Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден

Размер: px
Започни от страница:

Download "Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден"

Препис

1 Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден път. По ра ди мно го раз лич ни при чи ни не ис кам да се по каз вам твър де мно го. Ос нов на та при чи на е, че Дафа прак ти ку ва щи те ут вър ж да ват Фа и спа ся ват съз на тел ни те съ щес т ва; все ки Дафа прак ти ку ващ по е ма своя път и все ки Дафа прак ти ку ващ е не об хо ди мо да има въз мож ност та да по е ме по своя соб с т вен път. Така че, като ваш Учи тел, не мога да ви от не ма въз мож ност та сами да ут вър ж да ва те Фа. Тряб ва да ви ос та вя да пра ви те това сами. Раз би ра се, до ка то мно го уче ни ци ут вър ж да ват Фа, спа ся ват съз на тел ни съ щес т ва и ра зяс ня ват ис ти на та, въп ре ки това има мно го неща, за ко и то ис кат да по пи тат Учи те ля как точ но да се спра вят. Спом ня те ли си пре ди три го ди ни, ко га то зло то прес лед ва не тък мо беше за поч на ло мно го от на ши те уче ни ци не зна е ха как во да пра вят. На ши те по-мла ди прак ти ку ва щи не бяха пре ми на ва ли през нищо като зло то на Кул тур на та ре во лю ция. Но пос те пен но всич ки вие ста нах те улег на ли и пре ми нах те от нез на ние как во да пра ви те към това, да зна е те как во да пра ви те. Въп ре ки че по вре ме на този про цес имах ме ня кои спън ки, вие са ми те из вър вях те този път. Нас ред това зло прес лед ва не все ки един от вас се ри оз но се за мис ли как во би тряб ва ло да пра ви и ка къв път би тряб ва ло да по е ме, и пос ред с т вом това вие ус та но вих те ва ша та ве ли ка доб ро де тел; вие пре ми нах те през това ог ром но пре меж дие. Това е за бе ле жи тел но, това е, ко е то Дафа прак ти ку ва щи ят тряб ва да пра ви и това е пъ тят на Фа-ко ри ги ра не то, кой то ще ос та ви те след себе си, ве ли ка та доб ро де тел на Прос вет ле но съ щес т во. Ето защо през по ве че то вре ме Учи те лят не може да ви каже как во да пра ви те. Фа вече ви е пре по да ден и ако пре це ня ва те не ща та съг лас но Фа, ще сте спо соб ни да се спра вя те доб ре. Ко га то има го ле ми проб ле ми, аз оп ре де ле но ще ви кажа. Из к люч вай ки това, що се от на ся до мно го от спе ци фич ни те неща, с ко и то се сб лъс к ва те, не об хо ди мо е вни ма тел но да ги пре мис ли те за себе си и от вас са ми те за ви си да на ме ри те на чин да ги раз ре ши те. Къ де то и да се по я ви проб лем, там е мяс то то, къ де то тряб ва да ра зяс ни те ис ти на та и да спа си те хо ра та. Не тръг вай те по за о би ко лен път, ко га то се из п ра ви те пред труд нос ти. Ко га то ви ди те нещо, ко е то ни при чи ня ва вре да или ко га то ви ди те нещо, ко е то ни пре чи да ут вър ж да ва ме Фа, не тръг вай те по за о би ко лен път тряб ва да се из п ра ви те пред него, да ра зяс ни те ис ти на та и да спа си те тези съ щес т ва. Това е със т ра да ни е то (сибей) на Дафа прак ти ку ващ и на чи нът, по ко и то спа ся ва ме жи во ти. В съ що то вре ме, ко га то ра зяс ня ва те ис ти на та може да раз ре ши те проб ле ма със заб лу да та на мно го хора, [проб ле ма с тех ни те] пог реш ни раз

2 ши те проб ле ма със заб лу да та на мно го хора, [проб ле ма с тех ни те] пог реш ни раз би ра ния и пред раз съ дъ ци. В края на кра и ща та, лъ жи те в про па ган да та на това зло прес лед ва не, ко е то се случ ва в Ки тай, са под ве ли съз на тел ни те съ щес т ва. Те са прик ри ли ис ти на та с из мам но шоу. Ко га то хо ра та се из п ра вят пред ис ти на та, те пре мис лят не ща та вни ма тел но, а как ще от го во рят на всич ко това, е те хен из бор. Така че, гле дай ки на си ту а ци я та като цяло, през пос лед ни те три го ди ни вие се спра вих те мно го доб ре, ста нах те все по-зре ли и все по-ра зум ни осо бе но уче ни ци те в Ки тай. Пър во на чал но, тъй като не зна ех те как во да пра ви те, из г леж дах те ня как уп ла ше ни. Но ско ро пре ми нах те от това, да не зна е те как во да пра ви те към това, пос те пен но да раз би ра те как да се из п ра вя те пред ре ал ност та на това про яв ле ние на зло то, до ка то нак рая всич ки бях те спо соб ни да при до би е те при със т вие на духа, до днеш ния мо мент, ко га то сте ста на ли по-зре ли. Поч ти 100 ми ли о на души се усъ вър шен с т ват и има нови уче ни ци, дъл го го диш ни уче ни ци, та ки ва, ко и то са изу ча ва ли Фа за дъл бо че но, та ки ва, ко и то са изу ча ва ли Фа по вър х нос т но и та ки ва, ко и то тък мо са за поч на ли да раз би рат и опоз на ват Фа. Не всич ки прак ти ку ва щи са спо соб ни да раз бе рат Фа въз ос но ва на Фа. Из п ра ве ни пред това де мо нич но пре меж дие, мно го от уче ни ци те, ко и то не са изу ча ва ли Фа в дъл бо чи на и мно го от но ви те уче ни ци със сво и те чо веш ки при вър за нос ти, все ки един дейс т ва по свой, раз ли чен на чин и има раз лич но раз би ра не за ут вър ж да ва не то на Фа. Така, ко га то ут вър ж да ват Фа и ра зяс ня ват ис ти на та, мно го хора го пра вят с чо веш ки при вър за нос ти в една или дру га сте пен. Ко га то са прес лед ва ни, тех ни те чо веш ки при вър за нос ти би ват пре диз вик ва ни от чо веш ки емо ции и те ще бъ дат за сег на ти от из ма ма и лъж ли ва доб ри на. Как во то и да се слу чи, само под дър жай ки изу ча ва не то на Фа мо же те да се отър си те от чо веш ки те си мис ли, да се отър си те от при вър за нос ти те си и по този на чин да не бъ де те афек ти ра ни от как ви то и да било чо веш ки неща. Из ми на ха по ве че от три го ди ни и това прес лед ва не, ко е то ни бе на ло же но от ста ри те сили, ни нап ра ви по-зре ли, по-ра зум ни, с по-ясно съз на ние, по-твър ди и по-спо соб ни да го при е ма ме се ри оз но, като ра зоб ли ча ва ме лъ жи те на зло то, ут вър ж да ва ме Дафа и спа ся ва ме съз на тел ни те съ щес т ва. Вече де сет го ди ни Дафа се раз п рос т ра ня ва по све та. Пре ди три го ди ни бяха из ми на ли само се дем го ди ни. Въп ре ки че беше за крат ко вре ме, Дафа дъл бо ко се вко ре ни в кос мо са, вко ре ни се в чо веш кия свят и ни кой не може да го раз к ла ти. Гле дай ки на си ту а ци я та като цяло в този мо мент, на по вър х ност та прес лед ва не то все още е дос та ярос т но, но в дейс т ви тел ност са ос та на ли мал ко от тези по роч ни, прог ни ли де мо ни, ко и то мо гат да дър жат и кон т ро ли рат хо ра та. Кол ко то по-мал ко ос та ват, тол ко ва по-ярос т но вил нее зло то; кол ко то по-мал ко ос та ват, тол ко ва по-ис те рич ни ста ват. Оп ре де ле ни уче ни ци, ко и то са ус во и ли Дафа до оп ре де ле на сте пен, по каз ват раз лич ни сте пе ни на пос то ян с т во и нас то я що то им въз п ри я тие за ця лос т на та си ту а ция на Фа-ко ри ги ра не то също е раз лич но. Раз лич ни те със то я ния в са мо у съ вър шен с т ва не то им до веж дат до раз лич ни те им въз п ри я тия. Ня кои може да си мис лят, че си ту а ци я та е без жа лос т на; за ня кои хора си ту а ци я та може да из г леж да, че вече се е об лек чи ла; а ня кои хора може да смя тат, че точ но това е ве ли ка въз мож ност да спа ся ват съз на тел ни те съ щес т ва и да ра зяс ня ват ис ти на та. Раз лич но то схва ща не и раз би ра не на Фа води до раз лич ни въз п ри я тия на се гаш на та си ту а ция и всич ко, ко е то се случ ва, се при цел ва

3 лич ни въз п ри я тия на се гаш на та си ту а ция и всич ко, ко е то се случ ва, се при цел ва към раз лич ни чо веш ки мис ли. Тези, ко и то се спра вят доб ре, ще про ме нят си ту а ци я та око ло тях, а тези, ко и то се спра вят не за до во ли тел но, ще нап ра вят така, че сре да та око ло тях да се про ме ня съ об раз но тях но то със то я ние на съз на ни е то. Дафа прак ти ку ва щи те имат раз лич ни със то я ния на съз на ни е то, така че имат раз лич ни въз п ри я тия за сре да та око ло тях и за то ва на чи нът, по кой то дейс т ва все ки един чо век, е раз ли чен. Ис тин с ка та си ту а ция така, как то я виж дам, е, че зли те ста ри сили ис кат да нап ра вят това, ко е то ис кат да пра вят. Да се спра вя те доб ре оз на ча ва да не вър ви те по пътя, аран жи ран от ста ри те сили; цел та е да не поз во ля ва те на ста ри те сили да се въз пол з ват от про пус ки те ви. Въп ре ки всич ко това, на ши те Дафа прак ти ку ва щи като цяло са ста на ли по-зре ли и се спра вят с всич ко това с все по-го ля ма ра ци о нал ност, при със т вие на духа, твър дост и се ри оз ност. В на ча ло то мно го уче ни ци има ха мно го чо веш ки мис ли и по ка за ха раз лич ни със то я ния в са мо у съ вър шен с т ва не то. На пръв пог лед те ут вър ж да ва ха Фа, до ка то всъщ ност има ха при ме се но чо веш ко мис ле не, не мо же ха да пос тиг нат цел та на ут вър ж да ва не на Фа и щом бяха прес лед ва ни, пос тиг на ха об рат ни ре зул та ти. Сега не ща та са раз лич ни. Вие сте на пъл но раз лич ни от това, ко е то бях те пре ди три го ди ни. Раз би ра се, вие се усъ вър шен с т ва те и все още има те чо веш ки мис ли, и по ра ди това сте спо соб ни да се усъ вър шен с т ва те сред обик но ве ни те хора. Но тези чо веш ки мис ли ще се про я вя ват и от вре ме нав ре ме ще иг ра ят не га тив на роля в раз лич ни си ту а ции. Но в срав не ние с от п ре ди три го ди ни, вие сте ста на ли по-за бе ле жи тел ни или с дру ги думи, Дафа прак ти ку ва щи те са ста на ли зре ли. Зло то прес лед ва не няма да про дъл жи, за що то по роч ни те де мо ни и прог ни ли ду хо ве, ко и то ма ни пу ли рат чо веш ки те съ щес т ва, ста ват все по-мал ко. Чо веш ки те съ щес т ва сами по себе си ня мат спо соб ност та да нап ра вят нищо зна чи тел но; хо ра та ви на ги са били под кон т ро ла на дру ги съ щес т ва. Ко га то гла ва та на Ки тай се ос ме ли да прес лед ва Дафа прак ти ку ва щи те пре ди, беше за що то съ щес т ву ва ха зли фак то ри, ко и то кон т ро ли ра ха този зъл нех ра ни май ко. Гле дай ки ця лос т на та си ту а ция на Фа-ко ри ги ра не то, всич ки тези неща, ко и то Дафа прак ти ку ва щи те пра вят, за да ко ри ги рат Фа, да спа сят съз на тел ни съ щес т ва и да ра зяс нят ис ти на та, са в своя фи на лен ста дий. Ста тия, ко я то на пи сах те и ко я то беше пуб ли ку ва на на сай та Пюър Ин сайт, спо ме на ва, че в Кни га та на от к ро ве ни е то в Биб ли я та се каз ва, че зли ят звяр ще на пад не Бог с ус та та си за 42 ме се ца, ко е то е 3 ½ го ди ни. Няма да ко мен ти рам дали слу ча ят е та къв, но мога да кажа, че тази зла дра ма на ис ти на е дош ла до фи нал ния си етап, в кой то при те жа ва же ла ни е то, но няма си ла та да про дъл жи. Гла ва та на зло то в чо веш кия свят, кой то жи вее в Ки тай и се кон т ро ли ра от зли те прог ни ли де мо ни, вече не е чо веш ко съ щес т во. Всъщ ност това глу па во нещо умря мно го от дав на и всич ко, ко е то със тав ля ва това съ щес т во, е из ця ло в ада. Само най-по вър х нос т ни ят слой на не го во то тяло, сфор ми ра но след раж да не то, тази ма те ри ал на фор ма, фор ми ра на след раж да не то, все още е под дър жа на от зло то. Тъй като вре ме то, в ко е то ста ри те сили аран жи ра ха да за вър ши из пи та ни е то на Дафа, все още не е нас тъ пи ло, ста ри те сили да ват всич ко от себе си, за да го под дър жат. Ако тази по вър х ност днес вече не се под дър жа, тя би се пре вър на ла в куп чи на прах и струй ка че рен дим няма да има нищо въ об ще. Да го ка жем как то биха го ка за ли обик но ве ни те хора то е уми ра ло сто ти ци пъти. Но

4 ка жем как то биха го ка за ли обик но ве ни те хора то е уми ра ло сто ти ци пъти. Но тези прог ни ли де мо ни все още под дър жат не го ва та фор ма на по вър х ност та и все още из пол з ват това мал ко ко ли чес т во ма те рия на най-вън ш на та по вър х ност. Но съз на ни е то му е на пъл но анор мал но. След всич ко, сега то е уп ла ше но, за що то е прес лед ва ло Дафа и Дафа прак ти ку ва щи те; и по ра ди това не смее да се от тег ли от пос та си, по ра ди това е по лу дя ло, по ра ди това жи вее за ра ди Фа лун Гонг и по ра ди това е в пос то ян но със то я ние на страх и тре во га. Меж дув ре мен но все по ве че зли съ щес т ва, ко и то кон т ро ли рат хо ра та, би ват про чис т ва ни, ко га то Дафа прак ти ку ва щи те из п ра щат пра вед ни мис ли и ра зяс ня ват ис ти на та. Ко га то се пог лед не вър ху ця лос т на та кар ти на на Фа-ко ри ги ра не то, ста ри те сили на кос мо са пос то ян но на ма ля ват, ко га то пра вим всич ки тези неща. Така че това на ма ля ва си ла та на зло то все по ве че и по ве че. То вече не може да под дър жа сво я та злост в го лям ма щаб и може да пра ви зли ни само в ог ра ни че ни об лас ти, и об х ва тът им пос то ян но се сма ля ва. Ето защо все ки един Дафа прак ти ку ващ тряб ва да осъз нае важ ност та на ра зяс ня ва не то на ис ти на та. Това е, ко е то тряб ва да пра ви те по ве че от всич ко, с всич ки сили и то е най-ве ли чес т ве но то. Спа се ни е то на съз на тел ни съ щес т ва и пос ти га не то на съ вър шен с т во на кос ми чес ки тела, съ от вет с т ва щи на вас, всич ки са част от това. Все ки един Дафа прак ти ку ващ тряб ва да го пра ви. Не про пус кай те нито една въз мож ност. Всич ки сте ви де ли, че хо ра та из вън Ки тай ста ват с все по-ясно съз на ние. Това е от ра же ние на ра зяс ня ва не то на ис ти на та от Дафа прак ти ку ва щи те и също така е, по не же си ла та на Фа-ко ри ги ра не то е про чис ти ла по ве че то от зло то и е нап ра ви ла така, че зло то не може по ве че да кон т ро ли ра хо ра та по све та. Хо ра та мис лят ра зум но. Това, ко е то е въз п ре пят с т ва ло хо ра та, вече не е там и фак то ри те, ко и то ма ни пу ли ра ха хо ра та да пра вят лоши неща, са из чис те ни. Хо ра та из вън Ки тай сега са по-въз п ри ем чи ви и са все по-спо соб ни да ви дят как во пред с тав ля ва това зло прес лед ва не в Ки тай. Така че за на ши те Дафа прак ти ку ва щи из вън Ки тай това е шанс да ра зяс ним ис ти на та по-на та тък и да по мог нем на хо ра та по све та и на пра ви тел с т ва та на всич ки на ро ди да раз бе рат по-доб ре тази про я ва на зло. Така че се на дя вам да вър ши те ва ша та ра бо та в тези рам ки по-со лид но и да по мог не те на хо ра та на ис ти на да осъз на ят всич ко това. Вие сте Дафа прак ти ку ва щи, така че не за ви си мо в как ва сре да по па да те, ко га то пра ви те неща като ра зяс ня ва не на ис ти на та и спа ся ва не на съз на тел ни те съ щес т ва, тряб ва да по каз ва те по ве де ни е то на Дафа прак ти ку ващ. Вие сте пре ди всич ко са мо у съ вър шен с т ва щи се, така че, ако ис ка те да пра ви те това доб ре, найваж но то е да изу ча ва те Фа. Не за ви си мо кол ко сте за е ти, тряб ва да изу ча ва те Фа. Това е осо бе но вяр но за оне зи уче ни ци, ко и то прис тъ пи ха нап ред по-къс но или тези, ко и то са се пре пъ на ли или ко и то не са били спо соб ни да се спра вят тряб ва мно го да изу ча ва те Фа, да се вслуш ва те в кри ти ки те по ве че и да по бър за те, за да на вак са те. Все ки тряб ва да при е ме важ ност та на из п ра ща не то на пра вед ни мис ли. Това е, за що то вие сте Дафа прак ти ку ва щи, не обик но ве ни хора, ко и то пра вят неща за Дафа, а Дафа прак ти ку ва щи, ко и то ут вър ж да ват Фа. Гла ва та на зло то в Ки тай раз п рос т ра ни лъжи, че твър дя, че съм Хрис тос или Ша кя му ни. Всич ки зна е те, че това са без с рам ни лъжи, из фаб ри ку ва ни от този нех ра ни май ко, кой то лъже, ко га то си по ис ка. Аз не съм Хрис тос и не съм Ша кя му ни, но Фа е съз дал ми ли о ни и ми ли о ни на брой Хрис тос и Ша кя му ни, ко и то имат ку ра жа да вър вят по пътя на Ис ти на та, ко и то имат ку ра жа да рис ку ват жи во та си за ра ди

5 да вър вят по пътя на Ис ти на та, ко и то имат ку ра жа да рис ку ват жи во та си за ра ди Ис ти на та и ко и то имат ку ра жа да пос ве тят жи во та си на спа ся ва не то на съз на тел ни съ щес т ва. (Дълги аплодисменти) Все ки един от вас, Дафа прак ти ку ва щи, тряб ва да осъз нае кой е и доб ре да из вър ви пътя си. Вие на ис ти на сте тол ко ва ве ли чес т ве ни, така че тряб ва ра зум но и се ри оз но да вър ши те доб ре не ща та, ко и то тряб ва да пра ви те днес. Сега, ко га то ра зяс ня ва ме ис ти на та на дру ги те, всич ки чув с т ва те, че тряб ва да се от на ся ме към съз на тел ни те съ щес т ва със със т ра да ние, така че още по ве че тряб ва да сте със т ра да тел ни сред на ши те Дафа прак ти ку ва щи. Всич ки сте прак ти ку ва щи в една и съща прак ти ка и да ва те всич ко от себе си за Фа-ко ри ги ра не то на кос мо са, така че тряб ва да си сът руд ни чи те доб ре един с друг. Не под хож дай те към не ща та с твър де мно го чо веш ки при вър за нос ти и не при чи ня вай те не нуж ни кон ф лик ти и спо ро ве, като си вза и мо дейс т ва те един с друг с чо веш ки при вър за нос ти. В тези си ту а ции ва ше то по ве де ние ви на ги тряб ва да по каз ва то ле ран т ност та, доб ро та та и при вет ли вост та на Дафа прак ти ку ва щи те. Проб ле ми те на дру ги те са и ваши проб ле ми, а ва ши те проб ле ми са и (1) тех ни. Ние не го во рим за спло те ност та, за ко я то го во рят обик но ве ни те хора, ко е то е нещо на ло же но и по вър х нос т но. Вие сте са мо у съ вър шен с т ва щи се и ва ши те сфе ри са по-ви со ки. Така че в мно гоб рой ни те ви проб ле ми ва ши те дейс т вия тряб ва да реф лек ти рат на раз би ра не то на дру ги те, на спо соб ност та да из с луш ва те мне ни е то на хо ра та и на спо соб ност та да пре це ня ва те кое е пра вил но и кое не, като из пол з ва те Дафа. Всъщ ност сега сте мно го по-доб ре от пре ди, но мис ля, че тряб ва да се спра вя те дори още по-доб ре в бъ де ще. Днес ос нов но ис ках да видя всич ки. Пос лед ния път не мо жах да дой да на Фа-кон фе рен ци я та в Ка на да, ко я то от п раз ну ва 10-го диш ни на та от как то Дафа се раз п рос т ра ня ва по све та. Не за що то Дафа прак ти ку ва щи те не се бяха спра ви ли доб ре, а за що то твър де мно го дру ги хора ис ка ха да ме ви дят. Не ис ках да се по я вя пуб лич но, за що то ако го бях нап ра вил, це ли ят об щес т вен фо кус щеше да пад не вър ху мен. Сега вие сте тези, ко и то ут вър ж да ват Фа сред хо ра та по све та и вие сте тези, ко и то спа ся ва те съз на тел ни те съ щес т ва и до веж да те до край всич ко ваше в про це са на ра зяс ня ва не на ис ти на та сред хо ра та по све та. Така че ис ках да ос та вя въз мож нос ти те на вас и да ви дам въз мож ност да пра ви те тези неща. Ако бях пос тъ пил по друг на чин, ако се бях по я вил пуб лич но, ни кой ня ма ше да слу ша това, ко е то каз ва те на об щес т во то или на пра ви тел с т ва та те всич ки щяха да ис кат да го чуят ди рек т но от мен. И ако това се беше слу чи ло, Учи те лят тряб ва ше да се спра вя с не ща та в чо веш кия свят, до ка то вър ши неща за Фако ри ги ра не то ня ма ше да съм спо со бен да нап ра вя всич ко това сам, нали? Раз би ра се, има и дру ги при чи ни. Не ис кам да го во ря по ве че. Днес прос то ис ках да видя всич ки ви. На дя вам се тази наша Фа-кон фе рен ция да пре ми не дори още по-доб ре. Също така, една при чи на за ус пе ха на тази наша Фа-кон фе рен ция и за фак та, че Дафа може да се зат вър ди в САЩ, е ог ром на та под к ре па от аме ри кан с кия на род. Тук ще бла го да рим на аме ри кан с кия на род (Аплодисменти), бла го да рим на аме ри кан с ки те кон г рес ме ни и за ко но да те ли на раз лич ни те нива на пра ви тел с т во то и бла го да рим на всич ки раз лич ни нива на пра ви тел с т во то на САЩ. (Аплодисменти) Из вър ве те пътя си доб ре. Не за ви си мо от всич ко, всич ко най-прек рас но

6 Из вър ве те пътя си доб ре. Не за ви си мо от всич ко, всич ко най-прек рас но очак ва Дафа прак ти ку ва щи те и всич ко най-ужа ся ва що очак ва оне зи хора, ко и то иг ра ят не га тив на роля във Фа-ко ри ги ра не то. (Дълги аплодисменти) (1) Ду ма та от ки тайс ки, пре ве де на тук, е проб ле ми и е в дос та ши рок сми съл. Може още да бъде пре ве де на и като неща, ра бо та, за да ча, дела, зат руд не ния и т. н. Бел. прев.

Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос л

Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос л Преподаване на Фа в Чикаго Ли Хонгджъ 26 юни 2005 г. До бър ден на всич ки! (Уче ни ци те: До бър ден, Учи те лю! ) Ра бо тих те не у мор но! На пос ле дък ус пя вам да по се тя поч ти вся ка Фа-кон фе

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон фе рен ция спо де ля те своя опит в са мо у съ вър

Подробно

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси ле но! (Дафа практикуващите аплодират и отговарят:

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички присъстващи) Мо гъ ща та Рим с ка им пе рия ни ко га

Подробно

Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на

Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г. Ли Хонгджъ 18 май 2003 г. (Продължителни аплодисменти) Тък мо ви дях ня кои от вас на ми на ла та Факон фе рен ция. Из г леж да на ши те

Подробно

Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на

Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на Преподаване на Фа на международната Факонференция в Манхатън, 2005 г. Ли Хонгджъ 24 ап рил 2005 г., Ню Йорк (Ентусиазирани аплодисменти) До бър ден на всич ки! (Ентусиазирани аплодисменти) (Публиката:

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Австралия Ли Хонгджъ Сид ни, 2-3 май 1999 г. Здра вей те на всич ки! (Аплодисменти) Не у сет но вече из ми на ха го ди на или две, от как то бях в Сид ни за пос

Подробно

47.indd

47.indd Александър Кьосев, Даниела Колева съставители ТРУДНИЯТ РАЗКАЗ Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото 1000 София, ул. Юрий Венелин 24, вх. Б, ет. 2 тел./факс +359 2

Подробно

50.indd

50.indd ПРЕД ГОВОР Из к лю че ни е то ка то со ци о ло ги ческа поз на ва тел на фи гура: слу ча ят Тек сим и Ге ор ги Най денов Не-исто рия на Тексим В края на де кем в ри 1961 г. по си ла та на секрет но раз

Подробно

Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005

Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005 Георги Константинов Ставайте, робове, аз не ща ярем! Фантастично-документален роман Шрапнел, 2005 3 ВМЕСТО ПРОЛОГ Георги Константинов, автор, 2005 Шрапнел, 2005 Бо го ве те не ме оби чат. Иначе от дав

Подробно

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д

A solo S A T B q = Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором - ли - чит ду - мо - я Го - ли - чит ду - ли - чит ду - ли - чит д A solo S A T B q = 76 1. Ве Ве Ве Ве Величит душа моя Господа ша Cоло альта с хором ли чит ду мо я Го ли чит ду ли чит ду ли чит ду спо да. ша. И ша. И ша. И воз воз воз И воз ра Фрунза до ва ся ра до

Подробно

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся

q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт - Ве - ли - чит ду - ша мо - я Го Величит душа моя-г Господа - спо - да. Хор Н.Озеров И И И воз - ра - до - ва - ся q = 120 S A T B 1. Канонарх. Альт Ве л чт ду ша мо я Го Велчт душа мояг Господа спо да. Хор Н.Озеров И И И воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой воз ра до ва ся дух мой о о о 5 зе Спа зе Спа

Подробно

<CAE0F4E8E7ECE C1EBE0E6E5EDE820EDE5EFEEF0EEF7EDE8E820E220EFF3F2FC292E6D7573>

<CAE0F4E8E7ECE C1EBE0E6E5EDE820EDE5EFEEF0EEF7EDE8E820E220EFF3F2FC292E6D7573> Áëàæåíè íåïîðî íèè â ïóòü (êàôèçìà 17, ïñàëîì 118) Ìóçûêà: Åñèí Ñ. Â. Бла - же - ни не - по - роч - ни - и впуть, хо - дя - щи - и вза - 5 ко - не Го - спод - ни. Бла - же - ни ис-пы - та - ю -щи -и сви

Подробно

buletin-last.indd

buletin-last.indd Европейски съюз ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогическите специалисти Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана

Подробно

28 Ис Послушайте Меня.mus

28 Ис Послушайте Меня.mus 142 Послушайте Меня Исайя 51: 1-11 танслав Маген опрано льт Умеренно М=130 1 енор ас 1 По - слу-ша-йте Ме - ня, стре - мя-щ - е - ся к пра - вде, - щу - щ - е Го - спо - да! Взгля - н - те на ска - лу,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ А

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ А СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ КАТЕДРА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА Владимир Филипов Вълов НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТОНАЦИОННАТА ТИПОЛОГИЯ АВТОРЕФЕРАТ на дисертация

Подробно

Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то

Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то Годишњак за српски језик Фонестемата и књижевност като субморфена единица XXIV/11 (2011), 73 80 Ва лен ти на Бонд жо ло ва* ВТУ Св. св. Ки рил и Ме то дий Фи ло ло ги че ски фа кул тет Ка те дра по съ

Подробно

Слово седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГО

Слово седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГО седмичник за общините АЕЦ и кметствата плюс www.slovoplus.info e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com 3-9 НОЕМВРИ 2011, ЦЕНА 0,30 ЛВ. ГОДИНА XVI, БРОЙ 43 (803) ISSN 1310-9693 КОЗЛОДУЙ ЕНЕРГИЯ ЗА

Подробно

-FS10

-FS10 О НЕ ЗА КОН НОМ ОБО РО ТЕ НАР КО ТИ КОВ КАК ОБ УГ РО ЗЕ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БЕ ЗО ПАС НО СТИ РОССИИ З А М Е С Т И Т Е Л Ь П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я К О М И Т Е Т А Г О С Д У М Ы Р Ф П О Б Е З О П А С Н О С

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 22 (по генплану) в застройке по адресу Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, в районе пос. Дубенки (участок 3) 52-000429 по состоянию на

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК "Городские Истории" по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А по состоянию на 17

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК Городские Истории по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ Рассказовка, з/у 13/6А, 13/9А по состоянию на 17 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖК "Городские Истории" по адресу: г. Москва, п. Внуковское, тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А, 13/9А 77-001486 по состоянию на 17.09.2019 01 О фир менном на име нова нии (на име нова

Подробно

Ня ма мяс то в Бъл га рия, ко е то ле со въ ди те да не са пре об ра зи ли в ки тен кът There is no place in Bulgaria that the foresters have not tran

Ня ма мяс то в Бъл га рия, ко е то ле со въ ди те да не са пре об ра зи ли в ки тен кът There is no place in Bulgaria that the foresters have not tran Ня ма мяс то в Бъл га рия, ко е то ле со въ ди те да не са пре об ра зи ли в ки тен кът There is no place in Bulgaria that the foresters have not transformed into a pretty recess За пад ни те райони на

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА

ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО ВИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА Включете комплекта Астрономия за деца в иновативните си програми! БЪЛ Г АРСКИЯ ПАЗАР КAKВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ? В КРАСИВАТА ПАПКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ: Книга за

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург,

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, участок 46, ( на месте дома 2, литера

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург,

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, подземной и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Уральская улица, участок 46, ( на месте дома 2, литера

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоквартирного дома со встроенными помещениями и пристроенным наземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пискарёвка, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный дом по адресу: город Москва, Западный административный округ, район Раменки, Мичуринский проспект, вл.56 77-001026 по состоянию на 27.09.2019 Дата подачи декларации:

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс "Жемчужная гавань" по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном на име

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс Жемчужная гавань по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном на име ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Жилой комплекс "Жемчужная гавань" 78-001333 по состоянию на 30.10.2019 Дата подачи декларации: 28.12.2018 01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас т рой щи ка, мес т е

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Б

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Б ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Гостиница с подземной автостоянкой (Инские холмы) по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Большевистская 54-000307 по состоянию на 10.10.2019

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) по состоянию на Дата подачи декларации: О фир менном ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом 6 (по генплану) 52-000314 по состоянию на 31.10.2019 Дата подачи декларации: 15.05.2018 01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас т рой щи ка,

Подробно

Ñ íàìè Áîã.mus

Ñ íàìè Áîã.mus + СЪ НА~МИ БГЪ и3з8 соловeцкаг њбих0да 3 На ржcтво2 хrт0во, бgоzвлeніе, бlговёщеніе и3 во с yю четыредесsтницу на пeрвой и3 страстн0й седми1цахъ: на вели1комъ повечeріи Съ нaми бgъ Глаг0лемъ со сладкопёніемъ,

Подробно

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) по состоянию н

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) по состоянию н ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоэтажный жилой дом по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Литер 2.5 (2-й этап строительства) 23-001371 по состоянию на 19.09.2019 Дата подачи декларации: 16.11.2018 01

Подробно

ISSN Â ÁÐÎß БРОЙ 8 ГОДИНА XIX 2010 г. ЦЕНА 0,70 лв. Благодатта посети Атланта Иван Мирчев Николов Резултатите на благодатта åòåòå íà ñòð. 3

ISSN Â ÁÐÎß БРОЙ 8 ГОДИНА XIX 2010 г. ЦЕНА 0,70 лв. Благодатта посети Атланта Иван Мирчев Николов Резултатите на благодатта åòåòå íà ñòð. 3 ISSN 1310-8654 Â ÁÐÎß БРОЙ 8 ГОДИНА XIX 2010 г. ЦЕНА 0,70 лв. Благодатта посети Атланта Иван Мирчев Николов Резултатите на благодатта åòåòå íà ñòð. 3 Hands of Praise откриха едно от богослуженията по време

Подробно