НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02."

Препис

1 НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.11от 9Февруари2016г. Чл.1. (1) С тазинаредбасеопределяредътзапусканенапазаранаупотребяваната земеделска,горскатехника,включителнопревознисредстваимашинизаземниработи,наричани понататък"техниката". (2) Наредбатанесеприлагазановипревознисредства,системи,компонентииотделни техническивъзли,закоитоимаизискваниязаодобряваненатипа. Чл.2. (1) Припусканенапазарасеизвършваизпитванеиоценказасъответствиена употребяванататехникасприложимитеизискваниязабезопасност. (2) Изпитването и оценкатапо ал.1 сеизвършватотцентроветезаизпитванеи сертифициранекъмминистерствотоназемеделиетоихраните(мзх). Чл.3. (1) Собственицитенаупотребяванататехникаподаватдоцентроветезаизпитване исертифициранекъммзхзаявлениезаизвършваненаизпитванеиоценказасъответствиепо образецсъгласноприложение 1. (2) Къмзаявлениетопоал.1 сеприлагакопиеотдокументзаплатенатаксапотарифата почл.17,ал.1отзаконазарегистрацияиконтролназемеделскатаигорскататехника. Чл.4. (1) Употребяванататехникасепредоставязаизвършваненаизпитванеиоценказа съответствие: 1. напълно комплектувана, в работоспособно състояние, изправна, регулирана, функционалногодна,зареденасгориво,анесамоходнататехникапринеобходимостагрегатирана къмподходящоенергетичносредство; 2.управляванаотправоспособеноператориливодач; 3.придруженасинструкциязаексплоатациянабългарскиезик. (2) Когатометодитенаизпитванеизискваттова,техникатапоал.1 сепредоставяна териториятанацентроветезаизпитванеисертифициранекъммзх. Чл.5. (1) Припредставеназаизпитванеиоценкатехникабезидентификационенномер, чийтооригиналенидентификационенномерможедасеустанови,възстановяванетосеизвършва поред,определенсъсзаповеднаминистъраназемеделиетоихранитеилиотоправомощеноот негодлъжностнолице. (2) Тракторниремаркета,накоитонямананесенотпроизводителяидентификационен номер,серегистриратсномер,определенсконстативенпротоколсъгласноприложение 2. (3) Центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ поддържат регистър на възстановенитеидентификационниномерапоал.1и2. Чл.6. (1) Когатоприизвършваненаизпитванеиоценказасъответствиесеустановят несъщественинесъответствия,същитесеотстраняватотзаявителянамясто. (2) Когато при извършване на изпитване и оценка за съответствие се установят същественинесъответствия,сеиздаваконстативенпротоколпообразецсъгласноприложение 3заотстраняваненанесъответствиятав14-дневенсрок. Чл.7. (1) Зарезултатитеотизпитванетоиоценкатазасъответствиесесъставяпротокол пообразец,койтосеутвърждавасъсзаповеднаминистъраназемеделиетоихранитеили упълномощеноотнегодлъжностнолице.

2 (2) Когатозаключениетоотизпитванетоиоценкатазасъответствиетоеположително, министърътназемеделиетоихранитеилиоправомощеноотнегодлъжностнолицеиздава удостоверениезасъответствиепообразецсъгласноприложение 4 ипротоколзатехническа идентификациясъгласноприложение 5. (3) Когатозаявителятнеотстраниконстатиранитенесъответствиявсрокапочл.6, ал.2, сесъставяпротоколътпоал.1, бездасеиздаваудостоверениезасъответствиеипротоколза техническаидентификация. (4) Протоколътпо ал.3 заедно сокомплектуванатаадминистративнапрепискапо заявлениетозаизпитванеиоценканасъответствиетосеизпращавмзх. (5) Министърътназемеделиетоихранитеилиоправомощеноотнегодлъжностнолице възоснованадокументитепоал.4 постановяваотказ,койтосесъобщаваназаявителяиможеда бъдеобжалванпореданаадминистративнопроцесуалниякодекс. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1."Изпитване"едейност,прикоятосеизмервастойносттанапараметър. 2. "Оценка за съответствие" е дейност,при която се установява наличието на характеристика,съответстващаилинесъответстващанаизискваниятазабезопасност. 3. "Пусканенапазаранаупотребяванатехника,включителнопревозни средстваи машини заземни работи"евсякадоставканаупотребяванатехникаи дистрибуцияили използваненапазаравпроцесанатърговскадейност. 4. "Употребяванатехника"етехника,образциоткоятосабилипуснативупотребаи регистрациятайпозаконазарегистрацияиконтролназемеделскатаигорскататехникаи/или Законазадвижениепопътищатаебилапрекратена,кактоитехника,внесенакатоупотребявана оттретистрани. Заключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.10, ал.3 отзаконазарегистрацияиконтролна земеделскатаигорскататехника. 3. ТазинаредбаотменяНаредба 24 от2006 г.заредазапусканенапазарана употребяваназемеделскаигорскатехникаимашинизаземниработи(обн.,дв,бр.21 от2006 г.; изм.,бр.65от2011г.ибр.65от2012г.). 4.Тазинаредбавлизавсилаотденянаобнародванетойв"Държавенвестник". Приложение 1къмчл.3,ал.1 До Министерствоназемеделиетои храните Центързаизпитванеи сертифициране-русе/пловдив ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАИЗВЪРШВАНЕНАИЗПИТВАНЕИ ОЦЕНКАЗАСЪОТВЕТСТВИЕ От:., ЕГН/ЕИК.,

3 (тритеименанафизическотолице/наименованиена юридическотолице) (зафизическилица/юридическилица) постояненадреснафизическотолице/седалищеиадреснауправлениенаюридическотолице:...,... телефон,факс:., ., представляваноот., (заюридическилица)... (адрес,телефон,факснапредставляващияюридическотолице) Господин/Госпожоминистър, Молядабъдатизвършениизпитванеиоценказасъответствиена.... (наименованиенапродукта,маркаимодел)... Местонахождениенамашината. Лицезаконтакт:. Дата:. Заявител:. (подпис) (*)Излишнотосезаличава. (наименование,адрес,телефони,факс,е-mail:наадминистрацията,издаващаудостоверениетозасъответствие) Приложение 2къмчл.5,ал.2

4 РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Министерствоназемеделиетоихраните Центързаизпитванеисертифициране-гр.. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ запоставяненаидентификационенномер Днес,.г.,вгр.(с.). (дата,месец,година) приизпитванетоиоценкатазасъответствиена.... (идентификациянатехниката-наименование,маркаимодел) съгласнозаявлениезаизпитванеиоценказасъответствиенаупотребяванатехника./.,.-изпитател,... (имеифамилия) вприсъствиетона.-заявител,установи (имеифамилия) липсанаидентификационен наобразецазаизпитванеиоценказасъответствие. Всъответствиесчл.5,ал.2отНаредба 4от2016г.заредазапусканенапазаранаупотребявана техникапозаконазарегистрацияиконтролназемеделскатаигорскататехника(дв,бр.11от2016г.) изпитателятвприсъствиетоназаявителянанесетрайновърхураматанаобразецасцифрисвисочина8 mm:......

5 следнияидентификационенномер: (отдясно/отляво/отпред/отзад/отстрани) Центързаизпитване исертифициране- Русе/Пловдив,към МЗХ * напротокола Дата Месец Година *ПредномерасепоставязаРусе-цифра2,азаПловдив-цифра3. Изпитател:. Заявител:. (подпис) (подпис) Приложение 3къмчл.6,ал.2

6 РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Министерствоназемеделиетоихраните Центързаизпитванеисертифициране-гр.. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ заустановенинесъответствияприизпитванеиоценказасъответствиенаупотребяванатехника Днес,.г.,вгр.(с.).при (дата,месец,година) изпитванетоиоценкатазасъответствиена.,... (идентификациянатехниката-наименование,маркаимодел) възоснованазаявлениезаизпитванеиоценказасъответствиенаупотребяванатехника./.,.-изпитател, (имеифамилия) вприсъствието.-заявителилиупълномощенпредставител, (имеифамилия) установи:.... Несъответствиятаследвадабъдатотстраненивсрокдо. Изпитател:. Заявител:.

7 (подпис) (подпис) Приложение 4къмчл.7,ал.2 РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Министерствоназемеделиетоихраните Изх../. УДОСТОВЕРЕНИЕЗАСЪОТВЕТСТВИЕ Възоснованапротокол.../... отцентъразаизпитванеисертифициране- гр..., къмминистерствотоназемеделиетоихранитесеудостоверява,чеупотребяваният(та) (наименование,маркаимоделнатехниката) Рама :.,годинанапроизводство:., отговарянаприложимитеизискваниязабезопасностсъгласно: (означениенанормативнитедокументизатехническиизисквания) Министърназемеделиетоихраните:. (име,фамилия) Приложение 5къмчл.7,ал.2

8 РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Министерствоназемеделиетоихраните ПРОТОКОЛЗАТЕХНИЧЕСКАИДЕНТИФИКАЦИЯ Р/П / 1 (Б.1) Номернарама 2 (Б.2) Вид 3 (Б.4) Марка,модел 4 (Б.6) Категория 5 (Б.7) Цвят 6 (Б.8) Типовоодобрение основен допълнителен 7 (Б.9) Техническидопустимамаксималнамаса(kg) 8 (Б.10) Максималнаскорост 9 (Б.11) Междуосоворазстояние(mm) 10 (Б.12) Бройнаоситеиколелата 11 (Б.13) Бройнаспирачнитеоси 12 (Б.14) Бройнаседалкизапътници 13 (Б.15) Защитнаконструкцияприпреобръщанетиповоодобрение 14 (Б.16) Двигател 15 (Б.16.1) Номернадвигателя 16 (Б.16.2) Номернатиповоодобрение 17 (Б.16.3) Обем(сm 3 ) 18 (Б.16.4) Номиналнамощност(kW) оси колела кабина рама ролбар 19 (Б.17) Максималнамасанаремаркебезспирачки/прикачносменяемооборудване, коятоможедабъдетеглена

9 20 (Б.19) Външнонивоназвука,dB(A) 21 (Б.20) Максималнодопустимамасанатоварапритракторсчелентоварач(kg) Министърназемеделиетоихраните: (име,фамилия)

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63>

<4D F736F F D20D3CAC0C7C0CDC8DF20F5EBFFE12E646F63> Гр. София, 1606, бул. Пенчо Славейков 15A +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg Приложение 5 УКАЗАНИЯ За реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат брашно и хляб по Утвърден

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Възможности за автоматизация и дигитализация в администрирането на трудовите правоотношения Решения от практиката Петър Коцев Директор маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР pkotzev@technologica.com

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от За МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета а от Закона за съдебната власт За периода 01 октомври 2014

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно