НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА"

Препис

1 НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ ВОКОЛНАТАСРЕДА,МЕТОДИТЕЗА ОЦЕНКАНАСТОЙНОСТИТЕНАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ И НА ВРЕДНИТЕЕФЕКТИ ОТШУМАВЪРХУЗДРАВЕТО НАНАСЕЛЕНИЕТО Издаденаотминистъраназдравеопазванетоиминистъранаоколната средаиводите Обн.ДВ.бр.58от18Юли2006г.,изм.идоп.ДВ.бр.26от 29Март 2019г. РазделI. Общиположения Чл.1.Стазинаредбасеопределят: 1. (доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.)показателитезашумвоколнатаижизненатасреда, отчитащистепентанадискомфортпрезразличнитечастинаденонощието; 2. (доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.)граничнитестойностинапоказателитезашумвоколната ижизненатасреда; 3. (доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.)методитезаоценканастойноститенапоказателитезашум воколнатаижизненатасредаинавреднитеефектиотшумавърхучовешкотоздраве; 4. (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)граничнитестойностинаниватанапроникващ шумв помещениятанажилищнисгради,сградисъссмесенопредназначениеиобщественисгради, включителнообектисобщественопредназначение; 5. (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)методитезаоценкананиватанапроникващ шумв помещениятанажилищнисгради,сградисъссмесенопредназначениеиобщественисгради, включителнообектисобщественопредназначение. Чл.2. С наредбатасесъздававъзможностзаоценкиипрогнозизасъстояниетона шумовотонатоварваневурбанизиранитетериторииивтихитезониизвънтях,заразработването настратегическикартизашумиплановезадействиесогледзащитаздраветонанаселениетои подобряванекачествотонаживот. Раздел I. Показателизашумвоколнатаижизненатасреда,граничнистойностинапоказателитеза шумиметодизаоценка(загл.доп.-дв,бр.26от2019г.) Чл.3. (Доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.)показателитезашумвоколнатаижизненатасредаса физичнивеличини,причиетоопределянесаотчетениграницитеистепентанадискомфортна гражданите,изложенинашум,взависимостотхарактеранашума,времетонаденонощието, предназначениетонапомещениятазаобитаване,характеранатериториитеизонитевъвиизвън урбанизиранитетеритории. Чл.4. (1) Показателитезашум,предметнатазинаредба,садневноLден, вечерноlвечер, нощноlнощ иденонощноl24 нивонашумасъгласноприложение 1. (2) Приопределенислучаи,посоченивприложение 1, сеизползватдопълнителните

2 показателизашумselиlaмакс. (3) За изготвяне и актуализиране на стратегическите карти за шум се използват показателитеlнощ иl24. (4) Дневниятпериодвключвавреметоот7 до19 ч.(спродължителност12 часа), вечерниятпериодвключвавреметоот19 до23 ч.(спродължителност4 часа)инощниятпериодвреметоот23до7ч.(спродължителност8часа). Чл.5. (Изм.- ДВ,бр.26 от2019 г.)(1) Граничнитестойностинаниватанапроникващ шумвпомещениятанажилищнисградииобектисобщественопредназначениеlден, LвечериLнощ сапосоченивприложение 2,таблица 1. (2) Граничнитестойностинаниватанашумавразличнитетериториииустройствени зонивурбанизиранитетериториииизвънтяхlден, LвечериLнощ сапосоченивприложение 2, таблица 2. Чл.6. (1) (Изм.- ДВ,бр.26 от2019 г.)стойноститенапоказателитезашумlден, Lвечери Lнощ взависимостотизточникасеопределятчрезметодитезаоценка,посоченивприложение 3. (2) Стойноститепо ал.1 сеопределятчрезизчисленияили чрезизмервания.за прогнозиранесеизползватсамоизчислителниметоди. (3) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)измерваниятананиватанашум,включително проникващ шум,сеизвършватсъгласнобдс (4) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)измерванията на шума с цел мониторингв урбанизирани територии се извършват съгласно методика,утвърдена от министъра на здравеопазването. (5) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)еквивалентнитениванашумавместатанавъздействие отдействащипромишлениизточницисеопределятпометодика,утвърденаотминистърана околнатасредаиводите. (6) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)припроектираненановисградисевземапредвид научно-техническиятпрогресзаизчислениенашумозащитата. (7) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)оценяванетонашумаотлокалниипромишлени източницисеизвършвасъгласноприложение 3а. Чл.7. Оценкатанавреднитеефектиотшумавърхуздраветоможедасеизвършвапо метод,посоченвприложение 4. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. L24 (денонощнонивонашума)епоказателзашума,свързансдискомфортапрезцялото денонощие; 2. Lден(дневнонивонашума)епоказателзашума,свързансдискомфортапрездневния периодотвреме; 3. Lвечер (вечернонивонашума)епоказателзашума,свързансдискомфортапрез вечернияпериодотвреме; 4. Lнощ (нощнонивонашума)епоказателзашума,свързанснарушаванетонасъняпрез нощта; 5. "експозициянашум"еизлаганетоначовешкияорганизъмнавъздействиетонафактора шум;

3 6."експониранонаселение"енаселение,подложенонавъздействиетонафакторашум; 7. "експозиция- ефект"евръзкатамеждунивотонапоказателязашумиефектавърху човешкияорганизъм; 8. (доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.)"сгради,подлежащинаусиленазащитаотшум"са детскитеилечебнитезаведения,училищатаитезизанаучноизследователскаиучебнадейност, жилищнитесгради и помещениятав обектитезажилищни нужди в сгради съссмесено предназначение; 9. "интензивен автомобилен трафик"етрафикътпоавтомагистралите,пътищатаот републиканскатапътнамрежаипървостепеннитеулицивнаселенитеместа; 10. (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)"проникващ шум"ешумвпомещенията,койтосе създаваотизточници,разположениизвънпомещението; 11. (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)"фоновшум"ешум,идващ отизточници,различниот контролиранияшумовизточник; 12. (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.)"обектисобщественопредназначение"саобектитепо смисълана 1,т.9отдопълнителнитеразпоредбинаЗаконазаздравето. 1а.(Нов- ДВ,бр.26 от2019 г.)стазинаредбасевъвеждатизискваниятанадиректива (ЕС)2015/996 накомисиятаот19 май2015 г.заустановяваненаобщиметодизаоценканашума всъответствиесдиректива2002/49/ео наевропейскияпарламентинасъвета(ов,l 168 от г.). ПреходнииЗаключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.11, т.5 отзаконазазащитаотшумавоколната среда. 3. НаредбатаотменяХигиеннинорми 0-64 запределнодопустимитениванашумав жилищнииобщественисградиижилищнирайони,издадениотминистърананароднотоздравеи министъранастроежитеиархитектурата(обн.,дв,бр.87 от1972 г.;изм.идоп.,бр.16 от1975 г.). Приложение 1къмчл.4 (Изм.-ДВ,бр.26от2019г.) Показателизашум 1.Основнипоказателизашум 1.1. Lден- дневнонивонашумаеоцененопоскалааосредненоеквивалентнонивона шумазадълъгпериодотвреме,отнесенокъмвсичкидневнипериодипрезгодината,кактое посоченовстандартбдсiso1996-1истандартбдсiso Lвечер- вечернонивонашумаеоцененопоскалааосредненоеквивалентнонивона шумазадълъгпериодотвреме,отнесенокъмвсичкивечернипериодипрезгодината,кактое посоченовстандартбдсiso1996-1истандартбдсiso Lнощ - нощнонивонашумаеоцененопоскалааосредненоеквивалентнонивона шумазадълъгпериодотвреме,отнесенокъмвсичкинощнипериодипрезгодината,кактое посоченовстандартбдсiso1996-1истандартбдсiso

4 1.4. L24 - денонощнонивонашумавдецибели[db(а)].определясеотстойноститена Lден, LвечериLнощ последнатаформула: L24=10*lg[(12*10 Lден/10 +4*10 (Lвечер+5)/10 +8*10 (Lнощ+10)/10 )/24] 1.5. LAекв,LT - еквивалентнонивонашумзадълъгпериодотвремевдецибели[db(а)]. Определясепоформула2.5.11отприложение 3. Годинаесъответниятгодишенпериодпоотношениеемисиятанашумиосредненият годишенпериодпоотношениенаметеорологичнитеусловия.метеорологичнитеусловиясе отчитатпоединотследнитеначини: а)измервания,осреднени по отношение на различни метеорологични условия - времевитеинтервалисеизбиратпотакъвначин,чеа-претегленотоосредненозадълъгпериодот временивонашумадасеопределиприразличниметеорологичниусловия,настъпващив пунктоветенаизмерване; б) измервания,извършени при определени метеорологични условия - времевите интервалисеизбираттака,чеизмерваниятадасеизвършватсамопривнимателноподбрани метеорологичниусловия. В зависимостотпоставенатацелвисочината,накоятосеотчитапоказателятl24, е следната: а)приизчисляванетомусцелразработканастратегическакартазашумвъввръзкас експозициятанашумвсградииливблизостдотяхвисочинатанаотчитанее4,00 ± 0,2 m (от3,8 до4,2 m) откотатеренкъмосноватананай-силнозасегнататафасада;катонай-силнозасегната фасадасесмятавъншнатастена,обърнатакъм илинамиращасенай-близодоспецифичния източникнашум;задругицелисеизбиратдругиметоди; б)при измерванетосцелразработканастратегическакартазашум въввръзкас експозициятанашумвсградииливблизостдотяхможедабъдеизбранадругависочинана отчитане,нонепо-малкаот1,5 m надосноватанатерена,арезултатитесекоригиратсъобразно еквивалентнатависочина4m; в)задругицели,каквитосаакустичнотопланиранеизониранепограничнистойностина шума,могатдабъдатизбранидругистойностизависочинатанаотчитане,нонепо-малкаот1,5 m надземнатаоснова,напримервследнитеслучаи: аа)селскирайониседноетажнисгради; бб)предвижданинаместноравнищемеркизанамаляваневреднотовъздействиенашума върхусгради,подлежащинаусиленазащитаотшум; вв)разработканаподробнакартазашум вограниченирайони,показващаобектите, изложенинашум. 2.Допълнителнипоказателизашум 2.1. SEL - нивоназвуковаекспозициявдецибели [db(а)].определясесъгласно приложение LAмакс- максималнонивонашумавдецибели[db(а)].товаемаксималнатастойност намоментнотонивонашума,оцененопоскалаазададенинтервалотвреме. LAмакс=максимално(LAекв,Т). Допълнителнитепоказателизашумсеприлагатвслучаите,когато: а)източникътнашум,койтосеизследва,действасамопрезограниченпериодотвреме (напримерпо-малкоот20 % отобщатасуманадневнитепериодивтечениенагодинатаот общатасуманавечернитепериодипрезгодинатаилиотобщатасумананощнитепериодипрез годината); б)средниятбройнашумовитесъбитиявтечениенаединилиповечепериодиемного нисък(напримерпо-малкоотедносъбитиевтечениенаединчас;събитиетоможедабъде определенокатошум,койтопродължавапо-малкоот5 min; тезислучаивключватсъщошумаот преминаващ влакилипреминаващ самолет);

5 в)шумътиманискачестота,ноемногосилен; г)шумътсъдържасилнигласовикомпоненти; д)шумътимаимпулсенхарактер; е)шумътекомбинациянашумовеотразличниизточници; ж)имадопълнителнипредпазнимеркипрезпочивнитеднивкраянаседмицатаилив определенипериодинагодината; з)имадопълнителнипредпазнимеркипрездневнитепериоди; и)имадопълнителнипредпазнимеркипрезвечернитепериоди; к)имадопълнителнипредпазнимеркипрезнощнитепериоди,приналичиенамоментни пиковиниванашума; л)сеотнасязатихизониизвънурбанизиранитетеритории. Приложение 2къмчл.5 (Изм.идоп.-ДВ,бр.26от2019г.) Граничнистойностинапоказателитезашум

6 Граничнистойностинаниватанапроникващ шумвпомещениянажилищнисгради, сградисъссмесенопредназначениеиобщественисгради,включителнообектис общественопредназначение Таблица 1 Предназначениенапомещенията Еквивалентнонивона шума, Leq db(а) ден вечер нощ Стаииоперационнизаливлечебнизаведения Жилищнистаи,занималнииспалнипомещенияв детскитезаведения,спалнипомещениявобщежития,стаи занастаняваневместазанастаняванепосмисълана 1,т. 9,буква"в"отдопълнителнитеразпоредбинаЗаконаза здравето 3.Лекарскикабинетивлечебнизаведения,зализа конференции,зрителнизалинатеатриикинозали 4.Класнистаииаудиториивучебнизаведения,заведения занаучноизследователскадейност,стаизаобучениев школиицентровезаработасдеца,читални Работнипомещениявадминистративнисгради Зализаконсумациявобектизаобщественохранене, фоайетанатеатриикинозали,клубове,бръснарски, фризьорскиикозметичнисалони,ателиетазататуировкии поставяненаобициидругиподобниизделиянаразлични частинатялото,балнеолечебни(медикълспа)центрове, СПАцентрове,уелнесцентровеиталасотерапевтични центровеисауни Търговскизалинамагазини,зализапътницивгари Забележки: 1.Привъздействиенатоналенилиимпулсеншумпоправкатае-5dB(А)исеотнасяза помещениятаотт.1дот.5оттаблица 1. 2.Тоналенетозишум,койтосехарактеризирасъсзвуксопределеначестота(тон)исе определячрезизмерване. 3.Импулсенетозишум,койтосевъзприемакатоотделниудариисесъстоиотединили няколкоимпулсаназвуковатаенергия,катопродължителносттанавсекиимпулсе по-малкаот1s.

7 Граничнистойностинаниватанашумавразличните териториииустройственизонивурбанизиранитетеритории иизвънтях Таблица 2 Териториииустройственизонив урбанизиранитетериториии извънтях Еквивалентнонивона шумавdb(a) ден вечер нощ Жилищнизониитеритории Смесеницентралниградски части Територии,подложенина въздействиетонаинтензивен автомобилентрафик 4. Територии,подложенина въздействиетонарелсов железопътенитрамваен транспорт 5. Територии,подложенина въздействиетонаавиационен шум 6. Производствено-складови територииизони Зонизаобществени индивидуаленотдих Зонизалечебнизаведения Зониза научноизследователскаи учебнадейност 10. Тихизониизвън урбанизиранитетеритории Граничнатастойностнамаксималнотонивонашума Забележка. припрелитаненалетателносредствонадопределена територияе85db(a). Приложение 3къмчл.6

8 (Изм.-ДВ,бр.26от2019г.) (Обнародванокатопритурка) Приложение 3акъмчл.6,ал.7 (Ново-ДВ,бр.26от2019г.) Оценяваненашумаотлокалниипромишлениизточници 1. ЕквивалентнитеА-претеглениниванашумаLAтер,T вдецибели[db(а)]вместатана въздействие(изчислителнаточкаоттериториятаназащитаванияобект)заден,вечеринощ (периодт=12,4,8часа)сеопределятпоформулата: LАтер,Т= LАекв,Т(*) - DLразст.- DLекр, където: LАекв,Т(*)еизходнотоеквивалентнонивонаизточниканашумвdB(А); DLразст.- намаляванетонанивотонашумавdb(а)взависимостотразстояниетои разликатавъввисочинитенаизточникаи изчислителнататочка(мястото навъздействие), определенопографикатанафиг.1. Фиг.1. ОпределяненаDLразст.- намаляваненанивотонашумавdb(а)взависимостот разстояниетоrиразликатавъввисочинитен DLекренамаляванетонанивотонашумавdB(А)отекраниращисъоръженияпопътяна разпространениенашумавзависимостотконкретнитеусловия;екраниращисъоръжениямогат дабъдатшумозащитнинасипиистени,естественихълмове,зеленинасажденияидр.

9 2. ИзходнотоеквивалентнонивонашумаLАекв,Т (7.5) наразстояние7.5 m отграницитена локалнитеизточницинашумсеопределячрезизмерваниявреалниусловия. 3. ИзходнотоеквивалентнонивонашумавdB(А)насъоръжения,свързанисинтензивно излъчваненашумнаоткрито(стрелбища,спортниплощадки,плувнибасейниидр.),сеопределя чрезизмерваненасъответнияобектилинасравнимобект. 4. ЕквивалентнотонивонашумаLАекв,Т (25) вdb(а)заобществениавтомобилнипаркинги наразстояние25 m отизточниканависочина2 m отнивотонанастилкатанапаркингасе определяпоформулата: LАекв,Т (25) = lg(nn.n) + DLn - 1,23, където: Nn e средниятброймоторнипревознисредства,влезлииизлезлиотеднопаркингово мястозаопределенпериодотденонощието(осредненоза1h); n-броятнапаркинговитеместа; DLn - корекцията,отчитащаразликатавнивотонаизлъченияприпаркиранешум от различнимоторнипревознисредства:паркингзалекиколи- DLn = 0 db(а);паркингзатоварни коли-dln =10dB(А);паркингзамотоциклети-DLn =5dB(А). 5. Припроектираненановипроизводстваизходнотонивонашум сеопределячрез измерваневсравнимисъществуващитакива.когатосаизвестниизходнитениванашум на съоръженията,които ще се монтират,нивото на звукова мощност,преминаващо през ограждащатаконструкциянасградата,сеопределяпоредананаредба 4 от2006 г.за ограничаваненавреднияшумчрезшумоизолираненасградитепритяхнотопроектиранеиза правилатаинормитеприизпълнениетонастроежитепоотношениенашума,излъчванповреме настроителството(дв,бр.6 от2007 г.).когатонееизвестенвидътнасъоръженията,коитощесе монтират,припроектираненазащитнимеркизаизходнастойностзаденяизанощтасеприема нивоназвуковамощност65db(а)заединицаповърхност. Приложение 4къмчл.7 Методизаоценканавреднитеефекти Приопределяненавреднитеефектиотвъздействиетонашумавърхунаселениетосе използвасъотношението"експозиция-ефект".товключвасъотношениетомежду: а)степентанадискомфорт,предизвиканотшума,истойносттанаl24 отавтомобилен, релсов,железопътенивъздушентрафикотпромишленияшумишумаотлокалниизточници; б)съотношениетомеждусмущениятавърхусънянахоратаистойносттанаlнощ от автомобилен,релсов,железопътенивъздушентрафик,отпромишленияшумишумаотлокални източници. Методитезаоценканасъотношението"експозиция- ефект"можедасеприлагатив специфичнислучаи,като: а)групиотнаселението,чувствителникъмшума; б)сградисъсспециалнаизолациясрещушум; в)сградистихафасада(когатозаеднаотстранитенасградатастойносттанапоказателя L24 есповечеот20 db(a) по-нискаотдругитестрани,измеренна4 m отосноватаина2 m пред нея); г)тоналенилиимпулсеншум; д)другиспецифичнислучаи,вкл.сгради,подлежащинаусиленазащитаотшум. Заоценканавреднитеефектинашумасеизползватобщовалиднитеметоди,намиращи приложениевобласттанаепидемиологиятананезаразнитезаболявания.тяхнатацеледасе определятприоритетнитеобласти,очертаващисекатопроблемниприекспозициятанашум,с огледнамаляваненаздравниярискотвъздействиетому.

10 Анкетниятметоддававъзможностзаидентифициранекактонарисковияфактор,такаи навреднитездравниефектизаекспониранотонаселение. Методътидентифицира: 1.границитеистепентанадискомфортприизлаганенашум; 2.основнитеизточницинашум,оказващинеблагоприятновъздействие; 3.времетоотденонощието,вкоетотезиизточнициоказватвъздействие; 4. продължителносттанаотрицателнотошумововъздействиевотделнитечасти на денонощието(вчасове). Организиранетоипланиранетонаанкетнопроучванесесъобразявасизискваниятаза: 1.подбориобемнаизследванияконтингент; 2.създаванеисъхраняваненабазатаданни; 3. последващаобработканаданнитеотанкетнитекартисподходящистатистически методизаоценканавероятнатавръзкамеждушумиздраве. Прилаганетонаметодапозволяваформулиранетонаподходящимеркииразработването напрофилактичнипрограмизанамаляванеипредотвратяваненанеблагоприятнотовъздействие нашумаприизточниканавъзникванетому,попътянанеговоторазпространениеивмястотона шумовотовъздействие. Заоценканашумоватаекспозицияиответнатареакциянанаселениетосанеобходими данни,изясняващи: а)броя,възрастовиясъставиздравнотосъстояниенахората,подложенинашум; б)евентуалнотошумовонатоварваневпроизводственасреда(акоиматакова)соглед оценканаобщаташумоваекспозиция; в)тежестта,съобразенасграничнитестойностинаниватанашума,времетраенетои периодотденонощието(ден,вечерилинощ)нашумововъздействие; г)характеристикатанаосновниявъздействащ шум(съгласноанкетнатакарта); д)индивидуалнатаоценканашумаотхората,подложенинанеговотовлияние. За получаването на статистически данни е необходима представителна извадка и използванетонаадекватнастатистическаобработка. Информациятаотносно ниватанашум презвремето наденонощието,закоето са получени данни за смущаващо въздействие,се осигурява чрез измервания,съпътстващи провежданетонаанкетнотопроучване. Анкетнатакартаосвенпосоченитевъпросиможедаседопълваисдругиспецифични въпросивзависимостотцелтанаизследването. Забележка.Посочениятанкетенметодзаоценканавреднитеефективърхуздравето, предизвиканиотшума,епрепоръчителен.заоценканавреднитеефектиотшумамогатдасе използватидругиметоди,намиращиприложениевобласттанаепидемиологиятананезаразните болести. Анкетнакартазаоценканавъздействиетонашума А.1 Данниза 1.Адрес: анкетирания: 2.Пол:3.Възраст: 4.Гражданскистатус:неомъжена/неженен,омъжена/жененилисъжителствона семейниначала 5.Образование:основно/средно/професионално/висше 6.Упражняванапрофесия: 7.Предходнозанятие: 8.Общ трудовстаж: 9.Подлаганенапроизводственшум(бр.години):

11 10.Наличиенахроничнизаболявания(бр.години): сърдечносъдови/неврологични/язвенаболест/болестнаухото(глухота,понижен слух,отит,неврит)/друго: 11.Продължителностнаработа:32часаиповечевседмица/между19и32часав седмица/по-малкоот19часавседмица/домакиня/домакин,пенсионер,учи, доброволец,безработен,инвалид 12.Спанепрезденя:да/не(порадинощнасмяна/учи/безработен) 13.Продължителностнапребиваваневжилището: Б.1 Даннизажилището 1.Виднасградата-къща/многоетажнасграда(етажи): 2.Когаепостроено:преди1972г./между1972и1989г./след1989г. 3.Конструкциянасградата:тухлена/едропанелна/пълзящ кофраж/пакето-повдигащи плочи/сглобяемиплоскости 4.Етажнаживеене: 5.Нивонашумаприсградата,dB(A): 6.Положениенасградата,вкоятоживеелицето,поотношениенаосновния източникнашум: 7.Наличиеназеленинасаждения,разположенимеждусградатаиосновния източникнашум(ширинаназеленатаивицавметри): 8.1.Виднапомещенията,ориентираникъмшумнатастрана: 8.2.Виднапомещенията,ориентираникъмпо-малкошумнатастрана: 9.Каквоежилището:собствено/поднаем/друго 10.Колкогодиниживеетевтоважилище(бр.години-припо-малкоот1г.сеприема 1г.): В.1 Коиса -Къщатаимахубаворазположение положителните -Достатъчномясто странинатовада -Спокойствие живееш тук -Хубавизглед (възможниса -Имамногозеленина/възможностизаотдих повечеотедин отговори)? -Слабтрафик -Магазинитесанаблизо -Работнотомястоенаблизо -Спиркатанаавтобуса/трамвая/тролеяенаблизо -Училищетоенаблизо -Близоедоцентъранаграда -Добратранспортнавръзкасцентъранаграда -Летищетоенаблизо -Вблизостдоприятели/роднини -Чистаоколнасреда -Районътебезопасен -Други(безпозитивниотговори) В.2 Коиса -Нямахубавизглед отрицателните -Недостатъчномясто странидаживееш -Нямадостатъчнозеленина/възможностизаотдих тук(възможниса -Шумномясто повечеотедин -Натовареноавтомобилнодвижение отговори)? -Магазинитесадалече -Работнотомястоедалече -Спиркатанаавтобуса/трамвая/тролеяедалече -Училищетоедалече -Далечееотцентъранаграда -Нямадобратранспортнавръзкасцентъранаграда -Далечеотприятели/роднини -Къщата(илиградината)нямахубаворазположение -Летищетоенаблизо -Замърсенаоколнасреда -Районътнеебезопасен -Други(безнегативниотговори) B.3 Докаквастепенсте Изключително Многодоволен Доволен Недоволен Категорично

12 доволниот: доволен доизвестна недоволен степен Жилището Оттовадаживееш в тозиквартал Г.1 Колкочесточуватев Всекиден Поневеднъж Поневеднъж Поневеднъж Никога илиоколожилището сиследните вседмицата вмесеца вгодината източницинашум (завсекипо1 отбелязване): -Градскитрафик -Шосе,магистрала -Частниколи -Колизаразнасяне настоки -Тежкотоварни автомобили -Мотоциклети Г.2 Докаквастепен,поскалаот0до10,шумътВипритеснява,предизвиквабезпокойствоилидосада,докатосте вкъщи? (0-не,10-изкл. не мн.слабо слабо средно силно мн.силно много) Транспортеншум -автомобилен - -мотоциклетен - -обществ.транспорт - -товарен - -релсов _ -метро _ -железопътен _ -трамваен _ -авиационен _ -друго 2.Промишленшум - 3.Кварталеншум -автостоянки - -гаражи - -сметосъбиране - -почистване - -автомобили - -мотоциклети - -мотопеди - -площадкизаигра - -детскиплощадки - -спортниплощадки - -училища - -детскиградини,ясли - -магазини - -товарно-разтоварни дейности - -ресторанти - -закусвалниидр. - -кинотеатри - -клубовеидр. - -автогара - -жпгара - -летище -

13 -трафопост - -други - 4.Вътресградовшум, предизвиканот: - -магазини - -работилници - -столови - -хладилнооборудв. - -вентилатори - -хидрофорниуредби - -трафопостовевсгр. - -шумотстълб.площ - -шумотасансьор - -други - 5.Вътрежилищеншум, проникващ от: -битовиприбори - -радио - -телевизор - -аудиоуредба - -свирененамуз.инстр. - -високиразговори - -викове - -плачнадеца - -стъпки - -преместв.намебели - -други - Г.3 Докаквастепен,поскалаот0до10,считатесебесизачувствителенкъмшума? (0-не,10-изкл. не мн.слабо слабо средно силно мн.силно много) Г.4 Имателидомашноживотно-куче,котка,птицаилигризач,коетоживеевжилищетоВи?-Да/Вечене/Не Д.1 ЖилищетоВиима -Да,ощеприизгражданетому. лиспециална -Да,по-късносъссредстванаобщинатаилидругаинституция. изолацияот -Да,по-късноотсобственика. външнияшум? -Няма. -Незная. Д.2 Ималишумова -Пътентрафик изолацияжилището -Самолети Виспециалнопо -Влакове отношениенашума -Промишленипредприятия от.?(възможене -Барове/дискотеки повечеотедин -Съседи отговор) -Никойотгореизброените -Незная Д.3 Докаквастепен,поскалаот0до10,стенедоволенилидоволенотизолиранетонаВашетожилищеот външнишумове? (0-не,10-изкл. не мн.слабо слабо средно силно мн.силно много) Д.4 Проветрявателижилищетосипо-малко,отколкотоенеобходимоспоредВас,порадиавтомобилното движение? Да,често Да,понякога Не,никога А-зарадишума _ Б-зарадимиризмата _ В-зарадипраха/смога _ Д.5 Проветрявателижилищетосипо-малко,отколкотоенеобходимоспоредВас,порадисамолетите?

14 Да,често Да,понякога Не,никога А-зарадишума _ Б-зарадимиризмата _ В-зарадипраха/смога _ Е.1 КаквоеВашето -Многодобро общоздравословно -Добро състояние(като -Сравнителнодобро изключите -Понякогадобро,понякогалошо единичнитеили редкитеслучаи)? -Лошо Е.2 Колкочесто -Всяканощ използватехапчета -Често засънили -Рядко успокоителни? -Никога Е.3 Покоевреме -Преди21.00ч. обикновеноси -Между21.00ч.и21.30ч. лягатепрез -Между21.30ч.и22.00ч. работнитедни(като -Между22.00ч.и22.30ч. изключите -Между22.30ч.и23.00ч. единичнитеили -Между23.00ч.и23.30ч. редкитеслучаи)? -Между23.30ч.и24.00ч. -След24.00ч. Е.4 Покоевреме -Преди05.00ч. обикновеносе -Между05.00и05.30ч. събуждатесутрин -Между05.30и06.00ч. презработнитедни -Между06.00и06.30ч. (катоизключите -Между06.30и07.00ч. единичнитеили -Между07.00и07.30ч. редкитеслучаи)? -Между07.30и08.00ч. -След08.00ч. Е.5 Покоевреме -Преди21.00ч. обикновеноси -Между21.00ч.и21.30ч. лягатепрез -Между21.30ч.и22.00ч. почивнитедни(като -Между22.00ч.и22.30ч. изключите -Между22.30ч.и23.00ч. единичнитеили -Между23.00ч.и23.30ч. редкитеслучаи)? -Между23.30ч.и24.00ч. -След24.00ч. Е.6 Покоевреме -Преди06.00ч. обикновеносе -Между06.00и06.30ч. събуждатепрез -Между06.30и07.00ч. почивнитедни(като -Между07.00и07.30ч. изключите -Между07.30и08.00ч. единичнитеили -Между08.00и08.30ч. редкитеслучаи)? -Между08.30и09.00ч. -След09.00ч. Е.7 Спители -Акоеда: обикновеноиподруго временаденя(като изключитеединичните илиредкитеслучаи)? Е.8 Колкочестоспите -Винаги наотворенпрозорец -Често (катоизключите -Понякога единичнитеили -Рядко редкитеслучаи)? -Никога -Между.и.часа

15 Е.9 КолкочестосънятВисенарушававследствиешумотследнитеизточници?(катоизключитеединичнитеили редкитеслучаи) (самопоедин Ежедневно Поневеднъжв Поневеднъжв Поневеднъжв Никога периодзаизточникна шум) седмицата месеца годината Градскитранспорт Трафикапошосетатаи магистралите Частнитеавтомобили Колизаразнасянена стоки Тежкотоварни автомобили Мотоциклети Мотопеди Гражданскисамолети Военнисамолети Авиациянай-общо Пътнивлакове Товарнивлакове Трамваи/метро Промишлени предприятия Строежииразрушаване насгради Доставкивмагазинии офиси Барове/дискотеки Лунапарковеидруги Шумниспортове (мотоциклетни състезанияидр.) Съседи Неизвестенизточник Е.10 Докаквастепен,от0до10,шумът(отизточник)нарушавасъняВи,когатостевкъщи?) (0-не,10-изкл. не мн.слабо слабо средно силно мн.силно много) Градскитранспорт - Трафикапошосетатаи магистралите - Частнитеавтомобили - Колизаразнасянена стоки - Тежкотоварни автомобили - Мотоциклети - Мотопеди - Гражданскисамолети - Военнисамолети - Авиациянай-общо - Пътнивлакове - Товарнивлакове - Трамваи/метро - Промишлени предприятия -

16 Строежииразрушаване насгради - Доставкивмагазинии офиси - Барове/дискотеки - Лунапарковеидруги - Шумниспортове (мотоциклетни - състезанияидр.) Съседи - Неизвестенизточник - Е.11 Сънятнарушавали -Събуждаме Висеотшума, -Немипозволявадазаспя защотовисъбужда, -Идвете невипозволявада -Немебезпокои заспитеилиидвете? Ж.1 Вкаквосеизразява -Предизвиквараздразнение влияниетонашума: -Главоболие -Пречинасъня -Пречинапочивката -Затруднявавъзприеманетонаречта -Затрудняваслушанетонарадио -Затрудняваследенетонателевизия -Пречинаумственатаработа -Пречинаученето Ж.2 Каквоевлиянието -Забелязвателипривикванекъмшума:-Да/Не нашумавърхувас -Изпитвалилистежеланиедасеоплачете:-Да/Не -Оплаквалилистесевнякояорганизация/учреждениепоотношениенашума:- Да/Не Ж.3 КаквисаВашите изискванияи предложенияза намаляваненашума: Място: Дата: Провеланкетата:

НАРЕДБА 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ

НАРЕДБА 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ НАРЕДБА 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА,

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територият

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територият ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Столична регионална здравна инспекция провежда ежегодно мониторинг на шума на територията на град София. Във връзка с Указанията на Министерството

Подробно

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В

ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГР.ВАРНА 2015 Г. І НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА Необходимостта от контрол и управление на шума в урбанизираната среда са дефинирани

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС 1. Основание за разработване на заданиет

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС 1. Основание за разработване на заданиет ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС 1. Основание за разработване на заданието Настоящето задание за актуализиране на Стратегическата

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

ЗАПЛАХИ

ЗАПЛАХИ BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 ЗАПЛАХИ УРБАНИЗАЦИЯ ШУМ ОТПАДЪЦИ ХИМИКАЛИ Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ Община Родопи на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени Заповеди на Кмета на община Родопи и Разрешения на Общински съвет Родопи -Пловдив за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за: 1.

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2017 година

Индекси на промишленото производство през март 2017 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2017 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, нараства с 0.8% в

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2016 година

Индекси на промишленото производство през март 2016 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.5% в

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2019 година

Индекси на промишленото производство през март 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 209 ГОДИНА По предварителни данни през март 209 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.9% в сравнение с февруари 209

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Индекси на промишленото производство през април 2019 година

Индекси на промишленото производство през април 2019 година IV.204 VII.204 X.204 I.205 IV.205 VII.205 X.205 I.206 IV.206 VII.206 X.206 I.207 IV.207 VII.207 X.207 I.208 IV.208 VII.208 X.208 I.209 IV.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АПРИЛ 209 ГОДИНА

Подробно

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА Всилаот02.03.2017г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция "Екология"; S ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Рай

Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция Екология; S ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Рай Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция "Екология"; S 02 ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Район Север ; S 02 64; Тип: 3639-Е; 2 Община Пловдив, Район

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

European foundation for Osteoporosis

European foundation for Osteoporosis International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, 1 МАРТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година VI.204 IX.204 XII.204 III.205 VI.205 IX.205 XII.205 III.206 VI.206 IX.206 XII.206 III.207 VI.207 IX.207 XII.207 III.208 VI.208 IX.208 XII.208 III.209 VI.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮНИ

Подробно