1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: Ревизия: Дата на отпечатване: Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието Търговско наименование: Ceresit CS 23 Силиконов уплътнител за стъкло и аквариуми Предназначение: Силикон за уплътняване Наименование на фирмата: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, ет.2 Тел.:(02) Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): Отдел Проучване и развитие, Тел.:(02) Телефони в случаи на спешност: (02) или между 9.00 ч и ч от понеделник до петък 150 (Бърза помощ) или (02) (Клиника по токсикология при МБАЛСМ Пирогов ) 2. Състав / информация за съставните вещества Основни вещества в препарата: Полидиметилсилоксан Ацетоксисиланови ковалентни връзки Пълнители и добавки Декларация за съставките: Наименование на веществото Концентрация CAS EINECS Символи за опасност R-фрази 1 Триацетокси(етил)силан 2 5% С, Xn 14, 34, 22 2 Метилтриацетоксисилан * <1,8% С, Xn 14, 34, 22 3 Нефтен дестилат, ** хидротретиран, среден <25% Xn 65 * - в прозрачен/бял силикон ** - в черен силикон Въглеводородните смеси са класифицирани в съответствие с приложимите инструкции в Анекс l на Директивата на Съвета за опасните вещества 67/548/ЕИО. 3. Описание на опасностите Обща характеристика: Препаратът не се класифицира като опасен в смисъла на действащите директиви за производство.

2 Ceresit CS 23 Стр. 2 от 5 4. Мерки за оказване на първа помощ При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. При контакт с кожата: Да се избърше и да се измие с течаща вода и сапун. При контакт с очите: Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода. При поглъщане: Не е необходимо прилагане на спешни мерки. 5. Мерки при гасене на пожар Подходящи средства за гасене на пожар: При големи пожари: Сухо химическо пожарогасително средство, пяна, водна пулверизирана струя. При малки пожари: Въглероден диоксид, сухо химическо пожарогасително средство, водна пулверизирана струя. Застрашените от пожара опаковки да се охлаждат с воден аерозол. Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: Няма известни. Специални предпазни средства за пожарникарите: Да се носи защитна екипировка. Да се използва автогенен дихателен апарат. Опаковките да се охлаждат с воден аерозол до пълното потушаване на пожара. Да се прецени необходимостта от евакуация или ограничаване на достъпа до засегнатия район, съгласно местния план за действие в аварийни ситуации. Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове: Няма известни. При термично разграждане на продукта при пожар или при много силно нагряване могат да се отделят: силициев диоксид, въглеродни оксиди и следи от непълно изгорели въглеродни съединения; формалдехид. 6. Мерки при аварийно изпускане Лични предпазни мерки: Да се използват защитни ръкавици, облекло и очила. Да се осигури добра вентилация. Мерки за опазване на околната среда: Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води. Начини за почистване и събиране: Да не се отмива с вода. Механична абсорбция и обезвреждане в съответствие със законовите разпоредби. Да се попие с абсорбиращ материал. Хлъзгавите повърхности да се почистят с подходящ препарат / разтвор на сапун или друго биоразградимо вещество. 7. Работа с препарата и съхранение Работа с препарата: Да се осигури добра обща или локална вентилация на работните помещения. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се вдишват парите.

3 Ceresit CS 23 Стр. 3 от 5 Съхранение: Да не се съхранява заедно с окислители. Да се съхранява в плътно затворени опаковки. Опаковките да се предпазват от вода и влага. 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства Съставки, изискващи специфичен контрол на работното място: Tриацетокси(етил)силан: 10 ppm TWA 15 ppm STEL Mетилтриацетоксисилан: 10 ppm TWA 15 ppm STEL Средни нефтени дестилати, хидрогенирани: 300 ppm Защита на дихателните пътища: Лични предпазни средства за дихателната система, ако продуктът се използва в големи количества, ограничени пространства или при други условия, които биха могли да доведат до достигане или надвишаване на OEL (граничните стойности на експозиция в работна среда). Да се използва респираторна маска (филтър Е) или автогенен дихателен апарат. Защита на ръцете: Да се използват защитни ръкавици за работа с химикали, изработени от бутил-каучук, нитрил-каучук или неопрен. Да се има предвид предоставяната от производителя информация за времето на проникване през ръкавиците. Защита на очите: Да се използват защитни очила. Защита на кожата: Непромокаемо защитно облекло. Обща защита и хигиенни мерки: Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете. Контрол на въздействието на веществото / препарата върху околната среда: Виж т. 6 и т Физични и химични свойства Общи характеристики: Състояние: Мирис: пастообразно на оцет Физикохимични свойства: Експлозивни свойства Оксидиращи свойства Не Относителна плътност (при +25 C) 1,02-1,03 g/cm 3 Разтворимост във вода Не Практически неразтворим 10. Стабилност и реактивоспособност Стабилност: При нормални условия, продуктът е стабилен. Условия, които трябва да се избягват: Да се предпазва от влага. Вещества, които трябва да се избягват: Продуктът може да реагира със силни окислители. Продуктът реагира с вода и влага като се втвърдява, при което освобождава оцетна киселина в малки количества.

4 Ceresit CS 23 Стр. 4 от 5 Опасни продукти при разпадане: Виж т Токсикологична информация Обща токсикологична информация: Продължителен контакт с кожата може да предизвика алергична реакция. Освободените по време на втвърдяването пари могат да причинят дразнене на очите. Кожно дразнене: Продължителен или многократен контакт може да раздразни кожата. При вдишване: Парите дразнят носа, устата и гърлото. При поглъщане: Малки количества, попаднали по време на работа в устата чрез пръстите, не водят до увреждания. Поглъщането на големи количества може да доведе до нарушения в храносмилателната система. Сенсибилизация: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. При температура над 150 C в присъствието на въздух продуктът може да отдели формалдехидни пари. Формалдехидните пари са вредни при вдишване и дразнят очите и дихателната система (при вдишване на концентрации под една част на милион: 1 ppm). 12. Информация за околната среда Стабилност и разграждане/устойчивост и разградимост: Твърдо вещество, неразтворимо във вода. Не се очакват нежелани ефекти за околната среда. Биоразградимост на съставките: Силикон - не се разлага биологично. Органичен разтворител лесно се разлага биологично. Потенциал за биоакумулиране: Няма. Резултати от оценката на PBT (potentially persistent, bioaccumulative and toxic): Няма. Други нежелани ефекти: Съдържащият се в препарата силикон не е разтворим във вода в омрежено състояние. Лесно се отделя от водата чрез филтруване. 13. Третиране на отпадъците Отстраняване на препарата: Да се обезврежда в съответствие с местните разпоредби чрез изгаряне в специални пещи за отпадъци. В малки количества може да се изгаря в одобрени от компетентните служби съоръжения. Отстраняване на непочистени опаковки: Замърсената опаковка трябва да бъде напълно изпразнена от съдържание (добре изстъргана, без капки и прахообразни остатъци) преди изхвърлянето или рециклирането й и почистена преди повторна употреба. Да се спазват местните служебни разпоредби. 14. Информация за транспортиране Сухопътен транспорт ADR/RID: Няма ограничения Точно име на пратката: CERESIT CS23 Морски транспорт IMDG: Няма ограничения

5 Въздушен транспорт ICAO/IATA: Няма ограничения Ceresit CS 23 Стр. 5 от Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране) S-фрази: S24 S51 Да се избягва контакт с кожата. Да се използва само на проветриви места. Източници на опасност: Продуктът не съдържа и при производството му не са използвани химикали, въздействащи върху озоновия слой. Национални разпоредби: Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от г., с по-късни изменения) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от г., с по-късни изменения) Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112) Наредба на министъра на труда и социалната политика от г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от г.) Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС 161 от г., обн. ДВ, бр. 63 от г., в сила от г.) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. Наредба 3 от г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от г., в сила от г.). Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от г. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ г.) Наредба 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от г.) 16. Друга информация Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно