<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>"

Препис

1 та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното описание обекта стоящата обществе поръчка е описано подробно в документацията създадета квалификацион система (КС) с предмет Технически дзор повдигателни съоръжения, открита с Решение 1525/ г Изпълнителния директор ЕСО ЕАД и вписа в Регистъра обществените поръчки под В стоящия раздел - Технически спецификации са описани специфичните изисквания към предмета текущата процедура за съоръженията, експлоатирани от МЕР Вар. I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 1. Предмет поръчката Извършване технически дзор повдигателни съоръжения ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Вар, вкл. МЕПР Добрич. 2. Място изпълнение предмета поръчката. Техническият дзор се извършва по местохождение всяко повдигателно. Местохождението повдигателните съоръжения е указано в Таблица 1 - Списък повдигателните съоръжения ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Вар. 3. Обем поръчката. Повдигателните съоръжения, подлежащи технически дзор по чл.108, ал. 1 от Наредба за безопаста експлоатация и техническия дзор повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/ (обн. ДВ, бр. 73 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 88 от г.), са следните: Подвиж работ площадка (автовишка) - 10 броя; Автокран - 1 брой; Кранове мостови - 5 броя; Кран козлови - 1 брой; Кран самотоварач бордови - 2 броя; Телфери - 3 броя. Сапани метални - 60 броя; Текстилни колани - 19 броя; Техническите спецификации за повдигателните съоръжения, подлежащи годиш проверка са посочени подробно в Таблица 1. На основание Наредба за безопаста експлоатация и техническия дзор повдигателни съоръжения, трябва да бъде изпълнен дзор 22 (двадесет и два) броя повдигателни съоръжения и 79 (седемдесет и девет) броя товарозахващащи приспособления, които не са част от. 4. Срок за изпълнение поръчката. Срокът за изпълнение поръчката е 1 годи, считано от г.

2 Списък повдигателните съоръжения ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Вар Таблица 1 Вид повдигателното Рег. повдиг. Вид повдиг. Зав. Товароподемност (т) Височи повдигане (м) Дължи стрелата (м) Годи производство Необходим брой проверки 1 год. Необходим брой проверки 2 год. Местохождение 1 ЗиЛ 131 ТВ 26 СА 7344 ВР 680ПС436 Телескоп , ПРОВАДИЯ 2 ЗиЛ 131 ТВ 26 СА 7304 ВР 680ПС432 Телескоп , ВАРНА 3 ЗиЛ 131 ТВ 26 С 2452 МА 680ПС430 Телескоп 0, ДОБРИЧ 4 ЗиЛ 131 ТВ 26 С 2454 МА 680ПС431 Телескоп 0, ДОБРИЧ 5 УРАЛ - АГП -28 С 6794 РХ 680ПС435 Чуп.рамо У , ВАРНА 6 ХЮНДАЙ- Канглим С 7115 ВР 680ПС434 Хидравлика S , ВАРНА 7 ГАЗ 3307 МП 240 С 9343 ВХ 680ПС433 Чуп.рамо 51 0, ВАРНА 8 МТЗ 80 МП 240 С 3725 ЕН 680ПС442 Чуп.рамо , ТЕЦ-ВАРНА 9 ШКОДА-РР 20-2 С 9327ВХ 680ПС438 Чуп.рамо , П/СТ ДОБРУДЖА 10 ШКОДА КС С 2469 МА 680ПС1090 Автокран ВАРНА 11 ТОВАРАЧ ХИАБ СА 5419 РК 680ПС485 Самотов ВАРНА 12 ТОВАРАЧ ХИАБ С 9325 ВХ 680ПС484 Самотов ВАРНА 13 КРАН N/A 680ПС443 Козлови ВАРНА - Откр. Склад 14 КРАН N/A 680ПС562 Мостов П/СТ ДОБРУДЖА

3 15 КРАН N/A 680ПС1091 Мостов П/СТ ВАРНА КРАН N/A 680ПС1092 Мостов П/СТ ВАРНА КРАН N/A 680ПС444 Мостов ВАРНА Закрит склад 18 КРАН N/A 680ПС445 Мостов ВАРНА Автобаза 19 ЕЛ.ТЕЛФЕР N/A 680ПС441 Телфер П/СТ ВАРНА ЕЛ. ТЕЛФЕР N/A 680ПС440 Телфер , П/СТ ВАРНА ЕЛ.ТЕЛФЕР N/A 680ПС439 Телфер , П/СТ ВАРНА MAN TGM 39TJJ/SOKAGEs.r.l 23 САПАНИ МЕТАЛНИ CB 2248 BM 894ПС286 Хидравлич автовишка N/A 0,300 38,5 38, ВАРНА 60 броя 1 - ВАРНА, ДОБРИЧ, ПРОВАДИЯ, П/СТ ВАРНА 750, П/СТ ДОБРУДЖА, П/СТ ТЕЦ ВАРНА 24 ТЕКСТИЛНИ КОЛАНИ 19 броя 1 - ВАРНА, ДОБРИЧ, П/СТ ВАРНА 750, П/СТ ДОБРУДЖА Забележка: В списъка съоръженията може да стъпи промя в резултат бракуване, закупуване нови или прехвърляне съоръжения от един район в друг.

4 II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Техническите спецификации са дадени подробно в раздел II Технически спецификации от документацията създадета квалификацион система (КС). При технически дзор повдигателни съоръжения се спазват изискванията Наредба за безопаста експлоатация и техническия дзор повдигателни съоръжения, приета с ПМС 199 от г., обн., ДВ, бр. 73 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 103 от г., в сила от г., изм., бр. 24 от г., изм. и доп., бр. 88 от г. На експлоатираните в ЕСО ЕАД повдигателни съоръжения, се осъществява технически дзор от лица или структурнообособени части предприятия или организации, получили лицензия от председателя ДАМТН. 1. Техническите прегледи, които ще се извършват, са следните: 1.1. Първочални - товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани товароподемни кранове, товарозахващащите приспособления, които не са част от и подвижни работни площадки (автовишки) До 2 години след последния извършен технически преглед, повдигателните съоръжения, експлоатирани до 10 години от датата пускането им в експлоатация До 1 годи след последния извършен технически преглед, повдигателните съоръжения, експлоатирани от 10 до 20 години от датата пускането им в експлоатация До 6 месеца след последния извършен технически преглед, повдигателните съоръжения, експлоатирани д 20 години от датата пускането им в експлоатация До 1 годи след последния извършен технически преглед товарозахващащите приспособления, които не са част от До 4 години след последния извършен технически преглед - товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани товароподемни кранове и подвижни работни площадки (автовишки) прегледи със статично и димично изпитване След преустройство Преди пускане в експлоатация - товароподемни съоръжения, когато не са експлоатирани повече от ед годи На товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани товароподемни кранове и подвижни работни площадки (автовишки), прегледи след замя или ремонт носещите конструкции, носещите елементи, механизмите за повдигане, товароподемните куки или ролковите блокове След ремонт повдигателни съоръжения, експлоатирани повече от 20 г. от датата пускането им в експлоатация. 4/5

5 2. Указания при изпълнение поръчката Техническите прегледи се извършват в присъстието лицето, което отговаря за безопаста експлоатация След всеки технически преглед, извършилият прегледа поставя върху повдигателното близо до табелката производителя стикер, върху който са записани регистрационният номер орга, извършил техническия преглед, регистрационният номер повдигателното, датата извършване прегледа и годита, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозченията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими След извършване първочалния технически преглед органите за технически дзор заверяват с подпис и печат ревизионта книга, предават я ползвателя за съхранение и издават акт за първочален технически преглед Резултатите от периодичните технически прегледи се записват в ревизионните книги повдигателните съоръжения, като се попълва ревизионен акт Резултатите от техническите прегледи сапаните се записват в протокол, в който могат да се документират техническите прегледи повече от един сапан, извършени в един ден Съставяне и водене досие всяко повдигателно, което се съхранява до бракуване то. 3. Изисквания към изпълнението: При осъществяването технически дзор ПС се съблюдават техническите условия и параметри, заложени от производителя повдигателното, действащите нормативни документи: Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); Наредба за безопаста експлоатация и техническия дзор повдигателни съоръжения; Български държавни стандарти за повдигателни съоръжения; Техническата документация за всяко ПС. При закупуване ново повдигателно, изпълнителят следва да осъществи необходимите действия съгласно Наредба за безопаста експлоатация и техническия дзор повдигателни съоръжения. 5/5

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

VІ ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през първото полугодие на 2013 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) основни

Подробно

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен

Подробно

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи”

тема: „Ползите от удължаването на експлоатационния срок на ядрените централи” тематична област: "Удължаване на срока на експлоатация на ядрени съоръжения" Изготвил: Силвия Кръстева, Студент по специалност Ядрена енергетика в ТУ-София Статистиката в световен мащаб показва, че най-голям

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от г., обн., ДВ, бр. 49 от г., изм. и доп., бр. 8

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от г., обн., ДВ, бр. 49 от г., изм. и доп., бр. 8 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от 20.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2011 год. През деветмесечието на 2011 г. от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор са извършени следните дейности: 1.

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №  1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63>

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63> Гр. София, 1606, бул. Пенчо Славейков 15A +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg Приложение 5 УКАЗАНИЯ За реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат брашно и хляб по Утвърден

Подробно

НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор Приета с ПМС 218 от г., обн., ДВ, бр. 88 от г., изм., бр. 40 от 16.

НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор Приета с ПМС 218 от г., обн., ДВ, бр. 88 от г., изм., бр. 40 от 16. НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор Приета с ПМС 218 от 30.09.2003 г., обн., ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 33 от 28.03.2008

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в

РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в РЕГИСТЪР Приложение 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически

Подробно