Microsoft Word - t.24.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - t.24.doc"

Препис

1 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта в съответствие с чл.5 ал.3 от Закона за закрила на детето и във връзка с чл.3 от Правилника за неговото приложение. І. Специална закрила на деца с изявени дарби по смисъла на цитираната Наредба е система от мерки : за финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. Средствата за финансиране се осигуряват от местни дейности от бюджет 2006 г. на Община Шумен. ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. Документи за искане на закрила на деца с изявени дарби се подават до кмета на Община Шумен, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /Раздел ІІІ, чл.13 до чл.16 вкл./ За децата, кандидатстващи по раздел В т.2 и т.3 от настоящата програма се изискват и две препоръки от специалист в съответната област. Документи за искане на закрила на дете с изявени дарби се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби кметът на Общината се подпомага от експертноконсултативна комисия, назначена с негова заповед. Комисията се състои от 7 /седем/ членове: 4 експерти в различните области /музика, изобразително изкуство, танц, наука, спорт/; 1 представител от отдела за закрила на детето;

2 2 представители на Общинска администрация, 1 от Дирекция Социална политика и здравеопазване и 1 от Дирекция Просвета, култура и младежки дейности. След обсъждането на документите комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на Общината заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания. Решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се взема от кмета след разглеждане на предложенията, направени от комисията. След огласяване на решението, то се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила /съгласно Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта/.дневникът се води от представител на Дирекция Социална политика и здравеопазване. За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, литературата, изкуството и спорта може да се кандидатства по установения ред веднъж в годината.

3 СПИСЪК С МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 1.Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ от програмата по чл.11 от Наредбата ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в списъка към Програмата 2006г. т.а, Б, В и Г. Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата, науката или спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата. Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата, науката или спорта, представило препоръка, покана или служебна бележка за включване в пленер, обучителни и възстановителни лагери. Дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата, науката или спорта, представило покана ФИНАНСИРАНЕ Еднократно финансово подпомагане на дете в размер на: до три пъти гарантирания минимален доход за страната /165 лв./ Бр. деца Необходими средства 15 деца 825 лв. 10 деца 550 лв. 20 деца 1100 лв.

4 или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включени в програмата по чл.11 от Наредбата Подпомагане за участие в държавни и международни състезания в областта на спорта Отбори, класирали се на първо, второ или трето място по видове колективни спортове в държавни и международни състезания. Бр. отбори 10 отбора 2000 лв. ОБЩ БРОЙ ДЕЦА ПО Т.1: 45 деца + 10 отбора 4475 лв. 2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване по чл.9, т.2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка. Еднократно финансово подпомагане на дете в размер до гарантирания минимален доход за страната. Бр. деца Необходими средства 3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл.10 чрез предоставяне на стипендия. Ученик до 18 годишна възраст в дневна /присъствена форма/ на обучение в общинско училище, който е класиран на първо място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.11, представил документ, удостоверяващ класирането. 5 деца 400 лв. Дванадесет месечна стипендия в размер на 50 на сто от минималната работна заплата за страната за 2006 г. /12 х 80 лв.=960 лв. за една година/

5 А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА 3.1. Национален акордеонен конкурс Танцуващи клавиши.провежда се през м.май в гр. Нови пазар 3.2. Национален конкурс Св. Обретенов.Провежда се през м.април в гр. Провадия 3.3. Национален конкурс Орфеево изворче, организиран от Национален музикалнофолклорен съюз Орфеево изворче и Община Стара Загора.Провежда се през м.март в гр. Стара Загора Национален конкурс за гайдари.провежда се през м.май в гр. Нови пазар 3.6. Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и художествена фотография.провежда се през м.юни в гр. Пловдив 3.7. Национален детски конкурс за изпълнители на народна музика.провежда се през м.април в гр. Варна 3.8. Национален конкурс за есе.провежда се през м.април в гр. София Необходими финансови с ва за изплащане на стипендии през 2006 г. по програмата за 2005г. Необходими финансови сва по програмата за 2006г. Общо необходими средства за 2006г..

6 3.9. Национален конкурс Бог е любов.провежда се през м.април в гр. Русе Национален конкурс за класически, характерни и съвременни танци.провежда се през м.май в гр. Бургас Национален конкурс за детска рисунка С очите си видях бедата.провежда се през м.април в гр. София Национален конкурс по народно приложно изкуство Лазарка мома гиздава.провежда се през м.април в гр. София Национален конкурс по народно приложно изкуство От Коледа до Васильовден.Провежда се през м.декември в гр.софия Национален детски фолклорен събор.провежда се в гр.тетевен.. За индивидуални участници във възрастова група до 18 години Старопланински събор Балканфолк.Провежда се през м. май в гр.велико Търново. За индивидуални участници във възрастова група до 18 години ВСИЧКО: 6 деца 3600 лв. Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА Необходими финансови с ва за изплащане на стипендии Необходими финансови сва по програмата за 2006г. Необходими финансови сва по програмата за 2006г.

7 3.16. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.провежда се през м.май в гр. София Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда Сребърна, в рамките на втори международен форум по екология, организиран от МОН, НДД и фондация Еврика, ЦУНТ и Община Силистра.Провежда се през м.юни в гр.силистра Национална олимпиада по биология и здравно образование.провежда се през м.април в гр. София Национална олимпиада по философия.провежда се през м.април в гр.казанлък Национален конкурс по гражданско образование Хоратаеднакви и различни, организиран от МОН, НДД.Провежда се през м.ноември в гр.софия Национална олимпиада по английски език.провежда се през м.май в гр. София Национална олимпиада по руски през 2006 г. по програмата за 2005г. език.провежда се през м.май в гр. София Национална олимпиада по география и икономика.провежда се през м.май в

8 гр.ямбол Национална олимпиада по математика.провежда се през м.май в гр.софия Национални зимни математически състезания.провеждат се през м.януари в гр.русе и гр. Плевен Национален пролетен математически конкурс Атанас Радев.Провежда се през м.март в гр. Ямбол Национална олимпиада по информатика.провежда се през м.април в гр. Стара Загора Национална олимпиада по информационни технологии.провежда се през м.май в гр. Ловеч Национален пролетен турнир по информатика.провежда се през м.юни в гр.пловдив Национален есенен турнир по информатика.провежда се през м.ноември в гр. Шумен Национален есенен турнир по информационни технологии и Компютърните приложения в класната стая.провежда се през м.ноември в гр.шумен Национално състезание по компютърни мрежи.провежда се през м.юни в гр. София национална олимпиада по

9 физика.провежда се през м. май в гр. София Национален конкурс за ученическо фото и видео изкуство, организиран от МОН, НДД, ОДКПловдив и Община Пловдив.Провежда се през м.април в гр.пловдив Национален конкурс за научна разработка Какво знаете за хляба, организиран от МОН, НДД, ФХСБ, ОДК и Община Благоевград.Провежда се през м.април в гр. Благоевград. ВСИЧКО: 10 деца 5840 лв. В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА Международен конкурс Европа в училище, организиран от МОН под патронажа на Съвета на Европа, Европейската комисия, Европейския парламент и Европейската културна фондация.провежда се през м.април в гр.софия Международен детски конкурс в рамките на фестивала Слънце, радост и красота, организиран от Община Несебър през м.юни в гр.несебър Възрастова група за индивидуални участници в категориите:народни песни, класическо пеене, забавна и естрадна песен до 18 години за 6 месеца 480 лв Международен конкурс Класика и съвременност.провежда се през м.октомври в гр.стара Загора. за 2 месеца Международен детски балетен 160 лв.

10 конкурс.провежда се през м.май в гр. София Международен конкурс за изпълнители на детска и забавна песен 240 лв. Речни ноти.провежда се през м.септември в гр.тутракан. за 3 месеца ВСИЧКО: 5 деца 2000 лв. Г. ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ Финали на ученически игри.провеждат се през м.май Финали на ученически игри за ученици със СОП.Провеждат се през м.февруари и м.юни. Възрастова група до18 години за деца в индивидуални спортове, класирали се на първо, второ или трето място Възрастова група до18 години за деца в индивидуални спортове, класирали се на първо, второ или трето място 480 лв. ВСИЧКО: 1 дете 480 лв. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА ПО Т.3: 22 деца Общо необходими сва за стипендии за 2006г лв. ОБЩ БРОЙ ДЕЦА ПО т.1, Т.2 И Т.3: 72 деца Общо средства за 2006 г лв.

11 ОБЩ БРОЙ ОТБОРИ ПО т.1.4: 10 отбора Общо средства за 2006 г. 2000лв. ЗАБЕЛЕЖКА: МОН Министерство на образованието и науката НДД Национален дворец на децата ОДК Общински детски комплекс ЦРД Център за работа с деца ЦУНТ Център за ученическо научно творчество СОП Специални образователни потребности

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

Програма2014

Програма2014 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Приложение № 3

Приложение № 3 Приложение 3 Д Н Е В Н И К- 2018 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н - еднократно финансово подпомагане по Програмата на Община Шумен

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;  soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А по ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи училища

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Microsoft Word - NSK g .doc

Microsoft Word - NSK g .doc Приложение 1 НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година Раздел А Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,  ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

Microsoft Word - NSK g.

Microsoft Word - NSK g. Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/ Раздел А ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

Microsoft Word - 1. NSK g.

Microsoft Word - 1. NSK g. Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ Раздел А ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно