t.7

Размер: px
Започни от страница:

Download "t.7"

Препис

1 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, ISO 9001 ISO OHSAS До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател на Общински съвет Шумен От Любомир Христов, Кмет на Община Шумен ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК на г. в електронната страница на Община Шумен са публикувани проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен и мотиви за нейното приемане. Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: С 39 и 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ, бр. 98 от г.) са извършени промени в Закона за местните данъци и такси, които налагат да се направят изменения и допълнения в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен. В Държавен вестник, брой 98 от г., са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, касаещи определянето на данъците на недвижимите имоти и определянето на данъците на превозните средства, като законодателят определя границите за размера им. До 31 януари 2019 година Общинският съвет, като орган на местното самоуправление е необходимо да определи данъка върху превозните средства. Съгласно 40 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ, бр. 98 от г.) и Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, ако същите не бъдат определени към тази дата съгласно посочените нови размери за следващата година, данъкът ще се определи съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. Предложенията за изменение и допълнение на местната наредба ще синхронизира подзаконовия нормативен акт с акт по-висша юридическа сила, какъвто се явява ЗКПО и ЗМДТ. Цели: Целите, които се поставят с приемането на измененията и допълненията в Наредбата, са унифициране на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и изпълнение на делегирани от законодателя на местната власт конкретни правомощия в областта на регулирането и администрирането на местните данъци. Финансови средства:

2 За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Общински съвет Шумен не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Шумен, респективно измененията и допълненията на Наредбата не биха довели до увеличаване на разходите в засегната сфера на администриране на местните данъци. Очаквани резултати: Очакваните резултати след изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен са: - актуална нормативна база свързана с местните данъци; - повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което се откриват пошироки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Разпоредбите на настоящата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Общински съвет Шумен са съобразени с действащото законодателство, както и с приложимото първично и вторично право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни разпоредби. Правни основания: чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, 39 и 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Oбн., ДВ, бр. 98 от г., в сила от г.). Фактически основания: Отстраняване на пропуски, отнасящи се до невъзможност да се налагат наказания извън приложното поле на чл. 9 от Наредбата на за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Шумен. С оглед на изложените мотиви, предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното РЕШЕНИЕ: На основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, 39 и 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Oбн., ДВ, бр. 98 от г., в сила от г.) Общински съвет Шумен приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен. Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен Любомир Христов Кмет на Община Шумен Предложил: Татяна Костова Заместник-кмет по бюджет и финанси Съгласували: Десислава Петрова Дирекция БФЧР Иван Кавръков Старши юрисконсулт Изготвил: Илияна Симеонова Началник отдел МДТ и ТБО

3 ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН Приета с Реш. 31 от г., изм. и доп. с Реш. 297 от г., изм. и доп. с Реш. 510 от г., изм. и доп. с Реш. 778 от г., изм. с Реш. 263 от г., изм. и доп. с Реш. 589от г., изм. и доп. с Реш. 899 от г., изм. и доп. с Реш. 263 от г. на Общински съвет Шумен 1. В Чл. 6, ал. 1 се прави следното изменение: Думите сгради и поземлени имоти се заменят с поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Чл. 6. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на община Шумен сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията. Чл. 6. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на община Шумен поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията. 2. В Чл. 18 се добавя нова ал. 3 със следния текст: (3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и ал. 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани са основни жилища. 3. В Чл. 20 се правят следните изменения: 1. Сегашният текст на чл. 20 става ал Създава се нова ал. 2 със следния текст: (2) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител в общинска администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота. Чл. 20. ( изм. с Реш. 778 от г.) При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 20. ( изм. с Реш. 778 от г.) (1) При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 3

4 (2) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител в общинска администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота. 4. В Чл. 39 се прави следното изменение: Текстът на чл. 39 се отменя и вместо него се приема следния текст: Чл. 39. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ в приход на общината по регистрация на превозното средство. Чл. 39. Собствениците на превозни средства с постоянен адрес, съответно седалище в община Шумен, декларират придобитите от тях превозни средства по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси. 5. В Чл. 40 се прави следното изменение: 1. Текстът на ал. 1 се отменя и вместо него се приема следния текст: (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента имуществен и екологичен, и се определя по формулата по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ: ГДПС=ИмК х ЕК, където: ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2; 1. Имущественият компонент се определя в зависимост от мощността на двигателя както следва: а) до 55 kw включително от 0,34 лв. до 1,20 лв. за 1 kw 0,50 лв. за 1 kw; б) над 55 kw до 74 kw включително 0,70 лв. за 1 kw; в) над 74 kw до 110 kw включително 1,45 лв. за 1 kw; г) над 110 kw до 150 kw включително 1,70 лв. за 1 kw; д) над 150 kw до 245 kw включително 2,00 лв. за 1 kw; е) над 245 kw от 2,10 лв. 2,50 лв. за 1 kw; Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери: Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент До 5 години включително 2,3 Над 5 до 10 години включително 1,5 Над 10 до 15 години включително 1,3 Над 15 до 20 години включително 1 Над 20 години 1,1 2. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва: 4

5 Екологична категория Коефициент по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ Без екологична категория, с екологична категория Евро 1 и Евро 2 1,10 Евро 3 1,00 Евро 4 0,80 Евро 5 0,60 Евро 6 и EEV 0,40 Чл. 40. (изм. с Реш. 263 от г.) (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 1. до 37 kw включително 0,45 лв. за 1 kw; 2. над 37 kw до 55 kw включително 0,50 лв. за 1 kw; 3. над 55 kw до 74 kw включително 0,70 лв. за 1 kw; 4. над 74 kw до 110 kw включително 1,45 лв. за 1 kw; 5. над 110 kw 1,70 лв. за 1 kw; В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти: Брой на годините от годината на производство, включително Коефициент годината на производство Над 14 години 1 Над 5 до 14 години включително 1,5 До 5 години включително 2,8 2. Ал. 2 се изменя както следва: Изразът леки автомобили се заменя с израза леки и товарни автомобили с технически допустима мак. маса не повече от 3,5 т. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима мак. маса не повече от 3,5 т е в следните размери: 3. Ал. 6 се изменя както следва: Изразът до 12 т технически допустима максимална маса се заменя с израза с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т. Изразът лв. за всеки започнат тон се заменя с израза 20 лв. за всеки започнати 750 кг. (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер лв. за всеки започнат тон товароносимост. (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.. 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен е приета с Решение, взето с протокол.. от.. г. и влиза в сила в деня на публикуването ѝ в местен ежедневник. 5

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ДО

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg Изх..../... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

докладна промяна наредба кучета

докладна промяна наредба кучета О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 До проф. д.т.н. инж. Борислав

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно