АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

Размер: px
Започни от страница:

Download "АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека"

Препис

1 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: Ул. POSSIBILITY OF IMPLEMENTING INFORMATION SYSTEM IN THE AREA OF HEALTH CARE Diana Gueorguieva Medical Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria, 1407 Sofia, 1 Kozyak Str.Tel.: ABSTRACT Introduction. Establishment of an organization of health care in hospital structures to meet current requirements is impossible without the introduction of information systems in the work of the nursing staff. Basic professional nursing activities are focused on patient care and conducting research directed by doctors and drug therapy, but at the same time it is necessary recording the patient information. The aim of this study is to determine the skills of nurses for the implementation of information systems in health care. Material and Methods. Conducted a survey of 100 nurses from the University Hospital "Lozenets" - Sofia, which is the basis for training students in "nurse" at the Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment. Ohridski "- Sofia. Results. The data obtained show that the 1/5 of the nursing staff may not work with a computer, and only 12% are those who work with the information system of the hospital. Nearly 90% of respondents indicated that bring patient information in notebooks on hand for these activities spend more than 1 hour of their time. Conclusions. Definitely need the introduction of information systems in health care information processing for the patient but at the same time nurses are not sufficiently prepared to introduce such in nursing practice. Key words: information systems, nursing staff, hospital Въведение. Създавато на организация на здравните грижи в болничните структури, която да отговаря на съвременните изисквания е възможно без въвеждато на информационни системи в работата на сестринския персонал. Основните професионални дейности на медицинските сестри са насочени към грижите за пациента и извършва на назначените от лекаря изследвания и лекарствена терапия, но едновременно с това е обходимо определена информация за пациента да се регистрира, да се изпраща, както и да се съхранява. Целта на настоящото проучва е да се установи готовността и уменията на медицинските сестри за въвежда на информационни системи в сферата на здравните грижи. Материал и методи. Проведено е анкетно проучва на 100 медицински сестри от УБ Лозец - София, която е база за обучение на студентите от специалност медицинска сестра при Медицински факултет на СУ Кл. Охридски - София. Проучвато е проведено през месец април на 2013 година, като са включени медицински сестри от всички клиники и отделения на болницата. Medicine 233

2 Резултати и обсъжда. Изучавато на възможностите и условията свързани с въвеждато на информационните технологии в сферата на здравните грижи разкрива основни проблеми, които трябва да бъдат разрешавани за да се осигури тяхното ефективно използва. Фиг.1.Умения на медицинските сестри за работа с компютър 20.00% 80.00% да Значителна част от медицинските сестри в болницата посочват, че притежават определена компютърна грамотност. Близо 1/5 от анкетираните обаче, нямат такива умения. Това са по-възрастните медицински сестри, докато всички в млада възраст вече израстват с компютъра, като част от тяхното ежедвие. Въвеждато на компютъра като част от сестринската практика ще доведе до затрудния именно на тази част от сестринския персонал, които нямат изградени навици и умения. Табл. 1. Умения на медицинските сестри за ползва на компютърни програми и информационни продукти word 52,00 excel 30,00 Болнична информационна система 12,00 Интерт 80,00 Други 5,00 От представените в таблицата резултати става ясно, че по-голямата част от медицинските сестри ползват основно услугите на интерт. Само половината от умеещите да работят с компютър използват текстова програма на Word, а около 1/3 са тези, които използват електронните таблици на Excel. Една много малка част -12% от анкетираните работят с болничната информационна система. Обслужвато на пациентите в съвременните болници е възможно да бъде осъществявано без да се използват възможностите на информационните технологии, тъй като информацията за пациентите трябва да бъде своевременно регистрирана, съхранявана и разпределяна от различните ползватели при здравноосигурителната система, която функционира в страната. Има известна част от анкетираните, които посочват, че ползват и други информационни продукти. Тези данни показват, че сред сестринския персонал има известна част, които използват съвременните информационни продукти, но има и малка част, които никога досега са работили с компютър и информационни системи. Medicine 234

3 Табл.2. Начини за съхранява на информацията, свързана със сестринските грижи Специализирани компютърни програми 12,00 Ръчно писа в тетрадки 88,00 Известна част от информацията се предава писмено 0,00 Известна част от информацията се предава устно 0,00 Получените резултати посочват, че обмена на информация в сферата на грижите все още се осъществява чрез писа на ръка в различни тетрадки близо 90,00% от анкетираните посочват този отговор. Само 12,00% са медицинските сестри, които използват специализирани софтуерни продукти при осъществява на болничните грижи за пациентите. Това са тревожни данни, поради факта че в болниците през последните години се инвестират значителни ресурси за ремонтни дейности и за медицинска апаратура и техника, а информационното осигурява на грижите отговаря на съвременното развитие на информацинните технологии. Фиг.2. Допуска на грешки поради липса на информационна система с информация за грижите само понякога 0.00% 0.00% много често 36.00% 64.00% желая да отговоря По интересен начин могат да бъдат тълкувани отговорите на медицинските сестри по въпроса за допускато на грешки поради липса на информационна система в сферата на грижите. Отрицатален отговор са посочили 1/3 от анкетираните, но повече от половината анкетирани са пожелали да посочат определен отговор. Тези данни показват, че грешки липсват в сестринската практика, но липсата на информационна система позволява доказва и регистрира на грешките. Голяма част от информацията относно грижите за пациентите се регистрира, а това води до по-голямо натоварва на медицинските сестри, както и до възможност да се определи тяхната професионална отговорност. Значителна промяна в организацията на болничните грижи може да бъде осъществена в посока към по-голяма ефективност, ако бъде въведена специализирана информационна система, допълваща общоболничната. Medicine 235

4 Фиг.3. Намалява ангажираността на медицинските сестри при въвежда на информационна система 20.00% 13.00% да напълно 67.00% да, донякъде Медицинските сестри считат, че само донякъде ще бъде намалена тяхната ангажираност след въвежда на информационната система. Това е така, поради факта, че най-голямо трябва да бъде натоварвато с грижите към пациента, а информационното осигурява е обходимо да облекчава работата по документацията и обмена на информация. Табл.3. Възможности на медицинските сестри за справя с информационни системи Много бързо 26,00 Необходим е по-продължителен период 54,00 Нямам желание за работа с информационна система 0,00 Не желая да отговоря 20,00 Представените в таблицата данни показват, че близо ¼ от медицинските сестри имат възможности да се справят много бързо, ако бъде въведена информационна система в сферата на грижите. За половината от анкетираните е обходим по-продължителен период, който ще е обходим за обучение и адаптация към новата организация. В положителна насока можем да тълкуваме факта, че няма анкетирани, които да посочват, че нямат желание да работят с информационна система. Това показва, че медицинските сестри все по-ясно осъзнават потребностите от съвременно информационно осигурява на професионалните сестрински грижи в болничните структури. Тези промени от своя страна ще доведат до сериозни промени в организацията на грижите, но това е крайно обходимо, тъй като бяха извършени редица промени в сферата на здравеопазвато като цяло, а промяна в същността на организацията на грижите е осъществявавана. Отговор са посочили 1/5 от анкетираните и това двусмислено показва, че е обходимо да се провежда обучение и подготовка на медицинските сестри за промяна на тяхната нагласа и отношение към използвато на компютърни и информационни системи. Табл.4. Необходимото време за попълва на документация без компютър До 5 минути 0,00 До 15 минути 12,00 До 1 час 0,00 Повече от 1 час 88,00 Medicine 236

5 Времето, което отделят медицинските сестри за регистрира и съхранява на информацията без използвато на компютър и информационна система е повече от 1 час по време на дежурство. Тези данни доказват изключителната обходимост от въвеждато в сестринската практика на съвременните информационни системи за да бъде рационално използвано работното време с грижи за пациента. Изводи. Въвеждато на информационни системи в сферата на грижите е от особено значение и обходимост, но проблемите ще възникнат поради факта, че около 1/5 от медицинските сестри в болничните структури могат да работят с компютър, само 12% са тези, които работят с информационната система на болницата. Негативен елемент от организацията на болничните грижи е фактът, че почти всички медицински сестри /около 90,00%/ извършват обмена на информация за пациента в тетрадки на ръка, като за тези дейности отделят повече от 1 час от работното си време. Определено е обходимо въвеждато на информационни системи в сферата на здравните грижи за обработка на информацията за пациента, но в същото време на медицинските сестри е обходима специална погтововка, както и определен период за адаптация към новата организация на грижите. Литература: 1. Грънчарова, Г., Управление на здравните грижи, 2005, ИЦ на МУ Плевен,с Чава, Г., Качество на сестринските грижи като приоритет, 2008, Артик 2001 ООД, с. 30 Medicine 237

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING)

СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ, БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING) СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", БРОЙ 4/2018 г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТАТИИ В БРОЯ ИСТОРИЯТА - МОСТ КЪМ БЪДЕЩИЯ ПРОПСЕПИРЕТ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (NURSING) Проф. Станка Маркова, създател и почетен председател

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР,

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc

Microsoft Word - MEIT_Burova-BD.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически... Специалност: (код и наименование)... Магистърска програма: Микроелектроника и информационни технологии Дисциплина:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

VMF_2016_pril 3.pdf

VMF_2016_pril 3.pdf Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 3 МУ-Варна ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В БОЛНИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Живка Маргосян, Мариана Желязкова, Иван Димитров, Иван Александров Медицински университет

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

New Generations 2

New Generations 2 Работата с младото покление минало, настояще и бъдеще ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Комитет за Младите Поколения Ротари Ротари Спонсорство на Ротари ове със създанетите от тях

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДДИПЛОМЕН

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно