НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист"

Препис

1 НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г. РазделI. Общиположения Чл.1. Стазинаредбасеуреждатредът,начинътиусловиятазаотглежданенаживотните компаньони,съобразенистехнитефизиологическииповеденческиособености. Чл.2.Наредбатанесеприлагаза: 1.спортниконе; 2. животни,използванизаработа- служебни,ловни,пазачинастадаселскостопански животни,състезателникучета,планинскиспасители,следотърсачиикучетазаподпомаганена хорасувреждания; 3.животни,използванизаопити; 4.свободноживеещиживотни(дивиживотни). Чл.3. Защитени животински видове по чл.37 и 47 отзаконазабиологичното разнообразиенемогатдабъдатотглежданикатоживотникомпаньониилизахоби,илисцелда бъдатизползванизахрананадругиживотни. Чл.4. Несеразрешаваотглежданетонаприматиихищниживотни(бозайницииптици)с предназначениезаживотникомпаньони,сизключениенапоровеиязовци,коитосаотгледанис тазицел. Чл.5. Регистрациятанаживотнитекомпаньониезадължителназакучетата,катосе извършвапореданачл.174отзаконазаветеринарномедицинскатадейност. Раздел I. Принципизаотглежданенаживотникомпаньони Чл.6. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,еотговоренза неговотоздравословносъстояние. Чл.7.Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъжен: 1. дапотърсинеобходиматаинформацияисъветиотспециалистиотносноособеностите приотглежданетоинеобходимитеусловия,коитотрябвадаосигуринаживотнотокомпаньон, съобразнонеговиявид,порода,възрастифизиологичносъстояние;

2 2. даосигуряваусловията,грижитеивниманието,съобразенисестественитемунужди споредвидаипородатаму,аименно: а)пространствозанастаняванеиоборудваненатовапространство,коетоотговаряна физиологическитеиповеденческитеособеностинаживотнотокомпаньон; б)необходимитеколичестваподходящахранаивода,коитодагоподдържатвдобро здравословносъстояние; в)необходимотопространствоидвижение; г)даотглеждаживотнотокомпаньонприусловияипоначин,коитонеформират агресивноповедение; 3.даосигуряваветеринарномедицинскообслужване: а)принеобходимостпорадинарушеноздравословносъстояниеинараняване; б)зацелитенапрофилактикатаотопасни захоратаи животнитезаболяванияваксинацияиобезпаразитяване; 4. данедопускавнепосредственаблизостживотни,притежаващи естественаили придобитанетърпимостеднокъмдруго; 5. даспазваизискваниятазазащитаихуманноотношениекъм животнитесъгласно Законазазащитанаживотните; 6.даизбягваражданетонанежеланиживотникомпаньоничрезосигуряванетона: а)изолацияповременаразмножителнияпериод; б)ветеринарномедицинскипрепаратизаотлаганеипотисканенаеструса,или в)кастрация. Чл.8. (1) Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъженда осъществявапостояненинепосредственконтролнаднегосцелзащитана: 1.животаиздраветонахоратаиживотните; 2. сигурносттаиспокойствиетонахоратаидругитеживотни,обитателинаетажна собственост,дворовеиобществениместа; 3.хигиенатавобщитечастинаетажнатасобственост. (2) Лицатапоал.1 садлъжнидаосъществяватконтролвърхуповедениетонаживотното компаньонвслучай,чесенамираизвъндоманасобственика,като: 1.осигуряватпостояненинепосредственнадзор,катовслучай,чеживотнотоекуче: а)говодивинагиинавсякъдесамонаповодиснамордник,акоеагресивно; б)неподтиквакъм нападениекучетосрещухораиживотни,освенвусловиятана самоотбрана; в)почиствамястотоследдефекациянаживотното; 2. недопускаконтактнаболно,опасноилиотровноживотнокомпаньонсдругиживотни ихора; 3. припътуванесъссредстватанаобществениятранспортедритеисреднитепороди кучетасеводятнакъсповодиснамордник,адребнитепородикучетаидругитевидовеживотни компаньони- втранспортниклеткиилидругиприспособления,обезопасенисрещувъзможността животнотокомпаньондаизбягаилидасенарани. Чл.9. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,носиотговорностза вредите,причинениотличнатасинеспособностдавземанавременниидостатъчнимеркипочл. 8.

3 Чл.10. Акопорадиразличнипричинилицето,коетоотглеждаилисегрижизаживотно компаньоннееспособнодасегрижиповечезанего,едлъжно: 1.дамупотърсиновдомисобственик; 2. дапотърсисъдействиеотнеправителственитеприродозащитниорганизации(нпо), или 3.дагопредадевприют. Чл.11.Забранявасе: 1. настаняванетоидържанетонаживотникомпаньонивместообитаниеилисреда,които порадитеснота,неприспособеносткъм поносимитеотвидаклиматичниусловияилипоради непригодносттанаоборудването,съоръжениятаиразположениетоим могатдаим причинят страдания,нараняванияилидастанатповодзазлополуки; 2. обучението на животни компаньони чрез използването на методи,които ги принуждаватдапревишаватфизиологическитеимвъзможности,нараняватгиилиимпричиняват ненужнаболкаилинасърчаватразвитиетоналошинавици; 3.изоставянетонаживотнокомпаньон,бездасаизпълнениизискваниятапочл.10; 4.отглеждането,обучениетоиизползванетонаживотникомпаньонивбоевесживотни; 5.пусканетонасвободанаживотникомпаньони,роденииотгледанивплен; 6. воденетонаживотникомпаньонинаобществениместа,изложбиисъстезания,аконе саваксиниранисрещузаразнитезаболяваниявчл.32иобезпаразитенисъгласночл.33. Раздел I. Условиязаотглежданенаживотникомпаньони Чл.12. (1) При настаняваненаживотните-компаньони сеспазватследнитеобщи условия: 1. клетките,външнитеограждения,аквариумитеитерариумите,вкоитосенастаняват животникомпаньони,взависимостотвидасеобезопасяватсрещубягство; 2. разстоянието между решетките,дупкитевмрежитеи оразмеряването надруги фиксираниматериалисатакива,чеосигуряватудобство,негинараняватипредотвратяват заклещванетонаживотнитекомпаньони; 3. материалите,използванизаконструираненаклеткитеиограждениятазаживотни компаньони(решетки,мрежи),иначинитеимзасъединяванесеприспособяваткъмголеминатаи силатанаживотнотокомпаньониспособноститемузагризанеировене; 4. мястотозаживеенепозволявалеснопочистванеисеподдържачистоотфекалиипрез повечетовреме; 5. мястотозаживеенеедостатъчноголямо,задапозволявасвободнодвижениеи физическаактивноствсъответствиесъсспецифичнитенуждинавсякоживотнокомпаньон; 6. електрическитеприборивмястотозаживеенесеобезопасяватилиразполагатизвън обсега на животното компаньон;прозорците се обезопасяват при необходимост,така че животнотокомпаньонданесенаранява; 7. вобсеганаживотнотокомпаньоннесепоставятилидържатпредметиисубстанции, коитомогатдагонаранятилидапредизвикатотравяне. (2)Наживотнитекомпаньонисеосигурява: 1. взависимостотвидаимпостеля- суха,абсорбираща,несъбиращапрах,нетоксична, несъдържащаинфекциозниагентииливредителиинезастрашаващаподругначинтяхното здраве;

4 2. редовнасмянанапостелятасцелпредотвратяванепревръщанетойвизточникна инфекциииразмножаваненапаразити; 3. приспособления,коитоим позволяватдасекатерят,ровят,почиват,крият,къпят, плуватилигмуркатвсъответствиесъсспецифичнитеизискваниянавидаживотнокомпаньон, катосеосигуряватусловиятодаимаповедение,каквотобиималовестественатасисреда; 4. хранилкиипоилки,конструирани,оразмерениипоставенипоначин,койтопозволява наживотнотокомпаньонлесениестественприемнахранаивода. (3) Когатосепоставятзаедноразличнивидовеииндивидиживотникомпаньони,се вземаподвниманиевсякаквогруповоповедение,коетомогатдапроявят,такачедасеизбегне агресияистрес. (4)Несеразрешава: 1.отглежданетонаживотникомпаньонивпространствобез: а)прозорци; б)достатъчнавентилация,или в)контактсхора; 2. държанетонаживотникомпаньониприусловиянапостояннатъмнинаибезподходящ периоднапочивкаотизкуственоосветление. Чл.13.Принастаняваненакучета,коткиипоровесеосигуряват: 1. пространствазаспанесдостатъчназащитаотдъжд,вятър,прякаслънчевасветлина, прекаленонискииливисокитемператури,течениеиотдругихищниживотни; 2. достатъчнопространствозадвижение,необходиматавентилацияиобезопасяванеот вреднигазовеиизпарения; 3.лесноиредовнопочистване; 4. съдовезахранаивода,направениотнеподатливнасдъвкванематериалипоставени така,чеданемогатдасепреобърнатилизамърсятсфекалииилиурина; 5.предпазванеотконтактстоксичнипрепарати. Чл.14. (1) Приотглежданенакучетанаоткритозадължителносеосигуряваколиба, коятосеоразмеряватака,чекучетодаможедаседвижиизправеновътревнеябеззатрудненияи далягавцялатасидължина. (2) Акодвижениетонакучетоеограниченоотклеткаилиограденвътрешендвор, ограденотопространствоенепо-малкоот: 1.закучетасвисочинадо50сm -6m 2 ; 2.закучетасвисочинанад50сm -9m 2 ;. (3) И вдватаслучаяпоал.1 късатастрананаограденотопространствонеможедае по-малкаотдведължининакучето,или2m. (4) Настаняванетонаняколкокучетавобщозаграденопространствоевъзможносамо акотесасъвместими,безрискотсбиванеилинежеланочифтосванеиеосигурендостатъчен подслонзавсичкииотделнисъдовезахранаиводазавсякокуче. (5) Завсякодругодопълнителнокуче,държановсъщотоограденопространство,се осигурявадопълнителноподоваповърхностсъгласноизискваниятапоал.1,2и3. (6) Височинатанаограждениетосеоразмеряватака,чеизправенотокучеданедостига горнотоограничениеспреднитесилапиилиданеепо-малкаот: 1.закучетасвисочинадо50сm -1,6m; 2.закучетасвисочинанад50сm -2,0m. (7) Занастаняваненакучетасеизбирамясто,коетоосигуряваподслонотстудено,

5 дъждовноиветровитовремеисянкапрезгорещителетнидни. (8) Кучешкитеколибисеизграждатотсолидниматериали,коитоизолиратотстуди влага. (9) Подътназаграждениятатрябвадаедобреотводненинетрябвадаимадупки,които могатданараняткрайницитенакучето. Чл.15.Когатокучетосеотглеждапредимновързано,сеосигурява: 1. връзванесверигаиливъжесдължинанай-малко5 m, коетодававъзможностза свободнодвижение; 2. връзване,което несъздаваопасностотнараняваненакучето и максимално е предотвратенаопасносттаотзаплитане; 3. въжетоиливеригататрябвадаепоставено/атака,чеданезадушавакучетоидаму позволявадасехрани,дапиеводаидасеподслонява; 4.ежедневнаразходка. Чл.16.Приотглежданенакоткисеосигурява: 1.подходящо(тихоиуютно)мястозаспане; 2.зоназахраненеиприеманенаводаснеобходимитезатовасъдове; 3. най-малкоединсъдскотешкатоалетна,поставенавъзможнонай-далечотхранатаи водата; 4. призаедноотглежданидвеилиповечекоткисеприлагатизискваниятаначл.14, ал.4 иосвентяхзавсякакоткасеосигуряваотделнатоалетна; 5.мястозаточененаноктите; 6.мястозакриене. Чл.17. (1) Пороветемогатдабъдатнастаненисвободновдоманасобственика,вклетка вдоманасобственикаиливзаграждениенаоткрито,ограденоотвсичкистрани,катосеспазват следнитеусловия: 1. приотглежданеподвойкиилинагрупитедасаотединполилидасакастрирани, освенаконесеотглеждатсразвъднацел; 2. дасеотглеждатдалечеотдругидребниживотни,катозайци,плъхове,мишкии морскисвинчета,дребникоткиикучета,коитомогатданападнат; 3.осигуренесъдскотешкатоалетна. (2)Когатопороветесеотглеждатвклетка: 1. минималнитеразмеринаклетказадвапораесдължина130 cm, широчина90 cm и височина90cm; 2.завсекипор,включендопълнително,сеизискватоще40cm 2 ;площ напода; 3.всекипорсепускаизвънклеткатанай-малкозаединчасдневно. (3)Когатопороветесеотглеждатвзаграждениенаоткрито: 1. минималнитеразмеризазаграждениенаоткритосадваметрадължина,единметър широчинаиединметървисочина; 2. задасепредотвратиизмъкванетоимотзаграждениеточрезизравяненапролукапод оградата,подътсеизготвяотсолиденматериалилиоградатасевкопававземятанадълбочина60 cm; 3.горнатачастсепокрива; 4. пространствотозаспаненезаемаповечеотеднатретаотобщотопространствона

6 заграждениетоиеповдигнатонадземята. (4) Пространството,къдетосанастаненипоровете,сеподдържачистоисухоисе осигурявазащитаотатмосфернитеусловия. (5) Приотглежданенапоровевусловиятанамноговисокиимногонискитемператури сеосигуряваобилначистаисухапостеля. (6) Занастаняваненапоровесеизбирапространство,коетонееизложенонадиректна слънчевасветлина,задасеизбегнеопасностотпрегряване.акоимавероятносттемпературата дапревиши30 С,севзематмеркизаохлаждане. Чл.18. Приотглежданетонакучета,коткиипоровестяхнотопотомствотрябвадасе осигуряват: 1. покритосчистаисухапостелявобилноколичествопространствозамайкатаи малките,коетопозволявасвободнодвижениенамайката,безданаранималките; 2. нановороденитеживотнидо3-седмичнавъзрасттемпературанаоколнатасредаmin 22 С. РазделIV. Осигуряваненахранаиводанаживотнитекомпаньони Чл.19. Приосигуряванетонахранаиводанаживотнитекомпаньонисеспазватследните общиизисквания: 1. животнитекомпаньонисехраняттака,чедаподдържаттелеснотоситеглонезависимо отфизическатасиактивноствнормалнитефизиологическиграницисъобразнотехниявид, порода,възрастифизиологичносъстояние; 2. храната,която седава,едостатъчно количество и подходящо балансиранапо отношение на хранителните вещества,отговаря на физиологичните нужди на животните компаньониигиподдържавдоброздравословносъстояние,катоосигурява: а)нормаленрастежнаподрастващитеживотни; б)нормалнотеглоназрелитеиндивиди; в)нормалноснабдяванесхранителнивеществаприбременностикърменекактона майката,такаинанейнитеприплоди; 3. вмоментанахраненехранатаесподходящасреднатемпература- нитогореща,нито студена; 4.наболнитеживотнихранататрябвасеподавапопредписаниенаветеринаренлекар; 5. осигуренепостояненилесендостъпдопрясна,чиставода,коятоприпреобладаване насухитехранивдажбатаимевпо-голямоколичество; 6. съдоветезаводасепочистватредовноисатакива,чеданесепозволяваобръщанеи разливане. Чл.20. Накоткитеикучетатасеосигурявадостъпдохранапрезопределениинтервали, съобразени сфизиологическитеим нужди презразличнитеетапи отживотаим съгласно приложение 1. Чл.21. Количествотонахранатазакучетасъобразносфизиологическитеимнуждисе определясъгласноприложение 2.

7 Чл.22. Критериизапълноценносттанахраненетоетелеснотосъстояние,коетопри кучетасеоценявасъгласноприложение 3. Чл.23. (1) Малкитекученца,котенцаипоровесеприучваткъм храна,различнаот майчинотомляко,постепенно:от3-седмичнавъзрастзакученцаикотенцаи4-5- седмична възрастзапорчета. (2) Приголямбройнановороденитекученца,котенцаипоровесеоказвасъдействиена майкатапритяхнотоизхранванепрединастъпваненавъзрастта,посоченавал.1. Чл.24. (1) Коткитенесехранятстърговскимаркихрани,предназначенизакучета, порадинеобходимосттаотпо-голямоколичествопротеиниичувствителносттаимкъмлипсана определениаминокиселинивхраната-таурин. (2) Неседопускатвнезапнипроменивдиетатанакотките.Променитевхраненетона коткитесеизвършватпостепенно. (3) Накотките(особенонадългокосместитепороди)сеосигуряваспециаленвидливадна трева(dactylis glomerata), коятоподпомагатяхнотохраносмиланеиимпомагадасеосвободятот косменитетопки,натрупванивстомахаим,припочистваненакозинатаси. Чл.25. (1) Напороветесеосигурявахранасвисокосъдържаниенапротеини от животинскипроизходимазниниинискосъдържаниенавъглехидрати. (2) Наразположениенапороветесеосигуряванепрекъснатосухахранаотживотински произход,тъйкатохраносмилателнатаимсистемаизисквадостъпдохранапочтипостоянно. (3) Презпоследнатачастнабременносттаиповременакърменетоприпороветена майкатасеосигурявависокопротеиновахраназапредотвратяваненапрояватанаканибализъм спрямомалкитепорчета. Чл.26.Неседопуска: 1.недохранванетоипрехранванетонаживотнитекомпаньони; 2. хранатаиводатазапиенедасъдържатвреднивеществаипримеси- отровнивещества, предметиивещества,коитомогатдапричинятзапушванеилинараняваненахраносмилателния трактнаживотнотокомпаньон; 3. достъпнамесоядниживотникомпаньонидотруповенаумрелиживотнипоради опасностототравянеиразпространениеназаболявания; 4. даванетозахрананатермичнонеобработеномесо,главиивътрешниорганиот селскостопанскиживотнинакучетаикоткипорадиопасностотразпространениетонапаразитни заболявания; 5. усиленофизическонатоварваненакучетатасдълбокгръденкош иуголеменкорем най-малкодоединчасследобилнонахранване,порадиопасностотподуванеиторзио(усукване) настомаха. РазделV.

8 Размножаваненаживотникомпаньони Чл.27.Забранявасе: 1. размножаването на животни компаньони,чиито анатомични,физиологични и генетичнихарактеристикиилиособеностивповедениетоможедасеокажатвреднизаздраветои животанаженскотоживотно,използванозаразмножаване,илинанеговотопоколение; 2. използванетонаживотнизаразмножаване,предидасадостигналинеобходимото телесноразвитиеследнастъпваненаполоватазрялост; 3.запложданетонаживотни,коитонесавподходящотелесносъстояние. Чл.28. Собственицитенаживотникомпаньони- бозайници,коитогиизползватза размножаване,садлъжни: 1. няколкоднипредидататанаочакваноторажданенаженскатадасепредоставимясто зараждане- топло,удобно,чистоилеснозапочистване,катосъщевременноеотделеноот посещаванеиливниманиенадругиживотни; 2. следражданетонаженскатадайбъдеосигуренсвободенинепрекъснатдостъпдо нейнитемалкидоотбиванетоим; 3. даосигурятоптималниусловиязарастежаиразвитиетонаприплодитевзависимост оттехниявидипорода; 4. даосигурятнаотгледанитеновородениживотникомпаньонидомисобственицислед навършваненавидово-специфичнатавъзрастзаотделянеотродителите; 5. дасепотърсисъдействиеотнеправителственаорганизациязазащитанаживотните (НПО)занамираненадомилидапредадевприютновоотгледанитеживотникомпаньони,на коитонесаосигуренидомисобственик; 6. принамиранетонасобственикилипредаванетонаживотникомпаньони,закоитое известно,ченосятдефекти,предаващисепонаследство,кактоитакива,закоитосъществува рискдаразвияттакивадефекти,новитесобственициилитези,накоитосепредаваживотното компаньон,дабъдатнапълноинформиранизатова,кактоизаотговорността,коятопоематза недопусканенаненужностраданиеизаизвършваненакастрациянасъответнитеживотни компаньони. РазделVI. Грижизаздраветонаживотнитекомпаньони Чл.29. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъжендаго предпазваотзаболявания,дисстресинараняване. Чл.30. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъженнезабавно дамуосигури ветеринарномедицинскапомощ,когатозабележи отклоненияотнормалното поведениеитревожнипризнацизанарушеноздравеипривсичкислучаиприналичиена следнитепризнаци: 1.изтеченияотноса; 2.възпалениочииизтеченияоточите; 3.киханеикашляне; 4.отклоненияотнормалнотодишане; 5.загубаилиувеличаваненаапетитижажда;

9 6.повръщане; 7.обилнадиария,особенокогатоимапримесиоткръв; 8.загубанатегло; 9.опаданенакозинаинарушениянаоперението; 10.явнаболка; 11.подутина(увеличение)начастоттялото; 12.куцотаилинеобичайнапоходка; 13.неспособностдасеизправя,даходи,дауринираидефекира; 14.залитанеи/илиприпадъци; 15.депресияилилетаргия; 16.тръсканенаглаватаичесаненаушите; 17.прекомерночесане; 18.ненормалнодвижениенаглаватаиочите. Чл.31. Извън случаите на незначителни рани,задължително е почистването и поддържанетоначистотатанаоткритирани,кактоинезабавнотоконсултиранесветеринарен лекар,особеновслучаитенатрайно(впродължениенаповечеотняколкоминути)илисилно кървящирани. Чл.32.(1)Кучетата,коткитеипороветесеваксиниратсрещубяс. (2) Животнитекомпаньони,коитоиматконтактсдругиживотниилииматдостъпдо обществени места и участват в изложби и състезания,се ваксинирати срещу следните заболявания: 1.кучета-парвовироза,гана,хепатит,лептоспироза,параинфлуенца; 2.котки-вирусенринотрахеит,котешкикалицивирусипанлевкопения; 3.порове-гана; 4.зайци-хеморагичнаболестпозайците. (3) Ваксинациятасеизвършваотпрактикуващ ветеринаренлекар(илиотлицепод неговияконтрол),койтоопределяподходящатасхемаиваксиназасъответнияживотинскивид, възрастифизиологичносъстояние. Чл.33. (1) Животнитекомпаньонисеобезпаразитяватсрещуендопаразити(вътрешни паразити)иектопаразити(външнипаразити). (2) Кучетата и котките се обезпаразитяват и профилактично срещу ендопаразити (вътрешнипаразити). (3) Фекалиитеследвсякообезпаразитяване(профилактичноилечебно)сесъбирати обезвреждат. (4) Обезпаразитяването сеизвършваслед консултациясветеринарен лекар,който определяподходящатасхемаи противопаразитносредствозасъответнияживотински вид, порода,възрастифизиологичносъстояние. Чл.34.Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъжен: 1.даподдържакозинатанаживотните-компаньоничрез: а)редовноресане(придългокосместитепородиживотникомпаньониежедневно),зада сепредотвратиобразуванетонасплъстяваниявкозината;и

10 б)подстригване,когатоенеобходимо,задасепредотвратикозинатадазатруднява храненето,зрениетоилидвижението; 2. данедопускапрекомерноизрастваненаноктите,кактоиназъбитепригризачии зайци. Чл.35. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъжендаму осигурявавъзможностдаседвижидостатъчно,задаможедаподдържанормаленмускулен тонус,маса,размериикондициязавъзрасттаси. РазделV I. Обучениенаживотнитекомпаньони Чл.36. Обучениетонаживотнотокомпаньонзапочваотраннавъзрастивключвавсебе сидобрасоциализациякъмхораиживотни. Чл.37. Обучение се извършва с цел контрол върху поведението на животното компаньон,коригираненанередноповедениеиантисоциалнинавици,изгражданенаопределени хигиеннинавициилидругиумения,коитособственикътискадаизградиилизатвърдиунего. Чл.38. Всеки,койтоотглеждаилисегрижизаживотнокомпаньон,едлъженвъзможно най-ранодапотърсисъветипомощ ответеринаренлекарилиспециалистпоповедениена животни,принеспособностилинекомпетентностдасесправисам скоригираненанередно поведениеиантисоциалнинавици,демонстрираниотживотнотокомпаньон. Чл.39. Повременаобучениетонаживотникомпаньонисеспазватизискваниятаза хуманноотношениекъмживотните. Чл.40. Забранявасеобучениетонаживотникомпаньониспомощтанасредстватапочл. 7, ал.2, т.5 отзаконазазащитанаживотнитеидействияпочл.151, т.1 отзаконаза ветеринарномедицинскатадейност. Чл.41. При всички техники заобучениеакцентътсепоставявърху наградатаи положителнотозатвърждаваненанаученото,катосеизползватпоследователностипостоянен тоннагласаинавизуалнитесигнали. Чл.42.Нашийникъттрябвадаотговарянаследнитеизисквания: 1.даприлягаудобно,безданамачкваилипротривакожатаилидапречинадишането; 2. дасепроверяваредовнозанежеланиефектипот.1, катоособеновниманиесеотделя намладите,растящитеживотнииакоенеобходимо,сеотпуска; 3. степентанастегнатостдапозволяваудобнотоприплъзваненатрипръстаподиоколо вътрешнатастранананашийника.

11 Чл.43.Приизползванетонанамордникзакучетаосигурява: 1. периоднасвикванеснамордника,презкойтокучетоеподпрякнадзорнатози,който гоотглеждаилисегрижизанего; 2. даприлепваточновърхуносаиустатанакучето,катопотозиначиннемупозволява дахапеилидъвче(яде); 3.даприлепваудобно,бездажуликожатаилидазатруднявадишането; 4.данесеоставянамордникътвърхукучето,когатотоебезпрякнадзор. РазделV I. Транспортираненаживотнитекомпаньони Чл.44. Притранспортиранетонаживотнитекомпаньонисеосигуряватусловияна настаняване,гарантиращиудобствоисигурностипредотвратяваненасвободнотоизлизанеот превознотосредство. Чл.45. Транспортнитеклетки и други приспособлениязанастаняваненаживотни компаньониповременатранспортотговарятнаследнитеусловия: 1.дасадостатъчноздрави,задаиздържатмасатанаживотнотокомпаньон; 2.дасанаправенитака,чедадоставятнеобходимотопроветряванеисветлина; 3. дасасдостатъчнаголемина,такачеживотнитекомпаньонидамогатдастават,дасе въртят,далягатудобно,нонетолковаголеми,чедасъздаватопасностотплъзгане,нараняване илиудряневстенитеповременадвижението; 4. дасаздравозакрепеникъмпревознотосредствопоначининамясто,осигуряващо добратаимвентилацияиотсъствиенаизгорелигазовеипътенпрах. Чл.46. Когатопериодътнатранспортиранеедълъг,наживотнитекомпаньони се осигурявадостъпдохранаиводаилиотвременавремеимсеосигуряватакъвдостъп. Чл.47. Животнитекомпаньонинесеоставятвзатворенипревознисредствапрезлетния сезонбезвентилацияинадиректнаслънчевасветлинапорадиопасностотпрегряванеитоплинен удар. РазделIX. Специфичниусловиязаотглежданенаживотникомпаньони,различниотмесоядни животни Чл.48. При отглеждането на зайци и гризачи,кафезни птици,змии и гущери, костенурки,земноводниирибисеспазватнай-малкоизискванията,посоченивнаредба,издадена наоснованиечл.176,ал.2отзаконазаветеринарномедицинскатадейност. РазделX.

12 Контрол Чл. 49. При констатирани нарушения на изискванията по тази наредба административните наказания и административните мерки по реда на Закона за ветеринарномедицинскатадейностизаконазазащитанаживотнитесеналагатотсъответните контролниоргани. Допълнителниразпоредби 1.Посмисълананастоящатанаредба: 1. "Агресивноповедение"еповедение,коетосеизразявавнападениеилинамерениеза нападениесрещудругпредставителотсъщияилиотдругживотинскивидилисрещучовек. 2. "Антисоциални навици"са навици,чието развитиепри животнитекомпаньони предизвикванеприятностиилираздразнениеутехнитесобствениции/илиоколните. 3. "Гризачи"саживотниотвидовете,принадлежащикъмсем.Rodentia, традиционно отглежданикатоживотникомпаньони. 4. "Депресия"есъстояние,коетонай-общосепроявявасугнетеност,сънливост,загуба наапетитинежеланиезадвижение. 5. "Дисстрес"есъстояниевследствиенеспособностилиневъзможностзаприспособяване къмдействиетонадразнители. 6. "Еструс"еразгоненост- състояниенаполовавъзбуда,коятонастъпвапериодичнопри женскимлекопитаещиживотни. 7. "Земноводни" са животни от видовете, принадлежащи към клас Amphibia, традиционноотглежданикатоживотникомпаньони. 8. "Кафезниптици"савидовептици,сизключениенахищните,традиционнодържанив клеткакатоживотникомпаньони. 9. "Летаргия"есъстояниенадълбокипродължителенсънилинабезчувственост,която гонаподобява. 10. "Нередно поведение" е поведение,което се изразява в прояви от страна на животните-компаньони,причиняващивреда,исъщотакавключваустойчивопродължително лаене,мяукане,агресивност,гонененалекиколииликамиониидр. 11."Пор"екултивираниятвариантнаевропейскияпорMustelaputoriusfuro. 12. "Постеля"ематериал(катодървеснистърготини,торф,сламаидр.),койтопокрива поданаместатазаживеене,изпълнявахигиеннафункцияисъздавакомфортнаживотните. Същиятпредоставявъзможностнаживотнитедасезаравятикрият. 13. "Примати" (Primates) са разред плацентни бозайници, обединяващ всички животинскивидове,родствениналемурите,маймунитеичовекоподобнитемаймуни. Заключителниразпоредби 2.Тазинаредбасеиздаванаоснованиечл.19отЗаконазазащитанаживотните. Приложение 1къмчл.20 Табл.1 Честотанахраненеприкучетаикотки,съобразновъзрасттаи физиологичнотосъстояние

13 Възрастифизиологично състояние До4-седмичнавъзраст От4-седмичнавъзраст до4-тиямесец От4-тиямесецдо 7-месечнавъзраст Индивидивзрялавъзраст ивъзрастникучетаикотки Индивидивзрялавъзраст повременабременности лактация Честотанахранене 4пътинаден 3пътинаден 2пътинаден поне1пътнаден 3до4пътинаден Приложение 2къмчл.21 Табл.2.1 Приблизителнадневнануждаотхраназаподдържаненавъзрастникучета,приусловиечепредложенатахранае доброкачествена Тегло,кг Килокалории Консервиранахрана Консервиранахрана Постномесо икучешкибисквити (безтлъстина) икучешкибисквити 4-7 < г(=480ккал) 250г+50г 225г+50г ( =485ккал) ( =477ккал) 7-9 < г(=600ккал) 300г+60г 250г+70г ( =582ккал) ( =602ккал) 9-11 < г(=720ккал) 350г+75г 350г+75г ( =697ккал) ( =732ккал) г(=840ккал) 400г+100г 400г+100г ( =850ккал) ( =890ккал) г(=1080ккал) 500г+125г 500г+125г ( =1062ккал) ( =1112ккал) кг(=1200ккал) 600г+150г 600г+150г ( =1275ккал) ( =1335ккал) г(=1440ккал) 700г+175г 700г+175г ( =1487ккал) ( =1557ккал) г(=1800ккал) 800г+200г 800г+200г ( =1700ккал) ( =1780ккал) г(=2100ккал) 900г+225г 900г+225г ( =1912ккал) ( =2002ккал) Табл.2.2 Тегло,кг Кучешкиролца Кучешкибисквитиспълноценнадиета г(=450ккал) 135г(=500ккал) г(=600ккал) 160г(=576ккал) г(=750ккал) 200г(=720ккал) г(=900ккал) 243г(=900ккал) г(=1125ккал) 324г(=1200ккал) г(=1350ккал) 432г(=1350ккал) кг(=1500ккал) 452г(=1600ккал) ,2кг(=1800ккал) 486г(=1800ккал) ,3кг(=1950ккал) 540г(=2000ккал) Забележка.Таблици2 и3 показватколичествотоотразличнитевидовехрана,която трябвадабъдедаванаежедневно,задасепосрещнатнуждитеотхраназаподдържанена телеснототеглоисъстояниетонакучетовнормалнитемуфизиологическиграници,катосе

14 приема,чеосигуренатахранаесдоброкачество. Представенитедиаграмислужатсамокатоупътване.Кучетатасъссходнаголеминаи вид,коитосеотглеждатприеднаквиусловия,можедаиматразличниизискванияпоотношение наенергийносттанахранатадо50%. Пристудениметеорологичниусловияможедабъденеобходимодажбатазаподдържане дасеувеличидодвапъти,задасеосигуринужнатадопълнителнаенергия. Количествохрана,взависимостотфизиологичнотосъстояниеивъзрасттанакучето Кучета,движещисеактивно Леконатоварване 1,5хподдържане(П) Среднонатоварване 2,0хП Тежконатоварване 2,5до3хП Кучки Къснабременност 2,5хП Ранналактация 3,0хП Кученца 6-9седмици 1,5до3,0хП от9седмицинагоре намаляванедонивотоза възрастни Табл.2.3 Забележка. П- количествотонахраната,даванаежедневнонакучето,необходимазаподдържанена телеснототеглоисъстояниетомувнормалнитемуфизиологическиграници. Приложение 3къмчл.22 Табл.3 Оценканателеснотосъстояниекатокритериизапълноценносттанахраненето Оценка Описание Коментар заоценката 0 Измършавяло(кахектично), обикновенокозинатаебез блясък неприемлива 1 Очертаниятанавсичкиребра лесносенапипватили(при късокосместикучета)севиждат,обикновенокозинатае безблясък нежелателна 2 Очертаниятанапоследните идеалназакудверебрамогатлесносе четата,които напипватили(прикъсокосместикучета)севиждат седвижатак- тивноипородитеспо-сухо телосложение 3 Всичкиребраиливсичкиосвен идеалназа последнитедвесапокритис повечето тънъкслойподкожнамазнина кучета 4 Ребратасапокритиотслой подкожнамазнина,очертаниятанесенапипватлесно - 5 Затлъстяване,ребратанемогат дабъдатнапипанибеззначите-

15 леннатиск нежелателна

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА Всилаот02.03.2017г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

докладна промяна наредба кучета

докладна промяна наредба кучета О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 До проф. д.т.н. инж. Борислав

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06 НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06.07.2005г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ ВОКОЛНАТАСРЕДА,МЕТОДИТЕЗА ОЦЕНКАНАСТОЙНОСТИТЕНАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word - Forster1

Microsoft Word - Forster1 ЛЕТЯЩ СТАРТ С ХРАНИЛКАТА ECO Автоматичните хранилки на Förster Technik са се доказали в много страни по света като най-доброто решение за отглеждане на агнета и ярета. Те осигуряват бърз растеж и отлично

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно