Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци"

Препис

1 Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма: Адрес: Телефонен номер: website: Персента БГ ЕООД 4013 Пловдив, ул. Димитър Талев 2 Б Телефонен номер при спешни случаи Състав/информация за съставките 2.1. Химическа характеристика Покритие, базирано на хидролиза и кондензация на силан съединения, изброени в EINECS. ЕО CAS-No Описание / GHS класификация Състав Класификация Етанол (Етилов алкохол) % F R11 3. Класифициране на веществото или сместта Класификация 1999/45/EС Опасност: високо възпламеним R-фрази: Запалим. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж 4. Мерки за първа помощ 4.1 Описание на мерките за първа помощ Основни указания: В случай на вдишване: В случай на контакт с кожата: В случай на контакт с очите: В случай на поглъчане: При неразположение, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, ако е възможно). Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. При вдишване изведете лицето на чист въздух. Има опасност от загуба на съзнание в легнало положение. Ако пострадалият не диша, направете изкуствено дишане. Незабавно измийте с вода и сапун. Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако се използват. В случай на контакт с очите, незабавно промийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При поглъщане: Да се пие много вода. Незабавно повикайте лекар. Да не се предизвикайте повръжане. Ако пострадалият повръща докато лежи по гръб, поставете го в

2 Страница 2 от 6 5. Противопожарни мерки 5.1 Пожарогасителни средства странично стабилно положение. Бележка към лекар: Симптоми: Виене на свят, главоболие, гадене, безсъзнание. Опасности: Не давайте мляко или мастни масла. Повишено внимание ако пострадалия повръща: Риск от аспирация! Лечение: стомашна промивка Подходящи пожарогасителни средства: Особени опасности: Специални предпазни средства за пожарникарите: Допълнителна информация: Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. Водна струя, устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид (CO2), сух прах В случай на пожар могат да се образуват: Въглероден диоксид (CO2) Въглероден оксид. Термичното разлагане може да доведе до образуването на дразнещи изпарения или газове и / или пожар. В случай на пожар: Използвайте автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло. Парите са по-тежки от въздуха и се разпространяват по земята. 6. Мерки при аварийно изпускане Лични предпазни мерки: Мерки за опазване на околната среда: Методи за почистване: Използвайте лични предпазни средства. Да се избягва контакт с очитеи кожата, да се осигури подходяща вентилация, да се отстранят всички възможни източници на запалване. Да не се изхвърля в канализацията или реки. При проникване на газове във води, почви или канализацията да се уведомят властите. Поемете с абсорбиращ материал пясък, универсален втвърдител, дървени стърготини. Почистете с детергенти. Проветрете засегнатата област. 7. Работа и съхранение 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Указания за безопасно манипулиране: Препоръки за предпазване от огън и експлозии: Не вдишвайте парите или аерозолите. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се осигури добра вентилация. Нормални мерки за превантивна противопожарна защита. Предприемане на мерки за предотвратяване на статичното електричество. Не пушете. Концентрираните пари са по-тежки от въздуха. Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха. 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Изисквания за складови помещения и контейнери: Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Пазете от замръзване, нагряване и слънчева светлина, огън. Да се вземат мерки за

3 Страница 3 от 6 предотвратяване на статичното електричество. Препоръки за основно Складиране: Клас на съхранение: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Температура на съхранение : между 5 C и 25 C 3A запалими течности 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Граници на експозицията Граница в атмосферата на работното място (TRGS 900) CAS Описание ml/m³ mg/m³ F/m³ Горна граница Категория Етанол (II ) Арт. 8.2 Контрол на експозицията Инженерни мерки Осигурете подходяща вентилация. Да не се пуши, пие или яде. Ограничаване и контрол на експозиция на работното място Ако не са възможни технически мерки за подходяща вентилация, трябва да се осигури защита на дихателните пътища. В непосредствена близост до зоната на работа трябва да има аварийни душове. Защита на дихателните пътища: Защита на ръцете: Подходящ материал: Забележка: Защита на очите: Защита на тялото: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита. Маска за лице, филтър: 3 M. DIN EN 143 NBR (нитрил). Бутилов каучук. FKM (флуороеластомерни (Viton). Защитните ръкавици при работа с химикали да се подбират в зависимост от тяхната устойчивост на въздействието на концентрирани опасни добавки и количеството им, подходящи за спецификата на работното място. Препоръчва се да се потърси информация от производителя на защитните, специални ръкавици относно устойчивостта им на химикали. Плътно прилепващи защитни очила Защитна престилка 9. Физични и химични свойства 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства Цвят: Външен вид: Мирис: Точка на възпламеняване: Плътност (при 20 C): Разтворимост във вода (при 20 о С): ph (при 20 C): Плътност на парите: Безцветен Течност Характерен, алкохол 14 C ISO гр/cm³ DIN mpa.s ISO DIN Не се определя 10. Стабилност и реактивност Условия, които трябва да се избягват

4 Страница 4 от 6 Да се съхранява при температура не по-висока от 30 о С. Да се пази от източници на топлина Материали, които трябва да се избягват Окислители, основи Допълнителна информация Може да има промяна в цвета на разтвора, но това не влияе на качествата на продукта. 11. Токсикологична информация Токсикологичните тестове Остра токсичност Токсикологичните данни не са на разположение Друга информация Вдишването предизвиква наркотично въздействие / шум Общи бележки Виж мерки за безопасност в точка 7 и Екологична информация Екотоксичност - Няма налични данни подготовка Препаратът не е тестван. Екологична информация, свързана с основния компонент. 13. Обезвреждане на отпадъците 13.1 Методи за третиране на отпадъци Изисквания за изхвърляне на Изхвърляне на отпадъци: отпадъците и тяхната В съответствие с общинските и националните условия. опаковка: Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация. Не изхвърляйте заедно с домакинските отпадъци. Кодовете за отпадъци трябва да се определят от потребителя въз основа на конкретната употреба за която е предназначен продукта. Код на отпадъка: Отпадъчен код на непочистения амбалаж: Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои илакове отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества Класифицирани като опасни отпадъци ОПАКОВКИ абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и Защитно облекло (не е посочено друго); опаковки (включително разделно събирани Отпадъците от опаковки); опаковки, съдържащи остатъци от, или замърсени с замърсени с опасни вещества Класифицирани като опасни отпадъци. 14. Информация относно транспортирането Сухопътен транспорт (ADR, RID) ООН номер: 1170 ADR / RID клас: 3 Класификационен код: F1 Опасността No: 33

5 Страница 5 от 6 ADR / RID Опаковъчна група: II Ограничени количества (LQ): LQ4 Друга приложима информация за транспорт Специални изисквания: Транспортни категория: 2 Тунел код: D1E Специални разпоредби: Тунел код: D / E Вътрешен воден транспорт ООН номер: 1170 ADNR Клас: 3 Класификационен код: F1 Опаковка група: II Ограничени количества (LQ): LQ4 Информация, съгласно действащата нормативна уредба за транспорта по вътрешните водни пътища Специални разпоредби: Морски транспорт ООН номер: 1170 IMDG Клас: 3 Замърсител на морската вода: не IMDG Опаковъчна група: II Ограничени количества (LQ): LQ4 Точка на възпламеняване: 14 C Друга приложима морска информация Специални изисквания: 144, 330 Въздушен транспорт (IATA) ООН / идентификационен номер. : 1170 ICAO / IATA Клас: 3 ICAO Опаковъчна група: II Ограничени количества (LQ) пътнически самолет: 1 L Инструкции за опаковки - пътнически самолет: 305 IATA - пътнически самолет: 5 L Инструкции за опаковки - товара: 307 IATA - Cargo: 60 L Друга важна информация относно въздушния транспорт Пътнически LQ: Y305 Специални разпоредби: A3 Максимална Cargo: 60 L 15. Информация относно нормативната уредба 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Маркировка:

6 Страница 6 от 6 Символи: F, силно запалими R-фрази: 11 Лесно запалим. S-фрази: 02 Да се пази от достъп на деца 09 да се съхранява на добре проветриво място. 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. - Не пушете. 23 / Да не се вдишва аерозолът. 26 В случай на контакт с очите, веднага да се изплакне обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 42 По време на пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита. 45 В случай на злополука или ако се почувствате зле (ако е възможно, да се покаже етикетът). 36/37/39 защита на лицето, да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите Национални разпоредби Замърсяване на водите клас: AI, точка на възпламеняване <21 C Клас опасност за водите: 1 слабо замърсяващо водите 16. Друга информация Пълен текст на фразите от 2 и Силно запалим Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикация. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание при / за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не прябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е уповестено в текста.

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно