1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Дата на последната ревизия: г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер CAS: смес не се посочва Номер ES(EINECS): смес не се посочва 1.2. Съответни предназначения за употреба на веществото или сместа и непрепоръчвано използване: универсален препарат за премахване на петна за всички видове тъкани 1.3. Подробни данни за доставчика на листа за безопасност o: Име или търговско име: ПРИМО груп о.о.д. Място на стопанска дейност или седалище: Суловице 24, Свати Микулаш Идентификационен номер: Телефон: Факс: Лице за контакти: Павел Пиларж Телефонен номер за спешни ситуации: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ 2.1. Класификация на веществото или сместа: O; R8 Xi; R41 Xn; R22 Пълния текст на посочените R фрази ще намерите в раздел Елементи на обозначението Пиктограми за опасност: Xi Xn O ДРАЗНЕЩО ВРЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО ОКСИДИРАЩО

2 Дата на последната ревизия: г. Страница 2 от 8 R-фрази : R8 Контакт със запалими материали може да предизвика пожар R22 Вредни за здравето при употреба R41 Опасност от сериозно увреждане на очите S-фрази S2 Съхранявайте на недостъпно за деца място S3 Да се съхранява на хладно място S7/8 Съхранявайте опаковката плътно затворена и суха S26 При контакт с очите изплакнете незабавно обилно с вода и потърсете медицинска помощ S36/37/39 Използвайте подходящо предпазно облекло, предпазни ръкавици и предпазни очила или маска за лице S46 При поглъщане веднага потърсете медицинска помощ и покажете тази опаковка или обозначението Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени на етикета натриев перкарбонат 2.3 Други опасности Сместа не е класифицирана като PBT или vpvb и не съдържа никакви вещества предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) съгласно REACH, чл.57. Пълния текст на посочените R- фрази ще намерите в раздел Състав/информация за съставките Сместа съдържа тези опасни вещества: Наименование на веществото Натриев перкарбонат Натриев карбонат Номер CAS Номер EINECS Съдържание в % Класификация DSD/DPD O; R8 Xn; R22 Xi; R41 Класификация CLP Ox. Sol. 2, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H ,5 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Пълния текст на посочените R и H фрази ще намерите в раздел Инструкции за първа помощ 4.1 Описание на първата помощ: Избегнете контакт с очите. При контакт с очите, поглъщане или гадене след вдишване се препоръчва да бъде оказана незабавна медицинска помощ.

3 Дата на последната ревизия: г. Страница 3 от 8 При вдишване: Избегнете вдишването на прах. Отведете пострадалия на чист въздух, в случай на необходимост потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: Отстранете замърсените части на облеклото, измийте засегнатите части с вода и сапун и нанесете крем. При контакт с очите: Изплакнете очите с голямо количество хладка чиста вода при насилствено отворени клепачи за около15 минути, в случай на необходимост потърсете лекар. При поглъщане: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане и веднага потърсете лекар, и му покажете този лист за безопасност или етикета на продукта. 4.2 Най-важни остри и забавени симптоми и ефекти След вдишване може да се стигне до раздразнение на дихателните пътища. При проникване в очите продукта предизвиква дразнене. При поглъщане могат да възникнат трудности в храносмилането. 4.3 Инструкция отнасяща се до незабавна медицинска помощ и специално лечение Не е посочено. 5. Мерки за гасене на пожар 5.1. Пожарогасителни средства Подходящи пожарогасителни средства: прах пожарогасители Неподходящи пожарогасителни средства: Вода 5.2. Специална опасност произтичаща от веществото или сместа: При пожар се появява кислород, прах Инструкции за пожарникарите: Защитно облекло, дихателен апарат. 6. Мерки в случай на случайно изтичане 6.1. Мерки за защита на хора, предпазни средства и аварийни процедури: Осигурете подходяща вентилация. Използвайте лични предпазни работни средства. Следвайте инструкциите съдържащи се в глави 7 и Мерки за опазване на околната среда: Предотвратете проникването на продукта в повърхностните, подпочвените води, околната среда и канализацията Методи и материал за ограничаване на изтичането и за почистване: В случай на изтичане вземете внимателно и съхранявайте в обозначените съдове Позоваване на други раздели: Виж данните в раздели 8 и Боравене и съхранение 7.1. Указания за безопасно боравене:

4 Дата на последната ревизия: г. Страница 4 от 8 Избегнете контакт с очите. Спазвайте валидните правила за безопасност и защита на здравето. Предотвратете създаването на прах. Не вдишвайте газове и пари. Използвайте лични предпазни средства. Съхранявайте в оригинални опаковки на недостъпно за деца и домашни животни място Условия за безопасно съхранение на веществата и смесите, включително несъвместимите вещества и смеси: Съхранявайте в хладни, сухи и добре проветрявани пространства в оригинални опаковки. Съхранявайте отделно от храни и фуражи. Съхранявайте при температура до 30 C. 7.3 Специфична крайна / специфични крайни употреба/и: Почистващ препарат 8. Ограничаване на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Контролни параметни Съставки на продукта: Гранични стойности: PEL (mg/m3) NPK-P: (mg/m3) Натриев карбонат Ограничаване на експозицията : Подходящи технически контроли Спазвайте обичайните мерки за защита на здравето по време на работа и по-специално добра вентилация. Това може да се постигне само с локално изсмукване или с ефикасна цялостна вентилация Индивидуални мерки за защита, включително лични предпазни средства Защита на дихателните органи: по време на нормална робата не се изисква. При работа с поголямо количество смеси препоръчваме да се използва респиратор. Защита на очите: Предпазни очила при продължителна работа с продукта. Защита на ръцете: Предпазни ръкавици (според характера на извършваната работа). При продължителен или повторен контакт използвайте подходящи предпазни кремове за кожата влизаща в пряк контакт с продукта. Защита на кожата и тялото: При постоянно манипулиране с продукта препоръчваме предпазно работно облекло Ограничаване на експозицията на околната среда: Спазвайте обичайните мерки за защита на околната среда. Предотвратете проникване в канализацията, почвата, повърхностните и подпочвените води, подпочвения слой. 9. Физични и химични свойства 9.1. Информации за основните физични и химични свойства Външен вид - състояние (при 20 o C): твърдо свободно насипен прах Мирис (аромат): съгласно спецификацията на продукта Цвят: бял Стойност ph (при 20 o C): прибл. 10,3 Точка на запалване ( o C): не е предвиден

5 Дата на последната ревизия: г. Страница 5 от 8 Запалимост: незапалим Опасност от експлозия: продуктът не е взривоопасен Оксидиращи свойства: оксидиращ 9.2. Допълнителна информация Разтворимост във вода: да 10. Стабилност и реактивност: Реактивност: Сместа реагира бурно със силни оксиданти Химическа стабилност: Когато се съхранява по предписания начин и манипулиране продукта е стабилен Възможност за опасни реакции: Трябва да се избягват влага, източници на топлина и температури над 30 C. Загряване и контакт със силно оксидиращи агенти Условия, които трябва да се избягват : Загряване и прегряване на сместа, продължително излагане на слънчева радиация Несъвместими материали: киселини, хидроксиди, източници на тежки метали, запалими вещества Опасни продукти на разпадането: При нормален начин на използване не възникват. При високи температури и при пожар възникват опасни продукти, като кислород и въглероден двуокис. 11. Токсикологична информация За смес токсилогичните данни не са експериментално определени, класификацията на продукта е извършена въз основа на конвенционални изчислителни методи. Данните за възможните ефекти на продукта се основават от познанията за ефектите на отделните компоненти. Остра токсичност Дразнене и корозивност Продуктът е дразнещ силно дразнещо действие за очите. Сенсибилизация Продукта не е класифициран като сенсибилизиращ. Токсичност за повтарящи се дози Канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност

6 Дата на последната ревизия: г. Страница 6 от 8 Продукта не е класифициран като канцерогенен, мутагенен нито като токсичен за репродукция. Симптоми и ефекти Продуктът е дразнещ, силно дразни очите. Поглъщането може да предизвика стомашно-чревно дразнене с гадене и повръщане. 12. Екологична информация 12.1 Токсичност 12.2 Персистенция и разградимост Повърхностно активните вещества съдържащи се в продукта удовлетворяват условията за биологична разградимост съгласно Наредбата на Европейския парламент и Съвета (ES) 648/2004 от 3. март 2004г. за детергентите. Веществата съдържащи се в продукта са биоразградими до повече от 60 % Биоакумулационен потенциал 12.4 Мобилност в почвата 12.5 Резултати от оценката на PBT и vpvb Продуктът не удовлетворява критериите за включване между вещества PBT или vpvb. 13. Инструкции за отстраняване 13.1 Методи на боравене с отпадъци Подходящи методи за отстраняване на вещества или смеси Забранено е остатъците от продукта да се изпускат в канализацията, потоците нито в близост до водоизточници, също така изплакващи води съдържащи продукта. Изпускането на води съдържащи продукта в канализацията и потоци е допустимо едва след неутрализиране и при условията определени от органите за управление на водите. При ликвидирането на остатъците на продукта и неговите опаковки е необходимо да се процедира в съответствие със закона за отпадъците, по текста на всички действащи разпоредби (постановление, с което определя Каталога за отпадъците; постановление за подробностите относно боравенето с отпадъците). Ако този продукт и неговата опаковка станат отпадък, крайния потребител трябва да разпредели съответстващ код на отпадъка съгласно Каталога за отпадъците. Класифицирането съгласно Каталога за отпадъците може да се извършва въз основа на свойствата на отпадъка по време на възникването му. Подходящи методи за отстраняване на замърсени опаковки Изхвърляйте в съответствие с разпоредбите на зокон 185/2001 Д.В., за отпадъците по действащия текст. Замърсените опаковки трябва да се изпразнят напълно или е необходимо да се борави с тях като

7 Дата на последната ревизия: г. Страница 7 от 8 със самия продукт. Съхранявайте изпразнените и измити опаковки между сортирания отпадък (пластмаси). 14. Информация за транспортиране Превоз на опасни товари: Продуктът не е предмет на регулиране на транспорта в съответствие с приложимите разпоредби. 15. Информация относно нормативната уредба 15.1 Наредба отнасяща се до безопасноста, здравето и околната среда/специфично законодателство отнасящо се за вещества или смеси: - Наредба на Европейския парламент и Съвета (ES) 1272/2008 от 16. декември 2008г. за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/EHS и 1999/45/ES и за изменението на наредба (ES) 1907/2006, по действащия текст. - Наредба на Европейския парламент и Съвета (ES) 1907/2006 от 18. декември 2006г. по текста на Поправката от 29. май 2007г. за регистриране, оценка, разрешаване и ограничаване на химическите вещества, за създаване на Европейска агенция за химически вещества по действащия текст. - Директива на комисията 91/322/EHS, за определяне на индикативните гранични стойности в прилагането на директивата на Съвета 80/1107/EHS за защита на служителите пред рисковете свързани с експозицията на химични, физични и биологични агенти по време на работа. - Директива на Съвета 98/24/ES, за безопасност и защита на здравето на служителите пред рисковете свързани с химическите агенти използвани по време на работа (четиринадесета самостоятелна директива по смисъла на чл. 16 ал. 1 директива 89/391/EHS) - Директива на комисията 2000/39/ES, за определяне на първия списък на индикативните гранични стойности на експозицията на работното място за прилагане на директивата на Съвета 98/24/ES за безопасност и защита на здравето на служителите пред рисковете свързани с химическите агенти използвани по време на работа. - Директива на комисията 2006/15/ES за определяне на втория списък на индикативните гранични стойности на експозицията на работното място за прилагане на директивата на Съвета 98/24/ES и за изменение на директиви 91/322/EHS и 2000/39/ES - Закон 356/2003 Д.В. за химическите вещества и химическите продукти по действащия текст. - Закон 120/2002 Д.В. за условията за пускането на биоцидни продукти и активни вещества на пазара по действащия текст и по текста на свързаните с него разпоредби. - Закон 185/2001 Д.В. за отпадъците по текста на закон 188/2004 Д.В. и свързаните с него разпоредби. - Постановление МОС 381/2001 Д.В., с която се определя Каталога на отпадъците. - Закон 258/2000 Д.В. за защита на общественото здраве по текста на свързаните с него разпоредби в действащия текст. - Наредба на правителството 361/2007 Д.В., с която се определят условията за защита на здравето по време на работа. - Закон 111/1994 Д.В. за движението по пътищата и постановление 64/1987 Д.В. за европейското споразумение за международен автомобилен превоз на опасни стоки (ADR) по действащия текст и по текста на по-късниге и свързаните с тях разпоредби. - Директива 67/548/EHS за сближаване на правните и административните разпоредби отнасящи

8 Дата на последната ревизия: г. Страница 8 от 8 се до класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества. - Директива на Европейския парламент и Съвета (ES) 1999/45/ES за сближаване на правните и административните разпоредби на страните членки отнасящи се до класификацията, опаковането и етикетирането на опасни продукти Оценка на химическата безопасност: не се практикува 16. Допълнителни информации: Пълен текст на R-фрази използвани в раздели 2 и 3 R8 Контакт със запалими материали може да предизвика пожар R22 Вредно за здравето при поглъщане R 36 Дразни очите R41 Опасност от сериозно увреждане на очите Пълен текст на H-фрази използвани в раздел 3 H272 Може да усили пожара; оксидант H302 Вреден за здравето при поглъщане H318 Причинява сериозно увреждане на очите H319 Причинява сериозно раздразнение на очите Други данни Листа за безопасност е съставен въз основа на листовете за безопасност на съставките на сместа. Промени спрямо предишната версия Нова версия. Посочените информации изразяват сегашното състояние на нашите знания, описват веществото/сместа с оглед на безопасността и не могат да се считат за гарантирани стойности. Декларация: Данните съдържащи се в листа за безопасност се отнасят само до посочения продукт и отговарят на сегашното състояние на знанията и опита. За боравенето съгласно съществуващите закони и разпоредби отговаря потребителя и са в съответствие с приложимото законодателство. Не могат да се считат като гаранция за уместност и използваемост на продукта за конкретно приложение.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

MSDS-Feropur (2008)

MSDS-Feropur (2008) Дата на издаване: 18.3.2014 Страница: 1 / 8 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: Нюанс/вариант BOCHEMIT ESTETIK безцветен,

Подробно