МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с доклад, получен с писмо с вх. РД / г. на комисията, назначена със Заповед РД-14-99/ г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново ОДОБРЯВАМ : I. Споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. 16/ г. в ОСЗ Елена на масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. за землището на с. Палици, общ. Елена, разпределени мeжду ползвателите, както следва: Ползвател "ЕВРОСЕЛ" ЕООД "ЗООМИЛК" ЕООД Масив 13, 16, 20, 31, 37, 41, 42, 48, 64, 69, 77, 84, 93, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 170, 172, 182, 185, 195, 201, 207, 208, 218, 223, 241, 255, 256, 260, 261 6, 26, 28, 33, 39, 46, 47, 61, 71, 96, 98, 104, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 142, 143, 173, 174, 186, 193, 198, 199, 200, 204, 206, 209, 210, 211, 219, 233, 236, 240, 247, 248 Площ /дка/ 401, ,383 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД" 89, 196, 212, 232, ,608 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА 3, 5, 25, 55, 144, 146, 147, 249, ,414 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 149, 178, 183, 184, ,951 ГАЛЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА 251 1,580 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА 8, 17, 21, 50, 97, 101, 139, 148, 151, 177, ,051 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ 2, 10, 43, 57, 65, 73, 78, 100, 145, 161, 165, 245, 250, 252, ,095 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 19, 27 38,910 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА 62, 83, 111, ,434 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ 14, 23, 24, 30, 91, 92, 102, 153, 159, 166, 179, 229, 243, ,366 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА 12, 45, 56, 81, 152, 154, 163, 164, ,549 МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА 66 6,185 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ 7, 22, 36, 38, 49, 51, 58, 60, 67, 68, 82, 85, 87, 99, 106, 107, 116, 117, 137, 155, 157, 167, 168, 169, 175, 180, 181, 188, 189, 190, 194, 197, 205, 213, 216, 224, 354, , 226, 227, 228, 230, 231, 234, 235, 237, 238 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ 1, 4, 29, 59, 79, 80, 156, 158, 202, 78,365 1

2 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ 18 77,164 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ 242 1,823 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА 34, 70, 88, 90, 150, 187, 191, 192, 214, 215, ,449 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ 40, 52, 74, 75, 76, 86, 94, 95, 103, 105, 118, 120, 121, 136, 140, 160, 220, 221, 277, , 257 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ 11 26,266 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ,091 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ 54 14,048 ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДАВИДКОВ 9, 15, 32, 35, 53, 63, ,420 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА 44, 162, ,292 Всичко: 3770,399 ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка на ОД Земеделие - Велико Търново в срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми: Сума за внасяне по Ползвател Допълнителна площ /дка/ сметка на ОД Земеделие В. Търново /лева/ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД 203, ,07 "ЗООМИЛК" ЕООД 706, ,23 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД" 20, ,27 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА 74, ,64 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 27, ,86 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА 76, ,32 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ 37, ,32 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 16, ,43 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА 12, ,18 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ 96, ,80 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА 40, ,85 МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА 1,980 19,80 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ 165, ,67 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ 32, ,62 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ 18, ,98 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА 31, ,67 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ 140, ,65 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ 15, ,51 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ 3,310 33,10 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ 4,289 42,89 ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДАВИДКОВ 150, ,04 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА 38, , , ,33 Средното рентно плащане за с. Палици, община Елена, съгласно 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД Земеделие Велико Търново 2

3 със заповед РД-14-08/ г. С протокол от г. комисията е определила за землището на с. Палици средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 10 лева/дка Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД Земеделие Велико Търново: ОББ Велико Търново IBAN: BG 02 UBBS ; BIC код : UB BS BG SF Основание: наем за землище... по заповед за стоп. 2018/2019 ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите за ползване: Ползвател на имот по КВС на имот по ЗКИР Площ на имота Ползвана площ Дължимо рентно плащане "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,900 1,148 11,48 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,680 1,351 13,51 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,270 0,266 2,66 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,020 1,020 10,20 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,770 1,142 11,42 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 3,197 31,97 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,180 1,163 11,63 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,770 1,459 14,59 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,466 4,66 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,880 0,355 3,55 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,180 0,684 6,84 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,970 0,069 0,69 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,690 0,689 6,89 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,530 0,471 4,71 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 0,233 2,33 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 0,200 2,00 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 2,221 22,21 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 1,885 18,85 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,900 4,162 41,62 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,800 0,048 0,48 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 0,032 0,32 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,290 0,858 8,58 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,130 0,588 5,88 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,340 0,736 7,36 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,900 4,794 47,94 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,300 0,283 2,83 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,417 14,17 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,520 4,132 41,32 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 3,042 30,42 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 3,719 37,19 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 0,812 8,12 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,540 1,490 14,90 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,540 0,065 0,65 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,300 0,300 3,00 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,750 5,749 57,49 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,750 4,202 42,02 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 1,574 15,74 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,340 43,40 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,088 40,88 3

4 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 2,288 22,88 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,748 7,48 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,730 17,30 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,560 2,030 20,30 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,731 17,31 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 2,908 29,08 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 1,401 14,01 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,850 0,529 5,29 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,100 0,915 9,15 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,530 3,902 39,02 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,020 1,017 10,17 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 6,297 62,97 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 2,975 29,75 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 0,099 0,99 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,488 4,88 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,100 4,232 42,32 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,990 3,834 38,34 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,000 40,00 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,460 2,237 22,37 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,221 2,21 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,700 1,589 15,89 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,549 5,49 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,429 44,29 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,602 46,02 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 0,268 2,68 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 0,805 8,05 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,460 14,60 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 2,091 20,91 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 1,945 19,45 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,990 0,207 2,07 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 0,371 3,71 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,637 46,37 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,877 18,77 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,716 17,16 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 5,040 50,40 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,547 15,47 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,699 6,99 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 3,535 35,35 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,140 2,128 21,28 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,440 0,039 0,39 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,100 6,136 61,36 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 0,052 0,52 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 2,152 21,52 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,643 6,43 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,200 42,00 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,700 2,799 27,99 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,060 0,108 1,08 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,190 1,449 14,49 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,370 0,041 0,41 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 1,024 10,24 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,120 0,912 9,12 4

5 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,720 2,384 23,84 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,630 3,196 31,96 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,144 11,44 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,460 0,136 1,36 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,900 0,127 1,27 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 0,600 6,00 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 1,533 15,33 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 2,944 29,44 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 1,321 13,21 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 4,035 40,35 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,990 0,087 0,87 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,144 1,44 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 3,602 36,02 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,760 1,076 10,76 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 3,993 39,93 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,000 0,651 6,51 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,500 1,945 19,45 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,980 1,412 14,12 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,200 3,320 33,20 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,300 0,771 7,71 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,300 1,303 13,03 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,600 0,601 6,01 "ЗООМИЛК" ЕООД ,600 1,130 11,30 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,293 2,93 "ЗООМИЛК" ЕООД ,750 0,460 4,60 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 11, ,55 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,952 39,52 "ЗООМИЛК" ЕООД ,410 6,291 62,91 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 1,673 16,73 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,500 5,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,000 20,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,616 66,16 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 1,885 18,85 "ЗООМИЛК" ЕООД ,240 1,713 17,13 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,708 7,08 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,000 30,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 1,797 17,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 3,351 33,51 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,106 1,06 "ЗООМИЛК" ЕООД ,470 0,488 4,88 "ЗООМИЛК" ЕООД ,600 7,431 74,31 "ЗООМИЛК" ЕООД ,750 1,539 15,39 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 3,105 31,05 "ЗООМИЛК" ЕООД ,350 0,477 4,77 "ЗООМИЛК" ЕООД ,050 0,368 3,68 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,442 14,42 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,504 5,04 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,350 13,50 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,638 16,38 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,112 1,12 "ЗООМИЛК" ЕООД ,470 0,828 8,28 5

6 "ЗООМИЛК" ЕООД ,790 1,718 17,18 "ЗООМИЛК" ЕООД ,660 4,341 43,41 "ЗООМИЛК" ЕООД ,160 2,797 27,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,170 1,037 10,37 "ЗООМИЛК" ЕООД ,820 0,674 6,74 "ЗООМИЛК" ЕООД ,210 1,582 15,82 "ЗООМИЛК" ЕООД ,020 0,724 7,24 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,830 18,30 "ЗООМИЛК" ЕООД ,740 9,769 97,69 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,373 3,73 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,198 1,98 "ЗООМИЛК" ЕООД ,420 3,724 37,24 "ЗООМИЛК" ЕООД ,690 0,940 9,40 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 0,189 1,89 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,483 14,83 "ЗООМИЛК" ЕООД ,380 10, ,22 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 3,592 35,92 "ЗООМИЛК" ЕООД ,410 4,408 44,08 "ЗООМИЛК" ЕООД ,670 1,849 18,49 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 9,396 93,96 "ЗООМИЛК" ЕООД ,760 3,705 37,05 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 4,299 42,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,850 3,850 38,50 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 0,076 0,76 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,620 6,20 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,634 6,34 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,894 68,94 "ЗООМИЛК" ЕООД ,540 0,699 6,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,680 66,80 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 8,589 85,89 "ЗООМИЛК" ЕООД ,740 8,350 83,50 "ЗООМИЛК" ЕООД ,590 0,802 8,02 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 2,798 27,98 "ЗООМИЛК" ЕООД ,510 0,927 9,27 "ЗООМИЛК" ЕООД ,350 0,292 2,92 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 0,672 6,72 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 3,821 38,21 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,685 36,85 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,072 10,72 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 1,470 14,70 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 3,446 34,46 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,743 27,43 "ЗООМИЛК" ЕООД ,520 2,429 24,29 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 4,201 42,01 "ЗООМИЛК" ЕООД ,600 3,272 32,72 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 9,720 97,20 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,718 67,18 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 7,356 73,56 "ЗООМИЛК" ЕООД ,370 5,709 57,09 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 2,620 26,20 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 3,071 30,71 6

7 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 3,272 32,72 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,604 26,04 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,697 36,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 4,983 49,83 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,770 57,70 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 3,499 34,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 3,201 32,01 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 3,500 35,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 2,499 24,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 3,842 38,42 "ЗООМИЛК" ЕООД ,120 0,164 1,64 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,287 32,87 "ЗООМИЛК" ЕООД ,470 4,410 44,10 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,742 17,42 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,385 13,85 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,682 16,82 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,229 12,29 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,912 19,12 "ЗООМИЛК" ЕООД ,490 1,602 16,02 "ЗООМИЛК" ЕООД ,490 0,119 1,19 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,328 3,28 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,091 0,91 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,895 18,95 "ЗООМИЛК" ЕООД ,120 0,844 8,44 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,756 7,56 "ЗООМИЛК" ЕООД ,740 0,740 7,40 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 0,212 2,12 "ЗООМИЛК" ЕООД ,060 3,662 36,62 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,143 1,43 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,213 12,13 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,645 16,45 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,354 3,54 "ЗООМИЛК" ЕООД ,110 0,441 4,41 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,288 2,88 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,630 6,30 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,859 8,59 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,360 3,60 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,104 51,04 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 0,854 8,54 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 0,870 8,70 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 0,900 9,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,910 0,538 5,38 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,324 23,24 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,596 15,96 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 5,573 55,73 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,451 14,51 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 17, ,33 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,321 33,21 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 4,785 47,85 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 0,768 7,68 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 12, ,98 7

8 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,428 14,28 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,524 15,24 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,390 13,90 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,336 33,36 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 4,589 45,89 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 12, ,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,160 9,483 94,83 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 4,956 49,56 "ЗООМИЛК" ЕООД ,600 0,015 0,15 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 9,699 96,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,902 9,02 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,326 3,26 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,359 53,59 "ЗООМИЛК" ЕООД ,440 2,286 22,86 "ЗООМИЛК" ЕООД ,440 0,161 1,61 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,841 8,41 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,657 6,57 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 2,470 24,70 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,306 53,06 "ЗООМИЛК" ЕООД ,620 5,504 55,04 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,917 19,17 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,576 35,76 "ЗООМИЛК" ЕООД ,780 4,079 40,79 "ЗООМИЛК" ЕООД ,450 2,905 29,05 "ЗООМИЛК" ЕООД ,540 2,796 27,96 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 3,277 32,77 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 3,592 35,92 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 9,226 92,26 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,666 6,66 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,545 5,45 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 8,618 86,18 "ЗООМИЛК" ЕООД ,270 4,896 48,96 "ЗООМИЛК" ЕООД ,400 3,399 33,99 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 6,259 62,59 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,398 63,98 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 8,097 80,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,330 6,326 63,26 "ЗООМИЛК" ЕООД ,060 3,206 32,06 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 4,200 42,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,907 19,07 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,927 9,27 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 2,500 25,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,130 3,082 30,82 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,179 21,79 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,500 5,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,498 4,98 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 0,132 1,32 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 0,087 0,87 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 0,553 5,53 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 0,544 5,44 "ЗООМИЛК" ЕООД ,940 0,127 1,27 8

9 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 3,800 38,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 3,392 33,92 "ЗООМИЛК" ЕООД ,540 0,543 5,43 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 0,979 9,79 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,188 11,88 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,090 10,90 "ЗООМИЛК" ЕООД ,320 1,466 14,66 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,835 8,35 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,797 7,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,960 3,442 34,42 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,428 14,28 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 2,501 25,01 "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 2,606 26,06 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,758 17,58 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,956 29,56 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,647 26,47 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,217 22,17 "ЗООМИЛК" ЕООД ,010 6,045 60,45 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 6,835 68,35 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 5,940 59,40 "ЗООМИЛК" ЕООД ,800 5,957 59,57 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,042 20,42 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 1,834 18,34 "ЗООМИЛК" ЕООД ,940 3,560 35,60 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 1,358 13,58 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 12, ,50 "ЗООМИЛК" ЕООД ,240 1,056 10,56 "ЗООМИЛК" ЕООД ,650 3,589 35,89 "ЗООМИЛК" ЕООД ,690 2,986 29,86 "ЗООМИЛК" ЕООД ,080 4,910 49,10 "ЗООМИЛК" ЕООД ,090 4,034 40,34 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,728 17,28 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,205 2,05 "ЗООМИЛК" ЕООД ,940 11, ,25 "ЗООМИЛК" ЕООД ,700 4,728 47,28 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 4,817 48,17 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,374 33,74 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 4,109 41,09 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,340 3,40 "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 2,374 23,74 "ЗООМИЛК" ЕООД ,300 4,517 45,17 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,650 6,50 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,973 9,73 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,797 57,97 "ЗООМИЛК" ЕООД ,270 1,035 10,35 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 5,712 57,12 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,693 16,93 "ЗООМИЛК" ЕООД ,400 0,951 9,51 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,489 14,89 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,000 20,00 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 1,331 13,31 9

10 "ЗООМИЛК" ЕООД ,100 1,077 10,77 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,834 18,34 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 3,317 33,17 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 1,085 10,85 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 2,170 21,70 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,858 8,58 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,803 8,03 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 3,491 34,91 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,920 0,154 1,54 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,700 2,474 24,74 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,010 1,078 10,78 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,400 1,483 14,83 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,000 0,780 7,80 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,000 4,725 47,25 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,000 3,925 39,25 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,400 0,237 2,37 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,330 0,023 0,23 "КОСТАДИНОВ 1976" ЕООД ,800 5,248 52,48 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,280 1,054 10,54 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,500 2,002 20,02 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,450 4,089 40,89 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,560 3,320 33,20 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,010 1,003 10,03 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,370 1,683 16,83 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 1,928 19,28 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 2,731 27,31 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,720 5,469 54,69 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,330 1,346 13,46 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,650 1,286 12,86 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,620 1,380 13,80 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 2,000 20,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,430 1,084 10,84 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,060 2,881 28,81 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,270 0,320 3,20 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,060 2,935 29,35 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 0,424 4,24 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 3,718 37,18 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,500 5,500 55,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,300 1,300 13,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,580 1,967 19,67 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 2,814 28,14 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,700 3,411 34,11 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 0,843 8,43 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,540 3,334 33,34 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,060 3,988 39,88 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 0,454 4,54 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,000 3,000 30,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,500 2,500 25,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,100 2,100 21,00 ВЕНИСЛАВА КИРИЛОВА ПАНТЕВА ,200 2,200 22,00 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,200 0,178 1,78 10

11 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,500 1,329 13,29 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,000 2,000 20,00 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,000 3,626 36,26 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,000 2,785 27,85 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,000 1,295 12,95 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,190 16, ,73 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,300 0,138 1,38 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,440 3,917 39,17 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,443 4,43 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,100 1,197 11,97 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,260 0,079 0,79 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,050 1,688 16,88 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,780 1,277 12,77 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,190 0,363 3,63 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,780 1,776 17,76 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,780 1,491 14,91 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,020 8,726 87,26 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,020 6,870 68,70 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,880 3,588 35,88 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,620 9,288 92,88 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 4,153 41,53 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,580 1,575 15,75 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 1,111 11,11 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 1,710 17,10 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,800 2,397 23,97 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,123 1,23 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,400 1,492 14,92 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 0,156 1,56 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 0,437 4,37 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,782 7,82 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 1,000 10,00 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 0,209 2,09 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 1,000 10,00 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,973 9,73 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,100 0,759 7,59 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,671 6,71 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 3,283 32,83 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,617 6,17 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,270 0,908 9,08 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 2,784 27,84 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,000 0,453 4,53 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 2,888 28,88 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,700 0,461 4,61 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,500 0,826 8,26 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,800 0,400 4,00 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,080 3,244 32,44 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,240 0,779 7,79 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,550 3,276 32,76 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,250 1,884 18,84 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,040 0,968 9,68 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,540 1,956 19,56 11

12 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,187 1,87 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,910 0,360 3,60 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,200 4,298 42,98 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,540 4,379 43,79 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,660 2,171 21,71 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,864 18,64 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,650 0,599 5,99 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,470 1,962 19,62 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,590 3,501 35,01 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,680 0,530 5,30 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,040 1,068 10,68 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,740 0,593 5,93 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,500 3,460 34,60 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,500 0,067 0,67 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,835 18,35 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,942 9,42 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,700 0,497 4,97 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,700 0,490 4,90 ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,310 0,745 7,45 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 2,000 20,00 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 2,218 22,18 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 2,526 25,26 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,620 2,618 26,18 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,490 1,955 19,55 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 1,240 12,40 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 1,553 15,53 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,000 1,349 13,49 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ,500 0,784 7,84 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,620 2,306 23,06 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,000 2,379 23,79 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,000 0,295 2,95 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,600 0,592 5,92 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,780 2,779 27,79 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,500 0,343 3,43 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,200 0,840 8,40 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,300 0,867 8,67 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,840 0,324 3,24 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,000 0,809 8,09 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,700 0,701 7,01 ИВАНКА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА ,100 0,583 5,83 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,230 2,233 22,33 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,817 18,17 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 1,346 13,46 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,700 2,098 20,98 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,879 18,79 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 2,719 27,19 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,490 0,032 0,32 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 0,437 4,37 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,300 0,965 9,65 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 0,083 0,83 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,390 13,90 12

13 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,040 0,657 6,57 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 1,500 15,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 1,474 14,74 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,540 0,061 0,61 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,764 17,64 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,716 7,16 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,060 1,569 15,69 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,060 0,952 9,52 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,585 15,85 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,259 2,59 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 1,636 16,36 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,800 2,253 22,53 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,600 1,350 13,50 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,400 0,211 2,11 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,953 9,53 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,679 6,79 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 4,672 46,72 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 4,086 40,86 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 4,334 43,34 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,390 2,804 28,04 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,800 1,557 15,57 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 0,235 2,35 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,100 1,100 11,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 1,797 17,97 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,660 3,473 34,73 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,710 2,908 29,08 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,480 0,258 2,58 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 0,200 2,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,200 0,200 2,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,800 0,742 7,42 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,400 1,400 14,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,300 0,300 3,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,600 0,603 6,03 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,600 3,283 32,83 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 1,500 15,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,600 2,159 21,59 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 0,843 8,43 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,600 0,600 6,00 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 2,808 28,08 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,203 2,03 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 5,543 55,43 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 0,687 6,87 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,890 3,394 33,94 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 2,838 28,38 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,530 2,111 21,11 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,530 0,877 8,77 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,500 0,428 4,28 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,355 3,55 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,510 0,113 1,13 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,440 4,40 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,412 4,12 13

14 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,530 1,533 15,33 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,900 3,182 31,82 КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,000 0,284 2,84 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,610 4,377 43,77 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,000 1,893 18,93 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,800 0,799 7,99 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,500 3,761 37,61 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,000 2,217 22,17 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,700 2,147 21,47 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,400 0,400 4,00 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,200 0,200 2,00 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,300 0,242 2,42 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,800 0,038 0,38 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,250 1,243 12,43 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,450 1,452 14,52 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,100 1,000 10,00 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,050 2,052 20,52 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,120 1,119 11,19 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,510 0,474 4,74 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,440 0,761 7,61 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,870 0,059 0,59 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,030 1,912 19,12 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,440 3,328 33,28 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,000 0,750 7,50 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,000 4,013 40,13 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ,000 6,248 62,48 МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА ,000 1,980 19,80 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,770 2,974 29,74 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,770 0,751 7,51 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,770 2,288 22,88 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,770 0,396 3,96 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,800 2,539 25,39 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,910 0,360 3,60 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,100 0,729 7,29 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,540 1,879 18,79 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 1,619 16,19 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,220 1,217 12,17 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,450 3,407 34,07 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,135 1,35 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 1,809 18,09 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 1,372 13,72 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 1,530 15,30 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 8,884 88,84 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,340 2,125 21,25 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,840 1,252 12,52 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,270 1,681 16,81 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,270 2,647 26,47 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,650 1,376 13,76 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,100 0,088 0,88 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 1,544 15,44 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,400 0,604 6,04 14

15 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 1,923 19,23 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 8,845 88,45 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,600 4,139 41,39 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 5,371 53,71 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,340 3,896 38,96 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,900 5,403 54,03 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,020 4,927 49,27 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,300 0,380 3,80 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,300 0,306 3,06 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,419 4,19 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,419 4,19 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 2,402 24,02 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 1,463 14,63 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 0,191 1,91 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,429 4,29 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 1,972 19,72 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 0,148 1,48 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,427 4,27 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 1,274 12,74 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 2,000 20,00 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 3,602 36,02 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 5,215 52,15 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,240 0,240 2,40 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,130 0,126 1,26 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,612 6,12 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,400 0,272 2,72 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,010 0,703 7,03 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 5,718 57,18 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 2,009 20,09 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,800 3,955 39,55 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,060 0,133 1,33 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,240 1,120 11,20 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,852 8,52 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 3,073 30,73 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 0,851 8,51 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 3,334 33,34 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,260 0,454 4,54 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,300 2,984 29,84 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 3,522 35,22 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,930 2,061 20,61 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,400 0,896 8,96 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,340 2,100 21,00 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 1,737 17,37 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,622 6,22 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,894 8,94 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,495 4,95 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,559 5,59 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,500 0,090 0,90 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,380 0,825 8,25 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,250 0,550 5,50 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,300 0,297 2,97 15

16 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,700 0,700 7,00 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 0,163 1,63 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 0,192 1,92 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,200 0,051 0,51 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,300 0,156 1,56 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 0,439 4,39 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,800 6,877 68,77 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,850 0,066 0,66 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,430 0,075 0,75 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,400 3,468 34,68 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,100 6,106 61,06 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,220 2,603 26,03 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 2,653 26,53 МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,000 2,377 23,77 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,200 1,352 13,52 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,000 3,936 39,36 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,660 3,513 35,13 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,300 1,300 13,00 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,800 3,800 38,00 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,000 1,913 19,13 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,110 1,105 11,05 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,000 0,848 8,48 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,000 0,356 3,56 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,900 0,170 1,70 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,840 4,809 48,09 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,480 2,217 22,17 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,370 1,338 13,38 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,890 1,465 14,65 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,350 0,857 8,57 НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,000 3,383 33,83 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,880 2,880 28,80 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,500 3,164 31,64 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,600 0,471 4,71 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,000 2,536 25,36 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,000 9,001 90,01 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,500 0,188 1,88 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,000 0,246 2,46 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ КОЛЕВ ,500 0,312 3,12 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,500 0,376 3,76 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 1,811 18,11 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 0,975 9,75 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,500 3,129 31,29 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 1,721 17,21 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 1,772 17,72 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 1,728 17,28 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 0,888 8,88 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,500 0,972 9,72 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,010 3,092 30,92 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,930 2,795 27,95 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,330 0,907 9,07 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,730 0,716 7,16 16

17 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,500 0,946 9,46 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 2,000 20,00 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 0,068 0,68 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 2,698 26,98 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,000 5,000 50,00 РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,940 0,173 1,73 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,730 2,391 23,91 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,100 1,656 16,56 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,048 0,48 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,133 11,33 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,759 7,59 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,284 2,84 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,800 2,206 22,06 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,300 0,067 0,67 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,440 1,344 13,44 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,966 9,66 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,428 14,28 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,940 3,597 35,97 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,410 6,337 63,37 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 4,908 49,08 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,710 5,968 59,68 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,930 2,182 21,82 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,600 2,866 28,66 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,210 2,645 26,45 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,200 0,055 0,55 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 7,901 79,01 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 2,730 27,30 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 2,500 25,00 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,060 0,60 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 3,938 39,38 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 7,495 74,95 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,450 0,042 0,42 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,480 1,536 15,36 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,510 0,376 3,76 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 6,311 63,11 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,620 1,089 10,89 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,796 7,96 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,700 0,599 5,99 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,415 14,15 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,106 1,06 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,730 0,589 5,89 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,050 3,048 30,48 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,900 3,007 30,07 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,900 1,194 11,94 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,100 2,539 25,39 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,100 0,145 1,45 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,773 7,73 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,997 9,97 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,987 9,87 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,000 10,00 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,000 10,00 17

18 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 1,000 10,00 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,010 3,120 31,20 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 1,536 15,36 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,516 5,16 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 2,322 23,22 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 6,538 65,38 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,920 3,064 30,64 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,800 1,166 11,66 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,300 2,405 24,05 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 2,682 26,82 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,544 5,44 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,300 0,405 4,05 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,460 3,395 33,95 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,330 3,30 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,053 0,53 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,528 5,28 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,250 2,50 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,664 6,64 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,626 6,26 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,171 1,71 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,990 9,90 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,103 1,03 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,673 6,73 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 0,071 0,71 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,893 8,93 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,837 8,37 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,200 1,282 12,82 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,960 0,499 4,99 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 0,262 2,62 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,500 4,309 43,09 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 3,442 34,42 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,000 2,751 27,51 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,240 0,125 1,25 СВЕТЛИН НАСКОВ АВДЖИЕВ ,640 0,100 1,00 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ,500 4,893 48,93 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ,500 3,500 35,00 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ,000 1,471 14,71 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ,000 3,987 39,87 СТЕФАН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ,180 1,600 16,00 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ,000 2,103 21,03 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ,000 1,207 12,07 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ ,590 0,303 3,03 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ ,570 0,054 0,54 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ ,000 1,959 19,59 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ ,800 0,625 6,25 ХРИСТО БОЖИДАРОВ СИМЕОНОВ ,000 1,348 13,48 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 0,942 9,42 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,900 0,730 7,30 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,380 1,485 14,85 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,300 1,527 15,27 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,300 1,301 13,01 18

19 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 3,737 37,37 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 1,625 16,25 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,900 9,325 93,25 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,140 6,593 65,93 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,060 6,752 67,52 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,200 2,066 20,66 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 10, ,24 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 3,860 38,60 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 3,999 39,99 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 1,438 14,38 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,500 1,500 15,00 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,700 5,261 52,61 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,990 3,706 37,06 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,900 1,897 18,97 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 6,000 60,00 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,140 1,963 19,63 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,780 1,126 11,26 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,180 4,958 49,58 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,100 5,215 52,15 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,490 1,485 14,85 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,920 5,640 56,40 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,550 3,211 32,11 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,700 10, ,08 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 10, ,68 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,500 2,062 20,62 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 4,100 41,00 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,920 3,232 32,32 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 0,766 7,66 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,600 2,441 24,41 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,500 1,539 15,39 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,500 0,634 6,34 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 2,888 28,88 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 0,135 1,35 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 0,978 9,78 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,010 0,195 1,95 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 6,120 61,20 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 0,695 6,95 ХРИСТО МИХАИЛОВ ДАВИДКОВ ,000 6,177 61,77 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 3,000 30,00 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 2,000 20,00 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 3,075 30,75 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,100 3,569 35,69 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,200 9,228 92,28 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,400 2,177 21,77 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,500 0,183 1,83 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,500 0,868 8,68 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,120 0,586 5,86 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,900 1,607 16,07 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 2,097 20,97 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,500 1,840 18,40 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 3,000 30,00 19

20 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,000 2,870 28,70 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАПАСЪЗОВА ,200 2,843 28, ,33 ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: Ползвател на имот по КВС на имот по ЗКИР Площ на имота /дка/ Ползвана площ /дка/ Собственик "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,300 0,033 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 2,461 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,264 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,255 "ЗООМИЛК" ЕООД ,010 0,404 "ЗООМИЛК" ЕООД ,000 0,992 "ЗООМИЛК" ЕООД ,690 2,036 "ЗООМИЛК" ЕООД ,500 0,163 "КОСТАДИНОВ 1976" ,470 0,060 ЕООД "КОСТАДИНОВ 1976" ,900 0,370 ЕООД ВЕНИСЛАВА ,030 1,081 КИРИЛОВА ПАНТЕВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ,000 0,328 СТОЯНОВА МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ,900 0,291 МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ,500 1,377 МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ,470 1,426 КОЛЕВ РУМЯНА ЕМИЛОВА ,470 1,981 МЕРИЛКОВА СВЕТЛИН НАСКОВ ,220 1,984 АВДЖИЕВ СВЕТЛИН НАСКОВ ,560 0,034 АВДЖИЕВ ХРИСТО МИХАИЛОВ ,030 1,951 ДАВИДКОВ ХРИСТО МИХАИЛОВ ,000 1,999 ДАВИДКОВ ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ,000 2,676 КАПАСЪЗОВА ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ,000 0,421 КАПАСЪЗОВА "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,570 0,569 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,100 0,105 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,090 0,085 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,580 0,361 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ 20

21 "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,070 0,074 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,890 0,427 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,400 0,341 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЕВРОСЕЛ" ЕООД ,800 0,800 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,320 0,877 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,600 0,459 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,220 0,384 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 0,892 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,200 1,187 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,900 0,367 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "ЗООМИЛК" ЕООД ,960 1,525 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ,410 0,396 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГИРГИНОВА ,230 0,132 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,140 0,140 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,150 0,113 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,820 0,803 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,780 0,577 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,320 0,421 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,280 0,877 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ИБРАХИМ КЯЗИМОВ ХОДЖЕВ ,420 0,438 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ КЯЗИМ ИБРАХИМОВ ХОДЖЕВ ,130 0,129 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,760 0,054 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,400 0,159 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,940 0,937 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,100 0,105 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,120 0,117 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,990 0,706 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ ,140 1,559 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,560 0,236 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,080 0,567 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,680 0,060 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ НИКОЛА ИВАНОВ ГАВАЗОВ ,640 1,028 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ РУМЯНА ЕМИЛОВА МЕРИЛКОВА ,600 0,068 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ СВЕТЛИН НАСКОВ ,560 0,190 ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ 21

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/27.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-189/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-224 /01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/24.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно