14

Размер: px
Започни от страница:

Download "14"

Препис

1 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 1/003) Резюме: В работата се разглеждат измененията на основните демографски показатели на българската нация при прехода й към пазарна икономика и интегрирането й към икономически развитите страни на Европа. Присъединяването й се очаква да бъде процес на повишаване икономическото равнище и възприемане на нов модел за развитие на икономиката на страната, което ще доведе до подобряване на демографските й показатели и ще спомогне за запазването и оцеляването й през XXI век, въпреки изпитваните трудности понастоящем. Прилага се регресионния статистически анализ за изглаждане по права линия (линейна функция) и по парабола (квадратна функция) на броя на населението, на коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението на страната за периода г. и отделно за периода г. и използване при прогнозирането на тези показатели на онази от тях, която дава по-малка средна квадратична (стандартна) грешка. Направени са конкретни изводи на основата на ползваните реални данни, публикувани в специализираните издания на НСИ, и получените резултати от извършените прогнози чрез приложението на регресионния статистически анализ се сравняват с тези данни. Ключови думи: флуктоация, популация, свободна пазарна икономика, демографски променливи, регресивен метод на статистически анализ JEL класификация: C0, J10, J11, J17 Abstract: The present paper focuses on the fluctuations of the main demographic variables of the Bulgarian nation during its transition to a free-market economy and its integration with the developed European countries. This process of integration means to increase the economic level and to adopt a new model of development of the country's economy, which will result in better demographic variables and will help the country survive in the 1st century in spite of the difficulties it faces at present. This study makes use of the regression method of statistical analysis for the leveling in a straight line (linear function) and in a parable (square function) of the population rate, birth rate, death rate, increase in the population of the country between 199 and 1999 and between 199 and 000. To make the forecasts of these variables we use the one which shows a smaller mean quadratic error. We have come to particular conclusions based on reliable data, published in specialized newsletters of the National Institute of Statistics and on comparisons of the results of the forecasts that have been made applying the regression method of statistical analysis. Keywords: fluctuation, population, free-market economy, demographic variables, regression method of statistical analysis JEL: C0, J10, J11, J17

2 Стефан Стефанов Прогнозиране изменението на средната възраст при сключване на брак - мъже (до 005 г.) Изчисленията при приложението на регресионния статистически анализ за изглаждане по права линия при изменение средната възраст при сключване на брак (мъже), означена по-нататък с [VB(t)] по данни от втория ред на табл. 58, са дадени в колона трета на табл. 59: Таблица 58 Средна възраст при сключване на брак-мъже (за г.) Показател / Год Средна възр. брак (в г.) 6, 6,7 7,3 7,6 8,0 8,3 8,3 8, Средна възраст при сключване на брак (мъже) 9 в бр. години Години Графики 16 Реални и изгладени стойности за VB(t) и сумарна грешка Таблица 59 Год. t VB(t) t.vb(t) VB(t)* VB(t)*-VB(t) [VB(t)*-VB(t)] , 6, 6,4167 0,167 0, ,7 53,4 6,7691 0,0691 0, ,3 81,9 7,115-0,1785 0, ,6 110,4 7,4739-0,161 0, ,0 140,0 7,863-0,1737 0, ,3 169,8 8,1787-0,113 0, ,3 198,1 8,5311 0,311 0, ,8 30,4 8,8835 0,0835 0,00697 Общо 36 1, 1010, 1,078 0,000 0, Нормалната система уравнения от (1), чиито коефициенти са елементите на втора, трета и четвърта колони от последния ред на табл. 59, има вида: 36. a+ 8. b = 1, 04. a+ 36. b = 1010,, решенията на която са a=0,354, b=6,0643. Списание "Диалог,. 003

3 Стефан Стефанов 83 Тогава линейната функция, използвана за изглаждане стойностите на средната възраст при сключване на брак (мъже), е y=0,354.t+6,0643. При заместване в получената линейна (от първа степен) функция на t със значенията 1,, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, се получават изгладените чрез нея стойности: y(1)= VB(1) 199 =0, ,0643=6,4167 ( 6,4 г.); y()= VB() 1993 =0,354.+6,0643=6,7691 ( 6,8 г.); y(3)= VB(3) 1994 =0, ,0643=7,115 ( 7,1 г.); y(4)= VB(4) 1995 =0, ,0643=7,4739 ( 7,5 г.); y(5)= VB(5) 1996 =0, ,0643=7,863 ( 7,8 г.); y(6)= VB(6) 1997 =0, ,0643=8,1787 ( 8, г.); y(7)= VB(7) 1998 =0, ,0643=8,5311 ( 8,5 г.); y(8)= VB(8) 1999 =0, ,0643=8,8835 ( 8,9 г.); Същите са представени в колона пета на табл. 59. В колона шеста са дадени изчислените отклонения на реалните от изгладените чрез линейната функция стойности, а в колона седма са вторите степени на тези отклонения. Сумарната грешка от вторите степени на отклоненията е u=0,047616, получена в последния ред на колона седма. Средната квадратична (стандартна) грешка (s) се определя по формула (3). Тогава стандартната грешка при линейно изглаждане е u s = n = 0, = 0, Изчисленията при приложението на регресионния анализ за изглаждане по крива линия от втора степен (квадратна функция) при изменение на средната възраст при сключване на брак (мъже) [VB(t)] по данни от втория ред на табл. 59, са дадени в колона трета на табл. 60: Таблица 60 Реални и изгладени стойности на VB(t) и сумарна грешка Год. t VB(t) t t.vb(t) VB(t)* VB(t)*- VB(t) [VB(t)*- VB(t)] , 1 6, 6,166 0,0166 0, ,7 4 53,4 6,7403 0,0403 0, ,3 9 81,9 7,068-0,093 0, , ,4 7,6161 0,0161 0, , ,0 7,968-0,0318 0, , ,8 8,631-0,0369 0, , ,1 8,5008 0,008 0, , ,4 8,6813-0,1187 0, Общо 36 1, , 1,009 0,0045 0, Нормалната система уравнения, чиито коефициенти са елементи на втора, трета и четвърта колона от последния ред на табл. 60, има вида: Списание "Диалог,. 003

4 Стефан Стефанов a+ 36. b+ 8. c = 1, 196. a+ 04. b+ 36. c = 1010, 877. a b+ 04. c = 5769, 0 решенията на която са a=-0,086, b=-0,0695 и с=5,6357. Тогава квадратната функция, използвана за изглаждане на стойностите на средната възраст на населението, е y=-0,086.t -0,0695.t+5,6357. При заместване в намерената функция на t със значенията 1,, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, се получават изгладените стойности: y(1)=vb(1) 199 =-0, , ,6357=6,166 ( 6, г.); y()=vb() 1993 =-0, , ,6357=6,7403 ( 6,7 г.); y(3)=vb(3) 1994 =-0, , ,6357=7,068 ( 7, г.); y(4)=vb(4) 1995 =-0, , ,6357=7,6161 ( 7,6 г.); y(5)=vb(5) 1996 =-0, , ,6357=8,968 ( 8,0 г.); y(6)=vb(6) 1997 =-0, , ,6357=8,631 ( 8,3 г.); y(7)=vb(7) 1998 =-0, , ,6357=8,5008 ( 8,5 г.). y(8)=vb(8) 1999 =-0, , ,6357=8,6813 ( 8,7 г.). Същите са представени в колона шеста на табл. 60. В колона седма са дадени изчислените отклонения на реалните от изгладените чрез линейната функция стойности, а в колона осма са вторите степени на тези отклонения. Сумарната грешка от вторите степени на отклоненията u=0,067619, е получена в последния ред на колона осма. Средната квадратична (стандартна) грешка (s), получена по показаната формула (3), е равна на u s = n = 0, = 0, След сравняване на двете стандартни грешки (0,159985>0,091937) се установява, че по-малка е тази при изглаждане по квадратна функция. Това показва, че изгладените посредством нея стойности са по-близки до реалните стойности за средната възраст при встъпване в брак (мъже). Следователно е удачно да се използва същата за прогнозиране на средната възраст при встъпване в брак (мъже) за следващите например шест години. За целта заместваме в квадратната функция t със значенията 9, 10, 11, 1, 13 и 14 за да намерим прогнозните резултати за всяка от годините от 000 до 005 г. Данните за 000 и 001 г. не са публикувани до настоящия момент и затова ги включваме към годините, за които ще се прави прогноза: y(9) =VB(9) 000 =-0, , ,6357=8,8046 ( 8,8 г.); y(10)=vb(10) 001 =-0, , ,6357=8,8707 ( 8,9 г.); y(11)=vb(11) 00 =-0, , ,6357=8,8796 ( 8,9 г.); y(1)=vb(1) 003 =-0, , ,6357=8,8313 ( 8,8 г.); y(13)=vb(13) 004 =-0, , ,6357=8,758 ( 8,7 г.); y(14)=vb(14) 005 =-0, , ,6357=8,5631 ( 8,6 г.); Списание "Диалог,. 003

5 Стефан Стефанов 85 Получената прогнозна стойност за средната възраст при встъпване в брак (мъже) за 1999 г. е 8,7 г. и реалната е 8,8 г., което показва несъществено отклонение от 0,1 г. и следователно получената квадратна функция може да се използва за прогнозна дейност. Прогнозните резултати показват тенденция на непрекъснато макар и бавно намаляване на средната възраст при встъпване в брак (мъже) за всяка от годините на периода след 003 г., но оставаща с високи стойности. Този резултат може да се окаже един благоприятен момент понеже в по-ниските възрастови групи мъжете обикновено създават повече деца, смъртността е по-ниска, което влияе положително върху възпроизводството на населението. 14. Прогнозиране изменението на средната възраст при сключване на брак - жени (до 005 г.) Изчисленията при приложението на регресионния статистически анализ за изглаждане по права линия при изменение средната възраст при сключване на брак - жени, означавани по-нататък с [VB(t)], по данни от втория ред на табл. 61, са дадени в колона трета на табл. 6: Средна възраст при сключване на брак-жени (за г.) Таблица 61 Показател / Год Средна възраст (в г.),9 3,3 4,0 4,1 4,6 4,9 4,9 5,3 Средна възраст при сключване на брак - жени (за периода г.) 5,5 5 4,5 4 3,5 3,5 1, в години Години Графика 17 Таблица 6 Реални и изгладени стойности за VB(t) и сумарна грешка Год. t VB(t) t.vb(t) VB(t)* VB(t)*-VB(t) [VB(t)*-VB(t)] 199 1,9,9 3,0833 0,1833 0, ,3 46,6 3,4166 0,1166 0, ,0 7,0 3,7499-0,501 0, Списание "Диалог,. 003

6 Стефан Стефанов ,1 96,4 4,083-0,0168 0, ,6 13,0 4,4165-0,1835 0, ,9 149,4 4,7498-0,150 0, ,9 174,3 5,0831 0,311 0, ,3 0,4 5,4164 0,1831 0, Общо ,0 887,0 194,0018 0,0005 0,13335 Нормалната система уравнения от (1), чиито коефициенти са елементите на втора, трета и четвърта колони от последния ред на табл. 6, има вида: 36. a+ 8. b = 194, a+ 36. b = 887, 0, решенията на която са a=0,3333, b=,75. Тогава линейната функция, използвана за изглаждане стойностите на средната възраст при сключване на брак (жени), е y=0,3333.t+,75. При заместване в получената линейна (от първа степен) функция на t със значенията 1,, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, се получават изгладените чрез нея стойности: y(1)= VB(1) 199 =0, ,75=3,0833 ( 3,1 г.); y()= VB() 1993 =0,3333.+,75=3,4166 ( 3,4 г.); y(3)= VB(3) 1994 =0, ,75=3,7499 ( 3,7 г.); y(4)= VB(4) 1995 =0, ,75=4,083 ( 4,1 г.); y(5)= VB(5) 1996 =0, ,75=4,4165 ( 4,4 г.); y(6)= VB(6) 1997 =0, ,75=4,7498 ( 4,7 г.); y(7)= VB(7) 1998 =0, ,75=5,0831 ( 5,1 г.); y(8)= VB(8) 1999 =0, ,75=5,4164 ( 5,4 г.); Същите са представени в колона пета на табл. 6. В колона шеста са дадени изчислените отклонения на реалните от изгладените чрез линейната функция стойности, а в колона седма са вторите степени на тези отклонения. Сумарната грешка от вторите степени на отклоненията е u=0,047616, получена в последния ред на колона седма. Средната квадратична (стандартна) грешка (s) се определя по формула (3). Тогава стандартната грешка при линейно изглаждане е u s = n = 0, = 0, Изчисленията при приложението на регресионния анализ за изглаждане по крива линия от втора степен (квадратна функция) при изменение на средната възраст при сключване на брак (жени) [VB(t)] по данни от втория ред на табл. 61, са дадени в колона трета на табл. 63: Таблица 63 Реални и изгладени стойности на VB(t) и сумарна грешка Списание "Диалог,. 003

7 Стефан Стефанов 87 Год. t VB(t) t t.vb(t) VB(t)* VB(t)*- VB(t) [VB(t)*- VB(t)] 199 1,9 1,9,8917-0,0083 0, ,3 4 46,6 3,3893 0,0893 0, ,0 9 7,0 3,831-0,1679 0, , ,4 4,01 0,101 0, ,6 5 13,0 4,5533-0,0467 0, , ,4 4,8317-0,0683 0, , ,3 5,0493 0,1493 0, ,3 64 0,4 5,41-0,0759 0, Общо , ,0 194,0016 0,0045 0, Нормалната система уравнения, чиито коефициенти са елементи на втора, трета и четвърта колона от последния ред на табл. 63, има вида: 04. a+ 36. b+ 8. c = 194, a+ 04. b+ 36. c = 887, 877. a b+ 04. c = 5068, 4 решенията на която са a=-0,074, b=0,5798 и с=,3393. Тогава квадратната функция, използвана за изглаждане на стойностите на средната възраст на населението, е y=-0,074.t +0,5798.t+,3393. При заместване в намерената функция на t със значенията 1,, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, се получават изгладените стойности: y(1)=vb(1) 199 =-0, , ,3393=,8917 (,9 г.); y()=vb() 1993 =-0, ,5798.+,3393=3,3893 (,9 г.); y(3)=vb(3) 1994 =-0, , ,3393=3,831 ( 3,8 г.); y(4)=vb(4) 1995 =-0, , ,3393=4,01 ( 4, г.); y(5)=vb(5) 1996 =-0, , ,3393=4,5533 ( 4,6 г.); y(6)=vb(6) 1997 =-0, , ,3393=4,8317 ( 4,8 г.); y(7)=vb(7) 1998 =-0, , ,3393=5,0493 ( 5,0 г.); y(8)=vb(8) 1999 =-0, , ,3393=5,41 ( 5, г.). Същите са представени в колона шеста на табл. 63. В колона седма са дадени изчислените отклонения на реалните от изгладените чрез линейната функция стойности, а в колона осма са вторите степени на тези отклонения. Сумарната грешка от вторите степени на отклоненията u=0, , е получена в последния ред на колона осма. Средната квадратична (стандартна) грешка (s), получена по показаната формула (3), е равна на u s = n = 0, = 0, След сравняване на двете стандартни грешки (0,16399>0,104511) се установява, че по-малка е тази при изглаждане по квадратна функция. Това показва, че изгладените посредством нея стойности са по-близки до реалните стойности за средната възраст при встъпване в брак (жени). Следователно е удачно да се използва същата за прогнозиране на средната възраст при Списание "Диалог,. 003

8 Стефан Стефанов 88 встъпване в брак (жени) за следващите например шест години. За целта заместваме в квадратната функция t със значенията 9, 10, 11, 1, 13 и 14 за да намерим прогнозните резултати за всяка от годините от 000 до 005 г. Данните за 000 и 001 г. не са публикувани до настоящия момент и затова ги включваме към годините, за които ще се прави прогноза: y(9) =VB(9) 000 =-0, , ,3393=5,3381 ( 5,3 г.); y(10)=vb(10) 001 =-0, , ,3393=5,3973 ( 5,4 г.); y(11)=vb(11) 00 =-0, , ,3393=5,4017 ( 5,4 г.); y(1)=vb(1) 003 =-0, , ,3393=5,3513 ( 5,4 г.); y(13)=vb(13) 004 =-0, , ,3393=5,461 ( 5, г.); y(14)=vb(14) 005 =-0, , ,3393=5,0861 ( 5,1 г.). Получената прогнозна стойност за средната възраст при встъпване в брак (жени) за 1999 г. е 5,41 г. и реалната е 5,3 г., което показва несъществено отклонение от 0,0759 г. и следователно получената квадратна функция може да се използва за прогнозна дейност. Прогнозните резултати показват тенденция на непрекъснато макар и бавно намаляване на средната възраст при встъпване в брак (жени) за всяка от годините на периода след 003 г., но оставащи във високите стойности. Това е един благоприятен момент понеже в по-ниските възрастови групи жените раждат повече деца, смъртността е по-ниска, което влияе положително върху възпроизводството на населението. Списание "Диалог,. 003

17

17 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

15

15 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Доц. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 2/2003) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

??????? 13

??????? 13 ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? гл. ас. д-р Стефан Стефанов катедра "Математика и статистика" СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 4/22) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

ÙÅ ÈÇ×ÅÇÍÅ ËÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß ÏÐÅÇ XXI ÂÅÊ

ÙÅ ÈÇ×ÅÇÍÅ ËÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß ÏÐÅÇ XXI ÂÅÊ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? гл. ас. д-р Стефан Василев Стефанов катедра Математика и статистика Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов (Продължение от брой 2, стр. 140-165) Abstract:

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Население и демографски процеси  в област Сливен през 2018 година 1. Брой на населението НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

lkjkl

lkjkl София, 1504 бул. Цар Освободител 15 тел. (02) 9308 385; 9308 360; e-mail: www.gea.uni-sofia.bg СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Социално-икономическа география

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

Професионална гимназия по икономика

Професионална гимназия по икономика ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА град Перник Участници: 1. Магдалена Александрова Георгиева - 11 клас 2. Десислава Николаева Петрова 11 клас 3. Мария Александрова Георгиева 11 клас Ръководител: Николина

Подробно

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) 1314-4111

Подробно

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

Машинно обучение Лабораторно упражнение 4 Линейна регресия и градиентно спускане Целта на упражнението е да се реализира линейна регресия, в която фун

Машинно обучение Лабораторно упражнение 4 Линейна регресия и градиентно спускане Целта на упражнението е да се реализира линейна регресия, в която фун Машинно обучение Лабораторно упражнение 4 Линейна регресия и градиентно спускане Целта на упражнението е да се реализира линейна регресия, в която функцията на цената се минимизира чрез градиентно спускане.

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

%tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe f

%tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe f %tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe fluuurpoe 1IJY,,ENNCKON KOHCTAHTYIH NPECflABCKI4" no

Подробно