ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р"

Препис

1 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Код на продукта: SDSBGWFP 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение Употреба на веществото: PC9a: Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя. РТПГ10: Нанасяне с валяк или с четка РТПГ11: Пулверизиране извън промишлена среда CEPE_PW_03a_v1: Professional an dhqb`me qzq qopei, g`jphr `puhrejrspem. CEPE_PW_04_v1: Professional fhbnohq, g`jphr werj` / b`k j. PC-PNT-2: Paints and coatings (including tinters for deco mixing systems) for decorative architectural use e.g. of interior and exterior surfaces of buildings and fixtures. Includes varnishes and wood stains Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Име на фирмата: Farrow & Ball Uddens Estate Wimborne Dorset BH21 7NL UK Телефон: +44 (0) Телефонен номер при спешни случаи Спешен тел: +44 (0) (Monday-Friday 08:30-17:30 GMT) (само през работно време) Раздел 2: Описание на опасностите 2.1. Класифициране на веществото или сместа Основни опасности (CLP): Неблагоприятни ефекти: -: EUH208 Съдържа 1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one [ec no ] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no ]. Може да предизвика алергична реакция.

2 Страница: Елементи на етикета Елементи на етикета: Предупреждения за опасност: Препоръки за безопасност: EUH208: Съдържа 1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2- methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no ] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no ]. Може да предизвика алергична реакция. P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Преди употреба прочетете етикета Други опасности Други опасности: PBT: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество. Раздел 3: Състав/информация за съставките 3.2. Смеси Опасни съставки: TITANIUM DIOXIDE - REACH No EINECS CAS PBT / WEL Основни опасности (CLP) Процент Вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността % Съдържа: Данните, цитирани е за хофйофед бяла основа. Тонирани цветове могат да съдържат по-ниски нива на титанов диоксид и Схбтфъ. Раздел 4: Мерки за първа помощ 4.1. Описание на мерките за първа помощ При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Незабавно измийте обилно със сапун и вода. Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Промийте устата с вода. Изнесете пострадалия извън опастност като осигурите вашата собствена безопастност. Потърсете лекарска помощ Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Забавени последствия: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Няма симптоми. Забавени последствия могат да се очакват след дълготрайна експозиция.

3 Страница: Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Неотложно/специално лечение: Раздел 5: Противопожарни мерки 5.1. Пожарогасителни средства Техника на гасене: При пожар да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Да се използва водна струя за охлаждане на съдовете Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа Опасности на експозиция: 5.3. Съвети за пожарникарите Съвети за пожарникарите: Да се носи автономен дихателен апарат. Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Лични предпазни мерки: Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Обърнете течащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност. Маркирайте замърсената площ и предотвратете достъпа на неоторизиран персонал Предпазни мерки за опазване на околната среда Опазване на околн. среда: Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига Методи и материали за ограничаване и почистване Начини на почистване: Абсорбиране в суха земя или пясък. Преместете веществото чрез подходя метод в затварящ се, надписан, обезопасен съд за опасни или специални отпадъци Позоваване на други раздели Позоваване на други раздели: Виж част 8 от ИЛБ. Раздел 7: Работа и съхранение 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа Изисквания за работа: Избягвайте директен контакт с веществото. Избягвайте образуването или разпространението на мъгла във въздуха Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Условия за съхраниние: Подходяща опаковка: Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Съхранявайте съдът плътно затворен. Подът на стаята за съхранение трябва да е непромокаем за предотвратяване изтичане на течности.

4 Страница: Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Спец. крайнаи употребаи: Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Параметри на контрол и на експозиция в работна среда: DNEL/PNEC DNEL / PNEC 8.2. Контрол на експозицията Технически мерки: Подът на стаята за съхранение трябва да е непромокаем за предотвратяване изтичане на течности. ГЕРЕЯРЧЯ03БЯц1: 30% = обща стая вентилация (например отворени прозорци). ГЕРЕЯРЧЯ04Яц1: 30% = обща стая вентилация (например отворени прозорци). Мерки при дишане: Не се изисква дихателна защита ГЕРЕЯРЧЯ03БЯц1: Не е необходимо. ГЕРЕЯРЧЯ04Яц1: Не е необходимо. Предпазване на ръцете: Предпазни ръкавици Nitrile rubber. (EN 374) Предпазване на очите: Предпазни очила (EN 166) Предпазване на кожата: Защитно облекло. Екологични: Не позволявайте изтичане в обществената канализация или в околната среда. Раздел 9: Физични и химични свойства 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства Състояние: Емулсия Мирис: Едва доловима миризма Скорост на изпарение: Бавен Окисляване: Не окисляващ се (по критерии на ЕО) Разтворимост във вода: Смесим Точка/интервал на кипене С: 100 Темп. на възпламеняване С: >100 Относителна плътност: g/cc ph: VOC g/l: 1.3 g/l g (30 g/l) 9.2. Друга информация Друга информация: Раздел 10: Стабилност и реактивност Реактивност Реактивност: Стабилно при препоръчания транспорт или условия на съхранение.

5 Страница: Химична стабилност Химична стабилност: Стабилен в нормални условия Възможност за опасни реакции Опасни реакции: Няма да възникнат опасни реакции при нормален транспорт или условия на съхранение. Може да настъпи разлагане при експозиция на изброените по-долу условия или материали Условия, които трябва да се избягват Да се избягва (условия): Топлина Несъвместими материали Да се избягват (материали): Силно оксидиращи фактори. Силни киселини Опасни продукти на разпадане Опасни прод. при декомпр.: Раздел 11: Токсикологична информация Информация за токсикологичните ефекти Токсична/и стойност(и): Симптоми / пътища на експозиция При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Забавени последствия: Друга информация: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Няма симптоми. Забавени последствия могат да се очакват след дълготрайна експозиция. Раздел 12: Екологична информация Токсичност Екотоксична/(и) стойност(и): Устойчивост и разградимост Устойчивост и разградимост: Небиодеградиращ Биоакумулираща способност Биоакумулиращ потенциал: Биоакумулиращ потенциал Преносимост в почвата Подвижност: Лесно абсорбиращ се в почвата Резултати от оценката на PBT и vpvb РВТ идентификация: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество.

6 Страница: Други неблагоприятни ефекти Др. неблагоприятни ефекти: Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците Методи за третиране на отпадъци Операции по изхвърлянето: Disposal should be in accordance with local, state or national legislation. Дейности възстановяването: Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали. Код на отпадъка: Изхвърлянето на опаковката: Изхвърлете като нормален промишлен отпадък. Бележка: Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците. Раздел 14: Информация относно транспортирането Транспортен клас: Този продукт не е класифициран за транспорт. Раздел 15: Информация относно нормативната уредба Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността Специфични разпоредби: Змпвбм химически инвентар Състояние: Един или повече от компонентите на този продукт не са включени в следните списъци. Това може да са полимери (от които са включени мономери) и като такива са освободени от регистрация: European Union EINECS - European Inventory of Existing Chemical Substances Оценка на безопасност на химично вещество Оценка на безопасност: Оценка за безопасност на химичното вещество не е извършена за веществото или сместа от доставчика. Раздел 16: Друга информация Друга информация Друга информация: Фрази използвани в ч.2/3: Законен отказ: Този информационен лист за сигурността е изготвен съобразно Наредба (ЕО) No. 1272/2008. EUH208: Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция. Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт. (последна страница)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

MSDS-Feropur (2008)

MSDS-Feropur (2008) Дата на издаване: 18.3.2014 Страница: 1 / 8 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: Нюанс/вариант BOCHEMIT ESTETIK безцветен,

Подробно