ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА"

Препис

1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Tайлол Хот Д 500 mg/4 mg/60 mg прах за перорална суспензия Tylol Hot D 500 mg/4 mg/60 mg powder for oral suspension 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяко саше Tайлол Хот Д съдържа: парацетамол 500 mg, хлорфенираминов малеат 4 mg, псевдоефедринов хидрохлорид 60 mg. За пълния списък на помощните вещества вижте точка ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Прах за перорална суспенсия. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Терапевтични показания Tайлол Хот Д е показан за облекчаване на следните симптоми на простуда и грип: назална конгестия хрема кихане повишена телесна температура лека до умерена болка от различен произход 4.2. Дозировка и начин на приложение Tайлол Хот Д се приема през устата. Препоръчителната дозировка на Tайлол Хот Д е посочена по-долу: Съдържанието на всяко саше се разтваря в 160 ml топла вода (стандартна чаша) и се изпива веднага, без изчакване. Ако е необходимо, следващата доза да се вземе след интервал от 6 часа. Препоръчителната максимална дневна доза е 4 сашета Противопоказания Tайлол Хот Д не трябва да се прилага: - при пациенти свръхчувствителни към парацетамол, хлорфенираминов малеат, псевдоефедринов хидрохлорид или някоя от останалите съставки на продукта - при пациенти с тежки чернодробни и бъбречни заболявания. - при пациенти, приемащи моноаминоксидазни инхибитори. За да се започне лечение с Тайлол Хот Д, тези лекарства трябва да бъдат спрени поне 2 седмици по-рано. - при пациенти, страдащи от фенилкетонурия, тъй като съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин. 2

3 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Тайлол Хот Д трябва да се прилага под лекарски контрол при пациенти с: - чернодробни, бъбречни, сърдечни, белодробни увреждания - предшестваща анемия - тежки сърдечни заболявания - бронхиална астма - глаукома - хипертиреоидизъм - хипертония, въпреки че псевдоефедриновия хидрохлорид не показва влияние върху пациенти с нормално кръвно налягане - захарен диабет Трябва да се избягва едновременното приложение на Тайлол Хот Д с други парацетамол съдържащи продукти, тъй като то може да доведе до предозирането на парацетамол. Да не се превишава препоръчаната максимална дневна доза или тази предписана от лекаря. Пациенти, които употребяват антихипертензивни лекарства и/или антидепресанти трябва да се посъветват със съответния специалист. Употребата на Тайлол Хот Д при деца под 12 години трябва да става под лекарски контрол. По време на терапията с Тайлол Хот Д може да се появи умора, сънливост или световъртеж, затова шофирането на автомобил и управлението на потенциално опасни машини трябва да става особено внимателно. Едновременното приемане на Тайлол Хот Д с алкохол трябва да се избягва, защото може да се появи допълнително понижение на бдителността. Консултация с лекар е наложителна, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми повече от 5 дни. Този лекарствен продукт съдържа лактоза и не трябва да се прилага при пациентите с редки вродени заболявания като галактозна непоносимост, лактозна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбация. 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие При високи дози се потенцира ефекта на продължително прилагани антикоагуланти. Парацетамол приложен в големи дози за продължителен период може да взаимодейства с кумарин, дериватите на индандион и фенотиазин. Алкохолът, барбитуратите и трицикличните антидепресанти могат да увеличат хепатотоксичността на парацетамол. Дозата на парацетамол се намалява при пациенти, които приемат антиепилептични лекарства като карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин или примидон. Хлорфенираминов малеат може да забави метаболизма на фенитоин в черния дроб като увеличи плазмената му концентрация. Рядко може да настъпи повишаване на артериалното налягане, при едновременното приложение на псевдоефедринов хидрохлорид с деконгестанти, трициклични антидепресанти, медикаменти подтискащи апетита, амфетамини като психостимуланти и MAO инхибитори. Метилдопа, α- и β- адренергични блокери, гуанитидин могат да загубят ефективността си при едновременно приложение с псевдоефедринов хидрохлорид. 3

4 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене При бременни и кърмачки е препоръчителен лекарски контрол Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини По време на лечение с Тайлол Хот Д може да се появи умора, сънливост или световъртеж, затова шофирането на автомобил и управлението на потенциално опасни машини трябва да става внимателно Нежелани лекарствени реакции Като цяло Тайлол Хот Д се понася добре. Нежеланите лекарствени реакции са категоризирани съгласно системо-органни класове, като се използва следната конвенция: много чести ( 1/10), чести ( 1/100 до < 1/10), нечести ( 1/1000 до < 1/100), редки ( 1/ до < 1/1000), много редки (< 1/10000), с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка). Парацетамол: Нарушения на кръвта и лимфната система: Редки: тромбоцитопения, левкопения и панцитопения Много редки: неутропения, тромбоцитопенична пурпура и агранулоцитоза Нарушения на имунната система: Редки: реакции на свръхчувствителност като уртикария и макуло-папулозен обрив и сърбеж Псевдоефедрин: Нарушения на имунната система: Много редки: макуло-папулозен обрив Нарушения на нервната система: Много редки: превъзбуждане на централната нервна система може да възникне нарушение на съня, халюцинации Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: Много редки: ретенция на урината Хлорфенираминов малеат: Нарушения на кръвта и лимфната система: С неизвестна честота: хемолитична анемия Нарушения на нервната система: С неизвестна честота: седация, главоболие, световъртеж Нарушения на очите: С неизвестна честота: замъглено виждане Сърдечни нарушения: С неизвестна честота: палпитации, аритмия, хипотония 4

5 Стомашно-чревни нарушения: С неизвестна честота: сухота в устата, липса на апетит, повръщане, диария Хепатобилиарни нарушения: С неизвестна честота: хепатит Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: С неизвестна честота: ретенция на урината Хлорфенираминов малеат може да доведе до поява на антимускаринови реакции Предозиране Ако се подозира предозиране, пациентът трябва незабавно да се насочи към здравно заведение. В зависимост от погълнатата доза, при някои пациенти при предозиране парацетамол може да бъде хепатотоксичен. След 12 до 48 часа следва покачване на чернодробните ензими, удължаване на протромбиновото време; клиничните симптоми се позитивират 1 до 6 часа след приема. Десет грама общо количество погълнат парацетамол от възрастни могат да се окажат токсични; при деца по-малко от 150 mg/kg парацетамол не са хепатотоксични. Ранни симптоми на чернодробно увреждане са гадене, повръщане, изпотяване и общо неразположение. Потвърждението чрез кръвни проби може да се окаже трудна задача в 48 до 72 час след приема. Уместно е приложението на ацетилцистеин колкото е възможно по-рано след приема на свръхдозата, без изчакване на резултата от определянето на плазмения парацетамол. Може да се препоръча очистване с гастрален лаваж и индуцирано повръщане с ипекак сироп. Мониторирането включва определяне плазменото ниво на парацетамол поне 4 часа след приема на свръхдозата. Ако нивото в плазмата на парацетамол е потенциално хепатотоксично, тестове за определяне на чернодробната функция се правят на всеки 24 часа поне 96 часа след приема. Благодарение на различния метаболизъм на парацетамол при децата, инцидентите на тежко отравяне и смърт са относително редки. Лесно е да се определи количеството на максимално действие при деца. Ако свръхдозата надхвърля 150 mg/kg, следва да се определи нивото на парацетамол в плазмата, но не покъсно от 4 часа след приема. Препоръчва се предизвикване на повръщане с ипекас сироп. Ако плазмената концентрация на парацетамол надхвърля референтната граница както е показана в "номограма на свръхдоза", тогава е нужно лечение с ацетилцистеин. Терапия с ацетилцистеин се започва и ако нивото на парацетамол не може да се определи и вероятното общо количество надхвърля 150 mg/kg. Интоксикацията с хлорфенираминов малеат става очевидна няколко часа след приема; прилага се лечение както е описано в схемата за лечение на антихистамин / антихолинергично отравяне. Симптомите, свързани с предозиране на псевдоефедринов хидрохлорид са: леко безпокойство, тахикардия и/или леко покачване на кръвното налягане. Симптомите стават очевидни 4 до 8 часа след приема. Всички симптоми са преходни и не изискват специфично лечение. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1 Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Парацетамол, комбинации с изключение на психолептици АТС код: N02BE51 Тайлол Хот Д притежава аналгетичен, антипиретичен, антихистаминов и намаляващ отока на лигавицата на горните дихателни пътища ефект, който се дължи на активните му съставки. 5

6 Парацетамол е клинично доказан аналгетик и антипиретик. Аналгезията се осъществява чрез повишаване на прага на болката; антипиретичното действие е чрез повлияване центъра на терморегулация в хипотоламуса. Хлорфенираминов малеат има антагонистично действие срещу хистамин Н 1 -рецептора, по този начин облекчава следните симптоми: хрема, назална конгестия, зачервяване и/или свръхчувствителност от страна на очите. Псевдоефедринов хидрохлорид е симпатикомиметичен амин, който намалява отока на лигавицата на горните дихателни пътища Фармакокинетични свойства След прием през устата парацетамол бързо и напълно се абсорбира в стомашно-чревния тракт. Върхови плазмени концентрации се постигат за 10 до 60 минути. Парацетамол бързо и равномерно се разпределя в повечето тъкани в организма. Времето на полуживот е 1.25 до 3 часа. Метаболизира се в черния дроб чрез микрозомната ензимна система. Около 85% от погълнатата доза се екскретира чрез урината като свободно конюгиран парацетамол в рамките на 24 часа. Хлорфенираминов малеат бавно и напълно се абсорбира в стомашно-чревния тракт. Върхови плазмени концентрации се постигат за 2.5 до 6 часа. Бионаличността е 25 до 50%. По-голяма част от абсорбирания хлорфенираминов малеат (70%) се свързва с плазмените белтъци. Хлорфенираминов малеат се разпределя в повечето тъкани, включително централната нервна система. Времето на полуживот е между 2 и 43 часа; продължителността на действие е 4 до 6 часа. По-голямата част от хлорфенираминов малеат се метаболизира. Непроменената част и метаболитите се екскретират чрез урината и в малки количества чрез изпражненията. Псевдоефедринов хидрохлорид се абсорбира в стомашно-чревния тракт. Той е резистентен на моноаминооксидазния метаболизъм. Малки количества от метаболитите му и главно в непроменен вид се екскретира чрез урината. Тъй като Тайлол Хот Д не съдържа захар, той е подходящ за диабетици и пациенти, които предпочитат нискокалорична диета Предклинични данни за безопасност Предклиничните данни за безопасност не показват съществени рискове от употреба на Тайлол Хот Д при хората. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 6.1 Списък на помощните вещества Помощни вещества Лимонена киселина, безводна Винена киселина Натриев хидрогенкарбонат Натриев карбонат, безводен Повидон Лактоза монохидрат Натриев бензоат (E 211) Хинолиново жълто (Е 104) Аромат на портокал Сънсет жълто (Е 110) Ацесулфам калий Аспартам (E 951) 6

7 6.2. Несъвместимости Няма 6.3. Срок на годност 3 години 6.4. Специални условия за съхранение Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 25 0 С. Да се пази от светлина и влага Данни за опаковката Саше от Polyester (PET)/ Aluminium/ LLDPE фолио. 6 или 12 броя сашета, опаковани в картонена кутия. 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа Съдържанието на всяко саше се разтваря в 160 ml топла вода (стандартна чаша) и се изпива веднага. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НОБЕЛ ФАРМА ООД бул. Симеоновско шосе 24 София 1700, България 8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 02/2010 7

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа тербинафинов хидрохлорид (terbinafine

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OMEPRAZID 20 mg gastro-resistant capsules, hard ОМЕПРАЗИД 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули omeprazole (омепразол) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. Име на лекарствения продукт МУКОСОЛВАН 15 mg пастили MUCOSOLVAN 15 mg pastilles 2. Количествен и качествен състав Един пастил съдържа 15 mg амброксолов хидрохлорид trans-4-[(2-amino-3,5-dibromo-benzyl)amino]cyclohexanol

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Repaglinide Accord,INN-Repaglinide

Repaglinide Accord,INN-Repaglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Repaglinide Accord 0,5 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 0,5 mg репаглинид (repaglinide)

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Prandin, INN-repaglinide

Prandin, INN-repaglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Prandin 0,5 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа: 0,5 mg репаглинид (repaglinide). За пълния

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Trazec, INN-nateglinide

Trazec, INN-nateglinide ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ TRAZEC 60 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg натеглинид (nateglinide).

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно