ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

Размер: px
Започни от страница:

Download "ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б"

Препис

1 ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik ЙЪ se intemeiezb пе ^ibeptatea indibidsajb; se intemeiazb inse in Фап1ъ пе шкорпорареа npiтшвъ a лјберице!, пе nponpietate. In Јлтпбл Фeodaлitъц.eI nponpietatea пътт- 1бЛ81 nspta ншъ ветпеле бъпнероабе atinrbtoape de кшкл къиплгърег ei; ini ачеа проnpietate ера вага dpentspi.sop полшче. Mai in бртъ )п йеколвл ал XVII, uii ал XV 7 1II акtibitatea, лвкрбл ii^iiuent il npimit бъ napti- 4ine ла noziuia npibuenial/b а nponpietajjei пътт1блб1. Illi din лбкрбл inte.iinent snit Кб e- Konomia, se desb^iemte nponpietatea miui- Kbtoape. Opi че копяшбцде se Мететгъ не бп чепг. Ilponpietatea че noapt/ь о napte пропорцюпалъ mai таре а ачелвка, tendeazi а Лба пбчереа ббверапъ in тъпъ, mi in бртъ а dekpeta топополбрц корпораци, вът! тар?. Snpe а motiba aseminea реб1ръпиер1 але твпче! ни але бштввлв!, inbestiijii к» пвtepea бвверапъ Фак апел ла клаба апъба1ъ sag йбферноаре. Ай1фел Јлиеребеле че ар tpeът ЙЪ ФЈе артотче, debin Kontpapie, uii daкъ Asala че se desфъш8pъ пе бчепа къшй- Гблб! авере? пе ътпле de бпайпъ uii dbpepe npin ацщареа егојбтблв! mi BiKtimue че а- копър кътпвл ei; totbtm регбл!а1бл лбп!е! ва tpesei въ пе ътпле de бпертцъ in npobedinцъ, къч! клайеле лтйне se апроше tpentat de швела клабе! tna.ite. Е кб пбйпцъ ка лбп1а въ бе бфършабкъ in Фаворбл netepei чеп!рале а б1а1блб1, ип' nstepea чеп1ралъ бъ KontpiB8iaeb"b ла peajizapea enel Фер1чјр1 din че in че кpeбкъnd npin opranizanja бкоалелор, npin ебекб1ареа dpemepiiop mi а капалбриор, npin ткбрђјареа indsstpiei, npin in- Фшщареа тб1н8!елор de Kpedit. 8n aseminea гбверп infie 1пгъпФа1 de отпшбипца sa, б- шор ва nstea лбпека, въ йе пллвеавкъ ка Пбр- Шор tstspop dpitspi.iop iui npin бртаре ЙЪ 1бгопеа«къ афаръ din цеаръ пе аче! че i б'ар пъреа перјкблошц е кв пбмпцъ aeeminea, ка S04ietatea inbinrbnd in aeeminea лбйъ a inьереяелор та1ер!але uii полшче, ЙЪ абпгбреze ^ibeptatea uii твпка indiвidвaлъ mi in бртъ ageminea.libeptate ЙЪ dekb ла anapxie. Аша de пыъ ln Итпбл ФeodaлitъIJei nponpietatea npibueniato epa nponpietatea пътшблбк Еа ера Kondijjia отблв! лјвер de at8n4ea. Ilpin паричшареа ебклбг1въ а клаве! nponpietape ла гбверп se desвълi intp'insa бп snipit

2 338 EKONOMIE ПОЛШКЪ. de opdin, de клавъ; iui ачел snipit креэкб a- ^stat de dpeпtбл отблб! лјвер de a nbpta apme, de ачел de a'uii da Bot8.i in adбiiъpiлe пбвл1че, in бртъ de a sepbi in apmie. Snpea'nii asirepa netepea stat6.i«i, K.iasa пропр1е1аръ кътнгапъ sestpase бкјтбблб! nponpietatea пътт- 18Л81, о 1пкбт,11бръ de majopate, 4>idelKomise, аша шкъ1 K.iasa domnitoape rpabita къ- 1ръ рещтбл кая1елор, ade^ пъгьча а <si inтвъ tatspop ачелор din клаяа de џшб, че npin Ые.нцепцъ ini aktibitate ар <s>i Kb8tat a intpa in бшбл el. In tpeai^t бпбп, къ nponpielatea кътшапъ Фб mi ла noi ла шчепвц mi eete uii акбт nponpietatea етшешъ, nponpietatea, че oninia пбб.ш;ъ опореагъ. 1пбе тал1епабш1аtea ei шч! odavb пб Фб пребкр1бъ. Ла1бреа бръ1ть а рещтблб! Фeodaлб пб npedomni шч! о- dah in цара поаб!ръ. Пе шчюрбл авере! пътт- 1блб! бе desbb.ii mi авереа пмшкъсоаре а о- ръшешлор. Ачетйа ткъ Фортаръ клаяе о- neind ла Kaste-Јбл повпблб!, zidaplie орашблбк ПИ е! lmпedeкapъ префачереа клабелор npin корпораци iui топополбрц* npirb.per.-iemente mi леџ! asenpa гобпчег. бп aseminea opdin in stat tendeazb къ1ръ Konscuidape. Тречереа de ла о клабъ ла алta debine греа de Фак1о; mi бкшвареа клаsei domnitoape de jure Кб пепбшщъ; къч! аче!а клабъ че аре netepea ябверапъ in тъпъ,!ш! dekpeleaz'b opdins.t dopit mi клавеле npin ппјлокбл dpil8.i8i epeditap se префак in etbpi (ćtate, tiinbe). Клабеле domne8k in Uepmania in Итпвл крбч1ашлор; in Фрапца in глпшбл Каролтпиор ; in Im\iitepa esbt domnipea Ашмо-вакбопъ. Kaete.ie ss etatopni4esk in Џерташа npin шълцареа dinasteлop, nii in Фрапца npin pъdiк8pe апгрббиошлор ла saponi. Кб toate ачея!е каб1еле Еброшепе ее deoeesesk de ачеле а ле opient8.m. In opient клабеле пб sint derat napketeipea omenipei de къ1ръ ачел че аре гбверпбл авболв!:!п тъпъ; in Ебропа stbpue ее пабк din а- napxie, mi din певот ФЈе кърб!а de а Форта котвшгъц! бпре апърареа лјверг/вциор бале. Бага котбпъ а ачеб(;ор doše soispt de Kaete e mse opdino.i natspa.i, вотца dibuvb че еле швоакъ впре.lenitimitatea eeietenjjei лор. вфъртареа варошелор se int-ьтплъ in Фрапца in беколбл ал 15, 16, 17, de ла ЛбdoBiK ал XI, пъпъ ла Ль^овкб ал XIV. Таnii (Thane, котщп) т Bpitania пб Фортаръ тч! odatъ о кабтъ. Timnepig se лeпъdapъ de бпеле пр1в!леџ1т odioaee. In беколбл ал 15, ювъща ее intepue '). Ковлеца!пбе iim пъб-!ръ ШФ.шпца полшкъ in 604ietate. In timn че in Фрапца, Лбdoвiк аџгбпџе бъ гшъ: l'etat c'eet moi, 2 ) so4ietatea in Inoitepa noate ziче Кб dpent KSBint, къ кръшеа пб'1 ал!а deкъ1 8'1ШБОЛ8Л 8пНъц1г пащопале, пaлadi8л л[- De ла Л8doвiк ал XIV шкоаче eidem domnind in Фрапца le bon plaisir du Roi, пбппч ancien reg-ime. In Jnr.iitepa Bidem deбвълinisse Magna Charta mi bill of right (леџеа deenpe dpentspi). In Фрапца пртчшбл авбо- Лб1 кблеџе niktopii пе кътпбл въ1ъл1е1. In Inr.iitepa при1ч1пбл Џертап ал л1вер1ъц[1 indi Bids;ue interaeiazb Indeelpia. Реџјтбл авболв!; in Фрапца Фб snpijinit mi de рел1ща Katoл1къ, че аре de пртчш 8niBepea.iitatea mi пъzeeuite ла snitotea ефетеръ a omenipei. In Inr.iitepa поба desbinape Лб1ерапъ, Beniina- ') Macaulay eestits.i IstopiK Inr.iez, zi4e л\п Historj' of En- rland кап. I Meamvhile a chauge was proceeding infinitelj' тоге momentous than the acqnisition or loss of апу province, than the rise or l'all of апу dy^nasty: Slavery and the evils Ъу whicb slavery is everywhere accompanied were fast disappearing." Ade^, къ лдп вретеа pesee.ib.isi a an^ndspop poze.iop se оперъ о SKimsape ЈЦП Inr.iitepa, к» ткл! mal ^nsemnab, derat nepđepea saš къшигареа «nei nponintii, deb"bt h^depea saš л\пълцареа вре впе! dinastii: 8к.1ъв1а ini misepnje че о акогапатагъ та! disffbpsse npetstindinea. -) Edit de II nappartient qn'anx frois de faire des maitres des arts et metiers.

3 КбЦЕТЪР!. 339 uistop so4ieteu,ii snpe al бфшш lendina indiвidбaлiб!ъ iui пацюпалъ. In Фрапца EnpiK ал IV, вро!еш!е ка Ф\е каре церап бъ а!въ DsminiKa о гъшъ in оалъ. КбЦЕТЪР!. I. вшщбл ф!ребк а РотъпбЛб! зеатъпъ а <t>i amenenuat de ш!реагъ брьппере. Sisteme se pъdiкб in b-ontpa sistemliop, шкоалеле se pidiks бпа asenpa ал!е!а, uii se ш!ревб in Фбрја полегшче! б!ърш!ъ de къ!ева лет: 4ine аб dat naskape Јаргопблб!?.. Тб.. еб?.. БбкзрешШ sas Блајбл, баб Јаргопбл пб ар Ф1 оаре лш ва реакш'опариор, apistokpaiji.iop, блавошлор iui рббола!риор Mo.idoBeni, каре dбnъ коп- K.isziue neкonклбzъnd а Олб! Б.. *) аб ЗЛЪБЪчТнпеа aбббpdъ iui petporpadx de а upede nii a nponbbedei, къ тб!рбшеп!бл КЙ каре б'ар пб!еа къп!а ротъпешче еб!е вбп, dap къ meiutepii пб eint Bpednini. Nol каре Kpedem къ глаббл a 'ont mliioane de ббфле!е аре таре пб!ере in кбтпъпа лои'жъц uii netepe та! таре deb"bt лопша eistemuop че ее ш!ете!ебкб пе гратаиче stpbine mi не бре полшче ФЪръ ФППЦЪ аб!ъг!, по! каре Kpedem къ глаббл ачеб!ор ont muioane de к«фле1е eete тбл! mal тбл! de^t о Kotepie, кбвш та! тел! aptistik mi глбтбц deкъt dpent, арбпка1 de Dn.i. Б.. Кб deбinвoлtбpa пшб!ъ a лшваџ!блб Ббкбреш1еап, пе-ат inkpedinuat dбпъ пъ!рбпгъ!оаре 4ep4etape а лешкоапелор, къ Kotepie шбетпеагъ боч!е!ъц! ппч!, (ротъneujte: adenbpl), баб npietinii ллераре i ал- 1еле, баб шкоале б1б!етамче, че бе шчеркб *) Bezi Ilatpia N. 30. а tpbi афаръ de Biaua OBiutel, mi а бе deoбевј de tpaus.i Шврор, вбпъоаръ кбакърп uii nedanijii. Къ! de Фрбтоабе eint sistemue mi podeplie лор, einl Ротъп! пъипи!, копвтш! къ о ЛШБЪ, ф!е еа tspnitb, гречнъ, ФрапцбгНъ mi блавопиъ, къпй ворвеш!е de пеат mi б'аб пъбкб! Кб ел, къпа бпбпе de!рекб!бл, de па- Ipie, nii in ФЈе каре кбвт! б!ъ о Ipadijjie ietophvb, о dspepe, о ФЭЛЪ баб о бшшре, е о ЛШБЪ nenepuoape. mi кб апево!е de а брьрт. IlponoBedeipea калвшб!ъ as npodee Bie!alea Ротъше!; еа прекбт б'аб zis, аб бк-anat neaтбл de 0Фщ!алНа!еа блавошятблб! in stat mi in в1бержъ, каре 0Ф]ц1а.и!а!е, пе тъпа in а- dib'bp а пб та! Ф1 naijie mi pede4e лппва ла бп па!оа desmomtenit, прекбт е чел naioa ротъпебк de пе uiessplie Tisef. Dap проnobedsipea калвшбрь mi реакџја ротъпеаякъ in коп!ра ne advse Форта deбъвъpшilъ, Форта копкрерь а пеатблб! поб!рб. Иеп!рб а!ълтъч! ideia поаб!ръ та! Кб nb!pendepe, ат zi4e къ Ротъша аб eiuit inapmapb de 1оа!е пб!ерие в1ец81!оаре din револвија релщюабъ, ка MinepBa din Фрбп'еа лб! Isnitep, пе якъu%ni din Bidepe къ пеатбл поб!рб eele роde.i а лбте! Ротапъ mi а лвте! варваръ пе талбл Обпъре!. кат Фраппдр!, Иалјеш! Snaтолп smt podbpi.ie 111 ал!е пропорцј! a 4iвјлјбаше! век!е mi а бълвъгъчше! 5 modepna бръ полшкъ а Мобкалиор, de каре noale Фраijii de neete тбпц! ка та! denaptajj! пб ераб mi пб sint пъ!р8пш! ка noi, пе-аб арбпка! т iuuiienism, in ФрапцбгЈбт mi in ал!е ieme, че пб ераб rni пб sint ротъп1бл1. 1пбе npimejdiiле nojiti4e, in къ! пр!веш!е posipea ббфле- 1бЛб! ротъп аб 1рекб1, adeвъpa!бл ротъп1бт!ревб!е аш! pъdiкa капбл. БеобеБЛеле шкоале deбпъpцiioape лбте! ротъпъ бе впеякб!п боко!шца лор deenpe пбцта ши^пцъ а лјтве! бловепьюр, uii npin

4 340 КбЦЕТЪР!. бловеш! ачебш, пе тъгвлнп а ь-pede къ seii;- цълепе реакцшпари Moлdoвeni а Ротъте! лнераръ." Че врор бъ гшъ шкоалеле кб кбвтш de шшпцъ а лшве!, пв se пре нр'непе, къч! цебъивра, легелвра пърциор бпе! Фраse, бшгбларбл iui плбралбл sint aslrbzi uitiinui а копплор iui пб se чере тч! варвъ ni4i аш nentpe а лор швъцдлбръ. Ибрек^бл впе! Bipгбле, лтба впе! вокале, грешвл впе! nepiode sint лбкрбр? sepioase, nn>pt8pisim, uii Bpedтчебкв рефб1аш! uii попц! de neodixnъ а капе1елор nnn>uate, dap ЙЪ фје Indepape uii leptape Kbnd чешорјвл ва nbtea квлеие ideia npin грешълеле лшвег. NB корек1вра SKpissjsi Фаче кърцие ввпе... in deosebi, nentpb л'ипва Ротъпъ ende бъ къбьът регблеле ei? In шкоале?.. Dap шкоалеле se deoseeeskb toate npin sistema de цебъ1бръ iui de ор!ограф1е, mi toate порпечкб de ла апалогп stpwne, бпеле ita.dane, ал1еле.latineinte, ал1;еле Фрапцбгеmte. In кърцие sisepi4euiti, in хрошкар!, in пыеле лв! Шшка!, лб! Клеш, лб! Maiop, а пбцпплор KXptspapi 111 брта a4estop, in поец! ка Кърлова uii SKaBensKi?.. Dap шкоалеле, ка бъ ф1е лощче, tpebsie бъ pesninrb ini пе Bnii uii пе алшл, къ ef sint варвар!, iui пв gint Ротън! йъиъ Блај sas d8пъ БвкбрешН. *). Бакъ кърцие iui тагшкрјббрие челе та! век! пб пе das алгл, л1твъ de^t ачеа че ътвлът а лeпъda astazi, nstem оаре бъ преббпвпеш регвлеле, ръсъч'тие, tepminan,iue uii бкшовнбрие KomBinate mi котшика1е че пе нппбпб шкоалеле, mi Пб!ет Kpede ка KBBint de Евапге-iie, къ 1ешвл, Блајвл баб БвкврешМ! аб vbs'rt Ротъш'а np^ibditb. Ш. Кърцие челе 1пЫб ераб ЈбБбктреа dбxвл8i пеатблв!, че ъш! гъб1бъ intpenimea лв! Аъпъ Фрътъп1ареа певонъ а веаквриор, ерав револвща 1пвтгъ1оаре а ideei Ротъше!, че se miinin, in бфършн in веаквл ал XV, iui втб ла лвттъ in веаквл ал XVI, кв лш1ба, Кб аплекърие, Кб чјвшгацја, mi преsimuipea de tbpie a ei. Пъпъ а пб лвч[ ла боаре nauiona iit ьц!ле токпебкв веаквр!, iui ой&ьъ ребарв кв toate артеле лор, Kpedin^, релцноабъ, Kpedinub полшкъ, 4u?uizag.ie ш л\твъ. Ideia Ротъше! nъsкъnd т веаквл ал XVI, бе префаче т револвц'т полшкъ mi nopnemte регвла!; апалеле пацюпалнъце! npin Ипър1ре de кърц!; dap tenmiia ачеле! револвцп esle tpadiiiia оралъ. Tpadiuia оралъ а пеатблб! nogtpe квпртяъ in къп1лчеле векг, г!бъ agf/bzf Баласе, пе dъ tot ротъшбтвл кърциор Bisepi4emti tui а Хрошкариор!ар тч! кбт ротъшбтбл поб. А$1ъ tpadhjie оралъ, пе ц1пв!ъ in беатъ de шкоале, agtb tpadiu,ie пе каре eete ziditi naцюпали^еа ротъпъ imnpbmtieh intp'o тшвпагл> абетъпаре mi snipe пе toate ла18рие ротъпеш1е е л1тва. Къ!ъ ogeeipe ар Ф1 intpe npobinuia.iismbpue Moлdo-Apdeaлo-Ротъпе, ат ab8t mi та! авет!пкъ о ЛШБЪ та! преббб, о липвъ кв каре пе nbtem тцелеие de ла олалн, Moлdoвan8л кв ТЧбапвл, Арселеапвл кб Краювапбл. DeKbt вот disksta uii aprementa.latinemte debnpe gietime пегъюабе, каре oeteneskž. б!пtem in iiikpedepe, mi ne daбкaлi mi пе бче- П1Ч1, ne inh'ineim та! Eine, къ Ротът! пв шиб 1ПЧ1 лаипеш1е, ni4i Фрапцвгеш1е, шч! ita^iienemte; mi бе твлцетебкб а snopi, inainte, in pods mi in Фрбтввеце лппва ачеа каре леаб ФЪКВ! веакврие, nentpe кзре i-аб хблн, ПЂКЂЈИ, Kinsit бпгбри mi лавопп. (ва крта) А, Р. *) Barbarus ego sum, quia non intelligor illis.

5 М А N О Ы. 341 М А Ш 1. («ршаре) - Epl seapa, бртъ котла, ера s<t>ad'l та ре in sa.ion desnpe петврјреа ббфле1блб!. Апdpei, iml adsk aminte, zi4ea къ ббфле!бл este nemspitopio, uii da doead'b пб шыб пе каре ФУОЗОФ, zikmd: бвфле1вл este о SBBstanцъ зппплъ, чева че пв este matepie; npin бртаре, пе <^nd mapninl, пв este ssnss stpiкъре!, mi iiikeie къ este nemspitopib. D. Алекзап(1рб zi4ea къ nsmal пеяфършивл este nembpitopib, къ отвл neinцeлeгъnd neбфършлчвл, esle бфършнвл, de4i бвфле1вл este nepitopie, че rbndemti dta ла a4easta? Шч\ впбл, п1ч1 ал1вл, пв шш.,, къ[ пепtps mine, Kped... ^Bine Фач1. Ђп от терџе кв тчюареле бале пъпъ 8nde dъ de вп рјб sas de алјл. stabmb. A4i паббл se8 se onpeuite, mi пвта! npibipea терце inainte. Аб1ФелЈ8 este uii отвл inaintea впор Шревър!. КввШвл къnd аџлвпџе ла квлтеа че'1 este insemnatb, se onpemte, mi пвmai BimuimentB.i noate!рече dinкoлo de л1- nia a4easta. IlentpB mine, asla este бп лбкрв de eimm'ment: imi плаче se Kped; a4easta тъ Фаче Фер1чп;. Ai ворвн пре nibjt iml zise Zoe. Intp'a4est minst Мърюара intpi m катеръ. Квт te афл1 тъ 1п1ревъ еа? Bbzindso, inima'mi въ1б Мъ\, de tape, къ KpezBis к'о se кагъ din пе^вл теб. О ФЛЭКЪръ 1рекв neste Фаца теа. Ах! domn8лe! пб Kpedeam къ тъпа каре skpie верббр! аш de rpaijioase, бъ pestoapne бп 8ps!.. Zoe emi dъndб'mi opdin бъ пб тъ miuik, къч! se ва intepna Indarb. Рътъ^ sinrbp кб Мърюара, въгб!б къ пб not ворвк Euiti явпъра!? тъ Ыревъ еа. вбпъра!? de че, dpъг8лiuъ! Еа fmi tnlinse тъпа, mi еб о шкървллв кв dблчl бърб1ър!. Ne'uj во!б da П1чг odatb npuej въ te та! чбперг пе mine, mai zise Мърюара. Se zi4e къ 4epte.ie tpekbtoape intpe doi че se lbbeskb, sint n.iine de Фертек... къ1 nentps mine, пв BOiB бъ raet a4est *ертек, opi къ1 de d8лчe ap ФЈ, къч! аыа to!бвебь\ ткъг dak'anii mti къ ббфер! вп minbt de dbpepe din прјчта mea, аш! mspi de dbpepe. - Мършаръ! ъпцер d8лчe ал Biejjii теле! та! zi ачевглз ворве! еле реббпъ ла врекие теле ка xapnlie аптлче! Dap пб вош П1Ч1 ts бъ тъ Фач! бъ ббфър... ор! каре ар Ф! npi4ina бвфершцелор теле, пвта! de ла tine бъ пв Bie, пв'т! пабъ!!ар da^ ts а! Ф1 ачела че mi-ap da npi.iej de ббфершцъ, о Manoue! бертапа inima теа б'ар 3dpoBiL Че zi4i te, d8лчe nii крвсъ Мърюаръ! dap ев sirit пвта! вотца ta, KBiietapea ta, бшшреа ta, sbbt о ал1ъ Фортъ ; вп лвкрб че'ц! zimbeuite, кв каре поцд бъ te Фач! nii зъ'л 3dpoBeiuti ббб п1ч1оареле 1але. Ворвеле 1але, Manoi.ie! imi швагь inima, inee ensnemif, dp^enjjoi теб, eint еле б1пчере? Siii4epe? nentps че te indoenji, бвфле- 1бл тев?... indo^a, ка вертеле ФЛоареа, бфъръть inima in каре 1п1ръ. Dap пв; t8 al кбвпй, ворвеле пб dobedeek nimik... tpebsie Фап1е... ei в'те, Biajjamea! 4epi'mi о dobadb... opl че вре1... поц! бъ'т1г1ч!: арвпк^е in ФОК, in апъ!... Bois Фаче tot nentps аторјвл 1ъъ ; tot, 1пцълец1 te? Мблцътебк, МапоЈле!... Кб ai tpebeinцъ de аб1фел!8 de бакрјфјчјбр! ка бъ плач! i-

6 лшејтеле; къч! moaptea ta, о йхлчеле теъ] ар карта de odatb mi zi-ше теле. Тв'т! поџт da альъ dobadb deibbipe; пот бъ'т! ръdi4i de-asanpa inimel вълвл чел nosomopit че mi л'a aphiikats џелозја... 'Manoi.ie! Manoјле! папе mina ta пе inima теа: а кол о este an dop admk, вп dop de каре пвта/.dnsipea ta de ајче noate, бъ'л шпаче «н^целоабъ, пелоабъ ка о tirpeasb!... Dap nentpa че, вкатпъ Мърюаръ? ПепГр«че? тъ tntpebi nentps че? шнв ев! ОДреавъ inima теа, nentps че te lbbemte? Boemti бъплек? Boiž плека astez!, типе Kind ве! Boi... inse a! n,ndit КЪГ о se SB- Фър denapte de tine? oidi mei, ne mai въzbndste, op бъ se!пк1гъ mi op бъ se desшгъ in лакрът!! гиеле mi se вор пъреа лвпџ! ка ani!; Biajja, Фъръ tine, ва Ф1 атаръ... tot че тъ 1пкъп1а mal nainte ва nepde Фертекал бев; mi da^ ami Ф1 osindit а пв te mai вьdea, nsmai тортмвл аш! nstea бъ та! isвебк d8пъ tine. NB, Мапоичвл тев!... tpei zue dвпъ плекареа ta de а!че. BO'IB веш dвпъ tine, opi Bnde te ве! афла, mi атор!ал чел mai бтчер ва Ф1 прецвл ббфертцелор!;але... Квт вре!, Мърюаръ... Аша dap плеч!? ах! ts тъ лшпйеиш uii тъ Фер1чеиШ... вогв rbndi ла tine zioa nii noantea... Bopsind г^фелга, еа плекъ ^psntea пе вагеле теле... Гвра теа пе вагеле бале!.. о ФерЈчЈре Эатпегешбкъ! de че пв ат mapit бвв бърв1ърие ei!.. Zoe 1РЛръ insojjitb de DoKtop. Мърюара бе den'bph penede. Ебкалапвл iinf черчеп рапа de ла втър. Мерџе вше, zise ел; neete tpei natps zue ве! netea euii. Toni oasnejjli Влв! N : Колеэкв Шраръ in катера теа. Че Фач! вошкбле? тъ т!ревъ D: N. Колебкв. Ыъ вп от! zise dsdbka. Бакъ пв ера! Dta аш! Ф1 ФОб1, тоарн. Ziкъпd a4eete ворве, еа se внъ лвпг ла A.ieKsandps. Че te вщ1 аша? резпвпбе a4eeta. Bpei бъ zi4i къ ат ФВЏЛЧ? te тшълц Blnxtopii not въ тър1вр1веабкъ въгп^ввъ in першол, ат apsnkat каравта че'т! ера netpe- Бвшч!оабъ, mi ат алерга! «ъ lag вп квшч de в!пъ1оаре... Euiti Фрјкоб im! zise dbdeka. Ilentpe toat/ь лвтеа n'auii Dta. Boi бъ ias бп върва! ка Af кбрај, резпбпке ачеа«1а: къч! чел че ц! ва da тъпа, кбрај. ар tpessi бъ а}въ таре Влб! N: Колебкб pise кв плъчере. Бъ лъбът пе Мапом, гјче ел. Hoate къ аре tpe- БВШЦЪ de.rinimte. Ев рътъп бъ'л inrpijesk, zise rpoaea d8dбкъ. Ns аре 4ine бъ'л шгруеабкъ, и ребпбпбъ D: N: Колебкб. Euit! nesimujtopie, stpirb еа. Ббпъ a4eete ворве бе ФЪКВ вп piss џеперал; ton,! еш1ръ, афаръ de Zoe. Че Фаче Doamna N: Колебкб? intpeва пе кошлъ. Doapme. Тоа1ъ noantea а Beriet. Че inn< р! Јпџер пб'ј аша? Еа пв бръине пе nime... 1НЧ1 odatb гбра ei пб «е deehide бъ ziкъ о ворвъ атаръ... toiji о Јввебкв... Dup Dta? Ев? eete tot че Гввебк пе лбте. De ла moaptea та!къ-теа, ea'i цјпе локвл: ^nd тъ Bede okii i ее ътплв de лакрът! de БВ- KBpie:.. ЕпШ Фер!чИъ, къч! аре чте бъ te!в-

7 MANOU. 343 веабкъ! tpist лвкрв este отвл sinrsp пе лвще!..- еб, каре пб ат пъртц!, фрац!, пе niineni!n бф!р1ш1... Ах! къ1 de атаръ mi se паре вшгбръыеа!... Ne'ijr фаче ininn, ръ, z\s% еа кб о лакрътъ in ок!. Kxt ве! Ф1 а1че, пб ве! Ф\ sinгвр; еб te-oi \ъы mi te-oi inrpiji ка пе бп Фра!е! Kbt вош Ф! а1че! dap neste tpel zue 1ревбе бъ плек... 8ъ плеч!? dap doкtop8л? dap пшвппка? dap еб? о пб te-om лъба. Emti einrsp, mi'ai zis; Аа.къ te-i ШБОЛПЪВЦ 4ine о бъ te Kaste? Doamna N: Колевкв intpi in катера теа. Мъьбппкъ! zisb Zoe. Snsne! къ este певвше зъ плече; вра зъ бе порпеабкъ neete tpe! zue!.. Вре! яъ плеч1? Indate че Boiž Ф1 Bine. Bine г1бъ втъръпол'ца. Bine! че zini тъ!б1шкъ? dap da^ б'а БОЛПЪВ! iap?.. пб вег! h%t e de блав? Nof пб'л вот лъба, г!бъ Smъpъndiцa zimeind; ini Ђт ва Ф1 Ббп а рътъпе. Ат dat кввт!, ziseig. Чел пвцт п'о бъ intipzif, mi о бъ пе skpit de snde ве! ФЈ, пб'1 аша? пъпъ а!впче шее, бъ гвш!1 чева Фоате'ц! е? Аш! тъпка чева. Zoe! stpirb бъ алъкъ о вбпъ! Котла eiui. Mi-ai ФЪГЪДВН, г1яъ Snr^ndiija, бъ пв Фач! nimik Фър'атъ intpeea... хогл>р1реа'ц1 de плекаре тъ inкpedinцazъ къ'ц! калч! квв!п!вл. Ох!!ар!ътъ; dap о бкрјбоаре de ла БбКбрешП... Ns'i adeвъpat. 2. Isnie. Цј-ат Ф0б1 skpis къ плек neete tpel zue-!а!ъ ont nii зъп! tot ai4e! Euitl бп от ФЪръ хо!ър!ре! " ве! г\че!ь ка tot deaena. Dap dau'ai niti кабба, ijl-ai pelpane ворва indata. Еб sint ка отбл ачела каре denb че а клъdit вп пала! търец, Аьпъ че б'а imbbtat de Фел de Фел de ziee къ ва tpe4e ла вшвра лб! о в1ацъ Фер1чНъ, Bede nih^nd intp'en minet ediфiчiбл беб. Мърюара, ачел inuep че'т! da в1ацъ, ачел ббфле1 Kandid, KBpat, пвта! este! ворвеле el, я1тве!бл ei, атор!бл el, бърбьрие ei, Фбт Ш1 гатч!бпъ! uraeuite пе ал!вл! IJi-ad84i aminte Bnde ерат, пе ла бфръпп- Ыл SKpisopil din бртъ? Бвпъ че рътъвъгё зтгвр, en Феч1ор iml ad8бъ ббпа. Ачев!а eete бп от din ФелШ ачелора de каре zi4e: ii npinde тъпа л а toate. бпвл din oaraenii ачет че ворвебкб бтгбр! K^nd пб бе ЭФЛЪ бп ал doue. МърП аш! Ф1 dal eimbpia те пе бп ап б'о Ф1 B4is еб!.. бъ Ф\ въгъ1 а!бпч!. Deminiка ла хоръ, квчп б'ар Ф1 sitat Фе!еле ла miпе! пъпъ шл Фа!а nonii Кб окп верг! ка връбл diakonige!... mi niuile вбге!.. napva тъпка! вшепе!.. dap Фбдвлъ, квт пб ц!-а та! dat оки та! левпе le anponi! de тош попа ^nd ааъпъ колач! DeminiKa!.. гъб, та! вше de DB: Bolepif... квкошца Мърюара, ФЭ- Ьъ de BOiepIe, mi... Ш! че? Че, пб uilil? Че бъ шш? Че ат zis? Al zis, Shpioapa, Фа!ъ de во!ер!б, mi... Ш\... dap бъ пв тъ бпб!. Ш te leme. Se лабъ de о бървь domnвл Лiбandp8 Квт поц! б'о zi4l аб!а? Шл Bina теа... пв Фаче ФОК КЪ Фбт пб!ебъ. Ai doвadъ? Коло! коло! г1«ъ ел BbHndB'm! пешвл.

8 344 М А N 01 Л. AtsnMi бкоабъ sn v,l\h uii пн'л detc. Li deskid penede ini 4etesK: Аторнм гъв етшчјш! tpebbie sb'rai do- Bedeniti ка бъ тъ iiikpedinnezi... te auitent ла miezb.i nonnii, in гpъdinъ лтгъ левл de тартвръ..." Ачеабгъ ловнвръ ФВ Kpsdb! dap тъ тъпгыат къ tot пв ва Ф\ adeвъpat. Тоц1 sintem аб1фел: moaptea Bine бъ пе ишгъ оки^ nol simijim mi tpenibpwn; квtoate ameste, о рагъ de бперапцъ zimbeiute ткъ intpe noi mi тортшчвл nostp8. Чеа din бртъ рагъ de бпераппъ бвоаръ Кб чеа din бртъ ббфларе а Bieuji! ФечГорбл Л6Ъ Кб ел SKpisoapea mi влеб1еmue теле. Zoe Beni. Euiti nmditopib? imi zisb ea. Mi-am skinmat хогър}реа Кбт? Nemai плек. Браво zisb копиа кб вбквр1е. Ат rbndit аша: Zoe вра бъ ръпшб ai4e. A4easta и Фаче плъчёре... de че бъ п'о абкбл1? Adeвъpat? Фоар1е adeвъpat, тџерб.1 тев! 4. Isnie. Е noante, 5пкъ ЧЈПЧГ min8te... Мърюара аре а вет in ^dinb... бъ тъ «кол, яъ абкбл!...! 1оагл> лвтеа donpme... е пиегвл попци, mi попцјле de варъ sint mi4i!... пб бе aede nimik; de къ1 npibiritoapea каре din къпа in mđ овобиъ блoбoade къ1е бп tpist jnnet, deekopdat ка dopb.i inimel теле...пиn8te Фа1але! BOI О ЗЪ хо1ъръц1 eoapta теа!.. Орлощвл de ла noapta кврце! Bate пмегвл иопjjii... tot корпб'гт tpemepb... шчоарелетеле блаје, ав1а тъ цш... вагътъ лтгъ з1а1вл леблб!... зъ тъ aekbnd съпъ ачешн арвбрашј Pedahtop pesnsmttop: JS. JLUEHSANFIPI. de лыак, ка бъ въd de ла Швперш adeвърб л че о бъ'гш zdpobeaera inima!.. тч! о Фрвпгъ пб se ппшкъ... вол1а черјвлв! е ткърка- 1ъ de nsopi... авг о шоп1ъ!.. о бтвръ таш*еагъ npin inlenepik... Aлeкбзndpв бе nsne пе п'^еб1алвл statsei, mi гпчепе а швера в- шор, вп къмек monotom ini diskopdat... tpek гече чтч1бпрегече minste... Мърюара пвта» Bine... noate 6int inni^iat!... къ1е въп81р! пв'т! tpe4e nin кап... dap авг ФшШвра впег роки!... о Фете1е tpe4e пе лтгъ mine uii терџе snpe Aлeкбandp8... о шоп1ъ! бъ as- K8.lt!.. Mi-ai zis бъ Bi8 ајче, dab-ъ te Јбвевк. 1а1ътъ. Ах, A.ieKsandpe! твбгърме че'т! Фач! пв ле mepit!... Че авг!.. a4eete ворве!.. пв е Мърюара!.. 5. Isnie. Ai dat вк^вл Mbpioapei? IntpeBais пе Ф1ч!орвл чел Л1ШБб1. NB л'ат dat К.К. Мърюэре!, Ботпвл /lieandpb mi-e dpar зъ'л ваг de кап in sin! лабъ къ'т! zi4e: xei! тъ! mi бе Шъ ла mine npintp'sn neten de б1еклъ; dap пв ekoate бъ- 'ш dea о пара!.. 4eai Фъь-Bt dap, виеибл!.. Л'ат dat квкоапе! dsdts^i, кабъбева- 1ъ dpa4ii in Kanete. А18ПЧ1 шцълебеш къ ФетеТа din гpъdinъ ера dsdbka. Mai ат вп Bi.iet, zisb Фечюрвл; a4eeta е de ла К.К. Мърюара; ат бъ'л dab Dom- П8ЛВ1 ylisandp8. Sb Bidem. Лва1в виеквл. Aлeкбandpe! (ва крта) ТУРОДРАРША M'I'ANTE Л- И-I{<MI<I л А

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, 1855. ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор,

Подробно

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie. 1855. Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, 1855. БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer,

Подробно

ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

ROMANIA LITERARA. m T  10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар

Подробно

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA. 1 1855. ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда - о о п т ко т т у ле е о е ке по е де е д оло о о о 2019-02-14 О е т о к д оло о к д оло о ко о о л о о ледо тел ко о ед ко о е т, о к, о у л о о п толо е к п о е о п О - д кл ке о т о о кт 1...,..,..,..,..,..,..,..,..,..

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Д. щ щ 2. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е поло, под о дете к о ло п о од т отее к о п д ое ко о

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички присъстващи) Мо гъ ща та Рим с ка им пе рия ни ко га

Подробно

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова)

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова) .. 9 2017 1 372.8:94(100) 16+ 74.266.3 55.. 55... 9 :.. /.... :, 2017. 000. ISBN 978-5-09-044541-2. 8 2015.... «.. 9».,,, -. -.. 372.8:94(100) 74.266.3 ISBN 978-5-09-044541-2 @, 2017 @., 2017 2 , «.. 9»

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно