Н А Р Е Д Б А

Размер: px
Започни от страница:

Download "Н А Р Е Д Б А"

Препис

1 О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЖИЦА Н А Р Е Д Б А ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА /Приета с Решение 607 от г./

2 СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА ПЪРВА Общи положения 3 ГЛАВА ВТОРА Организация на пожарната и аварийната безопасност 3 ГЛАВА ТРЕТА Изисквания на пожарната безопасност и защита на населението 4 Раздел I Територия на обектите 4 Раздел II В поземлените имоти в границите на населените места 4 Раздел III Сгради, помещения и съоръжения. 5 Раздел IV Електрически инсталации 6 Раздел V Системи за отопление и вентилация 6 Раздел VI Новостроящи, реконструиращи и модернизиращи се обекти 7 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението 7 Раздел I В горите 7 Раздел II По време на жътвената кампания 8 Раздел ІІІ Административно наказателни разпоредби 8 ГЛАВА ПЕТА РАЗПОРЕДБИ 8 Раздел I Администратвино-наказателни разпоредби 8 Раздел II Допълнителни разпоредби 9 Раздел ІІІ Преходни и заключителни разпоредби 9

3 ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Стражица. Чл. 2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им. Чл. 3. Разпорежданията на специализираните органи на пожарната безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите. Чл. 4. Решенията и указанията на Общински съвет-стражица, Кмета на общината, кметовете и кметски наместници на населени места, издадени в границите на тяхната компетентност във връзка с пожарната безопасност и защитата на населението, са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината. Чл. 5. При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийноспасителни дейности, своевременно да се уведоми териториалното поделение на службата за пожарна безопасност и защита на населението чрез телефон 112. Чл. 6. При изпълнение на задълженията си по настоящата наредба териториалните органи на ПБЗН при необходимост могат да се подпомаган от Общината с доброволци от Доброволното формирование, оборудване, техника, гасителни средства и гориво. ГЛАВА ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ Чл. 7. (1) Във всеки обект се създава Папка досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност и защита на населението, съобразени с изискванията на "Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите" и "Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Стражица", а именно: 1. Противопожарни инструкции на обектите. 2. Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при ликвидиране на пожари и аварии. 3. Планове за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при капитални, текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес. 4. Планове за евакуация. 5. Заповеди на собствениците или ръководителите на обектите, издадени на основание чл.6 ал.1 от " Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите". 6. Документи, издадени от специализираните контролни органи на пожарната безопасност и защита на населението, адресирани до общински обекти.

4 7. Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица. Чл. 8. (1) Координатори на дейността по осигуряване на връзката с РС "ПБЗН" гр. Стражица се определят по населени места. (2) Координатор на дейността по осигуряване на връзката с РС "ПБЗН" гр.стражица във фирми с персонал до 10 човека се изпълнява от ръководителя й, а при персонал над 10 човека може и от посочено от ръководителя лице с писмена заповед. ГЛАВА ТРЕТА ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Раздел I ТЕРИТОРИЯ НА ОБЕКТИТЕ Чл. 9. Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта. Чл. 10. До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища със свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на разстояние по-малко от 12 м. Чл. 11. Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно "Наредба 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана от собственика. Раздел II В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА Чл. 12. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопанските постройки. (2) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси /почиства/ сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра. (3) Забранява се открито складиране на груб фураж: 1. На разстояния, по-малки от 6 м. от сгради и съоръжения на основното застрояване и второстепенни постройки по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на 3 м. от оградите на съседите. 2. Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно. З. Под надземните проводи на техническата инфраструктура. (5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания: 1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 м.

5 2. Когато разстоянието е по-малко от 6 м., една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер. Чл.13 При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания: 1. Дървеният материал да се съхранява/складира в стопански сгради или на открито на разстояние 6 м., от жилищни сгради с горим покрив или до тях,ако стената е тип брандмауер. 2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние и да са защитени от влага и вода. Височината на пласта не трябва да надвишава 1.5 м. 3. Съхраняването на горими течности в подземните помещения на жилищни сгради от I и II степен на огнеустойчивост във варели и туби да става в едно помещение до 500л. 4. Забранява се съхраняването и използването на уреди и бутилки използващи газ пропан-бутан в помещения чиито под се намира под кота 0 на прилежащият терен и помещения по-малки от 10 кв.м. Чл.14 (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране и пастьоризиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от: 1. Сгради и съоръженията на основното застрояване и второстепенни постройки по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, най-малко 6 м. 2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко 8 м. 3. Оградите на съседите, най-малко 3 м. (2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус най-малко 4 м., от горими отпадъци и предмети и суха трева. (3) Дървата за горене да се редят на не по-малко от 2 м., от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента. (4) Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или за поддържане на горенето. (5) Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето. (6) Да се осигури необходимото количество вода за загасяване на огъня при необходимост. (7 )През цялото време огънят да не се оставя без надзор. (8 )След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят, на определеното за целта пожаробезопасно място. (9) 3абранява се паленето на огън при неподходящи метеорологични условия, както и в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове в случай, че посевите са в период на восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша. Чл.15 (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци /пролетно - есенно почистване/ да става на пожаробезопасни места, като се спазват следните минимални разстояния отстоящи от: 1. Сгради и съоръженията на основното застрояване и второстепенни постройки по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - малко 8 м.

6 2. Под короните на дърветата и надземните проводи на техническата инфраструктура, 3. Оградите на съседите, най-малко 3 м. (2) Купчините да са с размери не по-големи от 1,5 м. в диаметър и 1 м. високи. (3) Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от 4 м. от горими отпадъци, предмети и суха трева. (4) Да не се използват горими течности за разпалване и поддържане на горенето. (5) Да не се изгарят гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят токсични вещества. (6) Да се осигури необходимото количество вода за загасяване на огъня при необходимост. (7) През цялото време, огънят да не се оставя без надзор (8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията да се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място. (9) 3абранява се паленето на огън при неподходящи метеорологични условия, както и в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове в случай, че посевите са в период на восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша. Чл.16. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места, негорими сандъци или кофи в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър. Раздел III СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Чл.17 След напускане на работното място всеки, работник и служител е длъжен да го остави в пожаро-безопасно състояние. Чл.18 До взриво- и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийно пожарозащитни и пожарогасителни съоръжения на видно място да се постави схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации. Чл.19 Сградите и помещенията се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, като се поддържат в изправност съгласно изискванията на завода производител. Чл.20 По време когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени. Чл.21 Мероприятията за масово събиране на хора /над 50 човека/ се извършва, както следва: 1. В закрити помещения, същите следва да отговарят на нормативните документи касаещи пожарната безопасност. 2. На открито /митинги, базари, събори, спортни мероприятия и др./ се съгласуват с органите на РС ПБЗН Стражица, най-малко 24 /двадесет и четири/ часа предварително. Чл. 22 Забранява се:

7 1. Преграждането и складирането в евакуационните пътища. 2. Премахване предвидените по проекта врати, стълбищни клетки, коридори, предверия и др. строителни конструкции. 3. Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове и противопожарни уреди. 4. Изменение на функционалното предназначение и техническо преоборудване на помещенията без разработване на съответната /изискващата/ се документация. Раздел IV ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ Чл.23 Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да съответства на пожаро-безопасната експлоатация. Чл.24 Всички неизправности в ел. инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се отстраняват. При неотстраняване на констатираната неизправност същите се спират от експлоатация. Чл.25. Не се допуска експлоатация на електрически инсталации и съоръжения при: 1. Извършване на промени на същите без съгласуване и приемане. 2. Използване на нестандартни и неизправни уреди. 3. Нестандартни електрически предпазители. 4. Нарушено защитно изпълнение. 5. Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация на уредите. 6.Извършени ремонтни дейности от лица не притежаващи необходимата квалификация и правоспособност. Раздел V СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ Чл.26 Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени, за тяхното производство, монтаж и използване. Чл.28 Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 1 октомври отоплителните съоръжения, уреди и инсталации да се проверят и ремонтират. В експлоатация да се допускат само изправните. Чл.29 (1) Комините се почистват задължително преди отоплителния сезон и в последствие по необходимост. (2) Не се допускат в експлоатация комини: 1. Неизмазани в под покривното пространство. 2. Незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/. Чл.30 При експлоатация на печки да се спазят следните изисквания:

8 1. Същите да се монтират на негорима подложка, а при горим под, подложката трябва да предпазва пода и от нагряване. 2. Да са на разстояния не по-малки от 1 м. от горими конструкции и материали 3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 0,8 м. горими предмети. Раздел VI НОВОСТРОЯЩИ, РЕКОНСТРУИРАЩИ И МОДЕРНИЗИРАЩИ СЕ ОБЕКТИ Чл.31 (1) Всяко ново строителство, реконструкция, модернизация е преоборудване да се извършва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. (2) След завършване на обектите по ал.1 същите да бъдат въведени в експлоатация в пожаробезопасно състояние, съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите му уредби. Чл.32 Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви " План, осигуряващ пожарната и аварийната безопасност". Актовете за извършване на огневи работи са съставна част от плана. Чл.33 При ремонти свързани с временно изключване на източници за противопожарно водоснабдяване, ПИИ и ПГИ се уведомява РСПБЗН Стражица, Общинска администрация и РУ на МВР-Стражица. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Раздел I В ГОРИТЕ Чл.34 (1) След обявяване на пожароопасния сезон от Националното или регионалното управление по горите, кметовете и кметски наместници по населени места в общината организират ежегодно доброволни формирования за гасене на горски пожари, наричани по нататък за краткост гасачески групи. Изготвят списъци, които съдържат: 1. Численост на гасаческата група, която да е най-малко от пет човека на възраст над осемнадесет години в добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място. 2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група, местонахождението им и отговорник за тях. 3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и др. техника /трактори с плугове, водоноски и др./ 4. Начин за оповестяване. 5. Време и място на събиране. (2) Представител от РС ПБЗН Стражица инструктират гасаческите групи, във връзка със спазване изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността й. (3) Гасаческата група се събира от кмета и кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице.

9 (4) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от държавния противопожарен контрол съвместно с кметовете и кметски наместници на съответното населено място. (5) Копие на списъците се изпраща в РС "ПБЗН" гр. Стражица. (6) При необходимост вместо гасачески групи за подпомагане на РС ПБЗН Стражица може да се използва и доброволен общински отряд ВТ гр. Стражица. Чл. 35. Кметовете и кметски наместници по населени места: 1. връчват срещу подпис на всеки член на гасаческата група от местното население известие за неговото участие; 2. организират оповестяването на местното население за възникнал пожар или извънредна ситуация в землището на кметството; 3. организират транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното население до мястото на пожара; 4. предоставят помещение и налични средства за връзка на органите за ръководство на пожарогасенето; 5. осигуряват храна, вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето. Чл.З6 Кметовете и кметски наместници по населени места, изпълняват задълженията си по "Оперативния план" на горско стопанство. Чл.З7 Забранява се паленето на огън до и в горите, както и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари. Чл.38 Задължават се лица, преминаващи или пребиваващи в горите да спазват противопожарните правила в тях. Чл.39. Забранява се изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи на разстояние по-малко от 30 м от границите на горските насаждения. Чл.40. Пътищата в горския фонд, се поддържат проходими и достъпни за специализираните автомобили на РС ПБЗН и транспортните средства на гасаческите групи. Раздел II ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ Чл.41 (1) Кметовете и кметски наместници по населени места организират и провеждат мероприятия за: 1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба 8121з-968 от 10 декември 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 2. Денонощно дежурство на телефонен пост по време на кампанията. 3. Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници. 4. Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите в периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. (2) Кметовете и кметски наместници по населени места могат да използват при нужда гасаческата група във вида и по чл.35 като актуализират гасителните средства. Чл.42 (1) На физическите лица, които преминават или извършват определена дейност покрай посевите и фуражните площадки, се забранява:

10 1. използването на открит огън и пушенето на разстояние най-малко 100 м от посевите от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и 50 м от складиран фураж; 2. използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки. (2) Гражданите са длъжни: 1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост. 2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели. 3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания. 4. Да се включват в погасяването на пожара, при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на пожарогасене, Чл.44 Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи. ГЛАВА ПЕТА РАЗПОРЕДБИ Раздел І АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.45 (1) На нарушителите на тази Наредба се налагат административни наказания по реда на ЗАНН, като глобите са в размер: 1. От 50 до 200 лева за физически лица. 2. От 100 до 500 лева на еднолични търговци и юридически лица. 3. От 200 до 2000 лева, ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на лицата по т.1 и т.2, ако не подлежат на по-тежко наказание или ако нарушението е повторно. (2) Актове за установяване на нарушенията се съставят заедно или поотделно от органите "Пожарна безопасност и защита на населението" и длъжностните лица на Общината, определени със заповед на Кмета на Общината, кметовете и кметски наместници на населени места. (3)Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен от него заместник. 1. По смисъла на тази Наредба, Раздел IІ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. "Обект" са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за МВР на Република България. 2. "Брандмауер" е негорима пожарозащитена стена с граница на огнеустойчивост два часа /без отвори или пожарозащитени отвори/ и преминава през всички горими конструкции в сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива /чл.19 от Наредба Iз-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

11 3. Минерализована ивица е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой. 4. Неподходящи метеорологични условия са силен вятър и/или високи температури и/или трайно засушаване. Раздел III ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.137, т.2 от Закона за МВР. 2. Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на Общината, упълномощените от него длъжностни лица, Кметовете на населени места, кметските наместници и органите на РСПБЗН Стражица. 3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуване на сайта на Община Стражица. Наредбата е приета с Решение 607, взето на заседание с Протокол 54 от г. на Общинския съвет гр.стражица. Илиян Маринов Председател Общински съвет Стражица

naredba pojarna

naredba pojarna НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми,

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 9 ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63>

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63> ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 11 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО Приета с Решение 52 по Протокол 8/07.03.2012

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ)

Подробно

Naredba pojari2013

Naredba pojari2013 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Долна Митрополия Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите

Подробно

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин Девин, 2011 г. 1 / 22 ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни

Подробно

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: ,   З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg З А П О В Е Д ДЗ.../...2018 г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.

Подробно

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc ОБЩИНА БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg Н А Р Е Д Б А за ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

О Б Щ И Н А - гр

О Б Щ И Н А  - гр О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.к Н Е Ж А проект Н А Р Е Д Б А N:5 за пожарната и аварийна безопасност на населените места, обектите и личната собственост на гражданите на територията на Община Кнежа I

Подробно

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет -

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - гр.мизия с Решение 58 /24.03.2000 г. Изм.;Реш. 93/22.05.2012

Подробно

generated pdf

generated pdf РЕШЕНИЕ 891 ОТ 30.7.2003 г. сряда, 30 юли 2003 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 891 от 30.07.2003 г. 1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

Д О С И Е С Д О К У М Е Н Т И, С В Ъ Р З А Н И С П О Ж А Р Н А Т А Б Е З О П А С Н О С Т в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГЕО МИЛЕВ 2016

Д О С И Е С Д О К У М Е Н Т И, С В Ъ Р З А Н И С П О Ж А Р Н А Т А Б Е З О П А С Н О С Т в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГЕО МИЛЕВ 2016 Д О С И Е С Д О К У М Е Н Т И, С В Ъ Р З А Н И С П О Ж А Р Н А Т А Б Е З О П А С Н О С Т в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГЕО МИЛЕВ 2016 год. гр. Мъглиж Оперативен комуникационно-информационен

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно