Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Размер: px
Започни от страница:

Download "Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA"

Препис

1 Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Денят за Манасия бил много тъжен. Неговият баща, Цар Езекия, току що умрял. Сега, само на 12 години, Манасия трябвало да стане следващия цар на Божиите хора в Юда.

4 Той не знаел, че щял да управлява в продължение на 55 години. Манасия имал нужда от Божията помощ за да бъде добър цар.

5 Но Манасия пренебрегнал Бог ивършиллошинеща. Той издигнал олтари, за да могат хората да се покланят на идоли. Той дори изваял един идол и го поставил вбожия храм!

6 Бог бил казал чрез Мойсей преди това: Няма да си правите идоли. Няма да им се покланяте, нито да им служите.

7 Манасия практикувал чародейство и магъосничество. Той водел хората в грешната посока далеч от Бог.

8 Той дори изгорил собствените си синове в огъня, като жертва на идолите си. Непокорството на Манасия разгневило Бог много.

9 Когато хората не се покоряват на Бог, Той позволява те на бъдат наказани. Точно това се случило на Манасия и на хората, над които той управлявал. Господ довел Асирийската армия срещу тях. Манасия билвзетвплен във Вавилон.

10 Страдайки във Вавилон, Манасия се помолил на Господ, своя Бог. Той се смирил много пред Бога на бащитесиимусе помолил.

11 Вече той не искал да се моли на мъртви идоли! Но дали живият Бог щял да отговори на Манасия след всичкото му нечестие?

12 Да! Бог чул молитвата на царя и го върнал обратно в Ерусалим и обратно на престола му, така че той отново бил цар над хората си. Тогава Манасия разбрал, че Господ бил Бог.

13 Цар Манасия станал нов човек. Той изкарал изваяния идол от Божия храм и събрал всички фалшиви идоли в Ерусалим. След това той ги изхвърлил.

14 Той поправил Господния олтар и принесал жертви на благодарност към Бог.

15 След това, той заповядал на хората си да служат на Господ Бог на Израел. Каква промяна само станала в Манасия!

16 Когато Манасия умрял, неговия собствен син, Амон, се върнал към идолопоклонството. Той не смирил себе си, както Манасия. Той съгрешавал все повече и повече и най-накрая неговите слуги го убили в дома му. Той бил цар само две години.

17 Следващият цар, Йосия, бил само на 8 години. Той управлявал 31 годиниивършил добри неща. Той унищожил всички фалшиви богове и идоли. Всъщност, Йосия стрил всички идоли на прах.

18 Добрият цар Йосия също така изчистил и поправил Божия Храм. Между всичкия боклук, който билвхрама, един свещеник намерил книгата на закона, написана от Мойсей.

19 Когато царят чул думите на закона, той разкъсал дрехите си. Йосия разбрал колко нечестиви са били предците му и как не се покорявали на Божия закон.

20 Една пророчица на име Олда имала послание за Царя. Така казва Господ: Ето Аз ще докарам всички проклятия записани в книгата на закона върху това място, понеже хората Ми Ме забравиха.

21 Но понеже ти, царю, си се смирил и си Ми бил покорен, нищо от това няма да се случи докато ти си жив.

22 Бог помогнал на Йосия да върне хората при Господ. Един ден, докато Йосия водел армията си в битка, той бил улучен от една вражеска стрела.

23 Слугитемугопринеслидодома му в Ерусалим, където той умрял. Всички хора скърбяли и пяли песни за добрия цар Йосия.

24 Скоро след това, царството било унищожено. Но един ден, един Цар отново ще управлява над Израел.

25 Неговото име е ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ. Когато Исус Христос доиде за първи път, Той беше отхвърлен и разпънат на кръст.

26 Когато Той се върне отново, Той ще бъде Цар не само над Израел, но и над цялата земя.

27 Добри Царе, Лоши Царе е история от Божието Слово Библията, намираща се в 2 Летописи Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

28 Край!

29 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Тойщедойдеищезаживеевъввас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.

30 Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесега Си жив отново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, такачеиаздамогадаимам нов живот сега, и един ден да бъда с теб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамида живея за Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ

Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка

Подробно