Microsoft Word - B AM MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B AM MSWORD"

Препис

1 B8-0455/3 3 Параграф счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция в областите на съдебната система и основните права и на правосъдието, свободата и сигурността; освен това счита, че предоставянето на официални показатели за отварянето на преговорни глави и последващото отваряне на глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност) са най-добрият начин за насърчаване на истински ефективни реформи и за гарантиране, че процесът на реформи в Турция се оформя на базата на ценностите и стандартите на ЕС; отново отправя своя призив към Съвета да поднови усилията си за предоставяне на официални показатели за отварянето и като крайна цел, след изпълнението на определените критерии за отваряне на глави 23 и 24; призовава Турция да сътрудничи във възможно най-голяма степен за тази цел; призовава Комисията незабавно да поощри по-нататъшния диалог и сътрудничество с Турция в областите, обхванати от глави 23 и 24, с цел насърчаване на общо разбиране по 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция в областите на съдебната система и основните права и на правосъдието, свободата и сигурността; освен това счита, че предоставянето на официални показатели за отварянето на глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност) е най-добрият начин за насърчаване на истински ефективни реформи, които да гарантират, че процесът на реформи в Турция се оформя на базата на европейски ценности и стандарти; отново отправя своя призив към Съвета да поднови усилията си за предоставяне на официални показатели за отварянето на глави 23 и 24; призовава Турция да сътрудничи във възможно най-голяма степен за тази цел; призовава Комисията незабавно да поощри по-нататъшния диалог и сътрудничество с Турция в областите, обхванати от глави 23 и 24, с цел насърчаване на общо разбиране по отношение на необходимите реформи;

2 отношение на необходимите реформи;

3 B8-0455/4 4 Параграф подчертава важните предимства на Митническия съюз (МС) между ЕС и Турция; припомня, че от началото на МС през 1996 г. стойността на двустранната търговия между ЕС и Турция се е увеличила повече от четирикратно, с успоредно значително нарастване на преките чуждестранни инвестиции от ЕС към Турция и позадълбочена интеграция между турските и европейските дружества в полза и на двете страни; посочва неотдавнашната оценка на МС от страна на Световната банка, в която се подчертава необходимостта от въвеждането на редица реформи за поддържането на среда, която да допринася за тясното икономическо сътрудничество, включително и в бъдеще; изтъква в частност необходимостта от i) разширяване на обхвата на МС, така че да включва селскостопанските продукти, услугите и обществените поръчки, ii) създаване на благоприятни условия за траен растеж на търговията, включително облекчаването на визовия режим за бизнес пътувания, и iii) въвеждане на механизми за по-тясно консултиране и обмен на информация между ЕС и Турция по отношение на последиците за Турция от 32. подчертава важните предимства на Митническия съюз (МС) между ЕС и Турция; припомня, че от началото на МС през 1996 г. стойността на двустранната търговия между ЕС и Турция се е увеличила повече от четирикратно, с успоредно значително нарастване на преките чуждестранни инвестиции от ЕС към Турция и позадълбочена интеграция между турските и европейските дружества в полза и на двете страни; във връзка с това обаче подчертава, че увеличаването на положителното въздействие на МС е тясно свързано със спазването на установените в неговите рамки правила и изисквания и поради това изразява силна загриженост във връзка с нарастващите проблеми за европейските предприятия при осъществяването на търговия с Турция; посочва неотдавнашната оценка на МС от страна на Световната банка, в която се подчертава необходимостта от въвеждането на редица реформи за поддържането на среда, която да допринася за тясното икономическо сътрудничество, включително и в бъдеще; изтъква, в частност, необходимостта от i) разширяване на МС, така че да включва

4 споразуменията за свободна търговия, сключени от ЕС с трети страни, включително Споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със САЩ; селскостопанските продукти, услугите и обществените поръчки, ii) създаване на благоприятни условия за траен растеж в търговията, включително облекчаването на визовия режим за бизнес пътувания и iii) водене на интензивни консултации между ЕС и Турция по отношение на последиците за Турция от споразуменията за свободна търговия, сключени от ЕС с трети страни;

5 B8-0455/5 5 Параграф отново потвърждава подкрепата си за споразумението за обратно приемане с ЕС, което влезе в сила на 1 октомври 2014 г.; насърчава Комисията да продължи да наблюдава напредъка на Турция при изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим, така че паралелно с прилагането на споразумението за обратно приемане да има напредък и в процеса на либерализиране на визовия режим; отново изтъква задължението на Турция да изпълни изцяло и ефективно споразумението и либерализирането на визовия режим спрямо всички държави членки, включително недискриминационен безвизов достъп до турската територия за гражданите на всички държави членки на ЕС; призовава Турция да изпълнява съществуващите двустранни споразумения за обратно приемане изцяло и ефективно; припомня, че Турция е една от основните транзитни държави за незаконна миграция към ЕС, и призовава за подобряване на трансграничното сътрудничество на Турция със съседните държави членки на ЕС, в това отношение; приветства влизането в сила на Закона за 34. отново потвърждава подкрепата си за споразумението за обратно приемане с ЕС, което влезе в сила на 1 октомври 2014 г.; насърчава Комисията да продължи да наблюдава напредъка на Турция при изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим; приветства ефективните усилията, полагани за изпълнение на критериите, определени в пътната карта за либерализиране на визовия режим; припомня, че диалогът за либерализиране на визовия режим е процес, основан на заслуги, и че Турция следва да отговаря на всички изисквания, посочени в пътната карта на визовия режим, включително по-специално пълното и ефективно прилагане на всички разпоредби на споразумението за обратно приемане; отново изтъква задължението на Турция да изпълнява изцяло и ефективно споразумението за обратно приемане и либерализирането на визовия режим спрямо всички държави членки, включително недискриминационен безвизов достъп до турската територия за гражданите на всички държави членки на ЕС; призовава Турция да изпълнява

6 чужденците и международната закрила и създаването на Главна дирекция за управление на миграцията през април 2014 г. като съществени стъпки към привеждането в съответствие със стандартите на ЕС относно международната закрила на законните и незаконните мигранти; отбелязва, че е необходимо да се засили сътрудничеството между Турция и всички държави членки на ЕС, насочено най-вече към укрепването на управлението на общите граници с всички държави членки на ЕС; подчертава необходимостта от това Турция допълнително да засили сигурността на границите с цел борба с незаконната миграция към държавите членки на ЕС; съществуващите двустранни споразумения за обратно приемане изцяло и ефективно; припомня, че Турция е една от основните транзитни държави за незаконна миграция към ЕС, и призовава за подобряване на трансграничното сътрудничество на Турция със съседните държави членки на ЕС, в това отношение; приветства влизането в сила на Закона за чужденците и международната закрила и създаването на Главна дирекция за управление на миграцията през април 2014 г. като съществени стъпки към привеждането в съответствие със стандартите на ЕС относно международната закрила на законните и незаконните мигранти; отбелязва, че е необходимо да се засили сътрудничеството между Турция и всички държави членки на ЕС, насочено най-вече към укрепването на управлението на общите граници с всички държави членки на ЕС; подчертава необходимостта от това Турция допълнително да засили сигурността на границите с цел борба с незаконната миграция към държавите членки на ЕС;

7 B8-0455/6 6, Яцек Сариуш-Волски Параграф припомня стратегическото значение на Турция за енергийната сигурност на ЕС и счита Турция за важен партньор в енергийния сектор; посочва трите проекта за Южния газов коридор, одобрени в края на 2013 г., които ще повишат сигурността на доставките на газ за Турция и достъпа до ЕС като основен енергиен пазар; счита, че в контекста на все по-конкурентните енергийни пазари и необходимостта от диверсифициране на енергийните източници и на маршрутите на доставка на енергия Турция, със своя огромен потенциал за възобновяемите енергийни източници, би могла да даде важен принос за енергийната сигурност на ЕС и за неговите амбиции по отношение на диверсификацията на енергийните източници в съответствие с международното право; 35. припомня стратегическото значение на Турция за енергийната сигурност на ЕС и счита Турция за важен партньор в енергийния сектор и в този контекст изразява загриженост относно проекта Турски поток, който е в противоречие с европейските приоритети в областта на енергетиката; посочва трите проекта за Южния газов коридор, одобрени в края на 2013 г., които ще повишат сигурността на доставките на газ за Турция и достъпа до ЕС като основен енергиен пазар; счита, че в контекста на все по-конкурентните енергийни пазари и необходимостта от диверсифициране на енергийните източници и на маршрутите на доставка на енергия Турция, със своя огромен потенциал за възобновяемите енергийни източници, би могла да даде важен принос за енергийната сигурност на ЕС и за неговите амбиции по отношение на диверсификацията на енергийните източници в съответствие с международното право;

8 B8-0455/7 7 Параграф 44 а (нов) 44а. отново припомня съответните решения на Европейския съд по правата на човека и призовава турското правителство незабавно да прекрати нарушаването на правата на човека на кипърските граждани и да спре да ги лишава от възможността да упражняват своето право на собственост, религиозните си права и други права на човека, произтичащи от конституционния ред на Република Кипър и достиженията на общностното право, както и от основните принципи и ценности на ЕС;

9 B8-0455/8 8 Съображение Б Б. като има предвид, че ЕС остава ангажиран с по-нататъшното разширяване като ключова политика за насърчаване на мира, демокрацията, сигурността и просперитета в Европа; като има предвид, че всяка страна кандидатка ще бъде оценявана въз основа на собствените ѝ заслуги; Б. като има предвид, че ЕС остава ангажиран с по-нататъшното разширяване като ключова политика за насърчаване на мира, демокрацията, сигурността и просперитета в Европа; като има предвид, че всяка страна кандидатка ще бъде оценявана въз основа на собствените ѝ заслуги и въз основа на това Комисията не предвижда ново присъединяване към ЕС през следващите пет години;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc Междинен доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство Институт Отворено общество София Резюме 1. Методология Присъединяването към Шенгенското пространство

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

Parlament doc

Parlament doc 1 Депутати обкъждат присъединяването на Сърбия към ЕС Петък, 16 Юли 2010 FrogNews Присъединяването на Сърбия към Европейския съюз (ЕС) е в интерес, както за България, така и за стабилността на Западните

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно