Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - recenzia P. Petrov"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров Научен ръководител: доц. д-р Радка Питекова Рецензент: доц. д-р Динко Величков Господинов Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по педагогика 1. Актуалност на темата на дисертационното изследване Темата на дисертационното изследване е актуална и значима за теорията и практиката на мениджмънта на образованието. В съвременните образователни системи непрекъснато се разработват и внедряват нови образователни технологии. Именно тези технологии придават облика на съвременното образование, те представляват и едно от основните средства в търсенето на по-високи образователни резултати. Внедряването на съвременните образователни технологии често е свързано с организационна промяна, което изисква нейното управление. Именно поради тази причина изследванията в областта на организационната промяна в училище при внедряването на съвременни образователни технологии са актуални и значими. 2. Структура и съдържание на дисертационния труд Дисертационният труд е в обем от 245 с. и е структуриран в увод, три глави, заключение, използвана литература и 7 приложения с обем от 51 с. Описанието на използваните литературни източници включва 64 източника, от които 34 на латиница.. Дисертацията е структурирана логически последователно започва се с изясняване на промяната като организационен феномен, след което се конкретизира върху спецификата и управлението на организационната промяна в училище при въвеждането на съвременни образователни технологии и накрая, в последната част на дисертацията е представено проведеното емпирично изследване върху управлението на промяната при въвеждането на съвременни образователни технологии (СОТ) в училище. Методиката на изследването е разработена добре. Избраните изследователски методи съответстват на целта и задачите на изследването. Първа глава на дисертацията е озаглавена Общи теоретични постановки на промяната в системата на училищното образование и е в обем от 35 с. В началото на главата се изясня-

2 ва същността на организационната промяна, много добре са откроени външните и вътрешните сили на промяната. Подробно са разгледани различните видове организационна промяна. Логически много добре е структуриран анализът на управлението на организационната промяна, представен чрез процеса на организационна промяна, моделите на организационна промяна, нивата на промяна в организацията и агентите на промяна. След изясняване на същността на организационната промяна в един по-общ аспект се преминава към нейното разглеждане при училищните организации. Направена е кратка характеристика на видовете организационна промяна при училищните организации, както и на реализирането на промяната в тях. Глава втора на дисертационния труд съдържа 73 с. и е озаглавена Концептуален модел на управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в училищни организации. Изложението в тази част започва с разглеждане същността на организационната промяна при внедряване на съвременни образователни технологии в училище, очертани са уменията и компетентностите, които би следвало да се изграждат у учениците при използването на тези технологии в училищната дейност. Изведени са характеристиките на промяната при внедряването на съвременни образователни технологии в училище. Също така разгледани са видовете промяна при въвеждането на тези технологии. Много подробно са анализирани факторите, влияещи върху внедряването на съвременните образователни технологии в дейността на училището. По отношение на факторите на вътрешната среда на училището би следвало да се обърне по-голямо внимание учениците и родителите, както и на психологическите фактори. При анализирането на съпротивата срещу промяната при внедряването на съвременни образователни технологии е акцентирано върху начините за нейното преодоляване. Би могло да се обърне повече внимание на изясняването на причините за тази съпротива в училищните организации. Частта в тази глава, посветена на управлението на промяната в училище при внедряване на СОТ започва с изясняване на подходите свързани с дефинирането на понятието управление. Както по отношение на отделните подходи, така и впоследствие при функциите на управление е откроена сполучливо спецификата при управление на организационната промяна свързана с въвеждането на СОТ. Изведени са характеристиките на ефективната стратегия за внедряване на съвременни образователни технологии в училищни организации, 2

3 както и основните управленски дейности на директора на училището свързани с реализирането на управленските функции в условията на внедряване на СОТ. Представените в тази част на дисертационното изследване теоретични идеи за етапите при управлението на промяната биха могли значително да се разширят. Правилно е определено значението на организационната култура като един от най-важните фактори на организационната промяна. Много добре е изяснена същността на училищната организационна култура, би следвало обаче по-обстойно да се разгледа аспектът за нейната промяна. Глава трета на дисертацията е озаглавена Характеристика на управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии (емпиричен анализ). В тази глава е отразено проведеното емпирично изследване. Освен специализираното самостоятелно изследване за целите на дисертационния труд Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в отделните образователни организации в което са участвали 166 директори на образователни институции от гр. София и София област докторантът използва в тази част и няколко изследвания по различни научни проекти, в които е участвал, а именно: - Финансиране на дейностите по внедряване на съвременни образователни технологии в училищни организации в което са участвали 139 директори на училища. - Мотивиране на учителите за работа в среда базирана на съвременни образователни технологии с извадка от 400 учители. - Въвеждане на съвременни образователни технологии в условията на маркетингова ориентация на училищните организации с 85 анкетирани директори на училища. - Удовлетвореност на студентите от специалност Педагогика от използваните съвременни образователни технологии при обучението им с 29 участници. За провеждането на изследванията докторантът е използвал разработен от него уеббазиран софтуерен пакет за провеждане на онлайн анкети и за последваща статистическа обработка на анкетните карти. 3

4 Емпиричното изследване се базира върху разработен набор от 5 групи индикатори, чрез които се цели да се изгради характеристика на управлението на промяната при внедряването на СОТ в училище. Те в общи линии съвпадат с проведените емпирични изследвания. Включването в групата индикатори на такива, свързани с удовлетвореността на студентите от специалност педагогика от използваните по време на обучението им СОТ не е целесъобразно, защото не съответства на темата на изследването. Анализираните данни са представени много добре в табличен и графичен вид. Анализът върху тях е структуриран в съответствие с индикаторите и е подробен, точен, конкретен и аналитичен. Заслужава да се отбележи стремежът на докторанта да обясни причините за разглежданите констатации, което е допринесло за етиологичната насоченост на анализа. Анализът показва достатъчно пълно и точно състоянието на внедряването на СОТ в нашите училищни организации. Т. 3.6 от тази глава съдържа теоретични елементи и би било по-целесъобразно да се структурира във втора глава на дисертацията. Анализът върху оценката на студентите за тяхната удовлетвореност от използването на СОТ при обучението им (т.3.7) не е свързана с темата на дисертацията. Дисертационният труд би спечелил, ако основните обобщения направени при анализа по отделните индикатори бяха синтезирани и представени като изводи. 3. Приноси на дисертационния труд Приносите на дисертационния труд могат да се обобщят в три основни направления очертаването на характеристики на организационната промяна при внедряването на съвременни образователни технологии в училище свързани с нейното управление, установеното при емпиричното изследване актуално нейно състояние в училищната практика и разработването на уеб-базиран софтуерен пакет за провеждане на онлайн анкети и статистическа обработка на анкетните карти. 4. Оценка на автореферата и публикациите Авторефератът отразява правилно съдържанието на дисертационния труд. Докторантът е представил 11 публикации, от които три студии една самостоятелна и две в съавторство, две самостоятелни статии в научни списания и 6 публикации в научни 4

5 сборници, от които 5 самостоятелни и една в съавторство. Публикациите отговарят на изискванията за защита на дисертационния труд. 5. Препоръки По отношение на реализирането на дисертационния труд към докторанта биха могли да се отправят следните по-основни препоръки: би следвало по-добре да се изясни същността на съвременните образователни технологии; изследването на степента на удовлетвореност на студентите от използваните при обучението им СОТ не би следвало да се включва в дисертационния труд; изследването би спечелило значително, ако при анкетирането бе проучено мнението на учителите освен за тяхната мотивация при внедряване на СОТ и по отношение на самото внедряване на тези технологии. 6. Заключение Дисертационният труд Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии съдържа изискваните научно-приложни резултати съобразно Закона за развитието на академичния състав в Република България. Изхождайки от това предлагам на уважаемото Научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на Петър Веселинов Петров г. Рецензент: /доц. Д. Господинов/ 5

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно