НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

Размер: px
Започни от страница:

Download "НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь"

Препис

1 НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор, къ nesnipea domnemte in лагърбл ekonominiti.iop. 8nii плeкъnd mai ювл1 къ1ръ п^ерјалјзт, deskpis ekonomiei полшче niiute xotapb преа stpimte. Алцп Кб о штъ ФервЫе uii na.initoape ла збфертцеле omenipei se шчеаркъ a'i intinde къгапбл. 4ei dintbie, пб въdб in от, dekbt о таштъ npode^toape. Че! din бртъ, apdg de dopinua de а'л Bidea SKstit de ябфеpinnj ф!г!че mi торале. Мгјлокбл de a реалјга intp'o тъэбръ пбипчшайъ mi din че in че креsкindъ Фер1ч1реа ла каре отбл пъгбеш1е, este тбпка. Din тъпеле natepei, пе каре пе-ага denpins а о nemi аша de пепероабъ ini проdekbtoape, din тъпелё natepei, отвл пб npimemte nimika, афаръ de mtesa npodekte яел- Batine. Ђп ekonomist ') a deimstpat къ бп пъmint neke.itibat de тъпа отепеаякъ, snpe а netpi бп от, ар tpesei въ атвъ о intindepe de о пилъ nbtpate. Natepa че'i dpent, е џепероаяъ, еа!nse tmi jjine аякбпзе харбрие Бале. НИ пбта! npin о aktieitate пеквртан о- ') Charles Comte, traite đe la propriete vol. 1. chap. 9. твл ii швшџе pezistenmi. SSBI тъпеле отблбц пътшбл edat de sedopi^e лб1, debine о татъ иелероазъ а omenipei. Аколо ende вшпцеле бпб! indisid ар Ф1 inzedap, aso4iajjia netepuop еэекб!еагъ лбкрвл. Пртчшвл Ферь- 4ipei пацюпале II ттпка, тбпка окъртбиъ de тцълеиере. In чет че se atinue йе твпкъ, пијлоквл npin каре аџјбпџет ла Фер!ч1ре, копчепциле dibepse.iop пацп diфepeazъ. Акбт вот da пе бкбрц о якщъ de ide^e diфepite ш a4easta, а doee deosebite naijii, че stae in ФрбМеа чь- Buizajjiel. Ачеле пацп sint najjia Pomano- Фрапцегъ, ini панда Апгло-Пертапъ. ПртчЈпвл desb^ipei Pomei Фб, in opdinбл авериор, aktibitatea slats.iet, гпбпка Komendatb de dъnsбл, lap ns.lifieptatea indiвidбaлъ '). Попорбл Фрапцег, a epitat ачеаб^ кална1е de ла я1рътопш sel miat nostpii, de ла Pomani. Inoejii nopnesk6 din Kontpa, din пртчтбл Eeptejjei indiвidбaлe, mi npin бртаре, uii ал тбпче! indibidea.ie. Uepmanii аб айъз a4easta ') DoBadx sint корпорацнле ^ntemeiete de Nsma, каре л>п вртъ кылларъ msate npibueuibpi, snde лтэе mbds.iaр!вл ера вп вклав, къч1 ел п» nstea se леп^е de прылещвл корпорате!. Tot аша se infrbmiub к» твтчшалйъцие, кврнле провгацелор. Метврвл ачевюра а- џјвпве кв йтп, а пв nstea srana de опоареа, de а Ф1 тетврвл, dek-bt пвта! rbsind вп лшлоквнор, квт esisfrb astizi регвла лдп Фрапца nentps бервјцјвл muitap.

2 330 EKONOMIE ПОЛГПКЪ. din Kodpif, dsu-'b кбт zine Montesquieu desnpe opinina гвверпътшб.га копбшвцтпал '). Готами пб кбпошчеаб dpentepue отблбг. Ei кбпош1еаб пвта! dpentspi.ie чегьцешлор. Poтапбл, афаръ din stat. ера лвкрв desбpъ- Kat de dpentspi. K/bnd иб nstea zi4e. civis romanus sum." А!впчеа, opi epa stpein saš epa бклав. БклгвЈа ера бп e.iement а Pomei, капгрепа ei. Spartacus о uii ađ5sese пе mapninea npenastiel. Аколо Bnde вклъта esist/ь, $1а1ъл debine абволв!, гбверпбл а tot nstepnik. вг^вл poman Фб авболв!, mi а!бпчеа к/bnd netepea б1а1блб1 ера inkpedinija^ реџјлор, Кбт nii atennea Kbnd еа ера inkpedinjjarb копвблиор. Domnipea попорвлв! sas репвблјка, in зепвбл poman, пб insemneazb Л1Бер1а!еа indiвidбaлъ!n skpis, га diskegie, in rbndipe, in modea тбпче!, dap пбта! къ ачела че аре фръеле кърашре! га тъпъ, пб'[ бп indibid Kiemat ла гбверп in пбтеле бпб! opdin копsoлidat. Din Kontpa ел е бп indibid mandatap а tstspop чегьцешлор, пбрглдортб t«t8pop Фбпццлор mdiвidбaлe. State.i imi ntpiebi nekpntenit бп dpent eminent аявира nponpielrbnliop пар- ^кбларе, кгар къпй a4estea se desвълipъ in бп пбтър insemnat. Ilpoiipietatea desbbiindese din possessiones sab пътпйвл квчерн de ла deuimani, epa npibitb ка Kon4esie а statb\i8i. Лапчеа, бјлпволвл nponpietonei if арап ело- KBent opinina. Asemine nponpietate, intemeiate пб пе natepa отблвц dap пе netepea лещвлатлвъ in пртчш, uii пе SK.rbBie in so4ietate, пв netea Ф1 вага бпе! Фатии л1вере. Аколо, Bnde sk.rbbia se ibemte npin 1оц! nopii opraшятв.ш б0ч1ал, аколо adebbpata.ribeptate а отвлв! пб esistb, nii Bnde л1вер1а!еа пб esist/ь, аколо о твпкъ indiвidбaлъ пб noate esista. Аб1Фел1б Bidem къ попорбл ббверап ал Роте! 1ръеа din тбпка ал1юр попоаре. Ita.iia uii Афрша tpebeias въ tpimafrb Pomei гръпеле лор. ') Montesquieu. Esprit đes lois. Атвщшшп кпърцеа rpatis пъпеа ла nonopsj ббверап. Попоркл poman, ideaл ал tetepop поиоаре.юр лидере пъпъ ast/bzf, гьппзъ тоарtea лб! Чегар, ЭФ.Ш^ dъnбipiлe че'1 лъба ачел Бърва!, че атвщтпа tpons.i. ^]\тпъращ! кгар Пб1р1ръ uii desфъtapъ ткъ msat timn пе попорбл йбверап. In Фортаија statkpliop de astbzf, пртчшвл poman аб nepdet din квръцеша sa. IIpin4i- Пбл џертап adбs din Kodpil, Л1Бер1а1еа indiвidбaлъ, Фортеагъ бп e.iement insemnat in' natepa попоарелор de ast/bzi. Naijia пертапъ ssneind Га.па, intpodese iii stat-бл авволв! npinчшбл лјвер^це! indiвidбaлe, лбп!а intpe sta~ 1бл asso.ibt poman, mi intpe Л1Бер1а1еа anapхшъ цертапъ, Фортеагъ dpama бекб.шор пъпъ ла Л8doвiк ал XIV. In Inoitepa, ende idei ле џертапе s'as пъз1ра1 Кб mal тб ite кбръцете, in Inoitepa Bidem о desbmipe Kontpapie desвълipel Ротапо-Фрапцеге. In врете че in Фрапца пртчшбл џергаап este пртчјпвл кбчернор!б, ai4e пргачшвл кбчерйор1б ii npin4iпел Nopman. In врете че регбл1а1бл desвъл1 - ре1 попорблб! Фрапцег este XIV. l'etat c'est moi; регбл1а!бл JedoBiK ал desb^ipel in 1пглйера e magna charta, uri леџеа desпре dpit«pi: (bill of right), парлатеп1бл кв doše катере, domnipea so i detejjei. Аколо, statsa аре de dsmman ini KomBate ne in4etat tendinije Фedepaлiste. Ai4e, so4ietatea este ne ni4etat SSBI apme in uontpa бпб! aeso.ietism monapxik. Аколо, выьл авэоарбе aktibitatea mi л1вер!а1еа 1б!брор П1(11в1Јелор, uii ачел че'! deлeratбл netepei ввверапе, е Фъръ ЫШалъ та! акив, та!.йвер, та! netepniu, upeind лбкрбр! npodiinoase. А1че, 1п(Лв1с18л кб къ1 та! л!вер in minikrbpue sa.ie, in rbndipue вале, ш tpansakjj'iue яале, кб а!ъ1а desb^iipea se опереагъ mal penede: кб вп K6Bint, з1а!бл in Фрапца debine abso.iet, in Inoitepa debine пвта! Форт» S04ietbgei opranisate, веб1тъп1вл ei. (»a «рт»)

3 IST OPIE Л т АТбРАЛЪ. 331 Istopie IV'atfcpa.Tb. IntpodsMepe. NimiK пб npesenteazx oms.isi аше atpaџерц afeta intepes, ка търеаца mi петърцлnita natsp-ь. De ла ФЈрвл de nssin, пъпъ ла гловврие nenvbpginite че inoatb in бпацјб, de ла npi4inue че ФЭКВ пре tpenspl бъ касъ, пре nospl въ si^nteie iui бъ detbne, пре плъп!е бъ реяаръ, бъ 1пверг!абкъ, бъ dea Флор! mi Фр8к1е, uii пъпъ ла аче!а че оъ отвлб! вротць пп Ksuetape, п гпфът'шагъ, in 8deвъp, ss~ jetspi колобале nii ббвлше de meditat; toate поаррь in карак!ереле лор, ne4etea впв! snipit петлрвпб, бпе! 1пцелепч1бш петърш'- nite, 8П81 џепш пеитчавм, че бе паре къ а» Kpeat бтверббл nii 1л гбверпеагъ. Illi отвл Фаче napte din па!бръ; ел datopeiute леџллор ei Фипца лб! uii пръчерие лб!. Ел е Ф'ТЛ ef, копи ФаворН, Inzestpat кб Факблгльц! та! талte de^t челелал!е Фшще npodese de dinea, nii пбб domn npeste еа insemi. Nimih' пб талцъ mintea аша de «бб, n'aйьче плъчер! аша de K8pate mi de ббвл^те, ril Фаче пре cm въ peeie аббпра лб!, бъ'ш! рекбпоабкъ nimiimi4ia Ф1гшъ, deшъptъчiбnea а.чшръриор та!ерјале, нвчереа т1елјџепцс1, apdoapea de а кбпоаиле, dopбл de а екерчьta Факбл1ъцдле бале челе т1елеьчбале, ка ofiiek-!еле, ка бчепеле natepe!, de ла челе та! тар! iui пъпъ ла челе та! ппч!. Kbnd intp'o noante Фрбтоазъ, ока лб! npiвеккб волга череабкъ, ln каре б!рълвчебкб тшоапеле de б!еле, че ръгл>чебк8 1п бпацјб ка niiute валбр! de лвттъ, intp'sn очеап ФЪръ тарной oii Фъръ Фбnd; къпа воареа поп- Це! Ыблчйъ de профбтбр! mipoeitoape, ръкореuite mъdблъpiлe лб! uii ле ътнле de о dблче mi бфъп1ъ лшшйре; ^nd deaлбpiлe uii въ1ле тоа1ъ ш лвттъ mi ln intenepik, b"bnd lipinitej nasepuop se паре о apmonie аша de n^iodioaeb, къпй Фреатъ1вл Фрвпгелор, seaтъпъ кб глаббл бпв! nenis mietepioe че к!атъ inima отвлб! ла рвпвчјбпе mi ла adopape, at8ii4l ел eimte!n toat/b eeietenua sa о плъчере певпббъ, о лтшире бфъп!ъ, о абтраре ббвлттъ, о Фер[чјре пе тктб^ъ mi пе пр1чепвгл>, вп eiistaz DemnezeeeK. А1впч! ббфле!бл зеб se pъdiкъ in peuif 1пал!е ка mi ^nd ар вреа въ зе Koi^snde кв DemnezeieiutLae ФЪклп, enmzspate пре Ф1ртатеп!; at8n4i, dop8л de а etpbeate Intp'o лбте аша de minsnatb, 1л ръпеи^е Фъръ во!а лв!. Шл anol, ^nd!n ал1е чеаббр!, uii очеапбл, mi чер!бл mi пъонпчбд inuptate, se реввръtesk8 uii бе Кб1ретйръ; Kbnd Bintepue порnite бе isbeskb кв Фбр1е, къпа no8pii пврыор! de tenet, Фблцеръ iui detenb; atsn4i, отбл sit/bnd mbndpia uii npetenuiue бале, Kade dinaintea netepe! spieurb, че'л атепшцъ Кб брџле; а!бпч!, чел raindpb бе плеакъ, mi оаmeni! debins егал!, къч! simlb къ elnt de о по!р1въ de блав!. Ачеб1е Фепотепе, щкъпылэаре mi Inrpozitoape бпа dsnpe ал!а, inee пврвреа търеце ini бввлјте, в!п«de бе netpeks пе dinaintea ошблб! mi ее пребеп!еагъ mingei лб! ка niш!е провлете, din леагъпвл iiii пъпъ ла moaptea лб!. Прбпк, ел s'as miepat, б'аб inяпъ!тъп!а1 de dъnбeлe, апо! б'аб emuit, б'аб плека! mi ав adopat; in Bipstb, ел s'as ФЪкъ1 та! щdpъбneц: Kepiositatea лв1, ambijjia Лб!, л'аб imnins бъ черче!егъ, бъ'ш! dea soко!еалъ de т!б!ер1ле a4eete пепвтъра1е. Ел ав IntpeBat пе твта sa, de opiuina лор, nii aneasta!-ав пбб dinaintea оьчлор Kaptea miпбпелор ei, iui I-ав zis:,^еблеагт» mi че1еuite." Ш1 бп inetinkt бввлш л'ав imnins s% se шчерче Intp'a4e6t nembppinit stsdis. De'n- H!s «лав, Фъръ eenepienjjb, Фъръ ајшорјб, mintea ieenepdeln inkinbip!. Ма! anol, ФЪК*8 ОБ-

4 бервър! mai pirspoase, ле котпъръ; ел апвкъ кбтпъпа nii котнаявл. Кб a4este, ел!рабъ калеа tpbnepuop че se potesk^ in snaijis, ел калкблъ петъбвраьеле deпъptъpi че ле desnapt uii deskonepi in бфършн, леплле denpe каре еле se типкъ. Ел квтпеш in квтпъпа sa maseле лор челе uirant^e, ini anol, iiikbpajat de бвкчеяврие лв!, ек-staziat de ттвпеле че desкопереа, msetat de пове квпошйпц!, se арвпкъ uii in лвтеа оргашкъ. Ел iuii!п!оаряъ a- 1бпч1 npieipi.ie аббпра sa inseml; ел черче1ъ in тървпыле бале npiniai.ie Фепотепелор че se npodsks Шртбвл. Ел Ыръбш яъ каъ1е пртчшвл яев ип а лвте! intpeni. Ыъ квт ав ащвпб отвл ла гpad8л ачел im-ut de квливръ nii de шгппцъ, in каре se ЭФЛЪ aetezi. Dap та! nainte de a аџ!впџе ла a4est пвпк!, че копфвг1е de pbtb4ip! ini de inkinsipi! къ!е epesbpi dъpъmate! къ!е npejbderapi indeпъplate! че msn4i пепшпвне! че лвгйе в- pieiue! Nimi«in adeвъp, ns'i mai Kspios, nentpe istopia тиел'щепце!, dei<bt de а врта, npin калеа веаквриор, deoeefiite.ie idel че шј-ав ФЪКВ! oamenii, desnpe пропрјегвшле (рвпврмор, desnpe елетеп1еле че ле котпбпв, desnpe прјчпнле че ип'шкъ matepi-a mi цшв apmonin вшвербвлв!! Че deosesipe inlpe попоареле челе пове mi intpe челе век!! че бколар! тчепъюр! еравтвъцацп векнпе!! 4ine ар Ф1 креzet а!бпч! къ отвл ва аптвпне пв пвта! ЙЪ deskomnsie гръбпивл iui яъ яе anepe de dъnявл, dap ткъ, яъ яе бл^!аякъ кв ел snpe Фолоявр! uii snpe JBKbpie! Че глорје nentpb d8xвл omeneskb къ ав nbtst яъ ац!впгъ ла квnoiutinua al'btop mistepii. ла at'bta nstepe,!пкъ! se поропчеаякъ елетеглелор, mi ачея1е яъ аяквл1е mi яъ i яе янпве! Че sint глорпле A.ieKeandpLiop mi а ле 4esapi.iop пре лъпгъ ачеле а ле uenii.iop челор шар!, каре ав вър*а! topente de лвтшъ in mintea пеатвлв! отепеяк! че stnt netpoaee.ie monbmente а ле nraidpiei! че sint колояалеле nipamizi а ле ЕпЫвлв!, петърпшйеле zidspt а ле Kinei, пе лъпгъ таштеле че пе!рапяпор!еагъ ка глоп!еле, iui пре лъпгъ ачеле, npin каре ворfiim, ка ini K^nd ат Ф[ ла tpei паш!, кв оатеш, че se гъяеякв ln denbptbpi аша de тар! шкъц пвта! nentpe а ле б!;ръба!е, челор век! ле ар Ф! tpebsit ani intpen!. De ла лвкрврые челе dinteis mi пъпъ ла a4este de пре вртъ, este аша deosebipe, пре къ!ъ se афлъ intpe пеаtpa Брв!ъ, din каре sint котпвяе, iui intpe отвл opranizat uii inte.iinent. Абгл>г! квпошшщеле пајврале, аб лба! о intindepe аша de таре, 1пкъЛ npin Фел1бл черчеглтьюр лор, s'as ФЪКВ! atpieblm та! пшtop шшпц!. Dintp 1 a4e6te, Istopia па!вралъ пъч чеа та! denpe вртъ, чеа та! пвцт ФОловНоаре, яав аче!а deлa каре яъ amtentam регвлtatsp! та! mi4i: Къч! еа!ш! Intinde domenbpue ei de о notpibb, mi in лвтеа neopraткъ, mi in чеа оргашкъ; uii пре къnd <ьтка яе твлцетепйе пвта! кб nep4etapea пропр1егъциор!р8пкр1лор npste, еа кав!ъ бъ stpbва!ъ т mietepue в1еце!. Adeвъpat8л е! цел, пв е dap, пвта! de а deekpie ашталеле, плы^еле uii тшералеле, че та! Кб беатъ de а черче!а Факвлгъцме Фипцелор opranizate, леџие napiepe! лор uii к!ар пр!ч1п1ле лор. Каре шшпцъ noate бъ' ' disnste dap, seiiepiopitatea Фолоаяелор inteлек1вале че еа пе dъ, яав пе Фъгъd8eшte? 1ар къ! nentpb челе та!ер1але sint пе шкјпвие, uii пре аша de nsmepoase, прекъ! fiint de пвтероабе iui ФЙпцеле че deskpie: Ал1теп-!еле отвлб!, веб!тјп1еле лв!, леакврјле воалелор лб!, iui toate челелал!е лвкрбр! че'! smt de пево!е in в!ацъ, ле tpane din natepb; Ш Istopia natbpa.ib, oh 8пъndб-бe mi кв desh-piepea пропр!е!ьц1лор прос1бь1вр1лор пътшв.ш. кв. тјјлоквл de а ле къпъ!а. а ле ккл!лв! iui а

5 ле Шревбшца, ii nsne dinaintea окиор ка пре sn 1авло8, лчтеа Ыреагъ, Кб toate челе квnpinse intp'insa, Кб toate Фолоабеле пре каре ебпер'епца tstspop веаквриор, tstspop попоарелор, as inbbijat a tpane din еле. Ачеая1а este шшпца desnpe каре вош яъ tpbtez та! кб беатъ. Во!б бъ тъ тчерк бъ das о idele, такар блавъ, deenpe Богъциле de tot Фел18л, че Ksnpinde цеара MoidoBel, а- кър1а локбнор! кв toate ачеб!;е sint аша de берач!! Во1б бъ das о idefe, deenpe атталеле че локб!ебкб in еа, deenpe плт1еле че кребкб фјреш^е uii deenpe ачеле че ар ubtea бъ se акл1тъ1егъ intp'inea; deenpe maniepa de а ле кнливх, deenpe ФОлоббрЬ;е че nots бъ пе dele- Boi8 бъ аръ1 которые че emt Inrponate in msnnji nostpii, snde џетб nek8no6k8te ini пе Фолоб^оаре. Г. Коволчебкя. Ni4i о ворвъ, тч! v:iap къ1;ръ че! та! 'ВЕЩ!?...!ц! јбр! Snsnemi ткъ odab, Manoiie, тъ isвеши tb? A4est кввы esle d8лчe ка в'аца. Adeвъp eete къ'ц! sint dparb, Manoue? Tot че'т! ера dpar in лвте, s'a ФЪКВ! nebbzbt inaintea ta! Ns te Kped. Те indoemt!!пкъ? квт аш! netea въ te inkpedinuez, Мърюаръ? DoBedinds'mi къ пв 'ввешн пе Бтъ- ^ъпб'ща. Snrbpbnd'ija!.. ах. Вбтпегевле! че idee ц'а tpekbt npin гъnd!.. Dap еа eete nentpb mine ка о боръ. вът* целоабъ uii de бброр!, Manoue! mi tot чел че ibbeuite tpessle бъ noapte mi бипцјте^вл a4eeta. Intepess.i каре'ц! noapta ea, intvbpih, toate препвббр'ле теле... Epi, ат лва! беата, цг'а adpeeat о OKiad^ каре mi'a яфъшче! МАША (spmape) Втъ1ора adek Kail. Рателе бе ковор!ръ din 1ръббръ. ГъбИв OKazie а1бпч! а etpinne врацбл Мърюарец ajatandb'i бъ бе ковоаре, din 1ръббръ. Олег N. Колебкб, че'1 tona гвра ка о те- лщъ ninlpe Bjirbtopi, dete бетпбл de плекаре. Къш! тчепвръ бъла!ре, oamenii бъ бе miinче. Вателе бе арвпкарь пе кат, iap по! поршрът пе јоб, пе лшгъ кал лор, dbkind пе а! nostpi de Kbneetpe. Ев тъ ал^врея de Мършара. О въ te ostenemti, imi ziee еа. Аш! dopi toate в'аца теа бъ пб se mai бф1ршабкъ кълъ1;ор'а asta. inima!.. Manoue, te рог, Ф1е'цТ шиъ de блъв'чйтеа mea... ш\ ФНП(1 къ ts пв тъ Гввеипл... NB te Јввебкв?.. о Ввтпегевл тев! квт пв'т! not бфђшја пепјвл nentps ка яъ 4eteaбкъ in inima теа! Ei Bine, dah-ъ este аша, яъ тъ авквлцт. Snene, Мърюаръ; бпбпе че вре!, tni тъ ве! Bedea dak-ъ te Јввебк. Es npetind, Мапоие, бъ плеч! de ајче. $ъ плек? бъ плек? dap че ар zi4e оаmenii ачешна? кв че кгшш m'oib indpenta? Anoi квт Kpezi к'о бъ аш netepea бъ te лаб. О Мър1оаръ! zi'mi бъ ФЭК opi че ал1ъ jъptфъ... Ш тъ 'ввеши Мапо'(ле; къч! dah-ъ iniта ta ар eimui че!а че fiimte а теа, пвт'а) Фаче бъ сбфър... teal d84e indah. Bins, Mbpioapb; вте... da^ вре! пбта! de^t, BoiB плека; dap бпбпет! nentpb че? ф-ы^веи^е'т! къ ве! плека. Фъг^вебк; тъ јвр.

6 Мвлцътебк, Manoue; zise еа stpinrbn- А$тъ de штъ. Акбта вре! бъ"ш япбп nentps че? Пр1чта este къ Bois бъ te цжебкв еб, uii пбта! еб. Ne'ml е deslb.i яъ пшв къ пб ie- Beiuti пе SnrbpMdijja, dap вош ка irni еа яъ te 1бвеаякъ пе tine. Копворвјреа noastp-ь яъ кбртъ ihm, йоъъ оаре tpek6te ка do8b ттб!е. Ajensesem intp'o поеапъ. Локбл пе каре пе-ат ФОЯ! onpit ера ткбnenat de о dбmбpaвъ Bepde de Bpazi, 1ч1, коло яъ шпълца niuite в1рфбр1 de тбпц! ка nirute nipamide пегре. De ai4i, ouii nostpi ръьъчеаб аввпра та! тбл!ор deaлбp! яич!, iui se nepdeas In бтвра въьюр лор алвие de pls реце. Mai denapte, о бьпкъ копернъ de ninяоаре, uji nepdete in авбрц ера лъкашбл sinгбранк ал шогтблбг. Din коло ок!бл Bedea о stanb de пеа1ръ, гоалъ, акърт sin se desmdea uii da naiutepe бпб! Bpad ръ!ъчй de боцп sei. In бшбл nbd6pel nosomopite че тквпвпа deaлбл, пе каре fitam noi, se въряа dintp'sn ко- Аръ о KasKadb de апъ лiiiшede. A4est topent se арбпка кб sromot dintp'o тълщте inlp'sn лјгеап de rpanit; Тар de a4i, яе въряа npin бпавбр!, uii яе askbiidea npin deorebite кръпъ!бр! ка nimte шопърле de apuint. ^Шр'бп mine!, toiji вшхлорн se шпърц'фъ пе ла nofitepue лор de пъndъ. Бателе noastpe, Фертека!е de Фрвтвбеца a4estop локвр!, теряеръ яъ Bizite nbdepea; a- noi se ашегъръ ла бтвра впв! stejap, бnde anitentas кб nepъбdape Итпвл пръпгвлв!. Ђл. N. Колебк» este бп втъ!ор18 веяш. Biaija лб! este плтъ de апеь-dote втъ!ореш!!. Вћ1а1бл nentpe dinse.! este о пая!впе ne inвтяъ; mai твл!е nei de врш!, de лвш, de вблп!, de къпрюаре; mai твл!е пърек! de коарпе de червь, uii de цаш; та! mejte шъяеле de порч! яълваичц mi пе лтгъ a4este ревтамбтбл de ла шчтаре, ateeteazb mii de isпръв! опораб1ле din naptea sa. Ел, dбпъ че гтпърщ' пе чеиалц! в1пъ!ор1, Beni mi ла mine. Manoue, dap!в daia'i кб Пбшка de къг^ euiti? Ат вч'!б, ziseie еб, in вјаца те бп niijiroia, бп Bot-гроя, бп 4ioKip.ian ин о pindenhrb; so- KOt къ de mi'ap Ф\ emit inainte о ф'шръ mai таре, та! лебпе аш Ф1 вч1б*о. Кабгь dap яъ пв'ц! tpemspe mfna, Kbnd il Bede пе џлвптбл sps, къч! ачела е та! ФГороя dekbt бп Bot-гроя. Тб яъ stai а1че л!пгъ Фете!; dak/авеш брябл, tpaue Фъръ temepe! Bopfiind ая!фел!б, цшъ din корп mi яе ФЪкб певъкв! nintpe копач!, лъя^ ткъ doi в!- пъ!ор! бпре апърареа ФетеЬюр, ла тшппларе de а Beni брббл. Пъп'а!бпче пб Фббебет тч! odatb ла втъtoape, аша zihind, Форталъ. Dap пб'ц! пощ iiikinsi че imnpeeisne mi'a Фъкб1, Kind ат а- ezit indata dбпъ бетпбл dat de Бл, N. КолебКб, pъзбnind въие de ijinele.ie гопачмор. Фъц! idee de ларта че noate бъ ее ФЭКЪ 1п Kodpe, uii mai алеб in швпцц вр'о doбъ 33te de oameni ini вр'о tpei ze4l de hini ujnmd de odata> ббв поалеле Kodpa.i8i, in Фелјбр^е глаябр! mi tonspi. Mi яе пъреа къ тъ афлб intp'o лбте de ФеерИ^ паре къ auitentam din minet m mimi бъ Bxd deбкizъndббe черјбл uii пътнибл. Mie mi бе бб 'зъ пърбл in в!рфбл капьмбц nii etam in esiaz кб пбшка пе враце, пе pъdъ- 4ina бпб! арвор 1ъеа1. Вателе sla, amtenl^id яъ абгъ вр'о deeкъркъ1бръ de пбшкъ; dap!љчереа бе прелбпџеа... аб!фел1б вр:ыбл1бе, веп1ръ къ!ръ локбл b*nde тъ афлат еб. Kbt emti de eepioe! imi г1бъ втъръпdiija, пар'къ eniti вп Фопкшопар din rapda пац'юпалъ че яе Kpede бп adeвъpat бoлdat. Imi вте бъ арбпк арта; uii аш! Фаче'о, de пб miiap ФЈ рбшше de Binbtopi каре ор бъ zikb къ de Фр1къ ат Фбий.

7 De Фршъ! пв este ni4i бп першол mi se паре. Dap еака!.. еака къпршара... db'i ФОК... d%\ J^n adebi.p, о къпр'оаръ snpintenb ка о гагелъ вепеа аявпра гаеа к«о репепгбпе de Фблџер, atbt Inse тъ тклп1л> фрбтвяеца ei, in- Kbt рефбгеш de a da. Че Фачх? г\8ъ Smxpbndiua Mi-e гтлъ ръяпвпяе!б, Biata ФИЩГЬ! че тга rpemit еа, mie sa«алкфа, nentps ка яъч ръкеяк г'леле? Къпршара tpek8 пе лшгъ mine Фъръ яъ тъ вагъ такар. Эателе челелал1е въzind, o, inчепбръ а pide. Smъpъndiцa imi dete dpentate. Л\.т1 rrbstpez ткъретлвра nentpe вря, ziseib ев, nentps ка яъ тъ indpent mal вше. бп вря! ръяпвпяеръ Фете'ле. бп вря! stpin. dbdska iazind пе еарвъ. ManoLie! fmi г'яъ Мършара anponiindsse de mine, пв te пбпе га перкол, къч! чел mal пик ръв че iii sap Ыътпла, т'ар sdpo- Bi inima mi в'аца! Аш1 тбр1 Ферјче au-bplndste, Мършара те! Ze4e nieul de аш! авеа, toate ле аш! da nentpb tine. ШШ t8, йълче ФеИкъ, къ ев пв mai not tpbi sinrbp de аквт!nainte?... NB апвкајв яъ ЯФфшеяк ворва, mi de odarb о deskbpkbtft^ de каравте Фъкб яъ ръявпе въие впа dбпъ ал!а. Ббпъ a4easta se aszi вп ръкпе! че ФЪКВ яъ se явврлеаякъ първл in капвл nostpb. Mai твлц! Bimtopi stptras: Фер'щ! Фер'щ! врявл! врябл! In adeвъp, вп вря di о търше раръ, se аръ1ъ in naintea поая1ръ. Бателе ттъртвpite de япашгь, пв афларъ шч! вървъц'а Фвцеь Andpei, пе dinaintea кървеа tpekb animaлбл яълва1ек, и OKI!.. Плбтввл яев, пъчрвпяъ гвра врявлб! nii «е ln*inse intp'en Фагв. A- 4ecta tepbb, nepii sei se «Ббрл1ръ ini Фъквръ о poah in прејбрвл капвлв!; гвра лв! въряа япвте pouiii; оки лв! яе Фъквръ ка do8ъп'- къ1вр1 de бъпце... якоаяе вп ръкпе!;... 1ш! тбшкъ лавеле, anoi кьвй in toale пърц'ле яъ вагъ de Bnde ветяъ глопцвл. Бателе stas intpe mine uii intpe вряв, in калеа лвь A- 4esta ле Bede mi se арбпкъ кв tspbape аябпра лор. бп minbt, mi a4este Фете! ар Ф' ФОЯ1 ЯФЪuiiete: tpebbia вп от de ввпъ вошцъ, яъ яе яакр'ф!че nentpb еле: ор! че ал1 тулок ера пефолоянор'б. Zoe ера in врта лор. Еа во' яъ ФВГЪ ка челелал1е; dap poh'ia i se пртяе de о търъч'впе mi о цшв т лок. Ев тъ арвпк ш- tpe вря uii intpe ФеНкъ. Ашталвл въгтсьтъ, пъвъл1 аявпръ'т!, iap Фете'ле якъпаръ npin Фбгъ. брябл вел» аша de penede, ткъ\, ne'mi dete timihm ка яъ deskapk каравта. Ачеая- 1ъ каръвтъ авеа о Ba'onetb: Baioneta mi'a«якъпа! в1еаца. li 1Пф1пяе1б Фервл in rit, mi!л цшвјв ла о distanjrb оаре каре. Andpei, въг^ пер!колвл in каре тъ а- Флат, алергъ in ащбюр1бл теб; dap nenstind 1раџе tn бря de Фркъ яъ пб тъ ловеабкъ, якоаяе бп.кбцн de Binbtoape; mi кв яшцеле ръче ал яев, нпплшъ Фервл in коая1еле Ф10- роябл81 аштал. A4esta ръкпеш1е, шовъе, Kade; dap in къdepea sa, ImT ЯФЪш1ё кв пара втървл stinr..., рапа теа яъпцеръ..., яъпцеле кбръ ка вп isbop. Бателе, въzъnd къ врявл Kade, stas intp'o denbptape de noi, temindbse яъ пв яе pbdi4e ашталвл. 8търъпё1ца mi Zoe веп1ръ пъпъ ла mine... odoamne! nentps че Мършара пб se anponie!.. фрша in inima ei яъ ФЈе mai tape de къ1 аторвл!.. Smъpъndщa iml легъ рапа: кв toate a4este, nlepdepea яъппелб! Фб ateta de таре, къ dбпъ киева minete, къгв1б пе врацеле el, Фъръ simjjipe.

8 Къпй тъ deuitentbi«ерат акабъ. Челе ты paze а ле боарелв! ткълг1ръ о- кн mei. О Фетее ]ъпъ пи Фрбтоазъ stind in тчоаре ла къпъы&л паьб.ш тей, тклша капбл neste Фрбп!еа теа, mi пъреа къ пбтъръ фјече ббфларе а (йеце! теле. Mi se пърб вп Bis Фрбтоб, iui peinkiseis оки, de Фршъ, бъ пб тъ tpezesk. Dap о лакршъ къгбгл. пе Фрбп!е'т1, тъ deujenirb кб desъвipшipe. Ера Dna. N. Колевкб. Aten4i imi adeseie aminte de бчепа din тбпte, mi рекбпозкбгб къ Фббебет лешта!. втъръ^ща вепагъ noantea лшгъ капбл шеб. Че, ai4i? о intpebbis еб кб бп глав блав. Тач!!т! ръбпбп.чъ еа, пбворвп... еш!1 ръпн... ai ФО$1 лешта!,!.. Чел пбцш лавътъ БЪ'Ц! тблцътебк пеп!рб... NB во1б бъ'т! zi4i nimik. Euiti бп inuep! Sint Фетее... цга! пбб в1аца in nepiкол пеп!рб mine, еб!ревбе бъ'ц! тблцътебк. Ami4iijia че'анаръц! тъ atinue а!ъ!, къ пб вслб nelea ni4i odatj. Кб nimik бъ тъ плъ!ебк. Еа seama, iml ръбобпке еа zimbind; къч! dбпъ боко!еала че ФЭЧ! imi рътп datopib; uii еб siut о Kpeditoape екгак!ъ... Ор! че вре!!... к'тр mi бъ!ак къ1 о! Ф1 волпав! Тъчереа mai intbi, апо! ал! чева.. mi-ai Фъгъdбit БЪ пб Фач! шч! odapb nimik Фъръ БЪ тъ 1п1ръБ1. тоезк Фъгъdбinцa. Bine, zise еа, акбт тъ d8k бъ тъ о- dixnesk, щ! во! tpimete о npibiritoape каре ц!'а Фаче тб.щелмре. Пеп!рб че Sn^pbnduja imi черб яъ'1 репе! Фъгъdбinцa чел dasem, de а пб Фаче nimik Фъръ бъ о intpeb?.. Че шбетпеагъ ач easta? Тетереа Мърюаре! бъ Ф1е adeвъpatъ?.. пб, пб... slnt певбп! Pedaktop pesksnzetop: Mi. Auelesanttpi. Ъъпъ къ!ева minete intpt Zoe. Oidi е! nerpi uii de.i4i, б!рълбчеаб in лакрјт! de вбкбрје, пърбл ei, ера Imn.ietit in dože Koade лбшд mi Borate че il ^dea пе snete; in пърб'г neгрб, лъпгъ бреке, авеа о рогъ de гpъdinъ. Кбт щ! este?..!ц! aim бп пахар de лimonadъ ФервЫе... бъборв!...!ц1ва Фаче вте.. Оаре? De sirsp. Dap doktope.i аб zis бъ ns te лае въ ворвеш!!. Eap dak^ во1б BopBi? Боала se noate прелбпщ. Dap da^ п'о!б пб!еа? Тревбге въ поц!; mi кв аб!ъ юкталъ ц'о!б da Флоареа asta че ц'о tpimete Мърюара. Mbpioapa! Мърюара! Ei sine! че ai! аб!фел!б im! ФъгъdбIeшti бъ 1ач!? Так, 1ак; dap d^m! Флоареа. Zoe imi dete poza че о авеа лъпгъ бреке. Ах! doкtopбл тъ onpeinte бъ ворвебк; mi еб вреб бъ SKpis... S% s«pii? пб se noate Фъръ mtipea лб1. Dap Езкблап пв тъ nede. Dap te въd еб, mi tpesbie бъ'т! das seaтъ. Воеа este ла mine uii пб ц'о daš. Еа zise a4este ворве Кб бп ton а!ъ! de noропчнорш, къ пб авб!б Кбт бъ тъ imnotpibesk,ачеб1б! innep пъгп*ор1б. Еа пвбъ пахарбл пе табъ. Еб tntinsele тъпа бъ'л еаь; dap о deрере че simuiie т врац. тъ onpi. Bezl? пб поц! miuika тъпа, mi вре! бъ SKpii! BopBind аб!фел!б шегб пе mapijinea иа- 1блб1, лъпгъ къпъ'!ъ!бл теб. Тревб!е яъ te хръпебк еб,!ар тъпбш!ца е! алвъ пбр!ъ пахарбл ла гбра mea.se- Флареа е! ера de.i4e mi Фpaџedъ ка профбтбл Флорјлор. (ва «рта) ТуродрарШа JPranceso-Itomana.

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, 1855. ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik

Подробно

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie. 1855. Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе

Подробно

ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

ROMANIA LITERARA. m T  10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, 1855. БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer,

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA. 1 1855. ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт Ве л чт ду ша мо я Го Велчт душа мояг Господа спо да. Хор Н.Озеров И И И воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой о о о 5 зе Спа зе Спа

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда - о о п т ко т т у ле е о е ке по е де е д оло о о о 2019-02-14 О е т о к д оло о к д оло о ко о о л о о ледо тел ко о ед ко о е т, о к, о у л о о п толо е к п о е о п О - д кл ке о т о о кт 1...,..,..,..,..,..,..,..,..,..

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно