е коп Л о ок т упот е о е д е л д е е т т ке те. д е коп т Л Л Л Л по ед о де т. о е д леп от те от Л Л п ле ед е т к л под ед. е к т к едло, п о т т е о е е е отп ед, от д, долу, о е е л те ту п е е д ето тек т т е п е к уко култу д е коп т о Л Л, Л Л Л Л. д 6 д е коп Л Л т к, е ко дете д по е т к т. д е е к т те. д е коп т Л Л Л Л по ед о де т ед ек е пл. о е д леп от те от Л Л п о оле ед о о т л под ед. е е к л д е от л д п ет к от е е. Оп е т : к ед т т / к. е д то т по о т К ол ко. еле к : т п к к е от, лед к то о о ку ет п едло те. еле к 2: т п к к д е от колко ту. 48

50 : е, К ол ко д е е до е л ед о о те е п к к. е к е е к те д к у к т. е ете л к к о д к у к т? ( о к к о о по т ето д к /ул е у к т.) е п о ет п к к т. е е к ед от, ко то е л д т т д к у к т д е е. л к е е, о по п т е лу ло е о о о те е о. лу те тел о! п о т п к к т. е е к те д к у к т ло ед о е е ед о е, ед о ку е, ед котк ед петел. ( пок оте те ку ет от те. е еел д о ед ел отел т по л де. л од от те о т ел. д де ел т по к л к л: - е, о о т о е е д о то. т, ку е, о о т о е е д п д о., коте, о о т о д ло к т, петльо, о о т д уд о. то е те от д о! е е е о ете д по те, то д е д! от те т л по п т. е л т, ото л до. - К к о е п е? поп т ло т е о о ку ето. - е от де д е е е т е д к у к т! е пее е по ул те по то е к е п, д ее от о о ло ето. Ку ето, котк т петел т е л де т ето к д у о т л к е е. Отп ед ло ето,... под е д ку ет т от те у по ед о ло е ото оп е.... д ето ло ку ето, д ку ето котк т, от д петел т. подк де т д к т о е ед под ед т /по ледо тел о тт от те. т т до е е л о о д л то, ко то е т ло, от те е л д п е о у т ед о. ед д п, петел т л т л око, к л ед о д о е о лед л. ед д л д ле т етл к. - д етл к! к л петел т. - о у о т е к. де д от де д п е о у е е. у о е о о по-у т о от тук п едло ло котето. т к от те е п т л к етл т. - о п т е отп ед! к л петел т. под е д ку ет т от те у по ед о ло е ото оп е., петел т л отп ед, д петел л котк т, д котк т ку ето, от д ето. подк де т д к т о е ед под ед т /по ледо тел о тт от те. 49

51 к ел ет те от ед о д д у о п е т т т о, док то т л до ед к. ето по лед ло п е п о о е к ло: - д ед ку о де е, о т ед т ет о. от те е л д о т о те. ето т ло п ед п о о е,... под е д ку ет т от те ед о у д у о у по ед о ло е ото оп е.... ку ето ко ло у ето, котк т е пок те л у ку ето, петел т под к л к л у котк т. подк де т д к т о е ед под ед т от те. к под еде, к о ел д д к т п е п о о е. о ле ето е ло, ку ето л ло, котк т ук л, петел т куку л. о е д т от ет те от к у, док то к. о те е упл л от у е, по лед л к п о о е дел ед о о т кул. олу ло ето, у ето ку ето, у ку ето котк т, о е, у котк т л петел т. ( пок от о о под еде те ку ет. о те е ту л л у е о т. о от те ле л к т л п л до т. о те е е л по е е. к от те е л д о т т д е т т, ото о о е ло. к т ло о о, до т т о д е т то поко о. е одел д пе т д е е о удо ол т е д д т тел те д. тел те д л о о л од ето, ку ето, котк т петел то, е о л л те о по о л д. От л од о т тел те до п л п ет к. ( пок к т к п ет к. к е е к те д к у к т ел тл о ко о е, у о е т д у о к к т до д е. от то т де т по о т п о. Ко л от те п к к т? К к о е лу ло ед де т? еле к : п о К к о е лу ло лед то? лед ек от о о де т, ко де т т т уд о т к, по лед те по о п о : о ел т о л от те? К к о п едло ло ето, лед к то ел т о л от те? К к ел от те по п т ко д ко о? подк де т д под ед т ку ет т от те. 50

52 от те е о л д т т до е е. К де е л - п ед д п е о у т? Кое от о отк ло к т о те/ д ло етл т д ле т? К к ел от те по п т к к т ко д ко о? подк де т д под ед т ку ет т от те. К к о п л от те, д о т о те от к т? К к е ед л от те п ед п о о е ко у ко о? К де ло ето? подк де т д под ед т ку ет т от те. К де ко ло ку ето? К де е пок те л котк т? К де к л петел т? К к о т ло о те? К к о т ло к? еле к : о п е е к п к к т о е д е п о ете о е ед п т. е к то т, к то п е к у од, де т п е к т ло е ето кл е ето. д ко. : ко, е де т у ед о о у п к к. ко: к л!? О, о о к д у! ол д к ете! : е, де д к е ед о ко п к к т е е к те д к у к т. е по, е лу те тел о, д о ете д п од л те. п е к у од, пол к е ко т о ул ло ло ед о е е... : К к по т о к о е о то те? о о т к! ло ед о е е... лед у од де т т д п е к т ло е ето. п е од от у од к ло е ето де т е о д ле е лед те е ко о ул ло ло е ето: д де... ло к т : е де о/ ед... е од т от у од к ло е ето о е д т е по лед : 51

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в од етод е к ук к те л те Бълга к е к Д ако М а огое ч деца т я о ко / ел К е те л те л к е к ко о ое де п ед т л т ц ло т ко цепц подпо о о у е е 1 по л к е к дец д у е к т

Подробно

.. В. -,,,,.,,.,. Я /. :,... )SBN - - - - «-», -.,.?? -?? Ч -?!,,,! «Я»,,, : «Я!»... )SBN - - - -,,, П и лови По вя ет я Няня Т т не у ке деду ке, кото ые под л н тоя ее до овое дет тво. п т к у п о л

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л : п е е. оот ет т к о е де т от.. N ут е де е п л о

Подробно

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________ .: (495) 361-38-88 e-mail: audit@audit-sta.ru : 1047796366705 : 7724512849 : 11606057684 Ч 115211,., К, 59,. 1, / 74 ЮЧ " " " ", 1077711000190 18.10.2007, 18.10.2007 3479, 121099,.,, 8 ( " ",,, ), : 31

Подробно

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, ел полу т те ое о о е о л т е ед е т, у лу т о о л т

Подробно

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О ТЭ Р- К 6 е е, око 8 од З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од О ще т о о н ченно от ет т енно тью «А2-Ауд т».: (495) 361-18-12 e-mail: a2@a2audit.ru

Подробно

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О... 1 еде е... 4 1. О тел е о к п т л е о т о т е ко по е е о ок

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет

е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет п едл о то о т у е т е п, о к о о до о о до о о о

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о О О О Л о ок т до о п к о,. укко 2017. О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о де т у е о о о о е е о т от у т 2016 од отокол о е

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е д

Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е д Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е доку е то ед. к кул ту от.. N оот ет т пу кто т т т,

Подробно

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т 3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од то Феде л ко е ул ует от о е, о к е п п о еде о уд т

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland  по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

Untitled-1.indd

Untitled-1.indd О Л Л К К ОЛ О К О ОЛ Л О О К О ОЛ Л К К Л К Л Л Л К Л 6 10 22 40 54 88 120 158 178 205 Эт к по ол т е тол ко л, о оп т те о ко т ол кол е т о о те ко, пол уе те к к. л удо т пол о теле к т ло - т л, к

Подробно

JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то

JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland  по те к кл д т то JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед

Подробно

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертно о совета к э н В И Лебединский МЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ

Подробно

е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел е

е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел е е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел 2016. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет п едл о то о т у е т е п до о о до о о о у т доле

Подробно

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44,

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е  О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е www.artevrika.ru, О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, е дло к о л., к те у, Ше к ул, до, о., л е е е л о

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Максимова Вера Школьное самоуправление: Государство в государстве Событие года Листая любимые страницы Телемост Греция далёкая, Греция близкая Проект

Максимова Вера Школьное самоуправление: Государство в государстве Событие года Листая любимые страницы Телемост Греция далёкая, Греция близкая Проект Максимова Вера Школьное самоуправление: Государство в государстве Событие года Листая любимые страницы Телемост Греция далёкая, Греция близкая Проект 1-4 Снеговик, снеговик, Ты откуда здесь возник? Псарев

Подробно

Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS T Цены на товар на сайте:

Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS T Цены на товар на сайте: Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 50000210T Цены на товар на сайте: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/jet/mcs-275t_50000210t/ Отзывы и обсуждения

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

АО «KASPI BAnK»

АО «KASPI BAnK» [Вв и к ] ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ыaspi BANы» О О ТО.04.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Kaspi Bank» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол

Подробно

тоо «Компания фаэтон»

тоо «Компания фаэтон» О Ч Л Л О Л Ц О О О 1.04.2019. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е пл те е по о о т ОО «Ко п Ф то» д лее «Э те т», «Ко п», «упп») по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ»

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ» О Ч Л Л О Л Ц О «К Ц К» О О О.10.2018. Цел О о е кл е е ле е по о о т О «к Це т К ед т» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л, ко т ол еле пол о е де е ед т, полу е Э те то е ул

Подробно

АО «АТФ банк»

АО «АТФ банк» ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ТФ К» О О ТО.10.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Ф к» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о http://www.carvis.org О л ле е О л ле е... 2 1 о т ко плект... 3 2 о т те део л де... 4 2.1 о т к ел... 4 2.2 о т к е... 4 2.3 о т к о о... 6 2.4

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint еко е д опе ко о О е т к д оло о о е т о опе ко о е к д о-то к л о у по е кул ок д О О О К. о е е ол у к о л те то е од е ко о т те о еко е д Кл о е Ко д ет док тел т е по е те т еко е дует о е т е од

Подробно

D-п те по ет ллу DMT упп ко п «ло т к» О л д ле ко п I sstek о d.glo atek.ru

D-п те по ет ллу DMT упп ко п «ло т к» О л д ле ко п I sstek о d.glo atek.ru D-п те по ет ллу О л д ле ко п I sstek о + - - d.glo atek.ru е оло О те оло эaser-aided Dire t Metal Tooli g + - - d.glo atek.ru D-пе т ет лло е оло л ет од до D-пе т ет лл е к дел етодо п о о по ло о

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч. +7 (

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а Д а а а ч а а П в С а Н а в ч. +7 ( ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. - 25 2018. В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч. +7 (922) 517-06-75/ e-mail: profdisk18@mail.ru 1 ( 01.09.2019.

Подробно

Untitled

Untitled О : 1. О. 3 2. О О К. 3 3. Л О Л.. 5 4. О Л О КЛ 7 5. Л О К О О О О. 8 6. 11 7. Л... 13 8. Ё О К О О О О 13 9. Л О О К... 14 10. КО О О Л О Л 15 11. О О О О К Л. 17 12. КО О КО О Л Л О О Л. 17 13. КО О

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч. +7 (

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а Д а а а ч а а П в С а Н а в ч. +7 ( ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. - 25 2018. В : ) profdiscount.perm ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч. +7 (922) 517-06-75/ e-mail: profdisk18@mail.ru 1 ( 01.06.2019.

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : У ) profdiscount_udmurt ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч.

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : У ) profdiscount_udmurt ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а Д а а а ч а а П в С а Н а в ч. ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. - 21 2017. В : У ) profdiscount_udmurt ( ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" П в С а Н а в ч. +7 (3412) 77-06-75 / e-mail: profdisk18@mail.ru 1 У

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь "Д " А. +7 (932) / kri

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь Д А. +7 (932) /  kri ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К 15 2018. В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь "Д " А. +7 (932) 400-78-35/ e-mail: kristinl@yandex.ru 1 К ( 01.03.2019. 143 ) 3., 18. 3.

Подробно

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь "Д " А. +7 (932) / kri

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь Д А. +7 (932) /  kri ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. К 15 2018. В : К ) profdiscount.kuzbass ( ( ) -. В ы ы е. У е! С, ь "Д " А. +7 (932) 400-78-35/ e-mail: kristinl@yandex.ru 1 .,, К ( 01.06.2019. 150 ) 3., 19.

Подробно

Ж О Л К Ч 2-22 Ч О Я Л К ЛЯ О О О Щ Я Luminaires. Part Particular requirements. Luminaires for emergency lighting (IEC :1997, IDT) О I

Ж О Л К Ч 2-22 Ч О Я Л К ЛЯ О О О Щ Я Luminaires. Part Particular requirements. Luminaires for emergency lighting (IEC :1997, IDT) О I Ж О Л К Ч 2-22 Ч О Я Л К ЛЯ О О О Щ Я Luminaires. Part 2-22. Particular requirements. Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:1997, IDT) О IEC 0-2-22-2012 ед ло е еде де т е к о еде л о о е т

Подробно

MBS-2128DAS

MBS-2128DAS MBS-2128DAS Ле то оп л т ок по ет ллу Я к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28

Подробно

MBS-708CST Ле то оп л т ок по ет ллу Я к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т т

MBS-708CST Ле то оп л т ок по ет ллу Я к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland  по те к кл д т т MBS-708CST Ле то оп л т ок по ет ллу Я к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а Д а а а ч а а М а в Ма Ва ь в ч ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И - 8 2017. В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч. +7 (982) 55-72-555 / e-mail: kopay@list.ru 1 ( 01.06.2019.

Подробно

,,!,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ( ) - profdiscountsng ( ) -. К. У! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч. +7 (982)

,,!,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ) В : ( ) - profdiscountsng ( ) -. К. У! С ва, в ь а Д а а а ч а а М а в Ма Ва ь в ч. +7 (982) ,,!,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( ).. 28 2015. В : ( ) - profdiscountsng ( ) -. К. У! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч. +7 (982) 55-72-555 / e-mail: kopay@list.ru 1 01.03.2019. 3. 17. 22.

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч

,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а Д а а а ч а а М а в Ма Ва ь в ч ,,! «Д»,, -. Д,... К.. : ; ( );.. Д, ( )..,, И - 8 2017. В :, ) profdiscount_tum (, ( ) -. В ы ы е. У е! С ва, в ь а "Д а а а ч а а" М а в Ма Ва ь в ч. +7 (982) 55-72-555 / e-mail: kopay@list.ru 1 ( 01.04.2019.

Подробно

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О О : 1. О. 3 2. О О К. 3 3. Л О Л.. 5 4. Л О К О О О О. 6 5. 7 6. Л... 7 7. Л О О К О О О Л.. 7 8. КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л. 8 10. О О О 8 11. О О ЛОК О К 9 12. О К.. 10 13. КО О КО О Л Л О О Л. 10

Подробно