ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об"

Препис

1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не се променя във времето при постоянни външни условия, се дефинира като химично равновесие. Съотношението на концентрациите на продуктите на реакцията и на изходните вещества в момент на равновесие, когато системата представлява идеален разтвор, се дава от равновесната константа на реакцията Кс l + K l + + Kl, която се свежда до () , та константа е : K, където,,, са равновесните концентрации на съответните йони. Зависимостта на равновесната константа К с от температурата Т, при която протича реакцията, се дава от уравнението на Вант-Хоф: ln K H r B () RT

2 където H 0 е стандартният топлинен ефект при постоянен обем. ЗАДАЧИ:. Да се определи равновесната константа при две различни температури на протичане на горната реакция. Да се определи топлинният ефект на реакцията в дадения температурен интервал.. Да се изчисли H r по таблични данни. НЕОБХОДИМИ УРЕДИ И ПОСОБИЯ: Разтвори на 0.0 М l, 0.0 М K и 0.05 М Na S 0 два цилиндъра, бехерова чаша 00 ml, две колби от 00 ml, четири колби с широко гърло ( две за титруване и две за пробите в термостата), две пи пети от 0 ml (или с друг обем по указание на асистента), бюрети, шишенца скорбяла, термостат, стативи Начин на работа:.за да се изследва химичното равновесие на реакцията + + F ' -. в зависимост от първоначалното съотношение на изходните вешества се приготвя-] две смеси от изходните разтвори: а) смес : 50 ml 0.0 М l + 50 ml 0.0 М K б) смес : 55 ml 0.0 М l + 45 ml 0.0 М K Отбелязва се времето на смесването на изходните разтвори, защото в този момент започва реакцията в смесите при стайна температура. Температурата се отчита по термометъра в лабораторията..от получените смеси се отделят по 50 ml в колби с широко гърло, които се монтират на стативите и се поставят запушени в термостата. Температурата

3 на работния обем на термостата трябва да е предварително достигната, да не е по- висока от 5 С и да е поне с 0 С по-висока от стайната. Отчита се момента на поставяне пробите в термостата - това е началото на реакцията при втората температура. Двете 00- ml колби остават при стайна температура..започва проследяването на четири реакции едновременно - две при стайна и две при по-високата температура. Това става като се титрува проба от 0 ml от всяка смес, взета в определен момент от началото на всяка реакция, с Na S : а) 0 минути от началото на реакцията б) 60 минути от началото на реакцията в) 90 минути от началото на реакцията. Счита се, че след 90 минути равновесието и достигнато. Пробите за титруване от колбите в термостата се вземат без да се вадят самите колби.при титруването на тези проби в ерленмайеровата колба може да се постави кубче лед. 4. Целта на титруването с Na S е да се определи концентрацията на отделения в хода на реакцията йод. За индикатор се използва скорбяла, две капки от която се слагат във взетата за титруване проба. Титрува се докато изчезне синьото оцветяване, дължащо се на йод в присъствие на скорбяла, и разтворът стане светложълт. Известно време след титруването разтворът може да стане бледосин, което не трябва да се взима предвид. Вземането на проби може да продължи (по указание на асистента) докато при титруването на две последователни проби се изразходва едно и също количество разтвор на Na S0. Това показва, че равновесието е достигнато. Преди да се вземе проба, пипетата се изплаква с изследвания разтвор!

4 Всички получени резултати от титруването се нанасят в предварително подготвената таблица : т [ С] Т Т No. Обем V на пробата Момент на вземане на пробата х Смес Смес Обем V на Na S (ml) Момент на вземане на пробата * Обем V на Na S (ml) *(спрямо началото на реакцията) Пресмятания:. За да се изчисли равновесната константа К С за всяка изследвана реакция се изчисляват достигнатите концентрации в момент на равновесие (при 90-тата минута) на +, -, + и. А) концентрацията на се определя чрез изразходваното при титруване количество Na S по формулата: V V, където () Na S където Na S е концентрацията на Na S [mol/l], V е обемът на този разтвор, изразходван при титруване, а V е обемът на взетата проба. 4

5 б) тъй като при образуване на една молекула йод се получават два йона +, то концентрацията на + се пресмята по следната формула: в) образуваното количество + е равно на намалението на количеството на + в разтвора и при равновесие:, където l l е началната концентрация на l в сместа. При пресмятане на се отчита разреждането на изходния разтвор на l с разтвора на K: a l l., (4) a b l И a l (5) a b където l е концентрацията на изходния разтвор на l [mol/l], a и b са обемите на разтворите на l и K, взети за провеждане на реакцията. г) концентрацията на йоните - при равновесие се изчислява по уравнението: b K K a b, (6) където K е началната концентрация на K в сместа, а K е концентрацията на изходния разтвор на K в [mol/l]. 5

6 Пресметнатите стойности се записват в Таблица. т [ С] йони или молекул и Начална концентрация Смес Смес концен трация константа Kc Начална концентрация концентрация константа Кс Т, Т Усредняват се константите Kc и Кс за една и съща температура. Сравняват се константите за двете различни температури и се преминава към анализ на температурната зависимост на равновесната константа. а) построява се температурната зависимост на равновесната константа на изследваната реакция по уравнение () и от наклона на правата се определя топлинния ефект на реакцията Н. б) записва се уравнение () за всяка температура и се намира разликата на двете уравнения: ln K K H R T T. (7) T. T 6

7 откъдето отново се изчислява топлинния ефект H 0 за работния температурен интервал. Получената стойност се сравнява с определената от графиката. в) Интеграционната константа B от уравнение () се определи от отреза на графичната зависимост, което позволява да се изчисли S 0, тъй като S B. R 7

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензиран ВВ в началния участък до излизане на вълната на

Подробно

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещество се измерва в региона от 200 до 900 nm. За коя да

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

Видове сили в механиката

Видове сили в механиката 3. ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. РАБОТА ПРИ ИЗОПРОЦЕСИ. АДИАБАТНИ ПРОЦЕСИ. Нулев принцип на термодинамиката. Термодинамиката е пример за аксиоматично изградена наука. Нейните изводи се основават на

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

КСК'14

КСК'14 УКАЗАНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия - предварителен изпит - 6.4.15 г. за учебната 15/16 г. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ9 Задачите са от материала по обща, неорганична и органична

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

9 клас

9 клас H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 019 г. Учебно съдържание X - XII клас Примерни решения и оценка на задачите Важно за проверителите!

Подробно

Mathematica CalcCenter

Mathematica CalcCenter Mathematica CalcCenter Основни възможности Wolfram Mathematica CalcCenter е разработен на базата на Mathematica Professional и първоначално е бил предназначен за технически пресмятания. Информация за този

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

1

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá 17 32 се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката Задача От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в три

Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката Задача От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в три Семинар Класификация по разстоянието до центроидите на извадката От лекциите по Аналитична геометрия си припомнете уравнението за равнина в тримерното пространство. Обобщете уравнението за случая на N-мерно

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Лекция 6

Лекция 6 Лекция 8 Радиационен топлообмен Основни положения Радиационният способ на пренасяне на топлинна енергия се характеризира с това, че енергията се пренася посредством електромагнитни вълни. Пренасянето на

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-13-TD-Systema.doc

Microsoft Word - VypBIOL-13-TD-Systema.doc Въпрос 13 ТЕРМОДИНАМИЧНА СИСТЕМА И ТЕРМОДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ. ТЕМПЕРАТУРА Във въпроса Т ермодинамична система и термодинамично равновесие. Температура вие ще се запознаете със следните величини, понятия

Подробно

Microsoft Word - ?????? 7.doc

Microsoft Word - ?????? 7.doc Лекция VII Газов Взрив 1. Особености при взрива на газови смеси. Газовият взрив често съпровожда аварийните изхвърляния на горящи газове или пари в атмосферата, които водят до образуването на облаци от

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 2 В

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията определение за химична връзка; класическите представи на Люис и Косел за причината за образуване на химична връзка Част 1.2.Ковалентна

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

Presentation Title Here

Presentation Title Here ИЗСЛЕВАНИЯ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА СТЕННИ РЕАКЦИИ ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДЕН АКТИВЕН ХЛОР В СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Радослав Тонев radoslaw_tonew@abv.bg катедра Водоснабдяане, Канализация и Пречистване на Водите,

Подробно

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости ТЕМА 9: ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. АДИАБАТЕН ПРОЦЕС. Термодинамична система Термодинамиката е наука за движението на топлината и неговото влияние върху свойствата на телата. Тя не отчита строежа

Подробно

Microsoft PowerPoint - lecture 1_8.ppt

Microsoft PowerPoint - lecture 1_8.ppt Фармакокинетика първа лекция Въведение фармакодинамика фармакокинетика φάρµακο лекарство κίνηση движение Фармакокинетикатаизучаваиописва количествено движението и съдбата на лекарството в организма. Основател:

Подробно

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS

BULGARIAN PARTICIPATION IN THE SPS AND PS EXPERIMENTS Молекулно-динамични симулации в различни термодинамични ансамбли Каноничен ансамбъл като Ако малката система е състои от една частица Брой на клетките във фазовото пространство, където може да се намира

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 3 Pag АТОМНИ СПЕКТРИ Характеристики на атомните спектрални линии ПЛАМЪКОВ АТОМНО-ЕМИСИОНЕН АНАЛИЗ (FAES) Химия ІІ курс редовно летен семестър

Подробно

КСК'14

КСК'14 Въпроси ХИМИЯ I (26 април 2015 год.) ТЕСТ 1 Коя от следните електронни формули е правилно записана за атом на химичен елемент? а) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 2 ; в) 1s 2 1p 6 2s 3 2p 6 ; д) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

КСК'17

КСК'17 енергия Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ II (15.06.2019) 1 Коя комбинация от квантови числа е възможна? а) n = 4, l = 4, m = -3 б) n = 4, l = 1, m = 2 в) n = 3, l = -2, m = 2 г) n = 2, l = 1, m = -1 д) n = 1, l = 2,

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Обща информация за технологията и приложенията й в ПОВ; Цели на изследването; Лабораторна установка материали и методи; Резултати и дискусия. William Oswald Заражда се преди около 75 години с цел култивиране

Подробно

Проект за дисертация

Проект за дисертация СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ КАТЕДРА ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Подробно