100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

Размер: px
Започни от страница:

Download "100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>"

Препис

1

2 УДК ББК К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus, qwl, Serz_72 / Shutterstock.com о е о е о Shutterstock.com; kameshkova, owattaphotos / Istockphoto / Thinkstock / Getty Images К16 Как об еха ве а о а а. е е в е е- ево хо о о / ав. ек а. ав к,. е ева. о ква : Эк о, ( в е а х). ISBN к в ае е, как ав о о а ова ое к, к - е б е, ай о а ое о ва е о вое б е, о ав а в б а е во е е в е, о об а о ка, к е о а ова вой о. а- е а ова е е в е а а а ка е, ове е а о хе. УДК ББК ISBN а к С., е е а., текст, 2015 ф е е. «И ате ст «Экс», 2015

3 о е ие В е т ту ле б е ове В е е у л Б ет е к ту е к ф та л уте е т тет т еб тей л тел т уте е т В е е ет е е в а о о е е е о е у т уте е т е к Б ет е уте е т е ту ф а кл е е к й ту а т к е ту бо а ав е в е е ое к В б т а ле у В б т а ка а у е еле е ел е к та ле е а ута В б е а е к бо фо а Бу те е а а а е е е а ута уте тел как ла т тел у уте е т е к Ка т как е т? ле е айт е х ук о к у е л ут к уте е т к ут ка Как е т т е ку, ут ка

4 к овка а е е Как е е ба а а е а бу к ак л е а? ал й е к К к алатка к е бх х е ет б л й телеф Де а о а Де уте е т. б е ет ла т к е ка т Вал т е к е ф а е лате х ка т Как елат так, т б ка ту е абл к ал ба к? л а е ба к ат а а й а т а а а Как е ут уте е а а а та е е е е е а В л ла ел е й к а а а та В е а е е ка а у а л а л а ей е к? К атк й е ел тел л т а те т й ( т ле е а х у а т ) а л й к х а а лу е е В а т ле е ка еб а т а е е е е е е а а е е а ла е т а е т Duty Free Tax Free а о е о уте е т е бе а ее е е й а е т а е а

5 еб е т ла й а уте е т е ка Бе а т е е ку е т Бе а т е Бе а т е Е л а аб л. б е е л т Ул е ай е т Бо е в е е в х к е е уте е т е ал е б ле А те ка уте е т е ка о ва е е а тел е б а е тел В б тел к тел а е те а у е а е тел тел б ет е тел Airbnb у е а а т а е л Ке В л те к е а ет те т а. Б л е, е бе лат й ле к бе лат ле а е уте е т а е в е е в Е а а уте е т л уте е т е а е е е т ет та а т тел е т ле е е Бе лат а е а е е в е е Как кат а аб лет? А а е елет е е а к й Л ук те б е та ф лата а аб лета л б у е т а а ей Ба а

6 у а кла а б ту а лета уте е т а а т бу ах а ут е к ллект е так еле е уте е т уте е т т а т А е а а т б л е у а е а а уте е т е а б т е а т б ле ай е А т т е о ак е е е к ле е уте е т е к Бла а т

7 В е о е ия е е, к ик е ия! ле е е е а е л у т ал еб т е к у е т, х а а у а ха - й ф а те акт ке уте е т. ак у е т л х ту е е к х лет, к а уте е т е бе а ка а е б л б е т л б ател й л е. е ту е т бу ата т а лет- х ка кулах К та, л те т а а ка А ут а те к е е та е аф кау е ф а. е т т а «А т,, 2003 у» е б л е а т как ле е ут х е е, к а а ла б ла е е у а а, л е л ал а тф а, а ут е б л е е т. В б е, у т ал еб а т, к т й аб л е е ет, та ал, как, е ек ал ф - ат «л а» уте е т е ка, т ует тел х, летает а а летах, а к ак а ле а т л у т а тал. лу ал е е, та ал. тут к. Как ей а т е а. 7

8 е к уте е т ле ет е х, к а к а а е б е т е т а ке. тут а е у а х, а т й х, к а а т тел а ей т а е уте е т ал т л к а т а а ал : те, у к т х е е б л е, те, у к х е б л е. У а е т т б ет х уте е т х, а ле е е к л к лет л е л. ак - ле е ак ал е а е ке ай е е х телей ле к е еб ает у ел л а е айт -а е ат ку б ет л. А а к ах е б х та ф а ак а й (бла а к т, а е, улетет к Б а л б ат а е к л к те лла ) к т б л е, е е е ух е л б ет уте- е т е ка. т у а е, т а а к а бу ет те е а т уте е т е ка ( е а, б ет л е е ), х т е е е а а та а а а а - х к телей а тех, кт к а а е е а у ал е бх т к б ета уте- е т. а а ф л ф к уте е т е елает ле ее е ее к ф т, а елает б ет е к б лее а ал л ет т ет б л е а е лу е а те е (а т а а е е) е. А т к е т л к т е уте е т е к, л, ак е у т ей уте е т й ут. т е е е т т к е у ек а у а т у а ле е й, бе еу ел е ле е а й л - т е е а т тел х уте е т е к, к т а у ела уте е т ат, т аб тат ту т - е к й у т а ех к т е тах, к е А та кт. К а т е а у е т б е к а т у. е е ла ка а т б х б - ет уте е т, а ате а б а т е та л - 8

9 е: б ф а, е, а е, е е е е е т.. т б е б т л л, та- ал ат, е т, еб л й е ал й б ка у у. е а ее, т, та ту к у, - й к й уте е т е к е е та ет те т е т а т т, е ат е е кау е ф, летат х т й к б а ей а те л ук те тат л ул й е й. Ве т е е еб, а ффект й е е е х е у у л х к а. В х те у ака, к лле к е а е уте е т е ка й к. В х те а у. е е, уте е т е ей е т! е е а к

10 О щие о е ы Я Ь И У И ИЯ а ый аж ый афик утеше т е ика б, к а т уте е т, а ат а т т е е е е и и е е. Як б б т е у, т ат л е е, л е е, л еку т, у. е е, ет е е ку айте а аб лет л бе те так т к а а е. е е, ет е е те а а- е т к а а е а ке а ка т ке те л т утку а т а у. В а т т т е е е е- е ехат а а т бу е л а е ат а т б л. е е ее а е е у у и ий, т а е х а а а уте е т т е е е елей а а. Далек е е а т у л е т к е е у л е е у к але ту, х т ут к т е-, е. а е, т ат е еле е к л е т у л й, айт к ф т й а а т а еле т - т е к (. т. 260), к т й л т е лет е бх е а т е а а т б ле е е ле б т ее а т бу е ее а. ке а аб лета те е е 10

11 4 е е ет б т 4 а а е е ле, е ке те е е е ел. т а е е е к л к а а ф ле- е у б й л уте е т ал т й ба к к й ка т т б т т а ублей к у е е й е ке ( е л а е е ке убле й ба к к й ка т ле ет е е к а к е та ал т). У л т ке уте е т т а т е ал е л. е, кт е х ет т ат т у л (а так е е ) а а т тел е лу е е к телей, б а а т ту а е т т а. Кт е х ет у т - т к й а ута, а ает а. е т е ак лаб т л а т т а е т е уте е т е к лу е К та к е б а а т ту а- е т т а. а т тел й б т ебуе х ку е т т ает л к у л й. л е у а у л й е а абаты ае ти е - е т а. У л л т к к уте е т т е е у е е. А л б е у е е а т, «ка ат». е б л е у ел ека та, ле х а к а й уте е т х, те е е у л й е у х т ат а - ат а к е е х а аб лет, у т а а х е телей лу е е ту т е к х. е б л е у л й л е т ку е к, те е е е е е е уте- е т ет у ел т аб тке а ута. Да а к а е ау т а абат ат е е ай ет л тел е е л е к. а ет ат у л л т к е е у е уте е т. Ж КИ Б ет уте е т е у е е а т е т т а-, ку а ла ует ехат, а т ек бе тей к к ет уте е т е ка. У ка е т б т е е е е е е е х е е х а х ах. В л тел й 11

12 е ке е й уте е т е к е т ат т е ту е у у, т а е. т е е й т а е лу- ает а т е б л е к ф та, е й. У е ал х а л л та ле б ета е у е- т ует. елат е й к еизбеж ых т ат (а аб лет,, х е б лет б ател е к е е- т е ател т, а е е, к т е е бх - ку т е е уте е т ). т к ут еже - е ые а х ы: к л к б а е е е е ух т а а е, та е, т а т, у лу у у у а к л е т ей ут. В к е а ба т ите ые а х ы еку к та ту а, у е т.., а так е ек т е к л е т е е а е е и е ые а х ы. Е л ф ал а у - а ка ет л к б л й, к ект уйте ее т у у е е, тка а т х а а т а л у е е х бе лат х (. ла у «а е», т. 183). у айте так е, как к т а е е е е (. ла у «е е е е», т. 231) та (. т. 220), л кл те а ута а е ат ат е т е к. к б ета т ел е ку т, к т е у х уте е т е к е ех т а е б а та. а ка ет, т ел ек т х х у т а - ел е е к х тей. А л уте е т ат т й т а е а 5 лла е? А а 3 лла а? Кл е й е т у е уте е т ет а еж у з й и ез й к ией. ел тка ат т л е к ктейл а у ку т б лет ла ка т й а е т ку ей. Д у е т еб л ехат т е е л е - а е е а а к кла а х. е, кт ытает я е к ит, а т ит - е те я т. уте е т е к, та е айт тел а лла е е ле, ку т а т тел у ле ку, е х б у т. е, кт б ает е т у а 12

13 у «как е е ле», а т к е т а ле. ле у е а т а х а лека - т а е ла у та ку теле а е б ле к ат е ек т а а у у у. е е е ле л ее б е т е й т а - т те е к к а е ей. йт е к т к ала тел, а а т ат т 10 лла а так, ек ета уте- тел, а ат а у е е абле е. т т л к 10 лла те ф т а а ата а 500 лла ей ал т? к а - л тел уте е т. ак а т, т а б жет - : (,, ); (,,, ); (,..);. утеше т ия е т атит как ж е ше е е, а ит утеше т ие за ет азу й к ии. У И К Ка й, кт т а л ет ут, л е т еб : т е у е бх л к ф т уте е т. е т т е е у лекат у е е ле е е к, тка а т те е х, е е е х т е ател тей, ку - й е у б т а та. т б е е е ут - е к алку, а а х т к т еб т. е а л ат л та т еб туа-, к а те е е е т е е у тал т, ф у т а а а е е. ак е е т т ле т, така ут ела е а а ебе т 13

14 б ат б т е е л. - й а кет ета у а е е к ебе аб т й е а е кл к а у уте е т. У ка ел ека й ал - й у е к ф та. ек т е. ек а бх т та елк й а е, у е е ут ал - ат е е х тел х еу б - к ат. е ле й у е к ф та ел а е т а. К е е у у к- ут, е л л т е т т а. л уте е т е - ка б ле е а т т й а а ей. е а т тат т у е к ф та а у ту е уте е т ат а у та ет е. утк ат а ле ка Ба ак ( ал ) б й ет 10 лла а, а у т й е тхау к л ал т ле 15. а та к й ух е т й е у т к л к х теле т т 70 лла, а ауте т а ка та к абл - тел а ку ату у 75 лла. В е 5 лла, а а к л к а е. Е л а т а ба те лла к е - у б ету л уйте тел е т а ут б лее к кла а. уте е т е л т а т, а е б т т т к а а е. У ИЯ И И И Й е ел т л е к е е, е т ет т а, а е ел ек б е уте е т ует. т ет - е т л к е, к л к а х уте е т е к. Кт -т ет еб, а кт -т т еб бе т. Кт -т т е т у - ет е т а ак т кул ту а, 14

15 а кт -т т х ет х е т е., б е, е т ет т к у у а : а е еб а е а. та айте т ет т а ле е уте- е т ак ал е т. та те к а е л а е ке а е е л ек е ател х е ка. В лу айте еб. а е а ехат а у й к е е а а л т а л т т а а ат к е уте е т е? т те а ат т т факт ебе б аф? т е те т кат т а у а к а е у ка / у а? л, а б т, а а к а а е у ка у е ай е а т л б - е т а ее е атле е? В а т т т ета у айте а ут. Е л а е а факт е е б айте ак ал - ту к т у т аект. л е л а а а айт еал й л е у ал йте т т к. ет а а ее а т ле т ета? у айте «ф ку» уте е т. т а л йте е та т е к х б т й л ле а е л б х к. т те а ут Вел к елк ут л а -ту а. - ле уйте ле а а к л к лае у ле, е у ка ук х уте х а ет к. те т ет а : «К у а у т х?» ет а т е у ат к? а у т т бу ет улка т футб л та а к у у. л к еал й а к е. л е е е е елф т е е е е ак е. В е т а т ел - т уте е т, е л т е у а ку т а е е е. е е ее а е ел т б т е е и итеты т еб тей уте е т. т а ее: у ет б л е т е ател тей, е х т к ф та л лу т к т е ал е у е? Ва е л х й тел ка й е л а е к т але й й а к е е ле е ее 15

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т 3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од то Феде л ко е ул ует от о е, о к е п п о еде о уд т

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п

Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п Д ав К ь а П ю О О О К О КО О от октября г. N -1994/02 О О Ч К КО О ОКО о ук о п л ет етод е к е еко е д по п о еде е о те о е к к е т от о уд т е у п л о о тел о... О ЛКО ло е е т е д е т тел т о о ук

Подробно

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О... 1 еде е... 4 1. О тел е о к п т л е о т о т е ко по е е о ок

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од

З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О ТЭ Р- К 6 е е, око 8 од З кл е е е о о уд то по е ульт т о о о п о е к п о е уто о ок е о о о о Ф о от ет о ть О "ТЭ Р- К" 6 е е, око 8 од О ще т о о н ченно от ет т енно тью «А2-Ауд т».: (495) 361-18-12 e-mail: a2@a2audit.ru

Подробно

.. В. -,,,,.,,.,. Я /. :,... )SBN - - - - «-», -.,.?? -?? Ч -?!,,,! «Я»,,, : «Я!»... )SBN - - - -,,, П и лови По вя ет я Няня Т т не у ке деду ке, кото ые под л н тоя ее до овое дет тво. п т к у п о л

Подробно

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, ел полу т те ое о о е о л т е ед е т, у лу т о о л т

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

Untitled-1.indd

Untitled-1.indd О Л Л К К ОЛ О К О ОЛ Л О О К О ОЛ Л К К Л К Л Л Л К Л 6 10 22 40 54 88 120 158 178 205 Эт к по ол т е тол ко л, о оп т те о ко т ол кол е т о о те ко, пол уе те к к. л удо т пол о теле к т ло - т л, к

Подробно

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О

О : 1. О О О К Л О Л Л О К О О О О Л Л О О К О О О Л КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л О О О О О О : 1. О. 3 2. О О К. 3 3. Л О Л.. 5 4. Л О К О О О О. 6 5. 7 6. Л... 7 7. Л О О К О О О Л.. 7 8. КО О О Л О Л 8 9. О О О О К Л. 8 10. О О О 8 11. О О ЛОК О К 9 12. О К.. 10 13. КО О КО О Л Л О О Л. 10

Подробно

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о

И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о И т ук по о т жу Ко плект део л де дл то кол 4- к л о о http://www.carvis.org О л ле е О л ле е... 2 1 о т ко плект... 3 2 о т те део л де... 4 2.1 о т к ел... 4 2.2 о т к е... 4 2.3 о т к о о... 6 2.4

Подробно

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44,

о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е   О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, о о о пу л о о е т о ок д е к у лу «к п е -д» туд д А к, поло е до е о е www.artevrika.ru, О е т о о е о от ет т е о т «А к», НН 4, д е к д е о : 44, е дло к о л., к те у, Ше к ул, до, о., л е е е л о

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

тоо «Компания фаэтон»

тоо «Компания фаэтон» О Ч Л Л О Л Ц О О О 1.04.2019. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е пл те е по о о т ОО «Ко п Ф то» д лее «Э те т», «Ко п», «упп») по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л : п е е. оот ет т к о е де т от.. N ут е де е п л о

Подробно

АО «KASPI BAnK»

АО «KASPI BAnK» [Вв и к ] ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ыaspi BANы» О О ТО.04.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Kaspi Bank» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол

Подробно

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн

Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертн Б Ассоциация Саморе лируем ш организацр я оценщиков Экспертный совет е Хох оасп П пер ё с пр Ь МР от реквчзч ы ёокумен о ю А В Каминский дат ел спертно о совета к э н В И Лебединский МЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Untitled

Untitled О : 1. О. 3 2. О О К. 3 3. Л О Л.. 5 4. О Л О КЛ 7 5. Л О К О О О О. 8 6. 11 7. Л... 13 8. Ё О К О О О О 13 9. Л О О К... 14 10. КО О О Л О Л 15 11. О О О О К Л. 17 12. КО О КО О Л Л О О Л. 17 13. КО О

Подробно

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет  те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет  те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет  те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________

Аудиторское заключение и Финансовая отчетность _______________ .: (495) 361-38-88 e-mail: audit@audit-sta.ru : 1047796366705 : 7724512849 : 11606057684 Ч 115211,., К, 59,. 1, / 74 ЮЧ " " " ", 1077711000190 18.10.2007, 18.10.2007 3479, 121099,.,, 8 ( " ",,, ), : 31

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о

о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет  те ет д е е лект о о о о т о ке дел. О е о е о е о т о к, е те о де т о к, е е е о от, о е е теле о, д е е о л о о т т о к о о о-телеко у к о о ет " те ет" д е е лект о о по т, л, о е, от е т е е л еет л, пол е о у к ед ол

Подробно

АО «АТФ банк»

АО «АТФ банк» ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ТФ К» О О ТО.10.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Ф к» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е д

Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е д Д ав К ь а П ю е т о о те т. N О К Л О КО К О КО К от ян аря. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О Л, Я Л О К, О Я О КО К К п ок е доку е то ед. к кул ту от.. N оот ет т пу кто т т т,

Подробно

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Д. щ щ 2. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е поло, под о дете к о ло п о од т отее к о п д ое ко о

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о

О О О Л о ок т до о п к о,. укко О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о О О О Л о ок т до о п к о,. укко 2017. О ще т о о че о от ет т е о т «оле укко», е уе ое д л е е - п л ко п - К, л е уко од тел л л «п» п у лек е о о де т у е о о о о е е о т от у т 2016 од отокол о е

Подробно

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д

96 О О К о е е пе од ло е е : О пе од е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - д 96 О О К о е е пе од 14-17 ло е е : О пе од 14-17 е е ео од е л л т по доку е т ол о т + д т д е ек о т 30 % депо т п пот де е е е т, о т т к пл е - до 30 д п ед д т от пл е. к по о е е о о ек д о к т

Подробно

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в од етод е к ук к те л те Бълга к е к Д ако М а огое ч деца т я о ко / ел К е те л те л к е к ко о ое де п ед т л т ц ло т ко цепц подпо о о у е е 1 по л к е к дец д у е к т

Подробно

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113

Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Ц Я А АЦ А А Ц В Е DT-113 Бе оп но т е ду од е ол е оп о т ол ( до д у о к о ко л о ле ко т кт ук ет ео од о т о е к т ук дл полу е под о о о ол о ле ко т кт ) ук ет то, то п о л у ло к плу т де о ет п

Подробно

е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет

е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет е е л о у д екто у ООО «К К».. ед о т «Куту о к».. лк о о е лек ее! о о о о о /О К от о. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет п едл о то о т у е т е п, о к о о до о о до о о о

Подробно

Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS T Цены на товар на сайте:

Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS T Цены на товар на сайте: Инструкция по эксплуатации Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 50000210T Цены на товар на сайте: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/jet/mcs-275t_50000210t/ Отзывы и обсуждения

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда

МР-Томография сердца в оценке эффективности тромболитической и реваскуляризирующей терапии острого инфаркта миокарда - о о п т ко т т у ле е о е ке по е де е д оло о о о 2019-02-14 О е т о к д оло о к д оло о ко о о л о о ледо тел ко о ед ко о е т, о к, о у л о о п толо е к п о е о п О - д кл ке о т о о кт 1...,..,..,..,..,..,..,..,..,..

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint еко е д опе ко о О е т к д оло о о е т о опе ко о е к д о-то к л о у по е кул ок д О О О К. о е е ол у к о л те то е од е ко о т те о еко е д Кл о е Ко д ет док тел т е по е те т еко е дует о е т е од

Подробно

е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел е

е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел е е е е е д е! е е л о у д екто у О К п т л п ле е кт.. д у о о о о о /О К от 28 п ел 2016. пол тел, ООО К «е -К», л е О е к, подп е о д От ет, п о ел ет п едл о то о т у е т е п до о о до о о о у т доле

Подробно

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ»

ДБ ао «СБЕРБАНК РОССИИ» О Ч Л Л О Л Ц О «К Ц К» О О О.10.2018. Цел О о е кл е е ле е по о о т О «к Це т К ед т» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л, ко т ол еле пол о е де е ед т, полу е Э те то е ул

Подробно

JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то

JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то JUM-X2 ОЛ ОКО - Л Ф ОК Я к: RUS уко од т о по к плу т JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед

Подробно

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у,

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у, JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д тто : ООО «Т -» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о о к е: ООО

Подробно