ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра"

Препис

1 ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба 8121з- 968 от г. /изм. и доп. ДВ бр. 17/ г./ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 1 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи и писмо с изх / г., на Директора на ОД Земеделие - гр. Пловдив. О Б Я В Я В А М: настъпване на Восъчна зрялост на житните култури I. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопаснст по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено житни култури на територията на Община Раковски: 1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. 2. Ежегодно до края на месец май електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника. 3. Ежегодно до края на месец май газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи. 4. Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи. 5. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. 1

2 6. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност. 7. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. 8. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета. 9. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. 10. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 11. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава: паленето на стърнища и други растителни остатъци; използването на открити огнеизточници; II. Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи 1. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи: организират и изпълняват изискванията на Наредба 8121з-968 от г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /изм. и доп. ДВ, бр.17от 2018 г., в сила от г./ уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка; парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури; организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания; осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение 2 от Наредба 8121з-968 от г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи; носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите; 2

3 Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. III. Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи 1. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. 2. Пожарозащитните ивици по ал. 1 се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от: от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа; от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти; 3. Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м. 4. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална шорочина на захвата 1м. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията в приложение 2 от Наредба 8121з-968 от г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 5. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури. Фигурите са единично тегло до 200 т. и в група до 600 т. Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м. Фигурите се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м. Машините и съораженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м. от обособените фигури с груби фуражи. IV. Изисквания към земеделската техника 1. В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на изискванията на производителя за безопасна експлоатация. Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение 2 от наредбата; 3

4 Допуска се използване на техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител, без ад е осигурена с искрогасители; 2. Елементите и съоръженията на електрическите инсталации на техниката се поддържат защитени от топлинни и механични въздействия с цялостна изолация, надеждно закрепени от топлинни и механични въздействия и цялостна изолация; 3. Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната, мазилната и хидравличната система на техниката. 4. Техниката се осигурява със защита от статично електричество. 5. Техниката се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло. 6. В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, съгласно Закон за регистрация и контрол на земеделската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закон за движение по пътищата, и е осигурена с изискаващите се пожаротехнически средства и искрогасители. V. Водачите на земеделска техника са длъжни да: спазват установените правила и норми за пожарна безопасност; могат да работят с наличните пожаротехнически средства; осъществяват дейност в земеделските земи с техника, която съответства на изискванията за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене; спазват инструкциите на завода производител безопасната й експлоатация; извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност; не допускат управляваната от тях земеделска техника в житни площи, стърнища и в района на фуражни площадки; зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател; съхраняват гориво смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите на пожарообезопасени места; извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата; допуска се при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 м. около авариралата земеделска машина; 4

5 Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници в общината да създадат условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и общината с цел информиране и своевременни действия. При пожар да се обаждат на телефон 112 или 160 и в общината тел: / денонощен дежурен при Община Раковски/ Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на кметовете на кметства, РС Пожарна безопасност и защита на населението, РУ Полиция и управителите на земеделските кооперации и сдружения и населението от Община Раковски за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.кмета на Община Раковски. Павел Гуджеров КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 5

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

generated pdf

generated pdf РЕШЕНИЕ 891 ОТ 30.7.2003 г. сряда, 30 юли 2003 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 891 от 30.07.2003 г. 1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ)

Подробно

Naredba pojari2013

Naredba pojari2013 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Долна Митрополия Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63>

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63> ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 11 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО Приета с Решение 52 по Протокол 8/07.03.2012

Подробно

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет -

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - гр.мизия с Решение 58 /24.03.2000 г. Изм.;Реш. 93/22.05.2012

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЖИЦА Н А Р Е Д Б А ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Подробно

О Б Щ И Н А - гр

О Б Щ И Н А  - гр О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.к Н Е Ж А проект Н А Р Е Д Б А N:5 за пожарната и аварийна безопасност на населените места, обектите и личната собственост на гражданите на територията на Община Кнежа I

Подробно

naredba pojarna

naredba pojarna НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми,

Подробно

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc ОБЩИНА БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg Н А Р Е Д Б А за ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 9 ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните

Подробно

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин Девин, 2011 г. 1 / 22 ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

ПРАВИЛА  ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ  ГОРСКИ ПОЖАР ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда и могат да унищожат цяла гора. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл. До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Правилник

Правилник ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ПОЧИВЕН ДОМ - ХИЖА АДВОКАТ Глава първа Общи положения Чл. 1. Настоящия правилник определя реда за ползване на хижата и прилежащите към нея столова, кухня, общите

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно