Рецензия

Размер: px
Започни от страница:

Download "Рецензия"

Препис

1 Рецензия по конкурса за академичната длъжност Доцент по направление 2.1. Филология (Български език морфология и синтаксис) Рецензент: проф. д-р Йовка Великова Тишева Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУ Конкурсът за доцент по професионално направление 2.1. Филология (Български език морфология и синтаксис) е обявен за нуждите на Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ (Държавен вестник, бр. 82 от г.). В конкурса участва един кандидат гл. ас. д-р Марина Георгиева Джонова. Данни за кандидата 1. Образование Марина Джонова е завършила специалността Българска филология в СУ Св. Климент Охридски през 1999 г. От 2000 до 2004 г. е редовен докторант в Катедрата по български език, ФСФ, СУ с научен ръководител проф. Р. Ницолова. През 2004 г. получава образователната и научна степен доктор (кандидат на филологическите науки) след защита на дисертационен труд на тема Семантичната роля експериенцер в съвременния български език. Кандидатката отговаря на условията по чл. 24.(1) от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАС), на чл. 53.(1) от Правилника за прилагането на ЗРАС и чл и 2. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски. 2. Преподавателска дейност. Участие в научни проекти Кандидатката отговаря на всички условия за заемане на академичната длъжност Доцент, свързани с трудовата и преподавателската дейност, определени в ЗРАС, Правилника за прилагане на ЗРАС и от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. Марина Джонова е избрана за редовен асистент в Катедрата по български език през 2004 г., а от 2008 г. е главен асистент. Представена е подробна справка за водените от нея упражнения и лекционни курсове със студенти бакалаври от ФСФ, ФКНФ, ФНПП, СФ, както и за работата й в магистърската

2 програма Лингвистика във ФСФ. По програмата CEEPUS кандидатката изнася лекции в Университета в Загреб през 2009, а през 2010 г. в Университета Ка Фоскари във Венеция, по програма Erasmus. Марина Джонова е участвала в един международен проект (IST PSO N CESAR: CEntral and South-East EuropeAn Resources, за екипа на BgSpeech, 2013 г.), в пет национални проекта с външно финансиране и в пет проекта по НИД на СУ. Дейностите по посочените 11 проекта са свързани с изследване на граматичните особености на съвременния български език, най-вече с оглед на неговите устни форми, както и с разработването на електронни ресурси за българския език. Марина Джонова е един от създателите на мултимедийния корпус с данни за българската устна реч (вж. на в който аудио- и видеофайловете, представящи реални речеви ситуации, са синхронизирани с направените транскрипции. Тя участва активно в обучението на студенти за работа със специализирани програми и стандарти за обработка и публикуване на текстови данни. Като член на екипа на Лабораторията за изследване на устната комуникация към Катедрата по български език, ФСФ, СУ, Марина Джонова работи активно за обогатяването на текстовите ресурси за устната комуникация с нови данни с цел представяне на различни речеви ситуации, както и за повишаване на надеждността и представителността на ресурсите. Трябва специално да се отбележи умението й да мотивира, насърчава и подпомага студентите в събирането, систематизирането, представянето и анализа на данни за актуалното състояние на граматичната система на съвременния български език. Доказателство за това са резултатите от работата й в екипа на СИД Типологически, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език, работата й като академичен наставник по проекта Студентски практики, както и участието й в подготовката и провеждането на сбирките на Лингвистичния семинар към Катедрата по български език, ФСФ, СУ. Характеристика на научната продукция на кандидата За участие в настоящия конкурс Марина Джонова е представила една публикувана монография и 22 статии, написани на български и на английски език. Тези публикации не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен доктор.

3 Статиите са публикувани в наши филологически списания или в сборници от международни научни конференции у нас и в чужбина. За статиите, които са написани в съавторство (11 от общия брой статии), са представени декларации за участието на всеки от авторите. 1. Монография Най-представителният труд, с който Марина Джонова участва в конкурса за академичната длъжност Доцент, е монографията Граматика на учтивостта, София, Парадигма, 2014, 180 стр.; ISBN В тази работа са обобщени наблюденията на авторката, проведени през последните четири години, върху езиковите средства за изразяване на учтивост към слушателя в съвременната българска устна реч. Конкретните изследователски задачи са свързани с анализ на три от формалните системи за изразяването на учтивост: системата от морфологични средства (форми за второ лице множествено число на личните местоимения и на глаголите; глаголни форми за бъдеще време, за условно наклонение), индиректните речеви актове (въпроси молби), а на лексикално равнище средствата за означаване на слушателя, които се употребяват като обръщения. При традиционен подход към тази тема или се дават указания и се изреждат препоръки за вежливо/учтиво говорене, или се проследяват правилата за употребата на учтивата форма, коментират се грешките при съгласуването по род, неуместното говорене на ти вместо на Вие с непознати или в официални ситуации. В изследването си Марина Джонова разглежда учтивостта от съвсем различен ъгъл, който отговаря на актуалните теоретични постановки на съвременната лингвистика, в частност на теорията за учтивостта. Работата е ориентирана в полето на прагматиката и в този дух авторката приема, че учтивостта е комуникативна стратегия, свързана с успешното реализиране на целите на говорещия (стр. 7). В допълнение към това е направено важното уточнение, че изборът на езикови средства за изразяване на учтивост не зависи от вътрешноезиковите системни отношения, а от прагматични и социолингвистични фактори. Ето защо тя насочва вниманието си към анализ на изказванията, реализирани в конкретна речева ситуация, с конкретни участници, които си поставят конкретни комуникативни цели. В духа на класическите изследвания в областта на прагматиката, коментарът на езиковите средства се придружава от представяне на факторите на речевата ситуация, а при анализите се отчита

4 как тези фактори влияят върху езиковия избор на говорещия. Наблюденията се проверяват и през социолингвистичните фактори възраст, социална дистанция, власт, солидарност. Монографията се състои от увод, четири части и заключение. Списъкът с използваните източници показва, че Марина Джонова е добре запозната с теоретичните постановки по въпроса, с традицията и с актуалните изследвания на учтивостта в българския език. В увода е представено разбирането на авторката за същността на учтивостта и накратко са очертани насоките на анализите. Тъй като учтивостта е свързана с избор на стратегии в хода на общуването, в първата глава е направен преглед на класическите постановки на Остин и Сърл за видовете речеви актове и начините за представяне на илокутивната сила на изказването. Подробно се коментират максимите на разговора, формулирани от Х. Пол Грайс, и разграничението, което той прави между тях и максимите от естетическо, социално или морално естество, регулиращи и учтивостта. Продължението на тези идеи е принципът за учтивостта и предложените от Лийч шест максими. Авторката се спира и на скалата на учтивостта, свързана със степените на индиректност в речевия акт - повишаването на индиректността води до повишаване и на учтивостта, защото така слушателят има по-голям избор за действие във връзка с илокутивната сила на изказването. На този фон сравнително малко място е отделено на приносите на социолингвистиката в теоретичната обосновка на учтивостта. До известна степен това е компенсирано в следващите части, когато при анализите се отчитат факторите от социалния контекст и езиково значимите социални характеристики на говорещите. Втората глава е свързана с анализ на учтивостта, означена чрез избора на личноместоименни и глаголни форми за лице. В резултат на наблюденията Марина Джонова обобщава, че В съвременната устна реч е налице промяна по отношение на факторите, които определят употребата на ти-формите. (стр. 61). Тя свързва промяната с динамиката при факторите познатост и спонтанност, с немаркираността на факторите социална дистанция и официалност най-вече медийна среда. Изборът на учтивите форми се ръководи от факторите възраст и социална дистанция, маркиран е и официалният характер на общуването. Употребата на вие-формите може да се разглежда и като свързана с фактора непознатост. (стр. 73). В третата глава Учтивост и индиректни изказвания, авторката разширява теоретичната база на изследването, като коментира езиковите данни с оглед на видовете

5 учтивост и отношението на говорещия към социалния образ (face) на събеседника. Направен е интересният паралел, че Докато вие-формите са свързани с характера на общуването (официално/неофициално) и се определят от социолингвистични фактори, като възраст и социален статус, употребата на индиректни речеви актове при изразяването на учтивост към слушателя се свързва с прагматични фактори. (стр. 75). Примерите доказват и твърдението, че освен към учтивостта типът на речевия акт (директен или индиректен) има отношение и към принципа за сътрудничество в общуването. При разглеждането на въпросите молби в медийната реч са направени важни изводи за лексикалната семантика на глаголите, които оформят такъв тип изказвания, за глаголния вид и индиректното изразяване на илокутивната сила, за употребата на модални глаголи или модални глаголни форми. В последната част от монографията са представени и част от лексикалните средства за изразяване на учтивост към събеседника, които се употребяват като обръщения. Темата е разширена и с анализ на поздрави, използвани самостоятелно или в комбинация с апелативни конструкции. За разлика от предходните две части, в които се анализира официалното общуване, тук е обърнато внимание и на обръщенията в неофициалната реч, най-вече с оглед на системата от имена за роднински отношение и т.н. обратни обръщения. Тъй като обратните обръщения са най-типични за комуникацията между възрастни и деца, прилагането на същата методика за анализ изглежда донякъде проблематично принципът за учтивост е социална конвенция и речева стратегия, а поради липсата на социален опит и прагматична компетентност при децата социалните и прагматичните фактори вероятно са нерелевантни. Друга възможна гледна точка са например начините за самоидентификация и инклузивността, отбелязана при формите за лице във втората глава. Освен във връзка с учтивостта анализът на конструкциите благодаря ви... и благодаря на... може да се обогати и с отчитане на перформативния характер на първата употреба и елементите на констативност при втората. Направените в тази глава заключения не са обобщени с оглед на процесите в официалното общуване, а са представени отделно за парламентарната и за медийната реч. Наблюденията в монографията на Марина Джонова са направени върху богат изследователски корпус, съставен на базата на съществуващите електронни езикови ресурси за съвременната българска устна реч, което гарантира представителността на данните и обективността на изводите. Възможността на базата на направените изводи да се подобрява и мотивира изборът на комуникативни стратегии в официалното общуване определя

6 актуалността и значимостта на избраната тема. Най-същественият принос на труда се свързва с прилагането на теорията за учтивостта за цялостен анализ на актуалната речева практика. Тъй като в изследването подробно се разглежда изразяването на учтивост чрез посочените граматични и лексикални средства в медийната и в политическата реч, направените изводи имат приносен характер за представяне на актуалното състояние на общуването в тези сфери, за разработването на стратегии за успешно публично/официално общуване и за развитието на умения за успешна устна комуникация в обучението на журналисти, пиар специалисти, анализатори и др. Към текста могат да се направят и някои критични коментари. В уводната част липсва задължителното за едно монографично изследване представяне на целите, научните задачи, обекта и предмета на анализите. В теоретичния преглед по-голямо внимание би следвало да се отдели на приноса на Браун и Левинсън, тъй като те се смятат за основоположници на теорията за учтивостта. Цитираният в списъка с източници труд Politeness: Some universals in language usage (1987) всъщност е публикуван още през 1978 г. като част от сборника Questions and Politeness. Strategies in Social Interaction. Шестата максима на Лийч във връзка с принципа за учтивост е по-вероятно да отразява съчувствието, съпричастността между участниците в общуването. Не са направени заключителни обобщения за отношението между граматични и лексикални средства за изразяване на учтивост в съвременната устна реч, за динамиката в системата от спедства като цяло, за йерархията на социалните и на прагматичните признаци, влияещи върху избора на говорещия. Това донякъде се свързва и с липсата на ясно формулирана хипотеза в началото на изследването. Обобщенията би следвало да се свържат и с разбирането на учтивостта като стратегия, а не само като набор от средства, приложени в дадена ситуация. Тези коментари, разбира се, имат по-скоро характер на препоръки за бъдещи изследвания по въпроса и по никакъв начин не омаловажават стойността на приносите в теоретичен и практикоприложен аспект. Въпросите на учтивостта в официалното общуване са разгледани и в пет от представените по конкурса статии. Те допълват и разширяват представата както за разбирането на Марина Джонова на учтивостта, така и за възможностите й да анализира, обобщава и систематизира. 2. Статии

7 Приносите в статиите, представени по конкурса за академичната длъжност Доцент, които не са по темата на монографията, се свързват със следните направления: - актуално състояние на граматиката (в публикация 20 от списъка върху материал от устната реч, в 10 и 16 върху материал от банатския говор) - отношения между семантична и синтактична структура (в 4, 11, 12 и 13) - информационна структура на българското изречение (в 2, 6, 7, 8, 9) - анализ, структура и особености на електронните езикови ресурси за съвременната устна реч (в 3, 15, 17). От тези материали ще се спра по-подборно само на едни от тях, който мога да определя като втория по значимост за този конкурс (след монографията). Става дума за публикацията Фонетични и морфологични особености на устната реч (в съавторство с Йорданка Велкова), която както по обем, така и по реализираните цели и задачи може да се определи като студия. В този текст е направен анализ на състоянието и дистрибуцията на фонетични и морфологични явления в устната реч, определяни като отклоненията от правоговорната норма, най-често с диалектен характер. Наред с представяне на актуалното състояние на нормата се правят и съпоставки с резултатите от анкетно проучване за нагласите на българина към тези отклонения. Данните, които са анализирани от авторките, показват честата поява на правоговорни отклонения в официалното общуване. Този факт се свързва с различни фактори: познаване и спазване на нормата, самоконтрол, продължителност на комуникацията, стремеж към намаляване на официалността в устното общуване (особено що се отнася до радио- и телевизионните предавания). Разширяването на употребата на окончание ме при глаголи и от 1. и 2. спрежение се разглежда като унификация или обобщаване, а не като диалектна характеристика или характеристика, свързана с възрастта или образованието. По същия начин се анализира и изговорът на определителните членове: по аналогия със системата на членните морфеми за мъжки род, в устната реч определителният член за ж.р. може да има вариант [тъ], без този изговор да е съпроводен от други диалектни особености в речта на говорещите. Високата честота на употреба на формите от типа радосттъ, важносттъ, независимо от произхода, местожителството и образованието на лицата, показва, че говорещите явно не приемат или не осъзнават този изговор като отклонение.замяната на аористното окончанието -ох с окончание -ах/-ъх в устната реч също се определя като явление с наддиалектен характер,

8 резултат от аналогията. В свои предходни изследвания Марина Джонова представя удвояването на допълнението като механизъм за маркиране на топика в изказването. Тук тя разглежда явлението като белег за устно общуване, който не се влияе от степента на официалност на ситуацията. Важни са и изводите за засилената употреба на етичния дателен падеж и в официалното общуване, като глаголният субект обикновено е лице. Освен че се свързва с изразяване на отношения, най-често в полето на емоционалността, етичният датив се определя и като белег за спонтанна реч или на реч с ниска степен на подготвеност. Прегледът на научната продукция на Марина Джонова показва, че тя е изграден изследовател със свой подход към актуалните езикови явления. Добрата й теоретична подготовка, добросъвестността при подбора на данните, уменията задълбочено да анализира, обобщава и систематизира са доказани чрез представените публикации. Заключение Цялостната преподавателска, научна и изследователска работа на кандидата ми дават основание да препоръчам на членовете на научното жури да гласуват ЗА заемане на академичната длъжност Доцент по направление 2.1. Филология (Български език морфология и синтаксис) от гл. ас. д-р Марина Георгиева Джонова г. проф. д-р Йовка Тишева

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов, гр. Варна, Член на научно жури,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НАУЧНА ОБЛАСТ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СИНТАКСИС

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно