[Presentation title] [Speaker’s name]

Размер: px
Започни от страница:

Download "[Presentation title] [Speaker’s name]"

Препис

1 WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) , Първо заседание на Групата на заинтересованите страни, гр. Варна

2 За нас Регионална агенция за предприемачество и иновации Варна (РАПИВ) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 2002 г. във Варна, България. Тя цели да стимулира регионална икономика чрез развитие на предприемачеството и иновациите. НПО Местна и централна администрация Технологичен трансфер Фирми Университети Банка Институт към БАН Регионална иновационна политика Иновационни услуги за МСП /Бизнес инкубатор Физически лица 2

3 WOMEN IN BUSINESS Основна информация Наименование на проекта: Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион Проектът е одобрен под втората покана на Програма за транснационално сътрудничество Дунав г. Продължителност на проекта: 36 месеца Бюджет на проекта: Партньори: 14 партньори от 9 дунавски държави - България, Австрия, Хърватия, Германия, Словения, Унгария, Румъния, Босна и Херцеговина и Молдова. 3

4 WOMEN IN BUSINESS Основна информация LP - Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, България PP 1 Иновационен регион Щирия ЕООД, Австрия PP 2 ВСУ Черноризец Храбър, България PP 3 Технологичен парк на Вараждин, Хърватска /член на Секторна група Женско предприемачество / PP 4 - bwcon GmbH, Германия PP 5 Регионална агенция за развитие на Марибор, Словения PP 6 Търговско-промишлена палата на Щайерска, Словения/Регионален съвет на бизнес жените/ PP 7 Панонска асоциация на бизнес мрежите, Унгария PP 8 Университетът на Панония, Унгария PP 9 Асоциация на МСП в Констанца, Румъния PP 10 Университет Овидий, Констанца, Румъния PP 11 Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина PP 12 Организация за развитие на МСП, Молдова /развива Национална програма за икономическо овластяване на млади хора и жени в бизнес програма/ PP 13 Министерство на икономиката, България (асоцииран партньор) 6 организации за подкрепа на бизнеса, 4 университета,1 министерство, 1 регионална агенция, 1 търговска камара, 1 НПО 4

5 WOMEN IN BUSINESS- Териториални нужди и предизвикателства Ниски нива на предприемачество сред жените съставляват 52% от населението на Дунавския регион, но само 30% от тях са самонаети и 30% от тях са стартиращи предприятия! Ниски нива на жизнеспособност на стартиращите бизнеси само 2% от тях съществуват повече от 42 месеца. Ниски нива на млади жени, желаещи да стартират бизнес 3.7% - 8.9%. Бариери, с които се сблъскват жените: Контекстуални бариери стереотипи, сектори, доминирани от мъжете и др. Икономически бариери достъп до финансиране и др. Меки бариери класически модел на предприемачество вместо пълния спектър възможности. TEA Индикатор за страните по проекта от Дунавския регион ( ) Германия 5,0% Австрия 8,1% Словения 6,9% Румъния 7,5% България 3,7% Босна и Херцегови на 4,0% Унгария 5,0% Хърватия 8,9% 5

6 WOMEN IN BUSINESS Основна и специфични цели Изследване, оценка и сравнение на нуждите и бариерите, и политическите мерки в Дунавския регион Избиране на добри практики за преодоляване на пропуските в националните/регионалните програми Увеличаване компетенциите за бизнес и социални иновации Подобряване на политиките чрез жизнеспособна политическа програма Разработване на иновативни модели за обучение за подобряване на предприемаческата култура, умения и компетенции Създаване на центрове за женско предприемачество 6

7 WOMEN IN BUSINESS Дейности WOMEN IN BUSINESS РП РП 1 Управление РП2 Комуникационни дейности A.1.1 Управление и администрация A.1.2. Финансов мениджмънт A.2.1. Комуникация, разпространение и популяризиране на проекта A.2.2. Събития за разпространение A.1.3. Управление на качеството A.2.3. Управление на заинтересованите страни A.2.4. Дейности по капитализация РП 3 Анализ на текущото състояние РП 4 Пропуски и възможности A.3.1. Наръчник за Анализ на текущото състояние A.3.2. Транснационални потребности и бариери пред промяната A.4.1. Идентифициране на добри практики A.4.2. Транснационални обучителни събития A.3.3. Транснационални мерки за подкрепа на предприемачеството при младите жени A.3.4. Национално и транснационално изследване A.4.3. Разработване на транснационални модели за обучение РП 5 Подкрепа на политиката на ЕС РП 6 Създаване на центрове за женско предприемачество A.5.1. Анализ на политическата и законодателната рамка A.5.2. Развитие на политическа програма A.6.1. Концепция и създаване на 4 ЦЖП A.6.2. Пилотни действия ЦЖП A.5.3. Срещи на заинтересованите страни A.5.4. Международно политическо събитие A.6.3. Разработване на платформа за сътрудничество A.6.4. Разработване на транснационална стратегия за устойчивост 7

8 WOMEN IN BUSINESS Резултати WOMEN IN BUSINESS Резултати РП 1 Анализ на текущото състояние РП 4 Пропуски и възможности O.3.1 Транснационален анализ на текущото състояние- 1 O.4.1. База данни на добри практики за насърчаване на предприемачеството сред младите жени- 1 O.4.3. Заседания на транснационални работни групи 3 O4.2. Обучителни събития, организирани в 6 страни - 6 O.4.4. Обучителни модели за насърчаване на предприемачеството сред младите жени- 3 РП 5 Подкрепа на политиката на ЕС РП 6 Създаване на центрове за женско предприемачество O.5.1. Програма за политика за подкрепа на предприемачеството при младите жени в законодателството на ЕС- 1 O.5.2. Срещи на транснационални заинтересовани страни- 8 O.6.1. Концепция на центровете за женско предприемачество - 1 O.6.2. Транснационални пилотни действия за тестване на центровете за женско предприемачество- 2 O.5.3. Международно политическо събитие- 1 O.6.3. Транснационални работни срещи - 3 O.6.4. Транснационална стратегия за устойчивост- 1 8

9 Благодаря Thank you за for вниманието! your attention! Д-р Ралица Жекова

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP”  TRIGGER МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО TRIGGER B3.32.01 РАБОТЕН ПЛАН РОЛЯ И ПРИНОС НА ПАРТНЬОРИТЕ ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА Структури в регионален и секторен

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

MOVECO

MOVECO Проект MOVECO Насърчаване на прехода от линейна към кръгова икономика сред МСП от Дунавския регион добри практики и успешни примери 18 АПРИЛ 2019 Г.,СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

Стартиране на InnoSchool в участващите страни Проект InnoSchool се занимава с необходимостта от промяна на системата за засилване на слабо развитите п

Стартиране на InnoSchool в участващите страни Проект InnoSchool се занимава с необходимостта от промяна на системата за засилване на слабо развитите п Стартиране на InnoSchool в участващите страни Проект InnoSchool се занимава с необходимостта от промяна на системата за засилване на слабо развитите предприемаческа култура и ангажираност към социалните

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Роля на научните организации в индустриалната трансформация доц. д-р инж. Илия Железаров Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) Заедно успяваме Стратегия 2019-2021 6. Juni 2019 Успешни заедно Ние сме официалната германска външнотърговска камара в България. Мрежата ни включва:

Подробно

Ñòîïàíñêà Àêàäåìèÿ “Äèìèòúð Àïîñòîëîâ Öåíîâ”

Ñòîïàíñêà Àêàäåìèÿ “Äèìèòúð Àïîñòîëîâ Öåíîâ” МСП В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Галя Кенарова, Десислава Димитрова, Красимира Иванова, специалност Икономика на търговията, ІV курс 1. Политика към малките и средните предприятия в Европейския

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно