НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит"

Препис

1 НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от 20Май2011г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Стазинаредбасеопределятправилатаинормитезапожарнатабезопасност приизвършваненадейностивземеделскитеземи. (2) Дейностите по ал.1 включват засяването на житните култури,прибирането, транспортирането,обработката,съхранениетоискладиранетоназърноигрубифуражи. Чл.2. Изискваниятананаредбатасазадължителнизавсичкиюридическиифизически лица,собственицииползвателиназемеделскиземи,кактоилица,коитопреминавати/или осъществяватдейностивблизостдотях. Чл.3. Всички държавни органи и неправителствени организации,собственици и ползватели наземеделски земи садлъжни даоказватсъдействиенаорганитезапожарна безопасностизащитананаселението(пбзн)приосъществяваненаконтролапоопазванена житнитекултури,зърнотоифуражитеотпожари. Чл.4. (1) Посевитеотжитникултурисесчитатзапожароопасниследнастъпваненаетап "Восъчназрялост". (2) Настъпваненаетап"Восъчназрялост"напосевитеотжитникултурисеопределяот съответнатаобластнадирекция"земеделие"къмминистерствотоназемеделиетоихраните. (3) Органътпоал.2 уведомяваписменокметанасъответнатаобщинаирайонната служба"пожарнабезопасностизащитананаселението"(рспбзн). (4) Кметътнаобщинатаобявявасъсзаповеднастъпванетона"Восъчнатазрялост"и определямеркизаосигуряваненапожарнатабезопасност. Раздел I. Изискваниязаопазваненаземеделскитеземиотпожари Чл.5. (1) Житнитекултурисезасяватнаплощинепо-големиот8000 дка,разделеничрез пожарозащитниивициотзеленикултурисширинанай-малко50м. (2) Площите по ал.1 се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитниивицисширинанай-малко10м. Чл.6. Неседопускапаленетонаоткритогън,тютюнопушенетоипаркиранетона моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпванетонавосъчназрялостдоокончателнотоприбираненареколтатаиизораванена стърнищата.

2 Чл. 7. (1) Преди започване на жътвената кампания електроснабдителните и електроразпределителнитедружестваизвършватпроверканавъздушнитеелектропроводиза високоисреднонапрежение,пресичащипосевисжитникултури,задопустимияпровесна проводницитеиосигуряваненанеобходимитеминималниразстояниязабезопаснопридвижване наземеделскатехника. (2) Предизапочваненажътвенатакампаниягазоснабдителнитедружестваизвършват проверказатехническотосъстояниенагазопроводи,преминаващипрезжитниплощи. (3) Проверкитепо ал.1 и 2 сеизвършватсъгласувано съссобственицитеи/или ползвателитеназемеделскиземи,катосеизготвятпротоколи. Чл.8. (1) Несеразрешаваизвършванетонаремонтнидейностиполинейнитеобекти, преминаващипрезжитниплощи,презпериодаотвосъчназрялостдоприбираненареколтата. (2) При аварийни ситуации седопускаизвършването надейности по ал.1 след предварителноуведомяваненарспбзнприспазваненаизискваниятазапожарнабезопасност. Чл.9. (1) Юридическите лица,стопанисващи републикански,общински и частни пътища,коитоминаватпрези/илипокрайжитнипосеви,осигуряватмеханичноотстраняванена сухитетревиихрасти,горимипредметииматериаливсервитутанапътя. (2) Органите,стопанисващи железопътнитетрасета,преминаващи презили покрай житниплощи,осигуряватподдържанетонасервитутанатрасеточистоотгоримиматериаличрез почистваненатревнатаихрастовиднарастителност,падналадървеснамаса,включителнои баластоватапризмаибанкета. Чл.10. Физическитеиюридическителица,преминаващипокрайнеожънатиплощи,са длъжнидаспазватправилатаинормитезапожарнабезопасностисдействиятасидане предизвикватвъзникванетонапожари. Чл.11. Общинитеикметстватаорганизиратипровеждатмероприятиязаопазванетона селскостопанскотоимуществоотпожарипосмисъланачл.8, ал.1 отзаконазаопазванена селскостопанскотоимущество. Чл.12.Вземеделскитеземииизвънтях(слоговеикрайпътниивици)несеразрешава: 1.паленетонастърнищаидругирастителниостатъци; 2.използванетонаоткритиогнеизточници. Раздел I. Задължениянаюридическитеифизическителица,осъществяващидейностив земеделскитеземи Чл.13. Юридическитеифизическителица,осъществяващидейностивземеделските земи: 1.организиратиизпълняватизискваниятананаредбата; 2. уведомяватписменосъответнатарспбзнпредизапочваненажътватавплощинад20 дка; 3. парцелиратиосигуряватпожарозащитниивицивземеделскитеземи,засетисжитни култури,съгласноизискваниятаначл.16; 4. организиратилиопределятлицезапровежданетонаинструктажизапожаробезопасна работаналицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениенапосевите,

3 иучастницитевжътвенатакампания,закоетосеизготвяиподписвапротокол; 5.осигуряватспазванетонаусловиятапочл.17,18и19; 6. осигуряватземеделскитеземииобектитеспожарогасителнитехническисредства съгласноприложение 1; 7. организиратнаблюдениенаплощитеспосевипрезпериодаотвосъчназрялостдо окончателнотоприбираненареколтатачрезподвижниинеподвижнинаблюдателнипостове съгласуваносъссъответнатарспбзн,катонеподвижнитесеоборудватспожаротехнически средствазапървоначалногасенеисъобщителнисредства; 8. представятдокраянамесецаприлврспбзн схемисразположениетоназасетите площисжитникултури,азаплощитепочл.5, ал.1 иназеленитепожарозащитниивици, пътищатазапридвижваненапожарнататехникаидействащитеводоизточници; 9. поставятнавидниместапокрайплощитесжитникултуризнацизазабранана пушенетои паленетонаоткритогън всъответствиеснаредба РД-07/8от2008 г.за минималнитеизискваниязазнациисигнализабезопасности/илиздравеприработа,издаденаот министъранатрудаисоциалнатаполитика,министъранаизвънреднитеситуациииминистърана вътрешнитеработи(дв,бр.3от2009г.). Чл.14.Водачитеназемеделскатехникатрябвада: 1.спазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.могатдаработятсналичнитепожаротехническисредства; 3. неосъществяватдейноствземеделскитеземииобекти,предидабъдеизвършена проверказапожарнатайбезопасност; 4.спазватинструкциитеназаводапроизводителзабезопаснатайексплоатация; 5. извършватежедневнитехническипрегледизацялостнотойсъстояниеизапочват работасамоследкатоустановятнейнататехническаизправност; 6. недопускатбоксуваненауправляванатаоттяхземеделскатехникавжитниплощи, стърнищаиврайонанафуражниплощадки; 7. подхождат с техниката така, че ауспуховите й тръби да се намират на противоположнатастрананасеновалиискладирангрубфуражилилеснозапалимиматериали; 8.зареждатсгоривонапожарообезопасениместаипринеработещ двигател; 9. извършватремонтиитехническиобслужваниянатехникатанапожарообезопасени местаизвънпосевитеистърнищата; 10. съхраняватгориво-смазочнитематериаливзатворениметалнисъдовеизвънпосевите напожарообезопасениместа. Чл.15. Лицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениена земеделскитеземи,трябвада: 1.познаватиспазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.знаятместонахождениетонапожаротехническитесредстваидамогатдаработятстях; 3. съобщаватнезабавнонателефон112 или160 приустановяваненазапалванеили пожар; 4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточницитевохраняванатаи/илинаблюдаванататеритория. РазделIV. Изискванияприприбиранеисъхранениенажитнитекултуриигрубитефуражи Чл.16. (1) Призапочваненажътватажитнитекултурисепарцелиратнаплощиза

4 еднодневнаработаспротивопожарниивици,широкинепо-малкоот6 м,изпълненичрез ожънване,отстраняваненасламатаиизораване. (2)Площите,засетисжитникултури,сеотделятспожарозащитниивици: 1. отгорскинасаждения,сметища,пчелини,гробищнипарковеидр.сширинане по-малкоот6м; 2. отоградинагазоразпределителниикатоднистанции,крановивъзлиисъоръженияна магистралнитегазопроводи,петролопроводи,газостанции,бензиностанцииидругиобектис широчинанепо-малкоот10м. (3) Околосъоръженията(жерета,стълбове,мачтовитрафопостовеидр.)навъздушните електропроводи,преминаващинаджитниплощи,сеобособяватпожарозащитниивицисширина непо-малкоот6м. (4)Изискваниятапоал.2и3несеотнасятзаучастъцисплощи,по-малкиот100дка. Чл.17. (1) Прижътвавплощ над100 дкасеосигурявадежурствонатракторсводачс прикаченнай-малкочетирикорпусенплуг. (2) Прижътвавучастъцисобщаплощ над2000 дкасеосигурявадежурствонатракторс водачитехниказапожарогасенесъгласноизискваниятаназабележкатавприложение 1. Чл.18. (1) Прискладиранеи/илисъхраняваненаоткритовземеделскитеземигрубите фуражи(слама,сеноидр.)сеобособяватнафигури. (2)Фигуритесасединиченобемдо200тивгрупадо600т. (3) Фигуритенаоткритовземеделскитеплощисеобособяватнагрупивърхутерен, почистенотрастителниостатъци,каторазстояниетомеждуфигуритеенепо-малкоот15 м,а междугрупитеенепо-малкоот50м. (4) Фигуритепоал.3 сеобособяватнаразстояниенепо-малко10 мотпътищаи50 мот горскинасаждения,катооколотяхсеосигуряватпожарозащитниивицисширинанай-малко5м. Чл.19. Машинитеисъоръжениятазаобработканазърноифуражисеразполагатна разстояниенепо-малкоот10мотобособенитефигурисгрубифуражи. РазделV. Изискваниякъмземеделскататехника Чл.20. (1) Вжътвенатакампаниясеизползваземеделскататехника,коятоотговаряна изискваниятанапроизводителязабезопаснаексплоатация. (2) Техникатапоал.1 сеосигурявасискрогасителиипожаротехническисредстваза първоначалногасенесъгласноприложение 1. (3) Допускасеизползваненатехникапоал.1 стурбокомпресори,бездаеосигуренас искрогасители. Чл.21. (1) Елементитеисъоръжениятанаелектрическитеинсталациинатехникатапо чл.20 сеподдържатзащитениоттоплинниимеханичнивъздействиясцялостнаизолация, надежднозакрепенивръзкиистандартнипредпазители. (2) Акумулаторните батерии се закрепватнеподвижно и защитаватотмеханично въздействиеипопаданенаметалнипредметивърхуполюсите. Чл.22. Неседопускаттечовенагоривоимаслаоттръбопроводитеиелементитена горивната,мазилнатаихидравличнатасистеманатехниката.

5 Чл.23. Допускасеизползванетонатехникапочл.20 вжътвенатакампаниясмонтирани газовиуредбиследпредставяненадокументи,удостоверяващиизвършенпериодичентехнически прегледнауредбите. Чл.24.Техникатапочл.20сеосигурявасъсзащитаотстатичноелектричество. Чл.25. (1) Неседопускатпукнатини,откъснатичасти,разслоения,разкъсванияна гуменияслойидругимеханичниповрединаремъцитеиверигитенапредавкитенатехникапо чл.20. (2)Предавкитепоал.1сеосигуряватсъсзащитниелементи. Чл.26. Основнитевъзлинахедерапризърнокомбайнитетрябвадаотговарятнаследните изисквания: 1.пластинитенарежещияапаратдасаплътнозакрепени; 2. мотовилотоданямаогъванеилисчупваненапружиннитепалци,кактоиизтичанена смазкапрезуплътненията; 3. призавъртаненашнеканахедерасъщиятнетрябвадаосъществяваконтактс неподвижнитеелементи,апалцитесвободнодасеплъзгат. Чл.27. Техникатапочл.20 сепочистваежедневноследприключваненаработаот наслоенпрах,горимирастителниостатъциимасло. Чл.28. (1) Техникатапочл.20 можедаучаствавжътвенатакампанияследизвършен годишентехническипрегледидопусканеоторганитезапбзн. (2)Допусканетопоал.1сеудостоверявасиздаванетонапротокол(приложение 2). (3) Приисканеотзаинтересованотолицекъмпротоколапоал.2 сепредоставястикер (приложение 3),койтосепоставянавидномястовърхутехникатапочл.20. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Земеделскиземи"саземитепочл.2 отзаконазасобственосттаиползуванетона земеделскитеземи. 2. "Жътвенакампания"садейности,включващиорганизацияиподготовка,ожънване, транспортиране,обработка,съхранениеи складираненапродукцията(реколтата)отжитни култури. 3. "Земеделска техника" са всички видове зърнокомбайни,трактори,ремаркета, сламо-преси,сламосъбирачки,семечистачни машини,както и автомобили,участващи в жътвенатакампания. 4."Житникултури"са:пшеница,ечемик,ръж,тритикалеиовес. 5. "Восъчназрялост"естепеннаузряване(етап)предипълнатазрялостназърното, когатозърнатаотсредатанакласа(илиметлицата)получаватсвойствениязазрялотозърноцвят иконсистенциятаимприсмачкванеимавосъкоподобенвид.всичкичастинарастениетоса пожълтели,ножилави. 6. "Пожарозащитнаивица"еплощ сопределенаширина,почистенаотрастителностили сизоранпочвенслой.

6 7. "Линейни обекти"саавтомагистрали,пътища,железопътни линии,подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, газопроводи, продуктопроводи, водопроводи, канализации,кабели,електропроводи,въжени,телефонни,телеграфни,радиосъобщителнии телекомуникационнилинии. Заключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.91б,ал.7 отзаконазаминистерствотона вътрешнитеработии 1, ал.2 отпреходнитеизаключителниразпоредбинаправилниказа прилаганеназаконазаопазваненаземеделскитеземи. 3. ТазинаредбаотменяНаредба I-153 от1999 г.заопазваненаземеделскитеобекти, зърненитехраниифуражитеотпожари(дв,бр.77от1999г.). Приложение 1къмчл.13,т.6,чл.17,ал.2ичл.20,ал.2 ТАБЛИЦА заокомплектуваненаземеделскататехникаиплощадкизазарежданеслзтигтспожаротехническисредстваза първоначалногасене Наименование Искрогасител Пожарогасител Кофпомпаили Лопата, Вила,Канджа, Противопожарно завсяка спрах(6кг)или пожарогасител бр. бр. бр. одеяло,бр. ауспухова ссо2(5кг),бр. наводнаостръба,бр. нова(9л),бр. 1 Зърнокомбайн Трактор Автомобилтоварен Сламопреса Сламосъбирачки Семечистачни машини 7 Ремарке Временна площадка - 2прах зазарежд.на маш. пяна слзтигт(200 м2) Забележка.Техникатазапожарогасенепочл.17, ал.2 сесъстоиотприкачноремаркес цистернасводанай-малко2000 л,спомпаиосигуренотеглителносредство.тазитехникасе оборудвасединдвупътенразклонителсщорцовисъединители,двашлангасдиаметър52 ммпо 10 м,един струйник съсспирателен кран 52 мм и дваструйниказаразпръснатаструя. Пожарогасителнотосъоръжениеможедабъдезамененосполивомиячнамашинаилипожарен автомобил. Приложение 2къмчл.28,ал.2

7 ПРОТОКОЛ. отизвършенапроверканасъстояниетонапожарнатабезопасностназемеделскатехниказадопусканедоучастиевжътвенатакам през20 г. Днес, 20 г.,вгр (с.) подписаният (име,презиме,фамил надлъжност при (РСПБЗН) извършихпрегледна (видназемеделскататехникаирегистрационен (инвентарен)номер) Припроверкатасеконстатираследното: (описаниенапроверенитесистеми,възлииагрегатинамашината) ЗАКЛЮЧЕНИЕ: (прависеоценказасъстояниетона пожарообезопасеносттазадопускане/ недопусканевжътвенатакампания) Настоящиятпротоколсесъставивдваеднообразниекземпляра,поединзаръководителяилисобственикаиединзасъответната РСПБЗН. Извършилпроверката: (име,фамилия,длъжност,подпис) Получилпротокола: (име,фамилия,подпис) Предоставенистикеризадопусканевжътвенатакампания: (бройстикери,идентификационнитеимномера) Забележка.Впротоколамогатдасеотразяватрезултатитеотпроверкитенаеднаилиповечемашини. Приложение 3къмчл.28,ал.3 Забележки: 1.Цветътнастикераеразличензавсякажътвенакампания. 2. Всекистикерсеобозначавасиндивидуаленномер,койтосевписвавпротокола, издаденоторганитезапбзн.

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: ,   З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg З А П О В Е Д ДЗ.../...2018 г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ДО

ДО Образец Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЖИЦА Н А Р Е Д Б А ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

generated pdf

generated pdf РЕШЕНИЕ 891 ОТ 30.7.2003 г. сряда, 30 юли 2003 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 891 от 30.07.2003 г. 1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на

Подробно

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ Номенклатура и размер на патентните и - 2019 год. Наименование на та 01 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта Таблица1 01 01 Хотели

Подробно

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

Naredba pojari2013

Naredba pojari2013 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Долна Митрополия Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ)

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот02.11.2014г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.63от 1Август

Подробно

Образец 4

Образец 4 Образец 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грхасково РЕШЕНИЕ

Подробно

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 258, взето с Протокол 30 от 30.01.2018 год. на ОбС-Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ Приложение 1 към Решение 35, взето с Протокол 4 от 27.01.2016 год. на ОбС Кричим ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТАМОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАНСЬОРИ" Всилаот2.03.2001г. Обн.ДВ.бр.9от 30Януари2001г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно