ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

Размер: px
Започни от страница:

Download "ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n"

Препис

1 ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар Ф\ de mipape in Ilpinujnate Bnde tpentapea попорвлв!. inteme!et/b de Indeлбпга!ъ врете, mi нппре^нврърьте полшче аб nstst ado4e institsijii mi e.iemente ФелТбрНе din toate пърщле, snde edskapea кб Швл Фрапцегъ. de tpei-геч! ani in коаче ав nbtst adbче in ръ1л>ч1ре Форта mi бнлвл SKpiitopuop, прекбт ed8kaj ia гречеабкъ а веаквлв? tpe- KBt ав лъяа! врте Bedepate; dap Apdeaлбл пв пе noate da!ълтъч1реа istopi^ а ръ- 1ъч1ре1 бале, mi eete грев de тцелеб квт о Фатше па!р!архалъ, «пнъ intp'sn sinrbp rind, sentimente.i пепорочјрег бале, ав ащбпк ла коmedia.«пшбйкъ de пе кътпбл Блајвлв!! Кб dspepe о та! бп«пет odatъ, Блајвл ав Фоб! о tpibsnb бnde m8.ite din къпе!еш! пъреа а se лвп1а та! ni8.it nentps вп eistem бколабик, deкъ! nentpb dpentspue пеатвлв! Ротъпебк. КъпА mi кбт ав ревъри eisteme.ie?.. Веаквл ал 18 ав dat Apdeлeшлop do! abtopi ротъпешн: Штка? mi IIetp.8 Maiop. Шшка! de uii пе 141-коле бе тчеаркъ кв лјтва, тэъ, dedat кв Хрошкарп ротъп?, este ротъп in л1твъ, in idei, пъпъ mi in Фортъ; чеваш! din търеаца simnjitate а хротчкюр noaetpe se реварбъ in ХропГка Ротъп!лора ба. lletps Maiop, че tpe4e in oninia Apdeлeniлор inaintea лб! Шшка!, de iui ъпкъ ротъп, dap бе виъ кв dparoete ла лшва ЛаШгъ uii лвкреагъ ла desi;idepea ере? aste побе каре пв аб npodss n'i4? о Kapte ротъпеабкъ. Шлde.ie вор apbta та! в'те чееа че Bpoim а бпвпе dek/bt кввыеле; еагъ квт snpie Mipon Кобtin in Лештбщвл Mo.idoBei: 1пчепв1вл iiepi- лор aneetopa uii а пеатвлв! JV^doBenesK mi MsnteneeK, uii in uepi-ie бпгбрепш кб ачеб! пбте de Ротъп!, пъпъ aetbzi de snde elnt ве- niu! intpb aueete пърц! de пътц а бь-pie тбл1ъ врете ла квтпъпъ ав eutst квие1вл noetps. Бъ тчеп ostenea.ia a4easta йъпъ а- Шеа веак8р! de ла deбкълeкat8л церыор dinbl, de ла Tpaian 1тпъра1вл РътбЛб! кв къ!ева 88te de ani neste mie tpekbte, бе snapie гш^вл. А лъба еаръш! пебь-pis, кв ma- ре окаръ UH>8iidat пеатвл anesta de о беа- тъ de бкршор!, este inime! dspepe." DB- ПЪ твл!е яоли че tpimieeee Bordan Bod r b ла Кра!бл Лешебк nentpe воръ-sa ЕтбаФ!а, пре каре о аб чершб!, mi въzъnd къ пб вра

2 S'b'l-о dee, ав sokofit къ ареврегае se'un pes- квтпере рбштеа sa desnpe КраГбЛ Лешеяк Кб эъпуе nebinobat, mi аб imienbt а stpinue oaste. Че въгъпй Краш бпгвреяк врајва че intpase intpe dsuuiii, mi simujnd къ Bordan Bodъ Фаче oaste asbnpa Лептор, аб tpimis,,so.i пре ШЪфап Телею ка яъ'! поагл. 1тпъ- ка..." Asta е лшва M^udoBeneasra. din ал 17 веак. Intpe лшва a4easta mi лппва лв! rietps Maiop mi а лв! Шшка! deosebipea este neinsemnatb! брташп лв! Шшка! mi а лв! Пе!рв Maiop ZIKS : ta Kontpa лв! 8!еФап din MtudaBia se nepgekstb плanбпepфidб ^din naptea лв! Алвер^ uii BлadisJaвв; ачела se препара петче!а! SBB п p e t e к я t de а nepnede in Kontpa Тврчиор. ПреФек1блб Tpan- ямваше! Dpa, пнкотнеле Temimoapei Io- za къпъ!аръ opdine de ла Bлadisлaвб se stee парацч snpe a intpa 111 пърцые TpasLiuine. ЬчепШл апблв! Р (Хр. 1497) Алвер1 провокъ пре 8!еФап se'uir stpinrb omtue snpe,,a лбкрат котбпе in Kontpa Тбрчиор, ка se ini pekanete Кша mi 4etatea Алвъ. A4esta,,se deb'iepi а Ф1 napat ла toate. Mai denapte. * 8вл1апбл твлцетн Кб đenbk4ib- пeа че adssese dibepse dapspi, Кб onoape pestitbi dapsplie, пpomitъlld jjepei паче Hii Mo.idoBenuop а m i ч i ц i e. In апбл Р (Хр. 1505) Bordan пецј de ла Aлeкsandpб, реџеле Полоше!, пре яоръ- sa E.iiza de soijie, шяъ пита Рентъ прекбт mi Ilpiiiijinesa ре- к б гаръ къяълор'т, ФППС! къ Bordan ера лвяк! dap Penina пб та! 1ръ'1 ms.it mi mepi. * At«ti4i Bordan каре uitiea къ a4easta ФВЯЯЪ Kassa npiniiina.ib de i se рекбгаръ тъпа Прш- ninesel, pemnoi пецјч!бпеа in апвл ал doiлe,,лпяъкъпънпо. pesnenss neratibb, ippbnse In * Bezl KxntiK8.i Фраппег а Оотг.вл»!: de la Palisse. Monsieur de la Palisse est mort, Mort de maladie. Un quart d'heure avant sa mort II etait encore eu vie! Поквџја mi оккпъ ^etenlie.'" Tpei lomspi de asemine!!! 1а1ъ квт se snpie istopia, adin, о i;apte de 1пвъцъ!връ nentps че! л>пящ! de твъпъгвръ, nentps че! че as пево!е de а!пцелеие Фап1еле stpemouu.iop! Къ! nentps ротъш! че! швъцат авет ъпкъ чева та! Фрвтоя: ВеФШЩ1бпеа е якв-яшвт'впеа 4eptopB desem- пъч!бп! KapaKtepisttqe in локбл sinmiei deus mip! а бпбг obiekts saš а впв! ФШШ. Atten- удбпеа е ак!бл пр'т каре апплжътб Кб Boin- иъ uii кб adъпъpъч!бne бпа din Факв.иъцие noastpe челе т!елек!бале snpe бп OBieKtš de- tepminatb. Оакъ апшикъчйшеа е Шерпъ, а-!впче ворве! attenijibne se ЯВБ-ЯШВШ ворва рефлекя1впе. АМепч!бпеа регбл!;ъ din о mtep- вепщбпе еперц!къ а вошце!!п лнкрареа Шел\цеще1. и Ne-ade4em aminte къ бп от Кб snipit!ш! черче!а пе бп ал seb' nenot deкбpъnd sosit din ярътъ!а!е: Хе!.. ФЪ!ВЛ тев, sneneml: твърша квт se к!атъ Фраппвгеш!е?.. 1пвърИз1оп, ръэпвпяе nenoto. Ротъпеш!е, in- Bbptita sc клатъ astezf 1пвър!ъч!впе. IletpB Maiop zi4e: 4ine вра s% черче in- чепв!вл лјтве! ротъпеши ii este de л1пзъ та! inainte se а!еъ кбпо.чкьче Шътплърые л1т- ве! Jatineuiti."* бчеп1ч1{ лв! Пе!рв Maiop ав рез!ълтъч1! кввт!еле сабкалбл»!; афв1^ац! in кърцие лашге, КОЛБВЛ Pimnaziuop ле-ав а- SKBns лвтеа; ei s'as б!пп! mi s'as imuetpit in Фап1аяиче teopil, я'аб»itat ла та!ер1алвл zidipe! m лок de а!твръц1ша apmunia лшijop, ав швъца1 лјтва intp'o ткшвјре ре-!розпек!!въ in лок de а о твъца ла Јвворвл ei adebbpat, ла якоала tpejsi.iop. а певомор uii а istopie! пеатвлв!. In Ilpiniiinate siste теле, in лвп!ъ Кб лбт!па, кв гшшкареа пввл)къ, Кб rpijuie полиич!, кв KpitiKa, кв desnpeipipea а snop din skpiitopi! че!щ!, явпвse а Ф1 ^sdekate пе teatpb, я'аб desфъкбt mi «ъ desфaкб din zi in zi, penmnd din еле пб- * Istopia nenlps л>пчеп«(кл Ротъпиор. П. 31. Bsda. 1834

3 uiai о in.iesnipe nentps шлпътнйетреа кбвш- ШО]) de лшбъ. АёевъраШ snipit a demtenbpei Ротътбтвлв! ав abbt mi аре квјввл яев in Пршцша!е snde елетеп1еле stpbine s'a«pos uri ав блвји а ne intepi. Uenepania Ipeкв1ъ de iui легъпан; in indoita lnpispipe гречеабкъ uii а лиера!вре1 Фраппеге din ал 18 л е а веак, пе-ав лъба! шбъ nauine Фрвтоабе ротъпепил ; џеперауја de ФЭЦЪ se лвгпть ъпкъ in хаобвл sietem^iop, dap хаоббл ва i\твшб пъпъ in яф1ршн. Афаръ de кърц! греле de diseptajjii mi de aprbmente, Apdeaл8л пв ав dat Ротъте! пъпъ аквю о бтгвръ ь-apte de inki пвјре uii каре въ реяватть шшеле. De ачееа sokotim къ jitepatbpa ротъпъ бе imnapte asbzl in došb бколг: впа че iuii аре К81Б8Л in БвкврешН, Bnde se квливъ кв en- tbeiaem toate eietem^ie in opi че njnet dis- Kopdant бе бфгршеекв, Jnisne, io, int, etc, ал doliea, че б'ар n8te пвтл еклек- Икъ, аре та! твлц! naptizan! in Moлdoвa; a4eaeta eete бкоала челор че dopeekb ma[ inainte de toate a enpie uentps Ротъп! ini ротъпепйе, mi а Фаче о лиера1бръ пвта! din вщеле noaete iap пв din лјлпва Фраппегј.- лор, а Шшешлор, nii а јаргопвлв! neinijeлея din Apdeaл. NenBtond Kpede къ ачеб! јаргоп ва nbte твтпе вре odaivb Bestita dpeantb ulb'dekatvb а Ротъпвлег, nenstbnd Kpede къ Koniil Ротътлор вор аџтбпџе а пв se inijeлеџе кв пъртпнлор, neiibtbiid liikinsi къ гратаичеле вор Ф1 mal tapi de къ! веакврјле, къ sisten^e вор пв!ё dobedi natspa, nbtem бе пв пе mrpijim de а Bedea intponapea а бпор din б1б!етеле Apdeлene in якоалеле noaetpe. Ва!рече iui Apdenenisn^ кбт ав tpeкб! тбл1е ал!е eisleme шкълчне, iui ва ретъпё пбта! Ротъшбтбл! къч! лппвеле каре se тцелегб Пбта! npin tinap sint лшвеле moapte, uii Ротъпи eint ъпкъ плт! de Bteaiib! V.,,4ine вреа бъ черче тчепв!бл лшве! Ротъ- neuiti i este de лтвъ та! inainte ЙЪ а!въ кб- "noskbte Мътплърие лтте! ЛаипенШ." 8ъ Фипцелеб пе IletpB Malop, Фрапп Apdeлeш пв пе da прввеле въгв1е mai SBS, mi пб пе пбnea in кбтпъпъ а 80Koti къ пedantiбmбл niiinвъцъ!бра sint einonime кв stfidia яерюавъ а век1те!ротапъ, ч! din проивъ. Ачеа stsdie е- ste de лшбъ, квт аб zis Iletpe Maiop, deкъ!, in imnpbinbtapea el, бъ лвът чееа че este naptea веаквриор; imnpbmbtapea ачеа плъmъditъ кв d8x8л епохег, кв бкчтвареа параввриор, кв префачереа кpediпцeлop, кв istopia mi Bieijstpea, алкъ!веш!е ачееа че Фрапijezil пвтебкб.. le jugemen! et le gout; tokт а! DiBdeKata dpeantb, бшцбл ф1ребк mi гвб!бл ав лшби din iihenst in бкр1ерие Ротъпе. OpBipea впора in eieteme, mi пегавъцъ1вра твл1ора ав арвпь-at mi пе Bnii mi пе алци in Фрагеолоще Фъръ търщтре, Фъръ алеџере, кв каре 6tpiK8 ПВБЛЈКВЛ. Moлdo-Pomъnil авеа ла m4en8t баб а врта tpadiijiuop i^mintenemti, баб а оцел'1 лиера1вра in префачер!ле полшчеиш ш1ътпла1е ла 1821 ; dap Леџ1бла!ора Ilapnaes.iBi, ка бъ ворвш Щ8л клабш, лјтва- neilщeлerъnd къ Bieaija повъ бе Нлтъчепйе npin jitepntbpb повъ, ав anbkat впп пе калеа век1е а nedantiemsjbf, алци ав ni- Kat in пedantismвл кввт1елор; din пепорочьре ав pbtb4it кв ејотвлципе de tinepit. Лваtaiji бата ла 1артароаче?.. пг>1цт пвпе рътъшаг къ din do8ъ роки, впа Фрвтоабъ dap б!тплъ, ал!а вриъ dap etakojie, церапчеле вор квтпъра ачееа каре Bate ла OKIB. Aeemine nii леџ 'бла1ори nostpi ав алея in 1артароквл Л1- tepatspuop че ав so ь-otit rnal б1релвч1[ор. IlentpB по! Pombnii, stsdia antikil^ijii eete о stsdie de пеапъра!ъ певоге; теъ пв вра бъ ziкъ бъ лвът РотапЈлор лћпва mi ллера1вра ка s'o

4 120 КБНЕТЪР! SKimosim intp'en јаргоп Фъръ opiijiaa.iitate. In antikitatea Ротапъ SUIB apxibe.ie noastpe; apxiba naiutepef a institsjjiuop Ф0П()атеп1аде a бочјенци, nii арх1ва лтше!... dap intp'o тъвьръ istopi^. въ stsdiem fap ns БЪ I прјфачет nentps къ 1! sn лбкрб neste фјре; лбтеа терџе inainte nri пб бе noate!п!оарче; Ф!ВЛ пб noate Ф! Ы1Ъ бав Фра!е пърыелв! seš; de ачееа tpebbie бъретъпет Ротъп! Тар Pomanl. AntiKitatea Ротапъ терџе пеп!рб по! пъпъ ла пбпьчбл ачела каре леагъ льтеа векйз Кб лбтеа побъ; о mai denapte пъилре se к!атъ Imnpesspape, uii ар Ф! tokma! ка къп& ат лега бп от вјб de бп!рбп mopt. Ма! кб кале uii та! лощк ар ФЈ dap, in dparosiea noastpb de лаитбт, бъ лeпъdъm лјтва Ротъпъ mi бъ лбът лтша ЛаМпъ, mi пр'т бртаре бъ битвът пап!алопбл iui бвр1вк8л пе!огъ, бъ пе кгетът Cincinatugmi Brutue in лок de KoetaKi mi DimitpaKi-, mi бъ черет inano! etoninipea лбте! de odiпioapъ. Ръбл n'ap Ф\ ФОЯ1 таре daicb оатешлор Кб eieteme лјпшбиче ле-ар Ф1 нлъкв! а npodb4e пбта! гратаиче uii sigteme ; ръбл eete къ аб skpis ткл1е ип de toate dei^ вјбврјле гратаикале, mi аб deskis ера л1{ера!бре! кб пат-оббл. De бе търнтеа щ eintahse, in ор- 1х>граф1е, лппва nbtea бъ бкапе ла ларгвл е!, бе'ш! плът^еабкъ, dбпъ пево!е mi япорвл i- deiлop, KeBinteje mi ворвеле, Фъръ а!рече npin памтеде de Фацъ... Dap rpamepianii пе лъпгъ Ф1Е-каре б^акбъ аб алъ^раи кбт я'ав zis, просвицмле лор uii къ!е бп лекб!коп de 'KBBintc ideaлe каре ФЗКВ din лнпва de aetbzio ameetekape Фоар!е кврюагъ ла aszipe mi та! кбр1оагъ ла апалјбб. Кбт «аре пеб!е бп шапц toatb Ib'pma KMid аб бърн о oaie. asemine о tspnrb de Konif, anpinnii de ФОКВЛ ЛВ! Аполоп ил 1ПббФлац! de Флакъра тбгелор, б'аб арвпкчц dбnъ npodsk^top! бпре а копкера (tot sti.i Ротъп)!етплбл oopiei ini а imoptani- 1ъш1! Ne este пплъ de чешорй алтшнреа шкърка къ!е-ва коале de кввш!е квлеве in по1опбл кввыелор etpbine че шеакт. ат лиераtspa, KBBinte каре n'ae шч! поипъ, шч! psdi ре Кб ideea каре aetopi! воре бъ dee ла лбтшъ. Мблц! din sb-piitopi! de aetbz!, aetop! баб поеш, шг-ав ибя глорја пб а tpad«4e о idee оаре-каре intp'o ЛШБЪ шцелегь!оаре, 4i а li^denii, а бпър!е, uii а къшига mipapea пъ- Kbtomi.iop Ротъп! кв Кбвш!е юл та! б(релб- 4ite mi та! б1брлб!ба1лче. Ept KOiiii! каре аб кълка! пе брте реле ini аб pъdiкat аб!ъ лнера!бръ цлгърйъ mi шонцнъ, Фъръ пошъ, Фъръ кап uii ръсъч'тъ; ii!вл, nentpe че! каре ар Ф1 n«t«t авеа 1;алеп1, бе aкбфбndъ de пе-акбт in биаре... ф1ле, neuine лти ini naijine глори Пвцте ept uii'i netem ЈЂЛЦ къч! st^dania лор,!алеп- Kontimneрапе вор ретъпё. Че! та! порочјц! бе вор aek«nde in колвбл Б1Блю!ечелор, nii de Kbndin Kbnd къ!е вре-вп antikap баб вре-бп в1влш- Ф!Л а da ла 1валъ, neste вр'о 50 ani, Kbte о Ф1ЛЪ ка о хтегър1е; dap пе rpamepian! пб :! ept; б1б!етеле лор toate аб тчепв! кв въпареа кбв!п!елор stpbine, uii аб ajens а пвпе а.йе кв- Binte stpbine in лок, ббв KSBint къ лппва ротъпъ фiщd isbopitb din чеа лашгь, este de пево!е ка кбвыеле въ ф!е ла!те. IliodeKata паре а Ф! dpeantb ла iivh,e Bidepe, шбъ й та! тбл! о пърере dekbt en adeбъp. Вак'ар Ф\ ка лнпвеле бъ бртеге dei^ a4egt np:ri4in, anol кет ат zis dinioape, бъ ne intoap4em ла лппва ташъ; toate л1тевле din лете, век! sae побе, бе коворб dintp'o sinrep'b л^твъ пртншъ. SaS ФЈЛОЛОЏП ротъп! пв ь-pede EiB.iiei uii шшпце! фјлолоџјче каре аб з1ребъ!бь nii stpeu'spat toate л'тшле гловблб!, яав. in inoteza pezonemen-!блб! dбlniлop-бaлe, ар tpebsi ка лбтеа intpeaгъ бъ а!въ пета! о л1твъ, mi ФелЈбрИеле л1тб] а Eeponil, а Aeie!, etc, бъ se шече din nepiem in пбрјбт in лшва npimopdianx a omenipe!.

5 Лппва Гречеабкъ, лттва ЛаМпъ, лттва Дерго апъ se psdesks; квт БЪ Рьлтъчш ачеаб!а? шпрвтв1ър1ле че'ш! Факв лтшле пв nols алh"bt«i о psdipe аша de апроапе; sintem si- Л1Ц,1 dap а npede къ ав вп шпревп iseop; insb квт se Фаче къ лппва ЛаИпъ пв seaтъпъ кв лтша Цертапъ? uii квш se Фаче къ вп Грек пв пщелепе пе вп Џертап sas пе sn ЛаИп?.. Istopia ne-о гълтъчепие : K/bnd sosi zioa in каре ФатЬиа отепеабкъ In твлшчъ se imnpbuitie npin лвтеа nsstie, ачеа Фатше s'aš desфъk8t in ратвр!, каре ратвр! апвкаръ, d8пъ пево!е, ла апвэ, и а реяъри, in dpeanta mi in stonra, кв!вртеле uii кв лјтва лор. Ачеле ратвр! auisnrbnd ла локвр! de храпъ indemъnatiчe, къпиш, твпц!, Kodpi, апе, s'as amezat mi, кв врете, s'aš префъь-bt din Фатше in пеатвр! mi din пеатвр! in nopoade. 1)ъпъ Шътплърие Biepipe! пачшлче sab t8.ib8pate, dem, fruesnipue храпе!, dsnb Kondiuiae ^пографјче, nopoadeлe ш!-ав търн певојле, ш!-ав snopit rindspue mi ав desвoлtat л1тва лор търишнъ in zioa нппръппчере!. In клшеле фрвтоабе ка а Греч1е! mi а Itaлје!, лтшле se п^влчеякв, se modiфiкъ mi кребкв odatb кв aktibitatea. Tot ачеа шфлвепцъ din-афаръ a K.iime! mi а храпе! dete тъ- SBpa mi rpads.i чјвшгаше!, каре копяакръ statopni4ia mi префачереа лтшлор de аквт inфгтца!е. In Asia, леагъпвл omenipei, se nanite ч!выгаш*а adi^ : окърпгареа полшкъ, лјтва, релјџла, ар!еле mi шшпцеле; din Asia ч1в1- лјгацја se реваряъ In Euinet, mi Еџтегбл npin колош! о tpimile Европе!. Гречи ini ЛаНш! desepara ачеа чјвшгаше de Фъшврие копиъpiel, о префакв йъпъ snipitbj лор, mi аша отеnipea легъпа!ъ de вп uiip de ттрвтвгьр! префъкк!е d8пъ локвр! iui епохе, котзмвеагъ Bnitatea ei mi momtenipea пропъилре!. Чееа че шцелеџереа dpeante а istopiei пе snsne desnpe desnikapea intbl а Фатше! omeneiuti uii namtepea.rimbi.iop век!, вртеагт. а пе лвmina аявпра лјтвјлор din zioa de ashzi. Stsdia Istopie! пеатвлвг ротъп пе ва snsne de snde Bine липва noastpb ini че IpeBBie «ъ ФЈе йг.пъ лоплкъ^ачеа ДШБЪ; uii аша пвта/ вот ретъпё!п inije.iessi кввыелор лв! Пе1рв Ма!ор. д. р. SKPISOPI. III. Ilpietine! Eaeapia. Ббпъ о medepe de къ1ева zi.ie ла въие miперале de ла Kisinren, т'ат nopnit snpe каnitaiia Бавар1е! nsmhvb de Nemm', Мйтхеп, iap de Фрапцег!, MieniK. Чел ш б ораш че se apalrb кълъ^рвлв! 1п dp8m8л a4esta este В!врцБврг, Bestit npin каз!елвл ses кръеэк, век!а pezidennje а ЕлеккфЬюр-Егбтеш каре ера SBBepam. Ел е Konsidepat ка бпвл din челе та! Фрвтоабе m-uatsp! din Џерташа, аы npin apxitekl8pa sa търеацъ къ! nii npin гвгръвелие de пе пъреш' (fresques) а лб! ТЛеполопп а a.itop тар! niiitopl. Ла noapta орашвлб! вп полща1в гш-ав Лба1 nasnopt^i iui, 4etind пе ел пвтеле Moлdoвei uii а 1ашвлб!, т'аб lntpesat бакъ 1ашвл se гъб!а ла Мобква. NB, domnb.ie, i-am pesnens; Лашбл se афлъ ла Mo.idoBa. Ooapte sine; dap Moлdoвa пв'1 ла Mosnea? Bbzbiid asemine npostie am pemas!пкреmenit mi am pesnens къ Moлdoвa пб se гъsia tokmai in Моэква, dap алъще. De ла В1врцБ8рг am sosit ла Шбретверг, natpia пепвтера1елор т'бкър!! de tot бо!вл каре 1Пб1^еагъ лвтеа Шреагъ ла zi int'b! а ф1екърб! an, Јиворвл Фер'1ч1ре! котиор, iui кърб! tot отвл каре s'as vibkat кв so.idaijl de летп, etc. tpebbie ЙЪ пък!реге о таре ре-

6 Кбпоши'пцъ. Шбретверг este npietins.i џеперапплор тт. тбъ т аре n«mai anest mepit neпрецбн; ел este mi бп ораш орјџшал, de о npibeaiuite anlira. Zidspue че 1л ткбпнтбръ, ка пе о 4etate, аб ла tbsnatpe колцбрие лор ктде бп 1брп пал1 in Форта бпв! tenj^pieiu, ini KenpindS in бтбл лор о ^тблнјте^е E i s e ~ pi4i гоиче nintpe каре se deosesemte Bisepiка $Ф: Лаврепйе. Кълъ1орбл аре de admipat in a4esta кatedpaлъ пб nemai п^ръгпеаца apхнек!бръ а вол!елор, dap nii пеаюбрие колоpate а Фереб1рмор iui тъ.йе бврајбр! de арtimtl Bestiiji прекбт: Фшер, AdaraKpaФt, Ban- DiK, Алвер! Diepep etc. Орашбл ера rbbepnat in веакбл de гтјлок de къ!ръ бп Komitet de natpiijiani; вала de a- denape а лор бъ nbgtpeazb пъпъ In zioa de astezi. Ар1еле ера Фоар1е onopate in вреmea лор, къч! in mai тбл1е влщ! Bezi Biestepi iui statee pъdiкate intpe nomenipea оатешлор mapi iui a aptiiutuop каре аб коплвкра! ла imфрбтвбецареа орашб.ш. Лъпгъ порцие Лб! т- frbineuiti бп таре Катпо-santo (jjintipiin) n.iin de топбтеп1бр! Фбпераре de таре прец, ini in каре ФЈе-каре Фатша hui аре тортћибл ei. De ла Шбретверг ат meps \ia PatisBona nentpe ка бъ Bizitez Bestita Валхала че бе ЭФЛЪ апроапе de ораш. DeetinaHia a4eet8i топбment este de a Kenpinde б1а!беле tstbpop notab'uitehuop полшче, лнераре mi aptisti4e а ле Џерташек Погщ1а ба in вљрфвл бпб! dea.i пе талбл Ббпъре!, елегапца бшв.шарxitektspei бале, вогъща та1ер!алелор кб каре ел eete zidit, Форта ба de 1етплб antik, toate a4eete коп1р1бб1е ал пбпе nintpe челе та! de Фрбп1е monementepi modepne а Европе! De ла PatisBona, in бфърши, ат плека! ла Мйтхеп ваб Misnih', кбт щ-а плъчеа. Ш квпобк тч! о intpape de ораш mal Фрбтоабъ dekbt ачееа а Kan^iiei Бавар1е1 ^nd вп de ла РаМбвопа. блща чеа dintbis in каре intpe e лвпгь, dpeantb, ларгъ, Фоар1е в!пе павелй^ъ, inкadpatъ de amъndoъ пъриме кб edi4>ihtspi търеце каре бе deoseseskb npin eimetpia mi аквра1еца архнеьчвре! лор. АчеаэН блщъ бе ктатъ т.нтва Цертапь: Лбdвih - etpase, de пе пвтеле репе.ш Лб(1вш каре аб inzeetpat орашвл кб о тб.щ1те de топбтепtkpi: пала1бр\\ Bisepi4i, amezmninie пббл1че etc. Реиеле Лбdвiк аб ФОЭ1 про1еьчорбл чел majf naeionat а Фрвтоабелор apte din БавирЈа uii ва авеа бпа din челе mai r.iopioase uanine din istopia natpiei бале! Apta de а гбгръв! пе б1еклъ aš аџјвпб, ббв бгтьпъшреа Лб1, ла о перфекцје mai пре ббб dekbt in toate челелал!е церт. Шпако1ека, Bpedшкъ de mipape ка ediфiцlб, Kenpinde о прецюабъ колекще de г^авлобрт de а вебшблб! Р1бвепб; mi I^intoteKa, ziditb in Фортъ rie tem- Пбл antik, este 0 adeвъpatъ котоаръ de staue веш mi nose de 0 ттбпа1л> Фрбтвбецъ. ^ntp'en KMBamt, орашвл Mi8nix se noate nemi Atena Џертапјег in npieipea Фрвтоабелор apte. бп лбкрб пбта! ml-аб пърб! пе1пцелеб in ораш: onpipea de а Фбта пе б.пц!. Ка тъббръ шпроива npimejdiei de ФОК, ар Ф\ О anoma.iie intp'bn tipr zidit de пеа1ръ; mi va 0 галап1ер!е in Фаворбл бекбблб! Фрвтоб, ар Ф1 de npieoe h-bnd tout Бавареги Фбтеагъ in кабеле лор. NB'nu not dap лътбр! каре аб Ф0б1 npimina a4estei порбпч? лолјшепеши каре бб- Пбпе пе б1ръш! ла tot eoie.i de ббпърърк De ав!е ajens in Мшпхеп, ат тчепб! а Bizita б- л1ца Лбdвiк-бtpaбe in Komnania бпе! цјгаре de хавапа, ^nd deodatb m'am въгв! akostat de бп пол'щакб че т'аб ПОФШ бъ'л бртег ла пол1ще. rfentpe че? л'ат intpebat. Ilentps ка бъ шплеши б1раф, mi-аб ребпбпб ел pizъnd. Neinцeлeгъnd sine че вро1а яъ'пй бпбе, л'ат бртърн ла полще mi ат intpat intp'o балъ х^бпекоабъ uii плтъ de капрар!. бпбл din ei

7 ЧЕ ESTE ОМбЛ. 123 s'as uii anskat пе лок ami Фаче процеэ-вервал, SKpiindVm? intp'o Kondih-ъ вгжъ uii пеагръ, пьтеле, titispue iui бегапеле ф1г«ре!; йъпъ ачеаsta т'пъ intpefiat de ssiit Фрапцег? Ба пв, dora!lбл теб; I-am pesnsns. N'am опор а Ф\ Фрапцег. Епглег? Ni4i Enr.iez. Pss? Ni'it de квт! Грек? Ni4i. ]1ал1ап? Кат.., Бпапюл?.. Кат.. Кат., кат... Че енш т ЗФършлЧ? Ротъп. De ende? De ла Молйова. Капрар!вл s'ae sitat ла mine zimbind ка вп zxbod каре se pmjeinle, mi ав adъoџit. De ла Irt^MdoBa?. KBIIOSK.. sinteui dseiiiuti аколо. Ввелшпл?.. Dap; ат квпобкб! та! тблщ M^doBem a'i4e in ЙПвпхеп каре se ъъ\еа ла йъел пепtps о штл'къ.. врав! tinepi! врав! tinepl! Фоар!е врав!.. insb аш! вреа въ шш nentps че полща!вл т'ав ПОФШ бъ вт ai4e? Пеп1рб ка въ плтлеши б1раф. 81раФ?.. че-ат Фък-Bt? Ai Фбта1 пе влще, кшй шш къ пб este вохе. De Bnde вре! s'o nitiš? Ев sfnt stp^n Benit ai4e пвта! de dobb чеаббр!, mi n'am a- BBt ъпкъ врете въ въ афлб ов'нейтие. De este аша, donhme... mi та! алев фiind къ emti Mo.idoBan... врав! tinepi, МолdoBenir.. врав! tinepi!.. О шш. - Anoi акбт!'ц! ept б!;рафб-, ins% ал\ъ datъ.. Каре вра *ъ гшъ.. тъ not de4e? Adio.. Ат einit de-аколо Фбршб, mi квт ат dat de аер KBpat ат in4en8t а pide de фквра капрар1блб1; 1ПЙЪ къ! ат uiezet in М1впхеп ат ФОБ! suit а тъ.linsi de плъчереа de а Фвта in ир1твлърие теле nin a4est ораш. Din тълтъч1р1ле ЛОГОФ. К- Копаю.* ЧЕ ESTE Омбл? Отвле пв sndi таре-а лв! Dsmnezeš adbmime 4i лт штъ'ц! te'ntoap4e uii вег! a ta лдпсвшше! IlentpB от ecte lap отвл айъпка лтвъцдлвръ. Че 4lsdatb лт!реваре! че 4isdate 'пкврк^връ! КъХъ лвттъ линр'жпсвл, ш'апо! nii 'nt8nepi4ime! Че <ире'палгъ, търеацъ, ш'апо! кв къгъ iiiocime ЛДл вег!, плт de лвттаре, Kizbnd лт тар! ликмеле; ^\л Bezi, плт de слъв1ч!впе, cвфepind челе та! греле! Ecte оаре nentps твпкъ nbckbt ini zidit лт лвте, Cas пвта! спре decфъtape mi спре odixnb апвте? бпеор! се ппръ лтсвш! Kbts-I de minteoc mi BpedniK, Illi ce Biceazb къ ecte ка Dsmnezeš de nstepnik; Iap ал!е dbui, плт de жале, de-a!рвпвлв! слъв1ч!впе, Се пореклепшз Ж1втъ свпвсъ ла тор^чћте, Illi къ пвта! спре nedeancb ecte пъскв! mi ръсвфлъ. IJJi къ mintea лв! пв ecte dekbt вп Bsnt че ее ВШФЛЂ, Пе кареа, de п'о асквлхъ, toate'i парв ^ntsnekate; lap de о аскблйь, toate i се парв ne'nkpedinijate. Хаос de natim! spite uii de zadapni4e ramdbp! npimite mi лeпъdate пе вп чеас лт mi! de psndspi. Л\п вълвроаселе поф!е ръвтюр хожта de ctape; бпеор! Ksminte Фоар1е, ал!е (1ъц1 певвп та! таре.. * N. В. SSE Шлвл de Алкътб1р! mi ТълшъЧ1р1, ЛОГОФЪts.i KonaKi aš лъвм л1п maneskpint вп волвш jintper de поezii каре акнт s'aš nss свв tinap л>п гшографја Фрапчежо- Ротиъ..^n N 1. 6 а Р о т ъ n i е i - Л it е р а р е noi ат nsb4u(at sna DIN челе таг Фрятоаяе котпапер! ор1'џ1пале а ЛОГФ. Копам лдпшнлан: Аторвл din npieteoisr, uii аквт алеџет ^ntpe Тълтъч1рие вале sn ек-stpant din TPAD«4epea поетвлв! лв! Поп: Essais sur I'homme, каре, din пепорочјре, aš pemac пе-зъвърш'лъ. Аша K%t este лдпвъ, ачеа tpads4epe аре теривл de а Ф! nperat апроапе de ор1џтал пре aftta mi лдшр'кп stia ротъпебк adebbpat noetik. Konabi mtiea a mania лппва ка вп iskssit maestps de B E P S S P I, ш!.pnssuii aebnd џепјвл insnipbpei поенче л>пtp'sn rpad Л1пал1, Фъчеа din лтта чеа въ1ржпеаскъ а sponikapiлор Ш1 а neksnoskbiji.iop поецј а nonops.isi Ротъп, о.птвъ те-.iodioasi ini esnpesibb квт шч1 в!беагъ че5 т а! твлщ din т о- depnii nostpi въпъ1ор! de pinie. BsKata че о котвпшът ајче е- ste Л1пчепв1вл KintB.isi II din поетвл л»1 Поп. I.

8 124 ЧЕ ESTE ОМЙЛ. De о notpieb nstepnik iui елъвъпог.jmtp'a сале: Cinrsp афлъ а(!евър«л лдп (1еплтъ с1рълвч1ре; Dap стгвр lap'liiu се сканъ din пърере'п ртлъч1ре. Zidit de сым.п ла tp'ate, свпгс natimiiod сале, lvbnd се ввкбръ, къпё плъпце Фъръ KSB^nt, Фъръ кале. ITspspea лит пе'тнъкаре i.š-a са славъ шптоаръ А Фъп1нр1Лор de-a p f T.nds.i ecte 4incte uii окаръ. О! nrepitopime mbndps ШГПГЪПФЭ! de-a ta ФИПЦЂ! Ctb uii Kpede de свпбсе toate ла a ta шшпцъ. ДДп тъпа ta кв котпасвл литые toatc тъсоаръ Illi no.iipii.iop търе! db-ле лещ пе а ta скаръ; Аср, въzdвx Kbntepeinte, uii db рсгвл! ла n.ianite, ^Vncemnindsie лт чеасвр! пъшлрие tbinsite. Свпвпе ла ал \ъь калквл а врепшор лдпквперјк, АФЛЪ mi спвпе че ccte j mtp'a соарели! ЖЂр1ФелпЈк. Вб-te, CBie-te кв ILiaton пъпъ mai пресвс de чернр! Къвгъпс! пе adebt,pb.i лт а лв! тй de кътервр! Illi, Bnind кв певише а 1а оврагткъ фјре, Вжръ1е пъпъ лт cins'i iui чеаркъ Bemnezeipe. Л1пвацъ пе'пцелепчтнпе квт ар Ф\ СЪ кършвеаскъ Hli ncbbnii.ie 1але db-ле съ ле лещисаскъ. Dap anoi, KTjZBt din СФера nedesde! ръььчноаре, ЛДп поеапвл 1ъъ te'ntoap4e pbuiinat, n.iin de тбыраре. А ачелор din чер d,8x8pi, лдпцелецереа чеа Bie Bede uii кагъ Кб пплъ ла a ta Zbdbpni4ie: Къч!, NiHton шареде Nlnton кв а са таре шшпцъ Ecte nentpb d*tinni! ачееа че'1 nenlpe по! о тотщъ. Отиле! че'ш тът Bcdepea пъп'ла череаска кътаръ ГШ te BizBcmti съ афде дъвшрзл пе denaфapъ, ГШ съ j \ncemnezl mi лравш пс-а ппшкъре! череши кале^ Спбпет! eiuti ГДЪПЛПП пе tine? da! правы! inimei ta.ie? Ввхвл tbš, каре иеџеива се щьь uii се тбпчешц, Bopitop tot de афларе пе къ! втца лдл хръпешле, Cneneml, тъкар вре вп лвкрв de'ni Kezeuisemte'n лете, Сай каре цј-i ^пчеп»1»л mi сфљршпвл к!ар апите? Л\п от dožb cibnt с^пљпе nstepi лдтпъръцноаре, бпа ка съ zъdъpeacкъ, a.ita повъцвноарс : l«cipe de cine бпа, namte пофје, dl'cфъtape, Гонение opi-че dspepe nii чере лдш1ес1иларе; Ал1а'1 mintea че onpemte uii тъпъ ла тъсвраре, Въп<1 natimijop cmsdepe uii nopnipei лдпфръпаре. AmbndoSb лдп бшре ne daž netepe de cine Be a Фбџ1 de tot ръбл uii de-a аџлвпџе ла sine. Рвтпе IsBipea de cine uu' denbpteazb'i лвкраре, Ш1 отвл de BiS ретъпе jjvnlp'o пе1ревшкъ ctape; ГШ 1аръшТ pbdii;x-i mintea, mi-i Bede къ Kin пб аре Ni4i съ се повъцвеаскъ, шч! съ'пкею квџе1аре. Л\Шокт,а! ка вврвтапа че лт църпъ лдшплъшагь Се namte, Kpeuite, лдпфлоаре uii Kade de tot вскачь- Сав ка вп ФОК че пе чсрвр! лдп вово1е de odatb Noantea Ф8лџepъnd се Bede iui ctinrbiidece j mdatb. TalniK, lbbipea de cine пе шипкъ mi ne cuemte, IJIi пврвреа лдп кдънре, пврбреа пе zъdъpeшte; Mintea, Кб кбшпъпа'п тъпъ, toate ле dpbmmeeuite, С1љ пе risnd, асетъпеагъ, лдш! db СФЭ1 mi xotbpemte, Бе лбкрбр! че Пб c;&nt Фацъ mintea пре пбц1п ловнъ Ecte de-бп Biitop Bine пвц1п -T\nde.ietni4ib, Л\п врете че mintea Фаче сбкочеде mi idtemte, [ввјреа de cine lbte чере mi ce xotbpemte. А вдекъриор din фјре тиикърие ац1ца1е C/bnt mi mal tapl mi mal dece denbt челе uledekate: Miatea.^n къью сале e лдпцедепј тъсбра1ъ, lap Тбвјреа чеа de cine кб anpindepe CBBpatb, Kbpie спре.]\пфръпарс nii спре вп ФСЛ de onpipe Mintea лй с1ъ jjvnnpotibb Кб пъсбиъ rfindipe; lap връс1а, овјчтбјпца, rpi'*'i.ie mi icnitipea Йътпъръ сворбл чел i»te uii'i a.iineazb nopnipea. ФЈлосоФбЛб! zbdapnii; плакъ'1 съ tot воровеаскъ Съ лдп1ипече - adei^pb.i mi съ пб'л mal decbmeackb; Факъ, npintp'o цесъ1бръ de netpebiii4e i^binte, Tot zicepl j uinbiii toape npin pezoane ickscite; Л\тпърцеаскъ хожта toate пъп'ла iieat de песфършл Ш1 съ tot decnapte лвкрвр! че c*nt snite din фјре; Еб лдл лас ка, npin KBBinte, iui соареле съ'поп1еге lap а noactpe rpaispl toate ка zioa съ лвттеге. Minjtea, ibsipea de cine j]vntpe еле квтнъпие, ABbnd вп цел ambndbob, tpesete а Ф[ 8nite; О връ ncbipbitb ав еле Kbtpi depepe, Ш1 вп rbct ш\ вп xaz nsmal ле лдпгле ла плъчере; Вар апртсъ Фппй впа къпа гъреипе decфpъnape.^nrite Кб лъкот1е OBieKte.i de decфъtape; lap чеелалъ ne'metsi mi кб тът кјвгбиоаре Траџе mlepe dintp'o mmnts Фър'а веиежј пе Флоаре. Отвл dap съ осевеаскъ nentpe ФерЈЧ1реа toatb Bin плъчер! прјтежи^оасе пе ачеа ncbinobatb. Че cant iiatimlie'n лвте, dei;u fer.ipe de cine ГопКоаре пеплъчере! mi lbbitoape de sine? AdeBT.pat сав пърелтк ачел Bine ле.loneuite Кб ateta ФервЫсалъ.fn къ1 пе iuin ле nopncuite. llopnipea лор Kind се Фаче nentpg-a поас!ръ tpebbini Фър'а въ1ъта пе алци лдп1рн а лор ФОЛОСШЦЪ, Mintea at8nql се лдтпакъ iui ле nii линвръцшагъ 4\mnp8m8tend аџ!б1орбл че пе лди^реввшцагъ;

9 јар wnd пе om ли pъdiкъ mai пресвс кв Бървъще Щ1 ли *акб съ пб се бие ла вр'вп Фел de лъкоппе, Mintca ateml Ба1е"п палте mi кб глас ле тблцетепйе, Dwid пбте de Фапгь-вбпъ Фокблв! че ле nopneiute. (ллеаскъее ctoikocb.i лт!рб а са necimnjpe Съ лвкреге ка певбт! асе литы de cimgipe; А са ctape шокрнъ, славъ, Фъръ лтфокаре, inima ca'nrponatb ретъпе Фъръ лбкраре; lap nol п'от крбца а zi4e къ(ръ отепеаска ФЈре Ка с'о demtentbm а!еве dintps а са adopmipe, Къ mintea кб rats-i tape кб-аша та! тълл лбкреагъ, Къч! лeneвindбce тоаре,!ар лвкръпс tol ллпв1еагъ. Прт natim! Отбл се гтшкъ; лтсвш! сбфле!кл npin еле Се \>ъйтъ Кб Bsptete mi Eipsie челе греле; Ел пе се лтфршошагъ de а врети 1блвбраре, 4i Фолосбл л\л къшнгъ пе къ! Фбр!бпа*1 та! таре. Океап е в!аца noactpb, лт каре tot валбр! греле Ne клаипъ uii пе ппшкъ ла «>ante вепс uii реле. Mintea че dpcnt zectpe чербл ne-aš dat-o кб mlibipe Се Фаче вбсодъ, къртъ, лт Фбр!бп! mi icnitipe, Iffi а е! СФЪ^Ь Фъкл1е, гравткъ спре лвттаре, ^ntp'a ctsmliop ловјре стгбръ пе db pbsdape; Dap а пашшлор noactpe пройвшка te.ieepape Пе mapea вјеце! лбте! csnt Фбр1бт!ревбћоаре. DsmnezeS, Demnezee лтсвш! лепевјреа о epeuite! Ilpecte взпнвр!, npecte валбр!, npecte лбт! KMbtopeuite. ПоФ1а, dparoctea, fesipea, nedeжde uii БбКбрЈе Ка бп совор ал плъчере! че ле nauite, ле <suibie; Тетереа, rpiata, препвсбл. врдлвл mi тъхтч!бпеа Пе каре dбpepea nainte, ini ле Kpeuite слъв1ч1бпеа, Toate паштле-ачейе, лдп!ре еле кбтпъпне, Пейрв Фсрјч1реа поас1ръ лвте! aš ФОС1 dbnsite. Dintp'a лор ловјр! adece се nainte uii лтвојре Каре пе!рбп nii пе свфле! ле цте ctp;snc лт бшре. De4i, natimue'jj! тъеоарх отвле! iui ле слъвеш1е, Сакъ къ!ръ Фер1чЈре inima ta Бъръпеытз, Къч! а ле onpi nopnipea липр'о dpeante тъсвраре Ecte-a асквл(а пе minte шгппелепч!бпеа чеа таре. а dparocte! плъчере inimue ctbn/ftnite 0 doebndeckb сав а!еве сав npin idel плъствие; Еле ne'mietat лвкреагъ сав пешрв а ei ntctpape Caš nentpb' о прегъмре лт1рв челе вшоаре! etc, etc, etc. бл»ллол ilin I/VIIII. 1 ( вртаре ) S4EBIA. III. y]\naintea копдръсапцблоч. (Došx dame tinepe uii dests.i de rpaijioase nentps ка въ а!въ dpits.i de a se пшка кв apma плъкв1ъ a KoneVbpiei, se пршшлъ npin шалъ pesirtndind липпрегйврял лор mi rnai а-,ies.цп dipeiiuia opxestps.i8l snde se ЗФЛЪ doi кавалер! че ле admipb бп amcstet: лшкъпшор de zimcete в«ine đe *apтек uii de ouipi плгае de о uinraun, esnptsie. бпа din еле noapte пе кап sn diadem бфелзчиор; чеелал(ъ о ripiandi de Флор!.) DAMA кб DIADEM. Кб чте Ц10ч! коп!ръд-апц«л? DAMA кб ПРЛАХОЪ. Кб'гп! adsi; Bine aininte... Mi se паре къ Кб D.i..; dap dta? DAMA i;s DIADEM. De пб тъ лишел... ь-ped къ т'аб ПОФШ D.I. В.. DAMA кв RIP.IANDT), (zim B ind.) бп кавалер Фоар1е плъкб!?.. DAMA кв DIADEM, Кб adeвъpat... uii веатъпъ а Ф> вбп npielin кв D.i..; amikndo! s/snt т^1ебпърц!ц! ка Opest mi Ilijad. DAMA кв I'IP.lAMVb, Opest iui Ili.iad.^n Фраче... Dap ande's oape?. пб'! въd. DAaJA кб DIADEM. Еа1ъ'1 лъпгъ opxestp8... 8ъ Bede къ ав me.ite taine de snss липпребпъ къ л\их\ BopcesKK tot ла «реке. DAMA кк ПРЛАЛ'ВЪ, (pizind.) Ор Ф1 ФЪКЪП<] плапв.1 лбъре! ScBasEono.ie.isi. (Se dsbž aiiixndošb, pizxnd. mi se пвпв пе о капапе..'jvn вретеа aneasta Domnii B. mi Факв врппдоареа KonBenijie.]\ntpe ei.) ВОЈШбЛ В... 3Hpt«pisemie къ dama чеа Кб diadem e к!ар peuina валвлв!. БОМЛбЛ.. ЛДп npibipea diadeгn8л8i, noale.. dap луп npibipea фрвтввеце!, пв. IleiitpB mine, npioiina sa ^mi плаче de о mie de ор! та! ms.it. * Btzi S". I. 9.

10 126 6N БАЛОК din laiiii. БОЈШбЛ В... Ksm se noate!. t«, каре ешп om de rsst, бъ пре- Ферег! пе dama чеа к«rip.iandb. Kbnd чеела.йъ аре о лтфъщшаре at'bt de грацшабъ, аы de повиъ, аы de ръпйоаре, аы de... ООлШбЛ к.. ГШ чслелал(е.. Zi къ къ'ш е dpan>, бъ te Kped. БОМНбЛ В. Ш iutiš de'mi е dpaгъ, dap mtiž къ auii Фаче toate јер1феле din лбте nenlps о sinrapi zimsipe a el. БОЈкШЛ.. llltii sna? БОМКбЛ В. Snsne. Боашбл к. Ј]\ц1 Sisnt npietin mi вреб бъ (e блвјебк... Џјок копtpъdanцкл niitop кв ъпцеркл 1ъв блъви, uii ^VJJI ФЪrideesK бъ'1 ворвебк nsmai de tine uii de ibbipea ta лт toatb вретеа danu&isi. БОМХбЛ В. (stpinrxnd тъпа npietinsjei seš.) De'I n»tea s'o intepesezi ла soapta mea, бъ uitii къ toah. в!еапа... БОМДбЛ (Kspmindst ворва.) Тоа1ъ Bieajja ta mi'i Ф1 реквпъбкъюр?. Фоар1е'ц! твлцетевк. Bpeš mai Bine бъ ФЈб pesn.iitit jpndatb. БОЈШЛ В. Квт? БОЈШбЛ БлвЈва че ц'отв Фаче ка adbokat пе лъпгъ лвчеа- Фървлв! inimei 1але, бъ mi-o ФЭЧ! tb лдпббий пе лъпгъ dama чеа кв прлап^ъ. БОМХбЛ В. въ'! ворвебк лдп Фаворвл 1ъв?.. ввквроб; mai а- лез къ џшк кв еа ког^^апцм. БОМКбЛ MinBiiat!.. Фачеш BizaBi лтшревпъ? ВОМХбЛ в. Бъ лдпцелеџе;. dap авкблитъ: es л\ц! ФъгъdйIesк бъ Ф\Ъ къ1 въ noate de ejoi;sent nentps intepesspue 1але; каб!ъ de тъ блбјешче uii ts квт бъ Kade ЂОШШ 1 Лабъ пе mine; ат «ъ jmtpebsinuez toate ФЈГВреле petopi'iei i^te ле-ат лтвъца! ла шкоалъ mi къ1е mi-a insnipa џетвл npietiniei. Коп1ръ(1апцбл se лдпчепе;. алеаргъ. dc'rji ie dama uii'i бпбпе къ ai вп npietin каре ар Ф\ mspit dem«лt dбпъ danea ёакъ n'ap dopi бъ (ръеабкъ о в«ч1тч1е лдгпреагъ пвта! ncntps drt,nsa. (Opxestpsi db semnais.i Kontpbdaims.isi; кавалер» se penedš de'mi ieš dan^ie; пърекие se ашеагъ Bizaei. Потпял В. ан л»а1 пе d а ш а к в Нрлаг^ъ iui s'aš nss лдп Фацъ KS прјеипвл seš каре este кавалервл d a m e l KS diadem.) ЛДп вретеа ко ntp-ь danijb лб1. В. ШИц!, doamna теа, че овберваци ат Фъкб1 кв npietins.i теб dek^nd ат intpat лт вал? DAMA кв ПРЛАГОЪ, (zimsind.) Nerpeuiit, lap вр'о лваре лдп pis, Анаъ ов1че1в. В. (sepios.) Мъ eptajji... Ат овберва! къ впеор! о бппплъ ripлandъ de Флор! плъ(еш1е mai твл1 deкъt вп diadem de BpLiiantBpi. DAMA кв Г1РЛА?ГОЪ, ( вевел) Kъnd, de пiлdъ? В. K/bnd.цупквпвпъ о ФрбШе грашоабъ ка а dtaлe. DAMA кб ПРЛАХБЪ, (pizmd.) Illi 4ine аб ФЪКВ! ачеаб(ъ deskonepipe повъ? dta бав пр1еипвл dta-ie? В. (jtiikii^tidsse.) Еб ripietiiibj теб аре OKI пеи1рв ка бъ п» вadъ; ел е БЙП 1жпър, dap аре бп deфeкt торал din челе та! tpiste. DAMA кб ПРЛАХЭЪ. Каре? В. (лдп 1ашъ.) Л\1 Фър' de 1п!шъ!.. uii кб toate a4eete е i пв.^.пче1еагъ de а џ1»ка о Komedie 8епишеп(адъ кв dan^ie, lot ачеа KOmedie mi Тар ачееа de къnd.ј \Л mtiš. Dinhie ел чеаркъ a tpane гпјда пербоапелор npin destiinsipea че Фаче de пепорочјрјле бале къбъюрешк, zib^nd къ аб ФОб1 атар лдпшела! лдп а- лецереа soijiei бале къч!, denapte de а pesnende ла dopinцeлe ббфле^лв! бее, еа.^1.^п1впекъ Bieagi npin о џелогје ne.jiii4eta^.. etc, etc. Ббпъ че аб issstit прт ачеаб1ъ tahtii^ а лдпббфла котпъкт1ре пербоапе! каре л\л а кал1ъ, апо! кав1ъ а къцшга лдп- Kpedepea ei ббв tit.is de npietin mi, лт бфърши, лд! deклapeazъ лдп1р'о zi къ npietinia лб! б'ав префъкб1 л\п1р'бп атор л\пфлъкъра1.

11 5N SA.J.ON din 1АШ DAMA KS ПРЛАШЪ, (pomindsse.) Каре вра БЪ zii.-ъ, npietinsđ dta.ie ли sn inokpit... B. (лдпче! mi Фоар1е sepios.) <I>oapte npimejdios! бп om de аче! че am nste nsmi Фрапцбгеиие: Un Tartuffe de boudoir. DAMA кв ПРЛАОТЂ. Eine, domnki тек, сакъ квпошн къ domns.i este аб!фел, квт de te rbseiut! лдшр'о легъ1бръ de npietinie ah>t de Б!ртБъ кб ел? Коп1ак1вл бпв! asemine inoitpit ар nete ^mpsipi шар mi assnpa карак- 1ер»л»Т dtaлe. В. (фоарге бепитемал.) Ев, doamna теа, ат о iniim> de ачеле каре ретъпб вечтјк KBpate, uri ^nd ai epoi si ковор! o- Kii лдп Бтвл e!, al Bedea... (Фа-вра Kontpbdanrjsjsl лдл suemte se'mi tale фрагвл nii бъ se denipteze de dama лх! каре sfrb пе randspl, ap8mn>nd a- ssnpa лв! о къвшвръ плтъ de атъръч!8пе.) (ЛДп врете че В. anitepne аб1фел de Bine пе пр1еип8л seš лт oninia damei кв rip.iaiidb, аре KonBopEipea вртъюаре кв dama лв!.) DAMA кв DIADEM. Пе 4ine авет de BizaBi? Пе npietina dtaлe кб В. DAMA кв DIADEM. А!., лдт! паре Фоар1е Bine.. Кбт-о гъвеши? лд! de tot грацшабъ л\п ash Беаръ. Кб adeвъpat.. ЛДПБЪ аре о таре О пепорочјре?... DAMA кб DIADEM. пепороч1ре. Dap;... аре о пр1еппъ aht de ФрвтоаБъ къ о лдп- 1бпекъ преквт soape.ie лдп(бпекъ ste.ie.ie... Uli лбпа? DAMA кб DIADEM, ( P i zl nđ.) (tpist.) De че а! KpBzime de а pide къп-d, denapte de а Bpoi БЪ'Ц! Фак madpira.ibp! Кб ste.ie u:i кб лбчефер!, лдц! n^ptspisesk челе че simt jpn шппъ? Ботпбле, DAMA кв DIADEM.!ревб!е se mtii къ чјпе терџе ла вал лдш! давъ inima а кавъ та! лдпы, nentps ка БЪ пв о neapd^ бп asemine јбваер е de npisos а\че. Фъ та! Bine ка пр1е!тбл dta.ie; ФИ Bese.i uii пб rđmdi ла a.ita de«xt ла плъчерце ёапцблк!. npietine.i meš е бп от.linsit de ор! че simijipe mi noate se reste Bese.iia валблб!, къч! nentpe dđmббд пб'! niinik sepios пе лете. DAMA Кб DIADEM, (mtpirat-ь.) Kbt emt! de misantpon!. лдш калотшегппар npietinii! Еб?. ФереаБкъ Demnezeg!. лдл IssesK пе В. ка пе вп фра!е, dap пб not brbd6i adeвъpбл. В. ьопsidepeazъ в!еаца ка о кълъ1ор1е din каре кав1ъ БЪ 1рагъ tot б01бл de плъчер!.. din tpean-bt; nentps d*n- Ббл Фетеие sant ка niiute Ф.юр! вбпе de квлев, de miposit uii de пъръбн; аторвл лдл sokoate ка о Фапtazie dpъгълaшъ; лийр'вп кввљп!, В. este чел та! певјпова1 neslatopnik din лвте, mi лдл 1ввеБк КЙ a- Ш mai me.it кб Kbt лит Беатъпъ та! пвцт. DAMA кв DIADEM, (пе ribndepi.) 4ine-ap ь/pede къ фiind аша de 1жпър... Токта! nentpe къ'! t<wvbp ел пб mtie а npejjsi валора вјтцјрјлор netepni4e каре Факб Фер1чјр1чеа saš пефер1ч!реа Bieijii;.. къnd ев, dinnpotie^ ГЪБСБК къ аторбл este чел та!... (фјгвра кontpъdanij8л8iлд.^ eueuite бъ лдпгнъ врта фрагвлв!.) Въпъ Kontpbdanij. В. (Biind i8te лъпгъ ) Ei! ворвл'а! лдп Фаворбл теб? (etpinrands^i de тъпъ.) Ат Фъкб1 de tine бп noptpet лдпкъп!ъ1ор... dap 1б? В. Те ат auitepnst квт въ Kade. Uli че soh-оц!? В. (лдп tainv) SoKot къ лдп квръ1^ а! въ ФП IBBU;.. dap еб? 1Ш!б, adopat. AMibNDOl, (вебе.11.) BiBat! (лип! daž врацвл mi se припвлъ npin шалъ кв nas tpism*^op, apвnкъnd абвпра dame.iop KiBrttsp! 84in>toape.)

12 128 IIOEZIJ. БАМЕЛЕ, пе капапе.) Kpezl t«, dpara mea, къ npietinia ensisti лдп- Ipe Бървац!? Ni4i de тт.. бп npietin este счштапвл чел mai de апроапе. D'anoi че zi4l de Opest ini IlLiad din antimtate? Пжръ векле, sopo!.. Фаввлъ.. mito.iouie... (ЛДпчепа а pide uii jpuii istopiseskš nonisepsaijia лор KS B. uii K.) (KS sn aep pizitop.) Че npietini de Komedie! KPEDOP In <1>рацн mei din ekci.i. Преквт чела че i;ade лт блтвл Bnei апе Че кврџе'пф»рјеа1ђ ла вале пе'пчеы, Пepzъnd opi че s.iepape ла iiepmspi въ mal SKane, Ретатъ jjuitp'o клшъ tpekbts.i ^ntpistat: Аша uii ев, adese решет а церел теле Dsioase бвветре, dspept че-aš ssi'epit, Плъпгъпс пе-а кале ране, r/findesk ла къ1е реле, Ла къ1е бвфертце г;е dans'aš Р.ЬВЪ.П!;. Ш'а1впч1 mintea теа tpis^ лт raindbpi б^жпчеагъ; А1впч! тъ бвтв кв глшсьл snpe timnspi че-ав tpok»t! А natpiei ibbipe jjmdatvmi ашыеагъ Stpemoiuii ш'а лор $aute търеце че-ав ФЪКВИ Апалеле Ротъпе ле въd ев ъпкъ n.iine De r.iopii б1ръ.1кчне къпd Б1еФап sdpbinina Пе кътпвл Бъ1ъ.тм spdiije stp-bine, Къ!к1 кв Mixai-BiteazB.i Ротъпнл tpi»iim>a. Anoi ideea'ndatb о Bbd къ se ковоаръ Din timiibpi deni.ptate ла Итпвл къпй rsndesi; : Къий r.iopia кв врете se Фаче та; вшвоаръ, Рвштеа, лтжобјреа тсргьт] ле Bi.d къ i;pesi;š. А1впч! въd квт Мапарвл Bit^nd че-ат <i>osl odatx Ротъпа eksisten^b se чеаркъ-а diskbfa; Квт о nstepe таре din K.iima-i лшгецагъ Трек;.1вл, шар tpei;sts.i ар вреа а disnsta! Pedaktop pesnimzetop: tt..m.teksanilpi. Kpedinija лтбъ eine de-adb4e тдшгъере Ла inima-mi пгьхпнъ, de-алтъ ал тев dop. Kpedinija tot de-asna лит snsne къ ns niepe О в!цъ че nopni'uite dintp'sn търец isbop; Къ Оотпвл лт тъгие adeseopi ^nd чеар1ъ, По о врете пар'къ в!1ъ пе пеатвл чел rpeiuit; Dap тръш: кв1н!враре грешалеле-i K^id еар(ъ, Пе-аЫ ли. ребплъ1еил1е пе къ1 ав бвфери! Kpedinjja ъпкъ'пй snsne къ лапцвл че пе леагъ, Кв врете о БЪ Kadb s.jbbif, nenstisnnos; Къ рън ав бъ п!аръ, nj'atsmii к'а бъ квлеагъ О dpeanu ребплънре Ротъпвл Kpedin4ios. Illi-inl бпвпе къ пв noate tpxi лт кол1вје О nasepe denpinsb бъ бвоаре пе'пче1а1; 1X1 i ni4i Ротъпвл тоаре SBB џјвгвл de бклъв1е, 4i moape'n въ1ъл!е, de бъппе лдпвеы! III'atBn4i ideea'mi бвоаръ бпре timnbpi eiitoape : Аколо лиш апаре Ротъпвл maieetos; TpeKBts.i, вшорвл лвчебкв de о лвкоаре; lap iibntea de впјре-т npezentsi dspepos. Аб1фел Kpedinija вјпе de-ads4e тљпггере Ла iniina'mi тъхпнъ; de-aлinъ ал тев dop. Kpedinna tot de-акпа лдт! snsne къ пв niepe О вщъ че nopnemte dintp'bn търец isuop D. Dbsi^.iesns. ВШ10ШФ1Е. Ilatpia. ФоаЈе НОЛЈИКЂ, Л11ераръ iui Indsб1р1алъ, pedijat'b.^n БвкврешН de D.i N. Neno- В!чТ, ебъ de doš - b opl не sent-ьшъпъ, Mapui lui S'bm- Bbtb, лдп Форта! таре nii пе vbptie ве.ппъ. Прецвл abonamentb.ibi nentpb MoidoBa este: 2гал- Bini пе an, nii 12 цвапцјх! nentps коб1 л IpansnoptB.isi npin поинъ, AEO lapea бе Фаче ла pedaimia Ротъп1е!.'Iitepape, saš dcadpentbj л\п БвкврешН ла.libpepia пвб.нче a D.IBI XpistaKi loanins mi Котп: Бкоале.юр Ерата. Л\п aptiso.is.i: Indsstpia matasei din 9, d«- пъ бфършнкл pisnds.isi 21, tpeusie бъ se чеюабкъ : О napte din аче! че Факв arsde poniieti4e sas neгре, mi došb пгрш din аче! че ФЭК8 arsde алве. Ла БФършНвл арпколвлк!, лдп лок de Фрљпгпле, ST. se че1еа8къ : SeminiiBpue din каре se Фавр^къ олотнл. Vtjpogruphia Franceso-ISomatna.

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, 1855. ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор,

Подробно

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, 1855. ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie. 1855. Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе

Подробно

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, 1855. БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer,

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA. 1 1855. ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин НАРЕДБА РДОТ5ФЕВРУАРИ5ГЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ В 3 5 И дд м ъ й О ДВ 4 Ф 5 мдпдв 8 8 М 6 мдв 958Н м 7 Г пъ ОБЩИИЗИСКВАНИЯ Ч С д п д дъ п д ж Р п Бъ

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно