ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ"

Препис

1 ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ Иван Господинов Земеделски Институт гр. Стара Загора, RELATIVE TIME FOR CONTACT WATER SOIL IN SURGE IRRIGATION OF SOILS WITH MIDDLE AND HEAVY MECHANICAL STRUCTURE Ivan Angelov Gospodinoc Agricultural Institute, Stara Zagora, 6000, ABSTRACT The aim of this study was to establish the duration of impulses and the best effect of surge irrigation by furrows in soils of middle and heavy mechanical structure using relative values. The study was carried out on the base of big number of measurements of the time for contact by means of impulses with duration from 5 to 60 min. The experiment was done at the experimental field Pastren (soil type vertisoil) and experimental field Chelopechene (type cinnamon forest soil). It was established that in surge irrigation the best effect was found in impulses with duration 5 to 10 minutes. Key words: surge irrigation, furrows, contact, steadiness, effect. УВОД В повечето страни по света, в т.ч. и у нас гравитачно напояване на земеделските култури се прилага на над 60 % от напояваните площи / 8 /. От 70-те години на миналия век започват изследвания върху разновидност на гравитачното напояване импулсно напояване по бразди, при което за разлика от традиционното /непрекъснато/ водата се подава в две групи бразди последователно с прекъсвания, т.е. с импулси и паузи. Големият брой изследвания / 8,9 /, в т.ч. и у нас / 3 / показват, че в повечето случаи импулсното напояване има съществени предимства пред традиционното. При определени, еднакви условия времето за достигане до края на браздите е по-кратко /20-25 %/( 2,7 ); равномерността на придвижване на поливните струи е по-висока; времето за контакт по дължина на браздите е по-голямо( 6 ), а разпределението по равномерно; загубите на вода от отток в края на браздите са по-малки( 3 ); разпределението на поливната норма и съответно добивите са по равномерни по дължина на браздите в сравнение с тези при непрекъснатото напояване, след подаването на няколко импулса скоростта на попиване водата в почвата рязко намалява и се доближава до граничната си стойност( 4,5 ). Изяснявайки условията, при които се реализират предимствата на импулсното напояване пред непрекъснатото върху излужена смолница установихме, че времето за контакт по дължина на браздите е по-голямо от продължителността на импулса( 1,3 ). Равномерното разпределение на поливната норма по дължина на браздите е в пряка зависимост от разпределението на времето за контакт на водата с почвата. За излужените смолници сме установили, че при относително удължаване на времето за поливане I > 0 (2-ра фаза от движение на водата в браздите само по намокрено легло) за едно и също допълнително време за подаване на вода в началото на браздите времето за контакт по дължина на браздите при непрекъснато и импулсно напояване е различно. При непрекъснатото напояване времето за контакт Т конт. е равно на допълнителното време Т пол. само до средата на браздите, а за втората им половина то е по-малко от него. При импулсното напояване на излужена смолница допълнителното време за контакт по дължина Plant studies 84

2 на браздите нараства от 20 до 50 %, като по-големите стойности са за втората половина на браздите. На този факт се дължи по-доброто разпределение на времето за кантакт по дължина на браздите и изпъкналия характер на кривата при импулсното, в сравнение с непрекъснатото напояване. Това от своя страна дава възможност при импулсно напояване с по-малко допълнително време за подаване на вода (по-малко количество поливна вода) да се постигне необходимата равномерност на навлажняване на поливната площ, отколкото при непрекъснато напояване. Икономията на поливна вода е около %, като при определени условия може да достигне и до 50 % при импулсно напояване в сравнение с непрекъснато(3). ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Целта на изследването е използвайки относителни величини да се установи продължителността на импулсите, при които се получава най-голям ефект върху времето за контакт на водата с почвата по дължина на браздите. МАТЕРИАЛ И МЕТОД Изследванията върху излужена смолница са осъществени в ОП Пъстрен. Наклона на браздите е 1 %, а дължината им 200 м.броя на наблюдаваните бразди е от 7 до 23 бр. Изследвани са варианти с непрекъснато и импулсно подаване на водата в браздите при предполивна влажност ПВ от 60 до 95 % от ППВ, като в поредицата годините се характеризират като средно влажни, средно сухи и сухи. При импулсното напояване са изследвани импулси с продължителност от 5 до 60 минути. В ОП Челопечене изследванията са върху канелено горски почви, при които пределната полска влагоемност за почвения слой сm е 21.8 %. Наклона на браздите е 1 %, а дължината им 150 m. Броя на наблюдаваните бразди е 8. Изследвани са варианти с непрекъснато и импулсно (импулси от 10, 20 и 30 минути) подаване на водата в браздите при предполивна влажност % (ППВ). РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ При излужените смолници сме установили ( 1 ), че най-голямо относително време за контакт по дължина на браздите има при импулси от 5 min. - на 100-я m. от 1.83 до 2.2, а на 200 m За импулсите от 10 min. то е съответно и , съответно при поливни струи q от 1,0 до 1,3 l/s. (фиг. 1). Plant studies 85

3 За следващата група от импулси 15, 20 и 30 мин. относителното време за контакт достига съответно до и (фиг.2). Видно е, че с нарастване продължителността на импулсите, относителното време за контакт по дължина на браздите намалява. Основният извод от това изследване е че при импулсното напояване върху излужени смолници с най-голям ефект са импулсите с продължителност от 5 до 10 минути. На фиг. 3 са дадени времената за достигане (Т дост ), оттичане(т отт ) и контакт(т конт ) на водата с почвата при импулси от 10, а на фиг.4 от 20 минути при импулсно напояване на канелено горска почва. Ясно се вижда, че за повече от 2/3 от намокрената дължина времето за контакт е по-голямо от продължителността на импулса. До определена дължина то постепенно нараства, а после плавно намалява и към края на браздите се изравнява или е помалко от импулса. Plant studies 86

4 На фиг. 5 са представени съответните относителни времена за контакт (Тконт.отн.) на водата с почвата по дължина на браздите при импулсно напояване върху канелено горски почви. При импулсите от 10 min тези стойности се изменят от 1.1 до 1.35, а при импулси от 20 min от 1.05 до Високите стойности са за средата, а по-ниските за началото и края на браздите. Вижда се, че положителният ефект е значителен при импулсите от 10 min, докато при по-големи импулси е налице, но не е толкова съществен. Сравнявайки получените резултати за относителното време за контакт на водата с почвата при импулсно напояване на тежки (излужена смолница) и средни (канелено горска почва) по механичен състав почви установяваме, че и при двата почвени типа най-голям ефект се получава при напояване с импулси до 10 min. ИЗВОДИ: 1. Най-голям ефект от импулсно напояване върху почви със среден и тежък механичен състав се постига при импулси с продължителност до 10 min. 2. За импулси с продължителност 10 min ефекта и при двата вида почви е еднакъв. Plant studies 87

5 ЛИТЕРАТУРА 1. Господинов И ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ ПО ДЪЛЖИНА НА БРАЗДИТЕ ПРИ ИМПУЛСИ С РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. сп. Растениевъдни науки, бр. 5, Господинов И., А. Стоянова 2008 Време задостигане (Т дост.) на водата до края на браздите при непрекъснато и импулсно напояване. Научна конференция с международно участие. СУБ, Кърджали , том III, част II, стр Господинов И Сравнителни изследвания между непрекъснато и импулсно напояване по бразди. Дисертация за придобиване на научна и образователна степен «Доктор» по научна специалност: Мелиорации /вкл. Почвена ерозия и борбата с нея/. ш Иван Господинов, Антония Стоянова, Русинка Петкова 2009 Изменение на скоростта на попиване на водата в почвата при импулсно напояване по бразди. Международна научна конференция Устойчиво и конкурентноспособно земеделие" 1-2 октомври 2009, Стара Загора. Растениевъдни науки, 2010, 1, Господинов И., Соня Чехларова Симеонова, А. Стоянова, Р. Петкова Изменение на скоростта на попиване на водата при импулсно напояване на канелено горски почви. Юбилейна научна конференция с международно участие 15 години Тракийски университет, Сп. Agricultural Science and Technology, Vol. 2, Number 4, Господинов И., С. Чехларова Симеонова, Л. Матеев, И. Матеев Време за контакт на водата с почвата при импулсно напояване на канелено горски почви. XX ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 юни 2010г. СУБ Стара Загора ISBN , (3), Господинов И., С. Чехларова Симеонова, Л. Матеев, И. Матеев ВРЕМЕНА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ВОДНОТО ЧЕЛО ПРИ НЕПРЕКЪСНАТО И ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ НА КАНЕЛЕНО ГОРСКИ ПОЧВИ. Internationalscientific on-line journal ; SCIENCE & TECHNOLOGIES Publisher Union of Scientists Stara Zagora, ISSN , VOLUME I; NUMBER 6; 2011 Plant studie 8. Bichop, A.A A revolution in surface irrigation - Surge Flows. Utali Science 41/2/: Agric.Exper.Station, Utali State Unuversity, Logan. 9. Manges, H.L., M.L.Hooker and T.W.Ortel Variable cycle time effect in surge irrigation. ASAE Paper N , St. Joseph, MI, 8 pp. Plant studies 88

ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ

ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ Александър Матев, Радост Петрова 4000, Пловдив, Аграрен университет, sa6_m@abv.bg GRAIN CORN EVAPOTRANSPIRATION DEPENDING ON IRRIGATION

Подробно

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) 1314-4111

Подробно

Хетерозисът е главния генетичен фактор, обслужващ високата продуктивност на хибридната царевица (Генчев, 1973; Спрег, 1987)

Хетерозисът е главния генетичен фактор, обслужващ високата продуктивност на хибридната царевица (Генчев, 1973; Спрег, 1987) ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРИЗНАЦИ ПРИ КЪСНИ ХИБРИДИ ЦАРЕВИЦА Мима Илчовска Институт по царевицата, 5835, Кнежа, България, Ilchovska_mima@abv.bg INVESTIGATION OF THE INHERITANCE OF

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ 50 И 100 ПРОЦЕНТНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ПШЕНИЦА ЦАРЕВИЦА ПРИ РАЗЛИЧНИ АЗОТНИ НОРМИ РАДА МУХОВА Опитна станци

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ 50 И 100 ПРОЦЕНТНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ПШЕНИЦА ЦАРЕВИЦА ПРИ РАЗЛИЧНИ АЗОТНИ НОРМИ РАДА МУХОВА Опитна станци ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ 50 И 100 ПРОЦЕНТНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ НА СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ПШЕНИЦА ЦАРЕВИЦА ПРИ РАЗЛИЧНИ АЗОТНИ НОРМИ РАДА МУХОВА Опитна станция по поливно земеделие, Стара Загора 6000 ДИМИТЪР АРКАДИЕВ

Подробно

ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, коит

ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, коит ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, които се адаптират за всяка култура и всички климатични

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИМПУЛСНО И ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 1

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИМПУЛСНО И ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 1 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИМПУЛСНО И ТРАДИЦИОННО НАПОЯВАНЕ ПО БРАЗДИ ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 1 АНОТАЦИЯ В книгата е обобщен дългогодишен изследователски опит у нас и в чужбина. Брошурата е предназначена

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2015 (53) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2015 (53) ФОТОСИНТЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВ ОТ ГРАДИНСКИ ФАСУЛ НА

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2015 (53) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2015 (53) ФОТОСИНТЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВ ОТ ГРАДИНСКИ ФАСУЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2015 (53) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2015 (53) ФОТОСИНТЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ПОСЕВ ОТ ГРАДИНСКИ ФАСУЛ НАПОЯВАН ПРИ РАЗЛИЧНА ПРЕДПОЛИВНА ВЛАЖНОСТ Радост Калайджиева²,

Подробно

ЕВАПОТРАНСПИРАЦЯ НА ПОЛСКИ ФАСУЛ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ И ПРИ ОПТИМАЛНО НАПОЯВАНЕ

ЕВАПОТРАНСПИРАЦЯ НА ПОЛСКИ ФАСУЛ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ И ПРИ ОПТИМАЛНО НАПОЯВАНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦЯ НА ПОЛСКИ ФАСУЛ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ И ПРИ ОПТИМАЛНО НАПОЯВАНЕ Александър Матев, Радост Калайджиева, Владимир Кръстев, Дияна Светлева, Дочка Димова Аграрен университет Пловдив, 4000,

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение 1.1.3 Очаквани промени по двата сценария за трите бъдещи времеви периода по отношение на средните температури и количество валежи за територията на страната и по райони за басейново управление,

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Презентация на обучение

Презентация на обучение Растеж и производителност на естествените гори от черен бор (Pinus nigra Arn.) в районана град Велинград Филип Устабашиев e-mail: filip_ust@abv.bg Лесотехнически университет - София Обект на настоящата

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно