SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

Размер: px
Започни от страница:

Download "SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко"

Препис

1 SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп 1Ш тъ noaptb пе ла щок. Tpandaфipe! n'ai mai <м, ч! лт кале-ai лшфлорк Dap de че въ пв mal ФШ? Къ тъ пбп» Фе1еле'п врљб IHi тъ noapta пе ла рљб. Еъ 's Флоареа певез1елор, Бвјорв-а Феч!орјлор, BosBionš-a Фе1елор, Mintea креацъ-а вавелор. II. Dsss-s'aš, Exdih-a, dss Пе валеа Bistpiiji'n sss, N»mai ка se'mi t/bprseas^, Nsmai ка se'mt лшdpъпeasкъ, 1)оъ вач! к» коарпе дарџ! Illi кошле каре'б dpani, Воъ oi Kape's вљцтоаве, Кошле Kape's Фратоаве. * бпеле din a4esie Ki>nti4e ле-aiu К«ле» de ла Фраца nostpi de ncsrc Kapnaui, фп вретеа npibeijipci теле фп Apdea.i. ла 1848; фпяъ чеа та! таре napte din еле im-alt"«toct коmsnikate de Ол. Ioan IIOIICSK«. A. IJimn. din TpansjaBania. B. A4eKsandpi. Ean s»i, лелео'п чел тър ds.i4e, въ вег! Badea к» se ds4e К» кша neniemvbnafrb, Кв пъфрата певпълаи, Кв гвра пе8ърн1а1ъ' фг^оарпъ, sade, 'nanoi: Кша шеп1ъпащ-о1б, ИаФрата зпълапд-о1б, Гвра 8ърб1ац -01б! IV. SBB поала тохорвлв! Apde пара Фоквлб!: Apde, apde, пб se stinne... Лелеа вввпшъ uii плъпне! О! лелщъ, лелеа теа, Кб гвръ de Флор1чеа, S8snim> sx te-asd ев, SVrm tpeakb de dopбл 1ъъ1 01 sssnini къь de tape Stimi 1реакъ de ввпъраре! Zis'až Badea к'а вет Лвпа к/bnd а ревърк Es афаръ, лбпа'1 SKS, Bade-aš eenit uii s'aš d8s; Es афаръ, Лбпа'1 jos, Bade-aš Benit ini s'o 'ntops! ТачТ, лелео, пв въпб1

2 Къ Левеаръ OIB веш Uli ла яшъ-ols бкорцъ1 1Ш ts афаръ'1 euii, Афаръ, не скпъ КЭБЪ, Лъпгъ ръкна пле1оавъ 6nde'l Л0К8Л ЈЦПФЛОрН IUi te'ndeamin. ла IBEU. Iap t»'n КЭБЪ de'i intpa Uli msts.i de te-a'ntpeea 8nde-ai niezst аыа? Ts s% zi4i къ1ръ чел mst: Такъц! rspa mst iui блв^ Къ Ksm вп, каш te 1ръп1ешН, De шпнкъ ns'nrpijemti: N'ai лшш окоалеле, ч1 n'ai Бъга1 внеле, Uli sn нов s'aš йевлега! Uli пе toate къ ле-ав snapt, Uli-aš eenit лвпп nin sat Пе toate de ле-aš тъпка1. VI. DesKide'ml бша, тъ1, леле, K'adaK лт гвръ търцеле. Лаяъ-ле snde ле-ат nes Пъп'дл Bedea тшл dss, Къ mi-e ш»1вл mopt de ва1, Кв пвшка п.ипъ пе nat, Ка sasie ла uioлd лег&1, Ла тчоаре Кб nistoa.ie... Ръб тъ tem s% пб se вкоале. О! лелщъ, лелеа теа, Кб гвръ de Флорјчеа! ^nd а Beni вътв^а, Леагъ de Kodijja ta, De Kodiua ta лит" леагъ бп ф1р de ппдавъ пеагръ, Къ ла tine de-ois Beni, ES de фјр къ te-oie клъй, IHi 1б афаръ'1 emi, LLTanrandoi къ пе-от IBBI. VII. ^lnsbpam'auii, лтввра! NB gjiš soakpa че mi-a da : Кошарка Кб Фввеле, KotpBijfa к» тљцеле? JJVnssparn'aml, jvnsspa! Ш Щ1б че ФаИ-аш! лва: Аш1 лва de от Borat... Tot mi-e 1еатъ de-бп пъкац Къ'гт-а чере лбтеа'гйреагъ, IHi к1ар 4iOEote de капръ, Къ de оае Se desnoae, 1Ш de цап Jfi.i sapg лт кап! Auil лва de ла Бъргъв? Мъ tem к'а лвкрв ръв, Къ Фе1еле din Бъргъв Tot роагъ пе Dsmnezež Бъ пв ле de Бърва! ръв. Аш! лба din ал1е sate.. Кел1веалъ'1 uii denapte. 01б лва та! бертъпвцъ, I-OIB квтпъра ошпквцъ ; Еа iui-ачеле uii ле крвцъ, Къ ътвлъ mai твл1 desк8лцъ. VIII. Мялсръ тътвкъ-ат abbt, Фрвтов KOiii.i m'aš ФЪКВ*, М'о 'пфъша1 кв Флор! de mbnte, Тоц1 гвра $ъ mi-o askbite, Мљги1реле 5Ъ mi-o бърв1е. Stpi, stpii^ въ se 81рлпгъ Ка ощие ла stpenn>; Stpir-ь tape'n гвра таре, Бъ pesbne sate'n вале, Ка въ'гт 1Э8ъ tot л\п кале Бръгвца Фър1а1влв1, Чеа din капвл sats.ibi. BBSBIOK eepde de Фб1е! De-snde niede, еа тъ Bede. BBSBIOK Bepde de msnte! NBmai гвра i s'aede. BBSBIOK Bepde ĐomnesK! Nemai они къ'! бклшеякв.

3 IX. De къп(1 mama m'aš ФЪКЬ1, ч1 вп вше n'am abbt, Tot лш Kodps к'ат mezst, Illi nimiii'b n'am Bizst ч1 лвпа, ni4i soape.ie, Фъръ къпршареле. Къпршаръ, Sopioapi! Бвтъ'п поала Kodpsjsi finde'i апа Ол1бЛб1... Мъ лбъгв пе ОлЫ 'п вале, Мъ'пНлппб КЙ m*ndpa'n кале. Eš ат npins а о'гйрева: Mal dal'ai гвръ кв!ва? Еа ав npins а se јвра: Бъ тъ Ба1ъ-апаФ1ета, De-ат mai dat гвръ квта, яа*аръ de dsmneta." De dpeante че еа ера 1коапеле se'ntepna. Bezl, леле, dpentatea ta Къ'1 dpeantb ка въчереа!.. NB ц al jjinet кресипца. Фвш* de-аквт лт лвтеа toafrb Къ de mine ешн лъва1ъ, Кб таре ФОК Ejictematb! X. Пе SBB поалъ de irbdepe Meprž Фе1еле йъаъ тбре, Мевев1еле deni-ajene, Hli pidž ка niuite певбпе. Ев т'ат dss бъ tais гшеле, IHi nin хбч1б ат dat de еле; IH'aš Benit плоае KS В/ЫН De ле-aš ijinat ла път<ьп1. Eš ат ФОБ! вп от тјдов М'ат лъям льпгъ-еле jos Hli ле-ат mxnkat тбреде, Ле-ат stpikat алвпеде, Ле-ат бърв1а1 гбреле IUi ле-ат Фбра1 ттцие. XI. О! лелщъ ро1шцъ, Бъгт rspa neste floptinb. Ба, ев, sade, пв ц1-отв da, Къ аша ts mi'i твшна. Mie-i dpar Бъdiкa na.it Къ бърб1ъ dismiepđat, Dap Бъdiкa mititej Mi-e spit de Фбг de ел. XII. Msnte, msnte, neatpx Беакъ! Лавъ во1п1чи s% tpeaki, Sx 1реакъ ла чювъше, Бъ вкъпе de къ1ъте. DeKbt ьчлапъ ла pind, Mai sine 'n KodpB ФлътЫй. De^t ка1апъ 'n mipear Mai Bine 'n KodpB npibear. DeKi>t влбгъ mi Katarn. Mai Bine ла oi кв папъ. DeK-bt влагъ mi Bipini Mul вте ла ol пе Kpiui. Zio-a nauite оые, Noante-a къш doin^e. XIII. Ilentps mindpa каре'т! плаче, ч1 пършцн n'aš че'т! Фаче, ВДч1 цыеле 8а1бЛб1, ч1 к!ар Domnii бфа18лб1. Domnii uiedii uii йфшевкв, Ев Кб m*ndpa тъ Јввебк. XIV. N'ape отбл че r*ndi, Къ1 пътжп1бл к'а tpii, Uli eiajja отвлв! E ка Флоареа кътпвлвт! Astazi este iui тът! пв'!! Dimineaija лтфлореш1е, Ileste zi se Bestejemte Ka iui отвл че mbii4euite. XV. Тра^аФЈр кб doъ Флор!; Mama-i кв doъ пврорј:

4 бпа-i poza такн.ш, бпа-i арта ripahs.isi. Пвпе'-ц! тать лъб1ор1» Къ te-op ла челе nspopl Кб капбл de чел nsntopi«, Uli'ni^-odatb De чеа ва ръ. XVI. Мбргкле, коатъ potah, Mai SKoatemb *n dea.i odatb въ'т! Фак окјшорп роаћ>, Бъ тъ вн ла лбтеа toau, Пе»nde-am ътвла! odal/ь. IUi тъ SKoate пъп' ла Т\зъ К'аколо-i 1авъра 'ntinsx, Ш'аколо'б фраци че! тар!, Tot mopm«nt»pi de Pomani! ИГаколо'з ФрацИ че! mi4i, Tot mopmibntspi de воппч! Каре s'aš dss de ne-ai4i! XVII. КШ-! цеара бпгереавкъ, N»'i Фаћ> ка Ротъпеавкъ! Мъкар чте че n>ndeiute, Мъкар квт о окъренйе, Къпс тъ»п ла sins-i n.iin, МЂ-ајкпџе dop ini SHsnin; Къпд. въd пър»! de mbtas^ Борвл el tape т'апавъ; Rbnd въd Фаца-I рвтюаръ, Борнл Фе1е! тъ отоаръ. Еа dah-ъ se 'mnodosemte, Tot вошквл- о lssemte; Вакъ'ш! nsne stpsijt de Флорц Въпъ dansa stai s% mopl! XVIII. Ф8гъnd, mđmdpo, de ла tine, Pbsiie tspme de кошле, Mai Фрктоаке dei^t tine. Ле 'n^.miis, ле dъd8iб кале Ilentps Фартечјле 1але, Къ атар m'ai Фъртека1, De soaph ml-ai disкъntat Ks о вшцъ din порицъ, Кб пер галвеп din коэщъ, Mai ms.it БЪ пб'ц! zik dpъгбцъ; Ks tpel naie de ла nat, Mai m».it къ пв'т! zi4l вгрын. Bal! ёръгвцъ пъръвнъ, ;\s te ijinea тжп1биъ Къ de mine n'ai SKbnat Къч1 атар rn'ai Фъртека1! XIX. О! лелщъ, лелшоаръ, De-ai ф[ Ббпъ, ввпшоаръ, Тб ЦТ ai Фаче nat афаръ, Ев m'ami Фаче-вп вжги de варъ, Ш'аш! веш ла tine 'ndate 8ъ te въd квт emti квлкан: Кб Фаца къ1ръ пъре1е, Кв гвра apz^id de sete? Фаца вљп1врац1о-аш1, Гвра 8ърв1ацю-аш1. XX. Коло, jos, пе лъпгъ Tis'b, Msndpa теа терџе desчinsъ, Шп ерввцъ пъп' лт връв, JJiind твргвцвл de Фрљб, Мбрг Bolnin uii пљпипог, Ilpinonit nin BOSBIOK ; Illi ujffindpsija квт терџеа, Tot din rpais аша гръта: BOSBIOKB.I л'аш! пл1вк. Мъ tem къ m'ois гъвов1, Dap л'018 втвлџе uii т'о!б ds4e Пъпъ dinb-оло de кр«че.,,4ine-a Beni s% тъ lee, Меаргъ tatei въ тъ чеје Къ пъртш'т! поропчевкб Кв чте въ тъ швеек, Кб eplt въ пв 1ръевк, Къ'б о Флоаре de пе таре Hine'mi кан 'п Фацъ, тоаре! ^]\s врвтарјвл чел та! таре Че тъ nsn seapa пе Флоаре,,Пъп' тъ soapse т;ы^рвл soape; (ва spma.)

5 XXI. Bine dops-t desnpe seapb Ла Фереаб^ра din афаръ Hli тъ плъппе, uii тъ 'ntpeasb De че sint KS Фаца влавъ? Eš snsn dop8л8l к» гравъ K'am i8bit Фъръ de tpeasb; Еб sn»n dop8i»i K8pbnd K'am fefiit Фъръ de pind. XXII. In капъ1бл sat&rai, Ла кръчта'тпъра18лб1 Беа бъраквл mi вога1вл, Беа Б^пЈпбл iiii арга1вл. 1ар бъраквл пв преа веа, 4i din rpals аша гръ!а: О! Атцъ, Кръчтърщъ! Adsmi о кбпъ de вт, Adbmi о Badpb dearin. Бога1бл at8n4i zi4ea: О бъраче, бъраче! Че te пв! кб mine-a вё, Къ n'ai 01, ч1 пв а! во!, ямч1 а! каре 'пферека1е, Фъръ jjfendpa de пе snate. lap бъраквл se'ntop4ea Illi din rpafe 11 pesnsndea: Мъпкъщ Л8Ш1 вон Ы, Къ ее п'ат лтвъ de ei, Ш'а intpa галвага'п цеаръ Sb'jji пеаръ oke'n варъ. МъпкъцД плоаеа кареле Sb ле Kadb пепеле Пё toate dp8m8piлe, Sb ле stpinr кб врацеле, Бъ ле веб кб mindpeлe Пе ла toate кръчтеле. XXIII. Треквю вадеа ш'о nentiip Ла Фа1а de dbskmijp. Dpara, mindpo, mfndpблiцъ, NB ШШ цебъ, пб mtii коавъ; Mie'mi плач! къ euiti Фрвтоавъ. Мч1 ла tine Kasa-i кабъ. Шч1 ла tine masa-i masi. node'jji nesb, node'iji коавъ.. JJie de nimik пб'цч пабъ. Dap Ф81орбл квт e'ae tops? KoBopbnd пе бкаръ'п jos Кб tpel объ de галтъ Ifli кв баквл de Фартъ.. Dap opi квт а! *i ts, ф1е.. Tot аб1фел imi плач! te mie. XXIV. Bade, tpandaфip SBnijipe, BpBt'ai 8ъ тъ SKOIJI din Ф1ре. Ев am ФОБ! tpandaфip rpos IDi din ФЈре пв mai SKOS. Bai лелшъ din чел sat Че-ai 4epst iui пв щ-arn dat? 4ep8t'al Фагвр! de miepe? Ев jji-am dat ввгеле теле. ЧервГа! о Флорјчеа? Еб jji-am dat inima теа; Illi ts'n лок de тблцепнре TpandaФipe, 1рат^аф1ре, M'ai ръпй, m'a! SKOS din Ф1ре! XXV. Фрвпгъ eepde, Фрвпхвлщъ, Am abbt о mindpблiцъ Ш'ат лъбаго бъ та! креабкъ, Minte'n кап бъ'ш! dobindeaskb. IUi dekbnd о am лъяа1 Mindpa mea б'ав nrbpitat! Bal de mine! че пъкаи Mi-ap Ф1, пв mi-ap Ф1 Bbnat, Ea de s'ap ФЈ nrbpitat De ла nol a tpia sat; Dap mindpa б'ав nrbpitat De ла noi a tpeia кабъ Uli mi-i Јттвца арбъ. Es афаръ, въгво, Intps'n Kasb-aBzso. Bat! тътвкъ isbitoape, InimToapa ръв тъ doape! Мътвка'т! пвпе de чтъ... Inimioapa'mi tot бббптъ. KlNTIHE ПОПОРАЛЕ DIH APDEA.I. Suplement 1V 3.

6 Мътбка npinene fiine Къ mi-i dop de oape что, ШГтТ tot zi4e, ва! de mine! - Тач1, oiis.ie, ns 0Ф1а, De'ijiT dop de чшева, Лбтеа'1 таре, <sete's тбл1е ЦП та! mapi, iui mai mbpsnte. О! тъгаякъ, mama mea, 3Ss щмчет ts че аш! вреа? Eiuti Bbtpinb uii пк Kpezi? Ismea'i ларгъ ini m вег! Къ din setb rui din mie jnsmal бпа'т! плаче mie. Mepis'l таре, sie.ie's тше 1Ш mal та.;., mi mai mbphnte, Jsminoase 'uishokoase, Dap ка mmdp; ns's фрбшоаве! x:\vi. Bai! тышкъ, mama mea! Mie лбтеа'1 moapte греа Къ ts Kbiid m'al Eotezat, Фоар1е ts m'ai BJbstemat Sb ътвлв din цеаръ'п цеаръ Кб профот"б ябвябоаръ; ътвлб din sate 'n sate Tot кн rpestate'n snate. Пбшка'т! poade-emeplie, SaBia шолабрьле. Ръв mi doape йтъ кап De гблер de чепепеаг, Iffi тъ doapb sesseoapb De тъпбпк! de зъвшаръ, XXVII. Intpe Цеаръ ini Apdea.i, Ла кръчтбца чеа din dea.t, Bine'i вбп nii кбпа тшъ, Кръчтърща Фрбпгашкъ; Dap ла кръчта чеа din вале Bine'I ръб пи ока таре.. Кръчтърща"! xidb tape. Коло, sss, пе о вълчеа, Ла о кръчтъ mititea, Бев tpel tinepi ranitani, бшор! de minijl iui de аш, Апроапе de-o npekteas'b Кб окн dc пбшъ-алеаяъ. El din rpaib ama'i гръ1а: Преб1еа8ъ, dpara mea, Xaida кб noi ende'i вра, Noi jjie ц!-от квтпъра 4isme nose din Брашъй, Фъ^е'п тчюрбл 1ъъ, Ш'о пърейе de черче! Кб-о 8ъ1ъ uii чтч! de.iei. Dap попа I-as ов.шй Illi din rpafe аша-аб rpbit: Ilpeeteasb, dpara mea, Ат mi ев ват къц! ai вреа Багъ тъпа'п sszenapfe _1Ш ie ta.iepi de че! mapi, НН'щ ie 4isme ini nentapfe, ПГбп колап iiii doi черче! De чтч! sete uu' чтч! ле1. Ilpeeteasb, Пб ФИ pea, Хб stpiim nonia mea. Dsuimam'ml op овл1чј, S.reJBa'n ал1ар n'ofe s.raji. XXYIII. Мъ desei«ла nrbnbstipe, Шегб!б natpe-ze4i de zhe; Ibsefe тъпа пе nsaitipe Кб окп пе ла копке, Illi тъ*пктъ!б ла ikoane Кб оки пе ла квкоапе. Че m'ofe *аче, ва! de mine! Sb пб daš de вр'о рбште, Къ йрбтбл че-ат anekat Мъ de4e dpent ла nbkat, Къ пб'б Фъкб1 пе nonie ч1 тъкар пе dbskmie 4i's Фъкб1 пе BoIni4ie. XXIX. Бърачеле dparoste.ie! КъМъ ка nasepue Пе toate rapdbplie. Брагоз1еле Kape's тарт Staš in dpem ка doi 1алхар1,

7 Dparosteie Kape's ппч! Staš tn dpsm ка doi вомч1. Трекв nin tinx, ns se'nthib, De В01П1Ч1 tinepi s'aninb. Трекб nin апъ, пв яе'пеакъ, De воыч! tinepi se леагъ. Трагъ'1 корви карпеа'п ФЭЩ 4ine stpira dparosti dpani! Трагъ'1 корвп карпеа'п Фбрч!, 4ine stpteb dparostf dблч^. Szs, XXX. ла Йргбл Ббчеве!, Ла кръчта Мър1бкъ1 Без вошчеи Фрбпге!. Ор Ф1 ка вр'о 4in4i-snpe-ze4e ПИ Бев Фр1Гб карпе de вервече, апъ din izbop рече; Фр1гб карпе de miopiip, Бей Dap апъ din ФЪПГЪШЦЪ. въ1авбл чел та! таре А sosit пе-бп mspr къларе IHi-aš rpbit аша KS ei: Dpanii mel, вошчи mei! Еарпа къ пе nъпъdeщe; Nbdejde'n пбпгъ пн este. Ха! dap noi съ tee'm Фап!, Фаџ! SBEijipi de xadapanl,,ш'от Ш'от 1Ш пб!еле De dbpue.ie, KOBopi noi ла Цеаръ, ШБЛЪЙ ла въкаръ Пъп' ла mindpa пршъваръ, ЦТот eim' ла Kodps еаръ, Ла тарнтеа шевблб!, Гп Kanete.i Kodpeđsi, 1п калеа артапвлв!. SKotS apmenii чшргеле ПИ чтопапи Щтеле. Noi nii 4fepze, noi uii tspme Ле-от tot апбка din брте nii ne-om npinde eap de tpais Кбт a da Фрбпга пе тшв. XXXI. Apdbte ФОКЙЛ ръкиъ, Че еши пеагръ ini пътъ, De ш'т! eniti mlndpb 'пфрвпгиъ, Ка sb'mi ФЭК кбреа ла Флт1ъ Diti коаја ta чеа dseit'b, mi-o sninzep ла sninape Uli б'апбк in кodpбл таре 5nde тбгврбл pesape? XXXII. 4ine т'ав ФЪКВ! ка1апъ N'ape че'ш! mai da потапъ, Къ nomana inii ав dat, Kbiid in oaste m'as въга1 In 4etate ла Бeлrpad. Mi-aS dat хате тохорне Квт mi's mie mai epite. Бъртъпеле! ва! de tine, UltiBt'ai ts, sade, Eine Къп& ai npins артеле'п тъпъ Къ ns'i mai Kosi'n rpbdinb, ч1 n»'i твлџе oi ла stinb? IHtist'ai ш'ачееа вте Къ de-a ФГ вр'о къгъте Пс tine te-op db4e'ntie? Eš BOIOS auii къгъш Ла stpsinl de n'ami posi, Къ'1 mtist de opi nii чте Ла stpiinl къ1 e de вте, Къ й1рътнл te tot поаргъ, Пъпъ'ц! e в!аца moaptb. XXXIII. Фдор1чшъ, ФлорЈчеа! fcnd ерат т вретеа теа, Kite tpel mindpe авеат, Пе 1б81реле ле кдаат: бпа'п Јеал iui впа'п вале, бпа ла тулок de кале. Msit тъ lmstpa чеа din вале Къ ibeesk пе чеа din кале. Ев атар тъ префъчеат Ш1 din rpafe ii tot zi4eam: Zeš! eš n'am пе nimenea Афаръ de demneta! Dap ea шч! къ m'aš Kpezst Пъп' че-а Щбра т'ав ФЂШ Бъ тор, Фра1е, sntnzspat De Фбркъ de nat лем,

8 De креапга sobipbs^isi In пнјлокбл tiprsibi.. XXXIV. Bal de mine! че m'ois Фаче! Че IsBesK, mamei ns'i плаче. De-ap плъчё mamei ка mie, Аш1 терџе ла Ksnsnie. Bai de mine! кбт m'anii de4e! ч! Кб ка! пб т'ар апшще! lap de-a <t>i sb тъ търи Кб чела че mi-i epit, Мерџе-auii, терџе, n'am netepe; Iletepea din mine niepe! DeKbt кб брйб'п Kase Mai вте Кб воала'п oase; Din воалъ mama тъ SKoate, Dap din брм пб тъ noate... Фъръ rat хоаца de moapte! Къ брйбл n'ape леак, Фъръ SKindepa de spad; брибл n'ape бф1рштцъ Фъръ че! tpei кощ de тпгъ. XXXV. Еб, вере, te-aml intpeba, Бакъ пб te-ai вбпъра, Кб че храпъ te хръпеши? De тч1 вара пе тбпчешй, Шч1 еарпа пб ътвд^еши? Кб шш, вере, БПбпещ-ош, Opi о палтъ tpaneiji-ohs: Kbnd й варъ, пртъваръ, Пбп in tpaista. mepindioapb НИ tepijjb'n пъфрътбцъ Каре-о ат de ла mindpbjp. Hli тъ 1еб пе пла!б, ла mente, Snde's оме mai mmte, Мерг ла stine, ле netpek, 1Ш de-аколе ъпкъ плек, Ulos, ла шеббл Nistp&isi, Ла чеа steabb-a Тбрквлб!, Hli тъ рог ла DemnezeS, Sb ФЭКЪ пе гindбл mes, S% dee плоае кб soape Че te 'ndeamnb ла кблкаре, бъ adoapmb steabapii бъ ле Фбр apmasapii. НГапо! dpake'nii Фаче napte, Uli tpek Nistpe'n astb napte Кв steaba пе nfembtate. Uli тъ d6k, вере 'ntp'o йъкъ, De se паре къ'в пълбкъ, Dpent in tfpr ла Бръпковец, К'аколо'я кап Кб прец. 1епеле каре'б Кб minzi, Daž чтч! szle de Флортщ. Пе кап пе!пвъцац1, Iiji das вап1 пепбтъращ. Ul'anol de-ai4i ъпкъ плек Ла Атца de netpek, Ла Атца кръчтърща" Че'т! db втбл Кб Bbdpijja. lap d'ai4i пб тъ mai Ибк Къ'т! anitepne de тъ кблк Kiap in Фбndбл твтце!, Капбл Ббв чепбл Ббце!, De-aed втбл гългъind, 4isme poniii tponotind, Рокн алве ФoшФoind Ш'а теле mindpe Biind. XXXVI. ГаШе, nebastb, вте Къ eatb BbpBats'jji вте. Лае' Sb Bie, цдапа'л uitie! Aueasta калеа sb'i jjie, Къч! кътеша I-am snmat Uli пе snim 1-0 am bsmt, Кб epzi4i о am Фрека1, Ш'ъпкъ I-am гъш de чтъ Кб гтмъпъ din ФЪПЙПЪ Кб влъптъ din rpbdurb; Dap de'i inima de dpak, Ел tot zi4e къ пб'1 плак, UI'opi че-о!б snsne, in'opi че-о!б Фаче, Ел tot zi4e къ пб'1 плаче. ГаШе, певавгъ, вте, Къ eafcb dpbrenm eine. Лае' sb Bie, Domne'.i uitie! TpandaФipl калеа въ'! jjie, Къч! кътеша i-am snmat Пе 1ра^аф1р! o-am eskat Кб таџерап o-am ФрекаЪ (ва spma.)

9 ПГ ъпкъ i-am гът de чтъ Кв верлецвр! din rpbdini, ПИ о квпъ de smintonb, Къ'1 кв т\тъ крещтъ, Ш mai вагъ-аша втъ, Ш'орТче-oiB snsne, ш'ор1че-о1в Фаче, Бръгвцвдв! tot ii плаче. XXXVII. Imm&pate, Imnbpate! PbsnBnde-аквт кв dpentate: бпне d84l ка1апеле? lap ла ФОК, Бърачеле? Ш ле Нвче аша tape Къ se stpikb ла тчтоаре ftb's Katane Ипереле, NB'S dedajjl кв dpsmspi греле. 1тпъра1е, Imnbpate, Jlasb-te, пв te та! Bate. De Kbnd ФОКВЛ s'aš nopnit, Фете! твл1е-ав BbdsBit. SлoБoademъ din Katane Sb mal npind плвгвл de коарпе. De Kbnd плвгвл л'ат лъва! Пъпе кaлdъ n'am mbnkat, Фъръ префо^ nesbpat, 8sKat, акрв шгпфока!, ПИ пе mine т'ав вльв^, De zue т'ав minteit. xxxvni. Квт пв-i dopвл реа jibinb! NiKbipi пв se алтъ, neste тълъе deaлбpl Bine, Пъп' s'anponie de mine. Niraipi пв поповеще Пъпъ ла mine sosejge. De-ap Ф1 dop8л Binzetop, Uli Badea пегвцнор, N'auri къ1а inrat л'аш! da, Фъръ къ1 л'аш! лeпъda. Bal! ев dop8л B-indei'anđ, Пе sadea квтпърал'аш!. XXXIX. Тв Bbdiijb, Bbdiuiop, Ттерел, mindpe ввјор, КшА 11 tpe4e пе ла noi, Пвпе клопо{вл ла во!, ПИ'щ ФЪ плеавпъ de mbtasb Sb te-asd, sade-o, din кабъ; De-oiB Ф1 moapte de Eetearb, De n'ois Ф1 кв mintea 'ntpearb, Ев ла mama m'ofe рвга Яъ'т! destsne Фереа»1а, Sb тъ 8tt ла demniata. $Ђ te-aad noknind din БЈЧТ Tot кв OKU пе ai4i; Sb te-asd stpirbnd ла EOI, Tot кв окп пе ла noi. XL. ЗЫ Бъdiцъ, пър SB4it, niezi ла noi dara-ai eenit. De Kbnd Bii ini lap te d84i. Mai вте te-anri Bedea'n Фврч!, In Фврквце de nsle.ie, DeasBnpa къявце! теле; 8nde te-a легъпа вмвл, Tot ла tine-ois Ф1 КВ ГМВЛ. XLI. Плъпцетъ, татъ, кв dop, Къ ц!-ат ФОЙ1 Ипър ФечТор; JJi-am SKOS плвгвл din окол, НД-ат apat, ц!-ат вътъпац De огоаръ ц1-ат Kbtat. Ц1-ат sbmbnat гръв de варъ, Se'mi Фач1, татъ, тертцюаръ, 5ъ пв терг кв tpatsta гоалъ, Къ терг in stpburb цеаръ. Плъпцетъ, татъ, кв dop Ktf jil-am $est Йпър Феч1ор. Плъпцетъ iui тъ jweuite, Къ врибл тъ toneuite, Юорвл 1ъь тъ mlntbemte; Dap тъ плъпце nii m'auiteantb Боаръ тъ'1 Bede вр'о date. Тв, татъ, Kbnd m'ai ФЪКМ, Doamne! вте цј-ав ffbpst! Кв тъпеле al ibkpat, К'вп тч1ор m'ai легъпа!, Кв гвра m'ai Блъ«1етаи Къ:ШЧЕ ПОПОРАЛЕ DIN АРРЕАЛ. Suplement V 3.

10 Ai Блъс1ет, татъ, Не ФОК, йъ n'am napte de порок; Sb Ф\Ъ к» tine 'ntp'sn лок. Sb ЪШБЛ8 din цеаръ'п цеаръ, К» tpaista пе ssbssoapb, Uli s% ътвлб к» Бoлdб Ка щгапв кб Kopte. XL1I. ПерНъ-aI Ф1, коарвъ пеагръ! Че-ai Фъкб1 de tmi euitl dpars? SaS din бртъ m'ai лба1, Saž din пър mi-al pbtezat, Къ tape m'ai Фъртека! 1Ш тч! OKI пб mi-ai msat бъ пб тъ Ббгпеяк in rapd Kbnd о1б терџе seapa'n sat. XLIII. Ilepit ai Ф\, пб!б de К8к! Мбл1 mi-ai Kbntat въ тъ d8k. Ев randiam къ'т! къпщ de тбпкъ, Uli t8 ml-ai Kbntat de йъкъ, Uli mtndpei de јале лвпгъ; IHi te mi-ai Kbntat de кале 1Ш mindpei de таре јале. XLIV. КъП^Ь ПВ1ВЛ К8КВЛБ1 Пе коарпеле плвгвлв!; Мдерлеле de пе 1елеагъ Stpirb Kbtpb во! въ теаргъ. Квквле, nasepea реа, Мб^ьщ К81Б8Л de-аколеа ; М!ерлбшкъ, паяеръ sspb, Mstbni квшвл, ta4i din' гвръ, K'OIB Beni кат 18лввра1, Uli ве'щ rasi квтвбл snapt. XLV. КЪП1Ъ Пб1бЛ КбК8Л81 Din чел втрф а msntej«!, Din крвчеа moлidв8л8l, Nime 'n лбте пв'л asde Фър'о doamm, dintp'o KBpte, Квквле, nasepe реа, Bino, къп^ь'п Keptea mea, Къ ећ вте te-ofo цтеа Кб ein рошв stpekspat, Кв пъпе de гръв KBpat. Ев mai вте m'ofes jjiriea ni'ois tpbi квт mi-a плъчеа: OIB веа апъ de пе лак IH'ofe тъпка Фрвпгъ de Фаг, ПГо1б ranta'n Kodps кв dpar. OIB веа апъ din isbop Ш'оТв tpbi Фъръ de dop. XLVI. Квквл Kbntb, пнерла zi4e: NB вё вапи, тъ1, воћиче, Къ te-a лов! вр'о порвпкъ ПК пв'1 авеа вап! in пвпгъ. КбвШвл пб-ш! as 5ф1ршИ ЦК порбпка ав sosit; Bani in пвпгъ п'ав ЭФлаЦ Фоар1е ръв s'až senbpat Къ пйерлп п'ав aske.itat. Ea-i nasepe din nbdbpe ПН K8Binteazb din гвръ. XLVII. 0! лелщъ, бштбђц! пор1вл, Ambndoi БЪ tpe4em СШвл. О! лел1цъ, вттвъщ" гра1вл, Ambndoi въ tpe4em пла1вл. 0! Bbdiub, stperbp d8лчe, Фъ'тТ кв тъпа Kbnd te'i d84e, Sb тъ dsk кв dbmneta, Sb тъ Фвр de ла mama. Xalda, леле, s% Фвщт K'anrandoi ne notpibim nii ла он! mi ла snpin4ene Ka doi порвтваш! ла nene, Doi порбтваш! гълвюр!.. Ne-om nepta de sessbopi. Ох! Bbdijrb, вбфле!. dpar, 1пвацътъ че sb Фак? ES, mindpo, te-ofe твъца: lejji хателе nii xaida. Este-вп попъ-'ntpe moml

11 КЪNТIЧЕ ПОПОРАЛЕ. Че КБПВПЪ iiii ФВНЩ!. Este-sn попъ intpe враг! Че квпвпъ Фрац! к» Фрац!, Ne-a кбпбпа ini пе nol Ка въ tpbim amindoi. XLVIII. Фрбпгъ Bepde uii ena! Ръб тъ doape inima, 5nde'mi въ<1 еъ dpbrejja Пе врацеле ал1б!а. Бъ о Bbd ла бп Фър1а1... Ш mi-ap ФЈ аша въпах. S'o Bbd ла бп от de-ал mes... Ш mi-ap Ф1 аша de ръб. Dap о ьъл ла бп stpwn ПК тъ'твъ1 ка nii de Bin. ат sasie'n тъпа mea, Пе-anrbndol i-аш! џшпгјеа, Пе ел аша ка пе еа, Ка $ъ теаргъ eestea'n ttpr К'ат nlsnriet бп воьик, Uli яъ теаргъ Bestea'n цеаръ К'ат uienriet о ФечТоаръ. XLIX. SBB 1бФе de кpoкodeл Za4e-8n йпър войпчел Кб тмрвца лъпгъ ел, Iffi Фрще карпе de плел Illi веа Bin din ввкле1ел. SBB 1бФе de бълчюаръ 2аче-бп вонпчел БЪ тоаръ. Еб rindesk къ вте1бл гаче Къч! тпырбца лв! пб'1 плаче. бкоалъ, БКОЭЛЪ тъ! Bbpsate, ГШ та! tot гаче пе snate, Къ im-am sptt гмеле Metand къпъыеле Rbnd ла кап, Kxnd ла тчюаре, Kbnd ла «твръ, къпй ла soape. Ох! dpara mslepea теа, NB not, пб not к1ар de-аш! вреа, Đe-ai4i пб not а тъ db4e Пъпъ t8 пб mi-i ad84e Nerpe mepe Din nidepe, Яло!» de пацъ'п miez de варъ, Апъ рече din 1гвоаръ. ' О! dpbran върва1бл тев, АиШац1-ар Demnezeš! Eš tohi твпци am къ-ikat, Мбръ пеагръ n'am афла1. 8лон> de г!ацъ s'aš tonit; Апа рече s'o 'пкългн. Мб1ербшкъ din Брашъв! Мбра пеагръ-i окшл tbs, Апъ рече-i гвра ta, бяохъ de г1ацъ-1 inima! L. Плвгвреле fntpb'n sat... Иеве81еле гакв ln nat! О! dparb тв1ереа теа, Че гач! ка о Флорјчеа? Rbnd de-a каяъ am текдл, Sbnbtoasx te-am лъ$а1; Ръв волпавъ te-am афлаи О! dpbrbh Бърва1вл тев, Ani8tagl-ap Demnezež! De ц1-е те de msiepe Квтпъръ-о квпъ de miepe Uli вр'о dob tpei de вт, Depepea sb ml-o алт; Uli ле nsne ла о лалкь Doap oib inrim' вр'о data. Ie uii чеа stte din кб!б, Uli Фартъ din ъъаъа Uli'ml ФЪ mie-o teptb ла1ъ, Бъ пб'пкапъ пе лопайь, Doap oib 1твбка вр'о date. О! dpmsn, BbpsatBfl mes, Аџ1б1ац1-ар Бвтпегев! Кътпа mi-al sbinbnat, Боала'п oase s'as sbrat; Eš 's волпавъ de mai moaptb... Къпша Kade de Koantb. le tb Koasa ш'о Kosemte, Din воалъ тъ mtntbeiute; UJi le гревла de-o adвnъ, Uli de воалъ тъ ревввпъ. LI. Msjit тъ mip de бпеле Че mai Факб кв втеле?

12 ШыЛ тъ mip mi de-ал meš sine бпёе-i d»s de ns mai вте? Къ de-акбт тч! тата noate Sb тъ SKane de ла moapte. LII. LV. Asta тч! к'аб 4>ost вр'о варъ, 4i až 4>osl бп ФОК ш'о паръ, Къ-ат sbm-bnat гръб de варъ HTaš eniit nsnmi въкаръ; Ат sbnibnat eš овъв Hl'aš eniit nsmat odos; Am sbmbnat eš тала!б Hl'aš euiit nsmal sssais. LIII. Пе чел deaл, пе чел кодтк Мерпе-бп Йпър de воћпк, BoiniK терџе ni5epxnd, Mmdpa пе вале Kbntand. Kbnd aš ФОБ1 de Kbtpb веаръ, Калеа л! se 'тпревпаръ. Kbnd aš ФОБ! in ziop! de zi Воћпчелбл se tpezi, Uli mi se йкблъ pizbnd, Клоп de робъ SKBtepbnd. Mindpa se бкблъ пжъптъм, Tot rabnrand nii Блъв1епшн1: ^bstemate-anri, Блък1ета, Ка бп чтбпг de te-ai бвка! Бла81етъц1 te, mintea ta, K'al randit къ te-oi8 л»а. LIV. Пе чел deaл indeл8nгat Мерџе-бп кар ШФерекаг К'бп BoiniK de ел лега1; Dap апроапеа карблб! Е тата ФечТорбЛб!; Мата лб! атар плъпиеа 1Ш din rpafe еа tot zi4ea: Мъпац! каре'пчейшор Къ ds4ejjl пе-ал mež Фечюр. 1ар Феч1орбл о ЈЂл1а, Uli Кб dpar й tot zi4ea: Dete, татъ, Кб пороке Uli тъ ла$ъ-а1ч1 кб ФОКБ, <Dost'ae, ФОБ! бп IJimepman Кб пбте Флореа Шкюпап! КъМъ кбкбл de пе креапгъ K'ae mepit отбл detpeabb. Къп1ъ т!ерлеле 'n nbdepe, ШГл JMenite-a Лб! яекбре. Плъппе-тъ, воацъ ретабъ, К'ат jjinet Фрбтоавъ каэъ; Плъппещ-тъ uii во!, БО1, Къч! ътвлъ stp^n! кв во!. Плъпцещ-тъ воакръ, вокрв... noate-аша mi-aš ^ost пороке. Пе deasenpa de ораш Аб SE8pat tpe! порбтваш!, Аче!а ne's порбтваш! 4i's кот! de-al mel, pemanil! LVI. Фрбпгъ Bepde de smokurb: Вошјк din цеаръ stpbinb, Benit de do% tpe! zue КъгЛъ, npibind ла котле: Пъп' че'т! ера пвпга плтъ 1а tojj! л'ера dpar de mine; Бакъ пбпга s'as iwit, Тоц! пе mine m'až spit! Nemai пбшка de пе snate > тъ лавъ ла о napte, 4i ла вше uii ла ръб Sta tot лъпгъ 1рвпбл mež. Пъпъ че-авеат гълвюр!, Zi4ea КЪ'Б вотлк Феч!ор; Бакъ галвеп! ат ratat ПН алщ вап! п'ат та! афла1, De toijl ат ФОбЬ лeпъdat, Zirand къ'б бп Блъб1ета1. Котлще, пе ла во! Ne rindin,! ка пе ла по!? (ва spma.)

13 КЪЗЧТЧЧЕ ПОПОРАЛЕ. х ш LVII. Барака inima mea! Еаръ npinde-a тъ depe. Ш тъ doape de dspepe, Doape-тъ de ворве реле. Bal! че'пп Факв mindpeлe теле, Челе imte ввпјјјреле, Каре т'ат Issit кв еле? LVIII. IIop8n4itsmi-a8 mfndpa БЪ ТЪ сбк пъп'ла dinsa. D84em'ofe ка вп певвп Пе-о фрбпгщъ de алвп. ЫХ. Трек 111 вале, mopfe de sete: Mb'ntMiiesK К8 dob Фе1е, Ambndob'n Eepte повъ. 8ърб1але-аш1 ne-anrbndob lap пе бпа Tot de-абпа. LX. Лелео Кб tpei poze 'n кап, IHi ла поале к» прохав; ЛeaпъdъIJl ts рогеле, IHi'jji кърпеще поалеле. LXI. Dparb' mi euiti rni te-ann лва, Dap mi aš snes вечта ta, Къ te кблч! in nat кб soape, IHi te бкол! ла пръпгвл таре. Hli Кб mbta te SФъdeн^l, Uli de кабъ пб 'nrpijejji. Eafcbmite ч!вха пеагръ! ч1 Дракблв! пб einti dparb. De-ai къ1а intp'o ФЪПГЪПЪ, Al ФВЩ о вепгыпъпъ. LXII. Мерџе пора ла ФЪПГЪПЪ Кб кътеша soakpi 'п тъпъ, Ш'о Шнще'п апъ-о datb: Кащ-о, воакръ, къ'1 впълагъ. Ш'о intinde пе-о пвеа; Хъръевкб къпй ла еа. LXIII. Ла тата пъпъ ерат, De лбкрат, de ns лвкрат, Tot dpara mamel ерат. Dap de Kbnd т'ат nrepitat, ч1 вп вте n'am афла1. Лвкрвл din тъпъ ns'ml пшъ... Tot IHS'S ББПЪ de пмшкъ! Asta ziqe чел BbpEat Че тъ чеаргъ ne'mnbkat, 1Ш, zeš! квџе18л Imi Eate Ка въ'тг Фак din stpbin Фра1е. LXIV. Копшцъ de во1ер Kate коло'п Фбш1, пе чер: Bezi чел повр, вег! чел deaл? Bin' Кб Badea ла Apdeaл. In Apdeaл таре е вте: 4ine терџе, пв mai"~bine! LXV. ВрЂБЈбЦЂ de пе mjmte, Dste пъп' ла mine 'п KBpte; Bezi че бпгбрь-ав ФЪКБ1? Opi пе togl mi-až omopit? Пъвършъ че SEopi SBS, N8 вет Фъръ pesnsns, Illi'mi sn8ne de таша mea Opi mai tpbemte, opi ва? HbSbpiKb гълвшаръ, Dste in a noastpb цеаръ, De вег! твл1 e nbstiito Hli de бпгвр! ПЂРЈОЛМЂ? LXVI. Benioap Шшвл, s% Bie Ка Ротъпбд sb inbie tn KodpB Кб Фрвпга Bepde Snde врта i se nepde, КЪЯПЧЕ ПОПОРАЛЕ DIN АРОЕАЛ. Siiplement ~Y 4.

14 1Ш din Kodps бъ пъгеабкъ Цеара лв! apdejeneaskb! КъШъ KSKB'II в!рф de mbnte, 1Ш ротъпвл къпйь'п Kspte In KBptea Mariapuop Къ пб'1 цеара dsmnuuop, 4i-i цеара Ротътлор, Бвп! лъквнориор! LXYII. S о к р» л. йокрвл neste Denepe Ilplns'aš тъ пе ninepe, IHi Binepea diminean> Bpet'aS бъ'л SKoatb din вјацв. Ш шјв кб пвшка'тпвшкал'а, Sae кб sasia 1ъел'а, Щперме къ плъппеа Iffi din гра!в аша гръ!а: De пв'пй ерц! пъка1еле, Велбппещепй гиеле Kbt бъ 'mi SKpiš о кърйчеа Ла dpara Lreana теа." Kbnd Kaptea ла лок sosia, Пръпгв'п тавъ бъ nsnea. 1леапа кбт о zbpit S'aS im' лъба1 de пръпгй, Ш' as пртб Kaptea de чей. Кш& až pent ne4etea'n йоъ, Лакрт! Я къгбръ'п роъ Пе ospazepl, ne-ambndob. Ббпъ че Kapte-aS чеш Ла аргац! аб ini гръй: Лъбащвъ de npbnzit, npindenl кай de nopnit. Ea ла tat8-i až sosit Uli din rpafe аша-'e гръй: Брагбл теб, Швкъ dвлчe, Ев тъ п!вр пе бфыа крвче, ПК бъ тор Фъръ лвттъ К'ал тев боц п'ав abbt втъ." Тач!, ФЙКЪ, пв te щвра, Къ ел пв'1 de леџеа ta. ФЈе tspk, Ф!е пъгдп,»ла inimfc mi-e SBSm'n; фје tspk, Ф1е Шар, Ла штъ mi-e amap. Тач1, ФНКЪ, пв te къ!па. ES пе tine къ te-ofe da, Nemal коле neete вале Ббпъ-вп Феч1ор de Domn таре. ФечЈор de Domn eš пв врев, 4i врев вървъцелвл mež. Sepmane! върба1бл tbš Цј л'аб лба! Demnezee. ВаТ, Шбкъ, tatb, tatb, Её de azi пв'щ mai s&nt ФЯ1Ъ, 1Ш te лаб кв dopбл meš 1п mata лв! Dsmnezeš! LXVffl. 4>ata БапклбТ din Хацег. Jsat-aB, Фра1е, лва1 йп ФечЈор de от sorat Пе-о Фа1ь de от бърак, Квт и ера лв! пе плак. Еар denb че mi-o лва Пртб'аб, Фра1е-а о meetpa, Bai! mi ел mi твтъба, Мвтъ ввпъ, боакръ реа!.. Ел тъбй аша гръ!а: Лаб'о, татъ, n'o meetpa, Къ ла tipr ež т'о!б кара, Тре! кбръле-о1в квтпъра: Кв впа 1пчтпе-о1в, IHi кв впа лега-oib, ПН кв a.ita db4e-ofe 1п чел tipr, чел StpatoeeH, Къ'б певеб1еле кб прец. Лбъ teprb de-a лвпгв Uli шъ1реле de-a ла1в; Nime къ пб'л mtpesa, Кв ea'n tspr че къв1а? Inanoi ел 8e'ntop4ea, Kbnd eate къ se'ntmnia К'вп Феч1ор, de от SipseSK Че napta шк 1врчебК: De Bindst pjl neeaeta? De BindBt, de'i intpefia. Dap n'o dae de вртъ реа, SaS doap къ n'ap ffli лвкра...

15 къгтче попорале. XV Фъръ-аша 1-ай <t>ost tpeasa. Snroe'ml прецбд пе dinsa? Прецвл m!-este рхпъ de-a кабъ К'бп Ф1р Bepde de пгьлазъ: О setb Hii чтч! de ле! Iffi ne-atbnjta тървпце!. npins'ae вап! а штера, lap nebast'a sesnina Uli din гвръ-а KBBlnta: 1е seama, Ebpsate, вте, Кб! вре! въ тъ Binz! пе mine, Sb пб пац ка nii KS tine. De вре! а тъ denbpta, Bine-а! Фаче de m'a! da Ббпъ-бП dasкaл ротъпевк, Кб ел sine ъ tpbesk, Uli ще въ'ц! тблцетевк. N'a! гргјђ, neeasta mea.. К'а! sranat de воакръ pea, Uli de-акбт пб'1 Ф1 mestpatb Шч! de татъ, тч! de tate. ПН de-аколо s'ae.ibat, In кърч!тбцъ s'aš Bwat, Кб вт рош s'as adbnat, Uli пе вртъ-аб Keeintat: De tpe! zue de rand вет, 1Ш по! пб пе Шревът Каре de snde sintem? Боаръ ne sintem чева, Iffi'n mbkate ne-om въга.. Eg sfnt Фа1а БапбЛб! Din цеара ХацегбЛб!. Ашъ'ц! napte de»sbint! Dap ež ъпкъ аша sint Tot Феч!ор de-a Бапблб! Din цеара ХацегбЛб!. Ва! de nol! stntem do! фрац! ШГп irbkat sintem въгац!. Naiji, Kemnate, neeasta, Къ'1 тар sopbmea asta. Uli n'o nepta de Binzape Къ'1 Фагъ din вщъ таре. Rbnd ваш! џј s'op 4fenta Bin' ла mine къ ц'о1б da Кб miea ini кб seta. НЕТРЕА BITEAZS.I. Пе ирбтбл dpemapuop, Пе калеа 1алхар1юр Мерџеа fletpea кб Nedea ni'amindoi se ттгъеа. Jap netpea din гра!б гръ!а: Nedeo, Nedeo, dpara mea! Къпгъ'т! mie-бп къпмчел, Ф1е къ1 de БКбрИчел, Sb'm! кadъ ла ббфлецел. Nedea, mtndpa, pesnendea: netpimop, inima mea, netpimop, 5бФле1зл meš, ч! not a Kbnta, ni4l врев, Къ de-ofe npinde а muita, Выле s'op реббпа, Апеле s'op ЫяБьра, Мбпцп s'op Kstpemspa, БЙпчеле s'op desnika, Талхарп s'op denjenta, Uli'n кале s'a apbta ПъбПбЛ ПЪбШЛОр, Пъбпашбл ко*1рјлор, Ва1авбл 1алхар1лор, ЦК пе mine m'a 15a De m'a <1бче'п Kasa sa." lap netpea къ mi-i zi4ea: 0! sonje, dpara mea! Къпй t» ini пб а! Фр1къ ЗЧв а! Фр1къ de ттшъ, Фър' de sinrep Demnezež 1Ш de вбфлецелбл meš, Къ'п Kosinb ц1-ат jepat De къпй пе dpem am плека1, Ка БЪ'Ц! Ф1б tot к» dpentate Пъп' ла чеавял чел de moapte! npinse Nedea a Kbnta, Въие-а se pesena, Апеле-а se Швбра, МбпцН a se pestepna, бйпчеле-а se desnma, Хоџј! a se denjenta. Тоц! fn калеа netpei sta Ks пъбпбл Kodpuop Ва1авбл 1алхармор.

16 Daieš! Hetpe, Biteaz таре! ШЧ авеа' ts~*s8irbpape, Sb пе dai пе Nedea поъ, Вер! пе doi ani, вер! пе побъ? Ба, пе Nedea пв B'OIS da Пъпъ капвл SBS mi-a sta. Къ'п Kosijjb I-am jspat Kbnd nebastb-o am лва^ Dbinl dap mie калбл гьб. Ба, 4>epeasKb Demnezeš! Къ ев Kbnd mi л'ат лва1 Пе коата лв! ат јбраи Dbne dap палошбл гъ8. Ба Фереавкъ Demnezež! Палошбл пб Bi л'о1б da, Пъпъ капвл SBS mi-a sta; Kbnd палошбл л'ат лва1 Пе крвчщъ 1-ат jspat!" 1пвъ Nedea чеа в!клеапъ Травъ ла во1шч1 din неапъ; Uli Kbt йетпвл еа л'ав dat, Тощ de netpea s'as лега1. Еаръ netpea, Biteaz таре, Dpese главв'! кв 'ntpistape Uli zise ла вошче!: Dpanii mei, вошчй mei! Лъващтъ пвцийел, Anoi Пе1реа se'ntop4ea IUi din rpais amap гръ!а: Nedeo, Nedeo, dpara mea! Ев пе tine te-am lbbit, Те пе mine m'ai Bpit. А! ФЪКВ1 te semn кб окй Ка въ тъ апбче хоцп, Ле-ai ФЪКВ1 ts semn din пеапъ Ка о певавгь dsiumanb, въ тъ neapdb din втеацъ In a4est док de верйеацъ. Mopi, певабн Йкълоавъ, Ла върва1 nekpedin4toasb, Къ ее, щй, къ mi-oib rbsi Кбт doi, tpei паш! о!б пънп, Ад1а'п локб'ц! та! Фрвтоавъ, ИИ кв тбл1 mai Kpedumoasb." Кб атар Hetpe-až stpirat, ПП пе Nedea až teiat, Ш'апо! sinrsp s'ag nopnit, Пъп' din Kodpi aš euiit. Sb'mi deskid бп къричел, Sb'ml 4etesK пъка1еле, Uli sb'mi rpijesk гиеле!" Талхарй къ тгл льва, netpea se кат dercbpta, Мъпа'п BBzenapiB къга. N'aS SKOS Kaptea de 4etit, 4i-as SKOS палош otpbbit, Uli Kbnd палошвл ав SKOS Тощ 1алхарп sta пе jos. Ел se'nbipti tn sttnra... napte din воийч! пша, Dap пша преквт еарва Kbnd о Kosenje Koasa. Ел se'nbipti in dpeanta... Uli воинчи tojrl тка, Тоц1 Kbdea ка nn' Фрвпгэ, Kbnd о плобъ плоие, Ш'о ббфлъ выбрие Пе toate пъраеле!

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, 1855. ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор,

Подробно

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, 1855. ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik

Подробно

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, 1855. БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer,

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

ROMANIA LITERARA. m T  10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар

Подробно

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie. 1855. Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе

Подробно

Рег

Рег П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Microsoft Word - 3_4_Tab_unisthogeni_tt.doc

Microsoft Word - 3_4_Tab_unisthogeni_tt.doc картен лист на точка - стар СПИСЪК НА ПРОУЧЕНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДГМ И ГММП за съдебен район Самоков, Софийска област - 2002 г. физическо състояние начин на стабилизиране сигнализира не достъпно с МПС възможност

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Д. щ щ 2. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е поло, под о дете к о ло п о од т отее к о п д ое ко о

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова)

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова) .. 9 2017 1 372.8:94(100) 16+ 74.266.3 55.. 55... 9 :.. /.... :, 2017. 000. ISBN 978-5-09-044541-2. 8 2015.... «.. 9».,,, -. -.. 372.8:94(100) 74.266.3 ISBN 978-5-09-044541-2 @, 2017 @., 2017 2 , «.. 9»

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда - о о п т ко т т у ле е о е ке по е де е д оло о о о 2019-02-14 О е т о к д оло о к д оло о ко о о л о о ледо тел ко о ед ко о е т, о к, о у л о о п толо е к п о е о п О - д кл ке о т о о кт 1...,..,..,..,..,..,..,..,..,..

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон фе рен ция спо де ля те своя опит в са мо у съ вър

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно