МОМН, 45-та НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МОМН, 45-та НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА"

Препис

1 H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 2019 г. Учебно съдържание VIII клас Уважаеми ученици, предстои Ви да решите тест от две части. Първата част съдържа 20 задачи с по 4 отговора, само един от които е верен. Отбележете буквите на верните отговори в бланката за отговори на Първа част. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки. Задача без отговор, с повече от един отговор или с поправен отговор се оценява с 0 точки! Втората част се състои от три задачи със свободен отговор, които трябва да разработите на отделни листове. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки за втората част е 60. Общият максимален брой точки за всички задачи е 100. Времето за работа е 4 астрономически часа. Успешна работа! ПЪРВА ЧАСТ 1. 99% от калция в организма е основен градивен елемент на: А) кръвта Б) урината В) мускулите Г) костната тъкан 2. Химичният елемент Mg е в състава: А) на хлорофила Б) на хемоглобина В) на хлорофила и хемоглобина Г) нито на хлорофила, нито на хемоглобина 3. За основните оксиди е характерно, че: А) се разтварят във вода без да реагират химически с нея Б) са изградени от полярни молекули В) взаимодействат с основи Г) взаимодействат с киселини 4. Броят на електроните в един атом Ar e равен на броя на електроните във всяка от следните две частици: А) K + и S 2 Б) K и Ca 2+ В) Al 3+ и Cl Г) Mg 2+ и Fe Лекар препоръчва на възрастна пациентка всеки ден да приема по 600 mg калций под формата на калциев карбонат на прах. В аптеката обяснили на пациентката, че за да изпълни препоръката на лекаря, тя трябва да приема дневно половин чаена лъжичка калциев карбонат. Колко грама калциев карбонат се съдържат в половин чаена лъжичка? (Mr(CaC3) = 100,1) А) 0,6 g Б) 1,0 g В) 1,5 g Г) 15 g 1

2 6. Кое уравнение изразява промишлен метод за получаване на негасена вар и въглероден диоксид? А) СаСО3 СаО + СО2 Б) Cа СО Cа + C2 В) Cа(НС3)2 Cа + 2C2 + Н2О Г) CaC3 + 2 HCl CaCl2 + C2 + H2 7. За физически експеримент е необходимо вещество, което провежда електрически ток в разтвор, но не и в твърдо състояние. Кое от изброените вещества ще препоръчате на колегата физик? А) алуминий Б) захар В) готварска сол Г) графит 8. Ученици са изразили взаимодействия на карбонати с въглероден диоксид във водна среда, но учителят по химия установява, че само някои от изразите са верни: (1) СaСО3 + H2О + СО2 Сa(НСО3)2 (2) Na2СО3 + H2О + СО2 2 NaНСО3 (3) KСО3 + H2О + СО2 K(НСО3)2 (4) СaСО3 + H2О + СО2 не взаимодейства Кои са ГРЕШНИТЕ изрази? А) (1) и (2) Б) (3) и (4) В) (2), (3) и (4) Г) само (4) 9. При три от четирите представени взаимодействия се получават два продукта, които в свободно състояние са: вещество с йонен строеж и вещество с ковалентни полярни връзки. Продуктите на кое взаимодействие НЕ отговарят на това описание? А) Сa(ОH)2 + HCl Б) СaО + H2S4 В) СaH2 + H2 Г) CaCl2 + k.h2s4 2

3 10. Изберете два предупредителни знака, които трябва задължително да се поставят върху опаковка, съдържаща калциев дихидроксид А) 1 и 2 Б) 2 и 4 В) 3 и 5 Г) 4 и За кои халогени се отнасят описанията от 1 до 4? 1. жълто-зелен газ с остра, силно дразнеща миризма, който има избелващо действие; 2. светложълт газ с остра задушлива миризма, реагира с вода като се отделя кислород; 3. тъмновиолетови кристали, малко разтворими във вода и много разтворими в спирт; 4. червено-кафява течност, която образува червено-оранжев разтвор: А) 1 флуор, 2 хлор, 3 йод, 4 бром Б) 2 флуор, 1 хлор, 4 йод, 3 бром В) 1 флуор, 2 хлор, 4 йод, 3 бром Г) 2 флуор, 1 хлор, 3 йод, 4 бром 12. Кой от преходите НЕ е възможен? А) BaC3 Ba BaCl2 Б) BaC3 Ba(H)2 BaCl2 В) Ba Ba(H)2 BaC3 Г) Ba BaCl2 BaS4 13. На фиг. 1 са представени схеми на атоми на елементите Е1 и Е2. Каква химична връзка могат да образуват Е1 и Е2 помежду си? А) йонна Б) метална В) ковалентна полярна Г) ковалентна неполярна M L K M L K Е1 Фиг. 1 Е2 3

4 14. В две епруветки без надпис има разтвори на калциев дихлорид и калциев дибромид. По кои начини може да се докаже, че солите са калциеви и да се определи в коя епруветка кой разтвор се съдържа? (1) с йодна тинктура (3) с разтвор на AgN3 (2) по оцветяването на пламъка (4) с универсален индикатор А) 1 и 2 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 3 и Посочете реда, в който са записани химичните формули на калцинирана сода, гасена вар, гипс? А) Na2C3, Ca(H)2, CaS4 Б) CaC3,Ca(H)2, CaS4 В) Na2C3, Ca, CaS4 Г) NaH, Ca, CaC3 16. Ca(H)2 и NaH са основи, защото: А) във вода отделят метални йони Б) във вода отделят хидроксидни йони В) оцветяват лакмуса в червено Г) оцветяват водата в синьо 17. Йоните Х 2+ и Z 2 имат по 18 електрона в електронните си обвивки. За елементите X и Z е вярно, че са в: А) различни периоди и различни групи Б) един и същ период и една и съща група В) един и същ период, но в различни групи Г) различни периоди, но в една и съща група 18. Вещество с йонен строеж е означено с емпиричната формула Х3Z. За това вещество е вярно, че: А) броят на атомите в молекулата е 4 Б) се състои от три положителни и един отрицателен йон В) отношението между броя на атомите X и Z в молекулата е 3:1 Г) отношението между броя на положителните и отрицателните йони е 3:1 19. Кои скали и минерали съдържат сол на елемента калций? А) варовик, мрамор и калцинирана сода Б) каменна сол, поташ и варовик В) каменна сол, креда и гипс Г) гипс, креда и мрамор 20. Кое вещество се отлага като нежелан налеп по нагревателите на перални машини, ютии и др.? А) Ca Б) CaC3 В) Na2C3 Г) Ca(H)2 4

5 ВТОРА ЧАСТ Задача 1. Химични връзки Дадени са веществата: NaCl, HCl, H2, Ca, Ca, C2, H2, N2, Na, 2, H2S, SF4. А) Запишете формулите им в съответствие с вида на химичните връзки в тях в таблицата в листа за отговори. Б) Означете зарядите на йоните и частичните заряди на атомите, свързани с ковалентни връзки. В) Изразете с химично уравнение взаимодействие между едно вещество с йонна връзка и едно вещество със сложна полярна връзка. Определете вида на химичните връзки (йонна, ковалентна полярна, ковалентна неполярна) в получения продукт/получените продукти. Задача 2. Разтворите на Мария и Митко Учениците Мария и Митко имат за задача да приготвят водни разтвори и да изследват някои техни свойства. Мария приготвя 800 g разтвор на NaCl във вода (разтвор Р1). Масовата част на солта в разтвора е 0,26. А) Колко грама NaCl са разтворени в разтвор Р1? Мария претегля на везна 100 ml от разтвор Р1 с температура 20 С и установява, че масата му e 120 g. Тя нагрява тези 100 ml до 60 С. Б) Ако се добави още сол в нагретия разтвор, ще се разтвори ли част от солта? Ако се разтваря, колко грама сол най-много може да добави Мария, така че цялото количество сол да се разтвори (вж. фиг. 2)? Митко добавя 100 ml вода към 100 ml от разтвор Р1. Получава се разтвор Р2. В) Колко е масовата част на солта в разтвор Р2? Представете резултата с точност до хилядни. Мария и Митко прехвърлят част от разтвор Р1 в три чаши: в чаша ml, в чаша ml и в чаша 3 50 ml. Във всяка чаша поставят термометър, нагряват разтворите до кипене и отчитат температурата им на кипене ТК. Г) Сравнете температурите на кипене на разтвора в трите чаши: ТК(чаша 1), ТК(чаша 2), ТК(чаша 3) След охлаждане до стайна температура във всяка от трите чаши Мария и Митко добавят по 17 g сребърен нитрат, разтворен във вода. Д) Изразете с химично уравнение реакцията, протекла в трите чаши. В какво отношение се намират масите на получените утайки в чашите? Обосновете отговора си с пресмятания. m(утайка в чаша 1) : m(утайка в чаша 2) : m(утайка в чаша 3) =? 5

6 Разтвориомст, g NaCl/100 g вода Фиг. 2 * Заб. Разтворимостта на веществата се изразява с грамовете разтворено вещество в 100 g вода в наситен разтвор. Отчитането на разтворимостта се приема с точност ± 0,1 g. Задача 3. Непокорните атоми В природата свободни атоми почти не се срещат. Обикновено те се свързват помежду си, като образуват прости вещества или химични съединения. Дадени са елементи с поредни номера Z = 1 (H), Z = 8 (), Z = 11 (Na) и Z = 18 (Ar). 39, , , , ,5 35 А) Представете с модели строежа на електронните обвивки на елементите. Б) Кои от елементите се намират в един период? Кой от елементите е химически неактивен? Обосновете се чрез строежа на атомите им. Посочените химични елементи участват в образуването на прости вещества и на химични съединения (съставени от два елемента). В) Представете с Люисови символи и формули свързването на елементите чрез: В1. ковалентна неполярна връзка В2. ковалентна полярна връзка Г) Изразете с уравнения възможните процеси, при които се образува йонно съединение от прости вещества на дадените елементи. Д) Запишете формулата на съединение, съставено от някои от тези елементи, което в твърдо състояние образува молекулна кристална решетка. Като използвате единствено формулите на веществата от задачата: Е) Запишете с химично уравнение по един пример, в който вещество с неполярна връзка е: Температура, о С Е1. реагиращо вещество Разтворимост* на NaCl във вода в зависимост от температурата Е2. продукт на реакцията 6

7 H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Задача 1.: Химични връзки А) Областен кръг, 10 февруари 2019 г. Учебно съдържание VIII клас ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ВТОРА ЧАСТ ХИМИЧНА ВРЪЗКА Йонна Ковалентна неполярна Ковалентна полярна Проста Двойна Тройна Метална Вещества Задача 2. (20 точки): Разтворите на Мария и Митко 7

8 Задача 3 (20 точки): Непокорните атоми 8

9 H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 2019 г. Учебно съдържание VIII клас БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ПЪРВА ЧАСТ Задача ОТГОВОРИ 1. А Б В Г 2. А Б В Г 3. А Б В Г 4. А Б В Г 5. А Б В Г 6. А Б В Г 7. А Б В Г 8. А Б В Г 9. А Б В Г 10. А Б В Г 11. А Б В Г 12. А Б В Г 13. А Б В Г 14. А Б В Г 15. А Б В Г 16. А Б В Г 17. А Б В Г 18. А Б В Г 19. А Б В Г 20. А Б В Г 9

10 10 Периодична таблица на химичните елементи 1 18 IA VIIІA 1 H 1,0 2 IIA 13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 VIA 17 VIIA 2 He 4,0 3 Li 6,9 4 Be 9,0 5 B 10,8 6 C 12,0 7 N 14,0 8 16,0 9 F 19,0 10 Ne 20,2 11 Na 23,0 12 Mg 24,3 3 IIIБ 4 IVБ 5 VБ 6 VIБ 7 VIIБ 8 9 VIIIБ IБ 12 IIБ 13 Al 27,0 14 Si 28,1 15 P 31,0 16 S 32,1 17 Cl 35,5 18 Ar 40,0 19 K 39,1 20 Ca 40,1 21 Sc 45,0 22 Ti 47,9 23 V 50,9 24 Cr 52,0 25 Mn 54,9 26 Fe 55,8 27 Co 58,9 28 Ni 58,7 29 Cu 63,5 30 Zn 65,4 31 Ga 69,7 32 Ge 72,6 33 As 74,9 34 Se 79,0 35 Br 79,9 36 Kr 83,8 37 Rb 85,5 38 Sr 87,6 39 Y 88,9 40 Zr 91,2 41 Nb 92,9 42 Mo 95,9 43 Tc (97) 44 Ru 101,1 45 Rh 102,9 46 Pd 106,4 47 Ag 107,9 48 Cd 112,4 49 In 114,8 50 Sn 117,7 51 Sb 121,8 52 Te 127,6 53 I 126,9 54 Xe 131,3 55 Cs 132,9 56 Ba La 138,9 72 Hf 178,5 73 Ta 182,9 74 W 183,8 75 Re 186,2 76 s 190,2 77 Ir 192,2 78 Pt 195,1 79 Au 197,0 80 Hg 200,6 81 Tl 204,4 82 Pb 207,2 83 Bi 209,0 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 Ds 111 Rg 112 Cn 113 Nh 114 Fl 115 Mc 116 Lv 117 Ts 118 g лантаноиди 58 Ce 140,1 59 Pr 140,9 60 Nd 144,2 61 Pm 62 Sm 150,4 63 Eu 152,0 64 Gd 157,3 65 Tb 158,9 66 Dy 162,5 67 Ho 164,9 68 Er 167,3 69 Tm 168,9 70 Yb 173,1 71 Lu 175,0 актиноиди 90 Th 232,0 91 Pa 231,0 92 U 238,0 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr

11 катиони аниони РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА НА СОЛИ, ХИДРОКСИДИ И КИСЕЛИНИ H + NH4 + K + Na + Ag + Ba 2+ Ca 2+ Mg 2+ Zn 2+ Cu 2+ Pb 2+ Fe 2+ Fe 3+ Al 3+ H Г МР СР МР МР МР МР МР МР МР Cl МР МР Br МР МР I МР МР МР S 2 Г МР МР МР МР МР МР ВВ S3 2 Г СР СР СР СР СР МР СР S4 2 СР МР СР МР N3 P4 3 МР МР МР МР МР МР МР МР МР МР C3 2 Г МР МР МР МР МР МР МР МР ВВ Cr4 2 МР МР МР МР МР МР МР Малко разтворимо вещество СР Средно разтворимо вещество Г Газ ВВ Взаимодейства с вода 11

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл.

Подробно

9 клас

9 клас H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 019 г. Учебно съдържание X - XII клас Примерни решения и оценка на задачите Важно за проверителите!

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията определение за химична връзка; класическите представи на Люис и Косел за причината за образуване на химична връзка Част 1.2.Ковалентна

Подробно

КСК'14

КСК'14 УКАЗАНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия - предварителен изпит - 6.4.15 г. за учебната 15/16 г. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ9 Задачите са от материала по обща, неорганична и органична

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 11 КЛАС ЗИП

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 11 КЛАС ЗИП УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА VII КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 29 към т. 29 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Учебната програма по химия и опазване на

Подробно

Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I ( г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в)

Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I ( г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в) Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I (21.04.2019 г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 г) 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Пред Вас е тестът за

Подробно

КСК'17

КСК'17 енергия Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ II (15.06.2019) 1 Коя комбинация от квантови числа е възможна? а) n = 4, l = 4, m = -3 б) n = 4, l = 1, m = 2 в) n = 3, l = -2, m = 2 г) n = 2, l = 1, m = -1 д) n = 1, l = 2,

Подробно

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 2 В

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 50 задачи по химия и опазване

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи Въпроси ВАРИАНТ II ТЕСТ 1 Коя от посочените електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; 2 В молекулата

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Подробно

КСК'14

КСК'14 Въпроси ХИМИЯ I (26 април 2015 год.) ТЕСТ 1 Коя от следните електронни формули е правилно записана за атом на химичен елемент? а) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 2 ; в) 1s 2 1p 6 2s 3 2p 6 ; д) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Подробно

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски", за участие

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА Пр ие таспмс 156от г. Обн.ДВ.бр. 60от 22 Юл и2005г.,из м.ид оп.дв.бр. 1

НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА Пр ие таспмс 156от г. Обн.ДВ.бр. 60от 22 Юл и2005г.,из м.ид оп.дв.бр. 1 НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА П ПМС 56 7 5 О ДВ 6 Ю 5 мд пдв Ф Г пъ ОБЩИР АЗПОРЕДБИ Ч С п д дъ д ц щ п п п д щ Р п Бъ Ч Н п п м- ДВ д щ п цфч щ п ш ч й ъ п ж ц Н м

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

Microsoft Word - Vas_9.doc

Microsoft Word - Vas_9.doc ДИРЕКТНИ БАГРИЛА 55 8. ДИРЕКТНИ БАГРИЛА Директните багрила са водоразтворими вещества, които във воден разтвор се дисоциират на багрилен анион и компенсиращ катион. Наричат се директни, тъй като багрилните

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

1

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá 17 32 се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на

Подробно

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" г. Неорганична химия 1. Главното квантово

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация г. Неорганична химия 1. Главното квантово КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" 08.07.2019 г. Неорганична химия 1. Главното квантово число n определя: a. енергията на електрона и размерите

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9.

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. ... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. клас Брой учебни часове (по учебен план): 54. За нови

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10

СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10 СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10 Производни на въглеводородите... 11 Входно равнище

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест

Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещест Лекция Многокомпонентен анализ на смеси чрез техните УВ-Вид спектри.. Електронни спектри на смес от вещества. Обикновено UV/Vis спектър на едно вещество се измерва в региона от 200 до 900 nm. За коя да

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРЕТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРЕТИТЕ В нормално състояние веществата в природата имат потенциала и заряда на земната кора, който

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪЕДИНЕНИЯ

Подробно

Здравейте, Това четиво е супер полезно, ако сте кандидат-студент за магистърските програми на Медицински университет-варна, независимо от предпочитана

Здравейте, Това четиво е супер полезно, ако сте кандидат-студент за магистърските програми на Медицински университет-варна, независимо от предпочитана Здравейте, Това четиво е супер полезно, ако сте кандидат-студент за магистърските програми на Медицински университет-варна, независимо от предпочитаната от Вас специалност (медицина, дентална медицина,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ Р Е Ц Е Н З И Я по конкурса за доцент в професионално направление 4.2 Химически науки (Теоретична химия) обявен в Държавен вестник, бр. 50 от 15. 06. 2018 г. от проф. д-р Анела Николова Иванова, СУ Св.

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 10 МАС СПЕКТРОМЕТРИЯ с ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА ICP-MS Химия ІІ курс редовно летен семестър 2019 Ічаст Лекция 10. МАССПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно