Naredba 16

Размер: px
Започни от страница:

Download "Naredba 16"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ.МОНТАНА Н А Р Е Д Б А 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Наредбата е приета на основание чл21, ал.(2) от ЗМСМА, с решение 24, протокол 4 от г. на Общински съвет гр.вълчедръм, изменена и допълнена с решение 436, протокол 53/ г. м. януари 2008г.

2 2 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчедръм, област Монтана. Чл. 2. Тази наредба се прилага за: 1. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 и чл.225а, ал. 1 на Закона за устройство на територията (ЗУТ); 2. незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147 и чл. 151, ал.1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред; 3. обекти по чл. 57а на ЗУТ; 4. строежи по 17 от Преходните разпоредби на ЗУТ. 5. (нова - Реш. 436, протокол 53/ г.) строежи или части от тях, които са незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от (ЗУТ). Чл. 3. (1) (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6, и чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта (2) Поканата съдържа: 1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта; 2. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й; 3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес); 4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 30-дневен срок; 5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно; 6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи. (3) При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.

3 3 ГЛАВА ВТОРА РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 4. (1) (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) B едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на кмета на Община Вълчедръм по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл.225а, ал. 1 на ЗУТ, се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение 1). (2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение. Чл. 5. (1) (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) B едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол съответните специалисти от дирекция "ТРУ" провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Вълчедръм по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл.225а, ал. 1 на ЗУТ, срока, необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (пo изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение 2), който се представя на кмета на общината. (2) Когато се констатира необходимост от представяне на конструктивно становище, изработване на проект по част Конструктивна, част Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1. (3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж. Чл. 6. (1) (изм. с Реш. 436, протокол 53/ г.) В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП. (2) (изм. с Реш. 436, протокол 53/ г.) В случаите, когато

4 4 стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в чл. 14, ал. 5 от ЗОП прагове, изпълнението им се възлага на лице, определено по реда, предвиден във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в община Вълчедръм. Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на предвидените СМР, кметът нa общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица. (2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс. Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти. Чл. 9. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) Ha определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Община Вълчедръм по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ (Приложение 3). Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване. (2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му. (3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от настоящата наредба. Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице - представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни проекти, в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните

5 5 води и др., когато това се налага. (2) B процеса на изпълнението на заповедта по ал.1 изпълнителят е длъжен да спазва нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица. Чл. 12. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) След изпълнението на заповедта на кмета на Общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл. 225а, ал. 2 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. ГЛАВА ТРЕТА РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ Чл. 13. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл. 225а, ал. 2 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда. 2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа. 3. (доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, или извършителят на строежа.

6 6 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект. 5. (изм. и доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП или Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в община Вълчедръм, на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 и чл. 225а, ал. 2 на ЗУТ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 6. (изм. и доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 и чл. 225а, ал. 3 на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 7. (изм. и доп. с Реш. 436, протокол 53/ г.) Наредбата влиза в сила след приемането й от Общински съвет Вълчедръм и от деня на публикуването й на интернет страницата на общината.

7 7 Приложение 1 към чл. 4, ал. 1 ПРОТОКОЛ Днес, г., работна група в състав: 1...при Община Вълчедръм; при Община Вълчедръм; при Община Вълчедръм, в присъствието/отсъствието... на... адресата /адресатите на Запо вед..... / г. на кмета на Община Вълчедръм по чл. 195, ал.... от ЗУТ извърши проверка относно изпълнението на Заповед./.200 г. на кмета на Община Вълчедръм за строеж... изграден в...с административен адрес... При проверката се установи: Съставили: 1....(....) (...) (...)

8 8 Приложение 2 към чл. 5, ал. 1 ПРОТОКОЛ за предварително проучване на принудителното изпълнение на Заповед..../ г. на кмета на Община Вълчедръм за.... Днес, г., работна група в състав: при Община Вълчедръм; при Община Вълчедръм; при Община Вълчедръм, след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно строежа изграден в имот....на адрес: излага следното становище: I. Начин на изпълнение: 1. необходимост от конструктивно становище (проект) за изпълнение на дейностите: описание на дейностите и строително-монтажните работи:... II. Срок за изпълнение: 1. за изготвяне на конструктивно становище (проект): за изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи, включително стойността на конструктивното становище (проект):... III. Стойност:.. лева, без ДДС. Работна група: 1.. (...) 2. (.) 3. (.)

9 9 Приложение 3 към чл. 9 ПРОТОКОЛ за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение Днес, г., работна група в състав: при Община Вълчедръм; 2....при Община Вълчедръм; 3....при Община Вълчедръм.; в качеството си на изпълнител пo Заповед.../ г. на кмета на Община... по чл. 195, ал.... от ЗУТ, в присъствието нa: в... часа се събра за привеждане в изпълнение Заповед.../ г. на кмета на Община Вълчедръм за строежа , находящ се в...на адрес: изграден от... Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Вълчедръм работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока на доброволно изпълнение. В часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта. Съставили: Присъствали: 1. ( ) 5. ( ) 2. ( ) 6. ( ) 3. ( ) 7. ( ) 4. ( ) 8. ( )

10 10 Приложение 5 към чл. 13 ОДОБРЯВАМ, КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ: ПРОТОКОЛ за извършени разходи по принудителното изпълнение от. Днес, г., в град (село)...: в качеството си на изпълнител пo Заповед.../ г. на кмета на Община Вълчедръм по чл. 195, ал.... от ЗУТ за строеж... находящ се в...на адрес:..., изграден от... и представители на общината: 2....при Община Вълчедръм.; 3....при Община Вълчедръм След извършена проверка установихме, че при изпълнение на заповедта за строежа са извършени следните видове дейности: 1. Изготвено конструктивно становище (проект) -... лв съгласно фактура Изпълнени строително-монтажни работи (по количествено-стойностна сметка) и фактура..., както следва: по ред Вид Единица мярка Количество Единична цена Обща стойност Всичко: Общо по т. 1 и т. 2 - / / лева. Съставили: 1. ( ) 2. ( ) 3....( ) АЛЬОША МИНИН (п) Председател на ОбС Вълчедръм Протоколчик: (п) /Д.Минкова/

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1.(1).

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно