Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc"

Препис

1 Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: г. I, Организационно състояние на комисията СОПКО във ФФ. Системата за управление на МУ-София е обект на регулярен анализ и усъвършенстване с цел осигуряване на съответствие с изискванията на EN ISO 9001 и цялостната организация и управление на Университета, както от сертификационната организация (Transpacific Certifications Limited), така и от създадената система за самооценка. Съгласно изискванията на ISO 9001 e въведена, поддържа се и постоянно се подобрява ефективна система за управление, чиито процеси регулярно се анализират и подобряват. II. Основания за проверката на СОПКО във ФФ за периода: г. Проведената проверка се базира на решения на органите за управление на ФФ, на акредитационните органи и на изискванията на ISO III. Организация на проверката СОПКО във ФФ за периода: г. Проверката е извършена при пълното взаимодействие между ръководството на ФФ и комисията СОПКО. Цялата дейност е обект на проведени заседания на комисията. 1

2 IV. Резултати от проверката на СОПКО във ФФ за периода: г. В съответствие с изискванията за ежегодно провеждане на анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебните дисциплини, с цел подобряване на качеството на обучението във Фармацевтичен Факултет при Медицински Университет София, комисията по качество при Фармацевтичен Факултет (СОПКО) на г. (Протокол N: 4/ г.) на свое заседание реши да се проведат анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по изучаваните учебни дисциплини срок на провеждане: г г. За 2015 г. са проведени следните анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебните дисциплини анкетна карта А: Фармацевтична химия г г. Оценка за положително предпочитание към дисциплината % % % % 50.0 % % Оценка за отрицателно отношение към дисциплината % 28.2 % 40.0 % % % 6.67 % Оценка за баланс на отношението % 2.09 % 0.83 % 0.38 % % Посещаемост на 80 % 100 % % 40.0 % % 40.0 % % 10.0 % Отличен успех [%] % 12.5 % 6.67 % 3.33 % % 10.0 % 2

3 За дисциплината Фармацевтична химия анкетата за 2015 г. е пусната на г. и е завършена на г. Общият брой подлежащи на анкетирани е 30, което представлява 20 % от общия брой студенти в ІII курс: 150. Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 30 гласували (100 % от анкетираните студенти). Оценката за положително предпочитание към дисциплината e %, а за отрицателно отношение е 6.67 %. От отношението на тези данни е изчислена оценката за баланс на отношението: % / 6.67 % = Посещаемостта на 80 % 100 % от лекциите и упражненията е 10.0 %. Отличен успех са постигнали 10.0 % от анкетираните студенти. От направения статистически анализ са обобщени следните резултати: І. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. Да = 4 По скоро Колкото да, По скоро Не = 0 да = 3 толкова и не = 2 не = 1 ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % гла СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ І % % % % % ІІ. МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ. Да = 4 По скоро Колкото да, да = 3 толкова и не = ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 2 ОЦЕНКА: 4 По скоро не = 1 ОЦЕНКА: 3 Не = 0 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ ІІ % % % % % 3

4 ІІІ. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. Да = 4 По скоро Колкото да, По скоро Не = 0 да = 3 толкова и не = 2 не = 1 ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ ІІІ % % % % % ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА. Да = 4 По скоро Колкото да, По скоро Не = 0 да = 3 толкова и не = 2 не = 1 ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ ІV % % % % % V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ. Да = 4 По скоро Колкото да, По скоро Не = 0 да = 3 толкова и не = 2 не = 1 ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ V % % % % % VІ. ОБЩО МНЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА. Да = 4 По скоро Колкото да, По скоро Не = 0 да = 3 толкова и не = 2 не = 1 ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % СРЕДНА ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ VІ % % % % % 4

5 На базата на получените резултати са взети следните мерки и препоръки: 1. Да се поставят индивидуални презентации на студентите по време на семинари. 2. Да се подобрява комуникацията на преподавателите със студентите. За 2015 г. са проведени следните анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебните дисциплини: «Фармакология», «Фармакотерапия» и «Токсикология»: проведени сред студенти V курс. Брой анкетирани студенти 20. Дисциплините са оценени като: подобряващи и обогатяващи информацията за различните заболявания. дисциплини с добре организирани лекции и упражнения даващи надграждаща информация Студентите са доволни от съдържанието на лекциите и практическите занятия. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че лекциите и уражненията са добре организирани и достъпни. Методите и средствата на преподаване са ефективни и иновационни и съотвестват на характера на учебния курс. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че целите на дисциплините са поставени ясно и разбираемо, а учебния материал отговаря на поставените цели. Учебниците, учебните пособия и други предоставени материали са достъпни, актуални, съответстват на исканите знания и умения. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че лабораторната база на дисциплините е съвременна и достатъчна за обучението. Преподавателите провеждат упражненията и лекциите атрактивно и задълбочено. 5

6 ФАРМАКОЛОГИЯ, ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ І. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ІІ. МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ІІІ. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОБЩО МНЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА Лекциите и упражненията ми помогнаха добре да разбера дисциплините. Лекциите и упражненията бяха добре организирани. Лекциите и уражненията развиха моя интерес към тази дисциплина. В библиотеката имаше достатъчно материали за обучението по дисциплината. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че целите на дисциплините са поставени ясно и разбираемо, а учебния материал отговаря на поставените цели. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че лабораторната база на дисциплините е съвременна и достатъчна за обучението. Учебниците, учебните пособия са достъпни и достатъчни за подготовка на студентите. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че лекциите и уражненията са добре организирани, достъпни за студентите. Методите и средствата на преподаване са ефективни и иновационни и съотвестват на характера на учебния курс. Около 90 % от анкетираните студенти смятат, че професионалната и методична подготовка на преподавателите е много добра; контактуват и увличат студентите и ги мотивират да учат. Около 85 % от анкетираните студенти смятат, че изпитите са осигурени така, че не е възможно (или е много трудно) да преписваш. Дава се възможност на студентите да демонстрират знанията, които са получили. Около 88 % от анкетираните студенти смятат, че знанията и уменията по дисциплините, реално получени от студентите, съответстват на целите на учебната програма. Студените са получили добри практически умения. Около 90 % от анкетираните студенти са Около 90 % от анкетираните студенти са Около 90 % от анкетираните студенти са Над 80 % от анкетираните студенти са 6

7 Целите на дисциплината бяха поставени ясно. Над 70 % от анкетираните студенти са Натоварването по дисциплината беше Над 80 % от анкетираните студенти са достатъчно. Научих се да прилагам принципите, концепциите, Над 90 % от анкетираните студенти са изводите. Дисциплината подобри моите способности. Над 80 % от анкетираните студенти са Тази дисциплина припокрива други, които съм Над 70 % от анкетираните студенти са учил. Имах достатъчно възможност да демонстрирам Над 70 % от анкетираните студенти са това, което съм научил по предмета. Методите на оценяване отговарят на Над 80 % от анкетираните студенти са съдържанието на дисциплината. Посещавал съм най-малко 80% от Над 80 % от анкетираните студенти са лекциите/упражненията, определени за тази дисциплина. Преподавателят комуникираше лесно с нас. Над 70 % от анкетираните студенти са Преподавателят задържаше моя интерес. Над 70 % от анкетираните студенти са Преподавателят е добре подготвен за чате. Над 80 % от анкетираните студенти са Този преподавател мотивира студентите за Над 85 % от анкетираните студенти са активно участие по време на час. Този преподавател ми дава възможност да Над 80 % от анкетираните студенти са приложа това, което съм научил. Този преподавател ме кара да бъда отговорен за Над 80 % от анкетираните студенти са това, което уча. Този преподавател оценява позитивно различно Над 75 % от анкетираните студенти са от неговото мнение. Мисля, че мога да разчитам на помощта на този Над 80 % от анкетираните студенти са преподовател, ако имам трудности. Ясно е какво се очаква от мен да науча по този Над 80 % от анкетираните студенти са предмет. Като цяло този преподавател допринесе за моето Над 85 % от анкетираните студенти са обучение. 7

8 Анкети със студентите за оценката им за качеството на обучение по 10 дисциплини г г. През периода г г. се проведе анкетиране сред 200 студенти. Анкетирани са по 20 студенти за оценката им за качеството на обучение по дисциплините: неорганична химия, органична химия, аналитична химия, физикохимия с колоидна химия, фармацевтична химия, фармацевтичен анализ, фармакология, фармакогнозия, технология на лекарствата с биофармация и фармакоикономика. Достоверността на оценката е 100 (попълнили анкетата 200 студенти). От резултатите по 10 те дисциплини са направени следните обобщения: Въпрос ОЦЕНКА Съответствие на тематиката на упражненията с лекционния 75 % % материиал Повторяемост на упражненията 10 % - 65 % Новост на упражненията 45 % - 95 % Възможност за творчески задачи 30 % - 70 % Индивидуални задачи 15 % - 60 % Работа в колектив 50 % - 85 % Достатъчност на поясненията на асистента 75 % % 100 % уплътняване на упражненията 30 % % Полза от упражненията 50 % % Направени са следните изводи: 1) В 75 % 100 % се наблюдава съответствие на тематиката на упражненията с лекционния материал 2) В много широки граници варират отговорите по различните дисциплини при следните въпроси: 8

9 а) Повторяемост на упражненията: 10 % 65 % (55 % разлика) б) Индивидуални задачи: 15 % 60 % (45 % разлика) в) Предлагане на студентите на творчески задачи и научни изследвания по дисциплината: 30 % 70 % (40 % разлика) г) 100 % уплътняване на упражненията 30 % 100 % (70 % разлика) Резултатите от проведената през периода: г. анкета за оценката на студенти редовно обучение по фармация за качеството на обучение по 10 дисциплини са приети след проведена дискусия на заседание на г. (Протокол N:1/2015/2016 г.) на Комисията за оценка и поддържане на качеството на обучение при Фармацевтичен Факултет (СОПКО). Направени са следните изводи: 1) В 75 % 100 % се наблюдава съответствие на тематиката на упражненията с лекционния материал 2) В много широки граници варират отговорите по различните дисциплини при следните въпроси: а) Повторяемост на упражненията: 10 % 65 % (55 % разлика) б) Индивидуални задачи: 15 % 60 % (45 % разлика) в) Предлагане на студентите на творчески задачи и научни изследвания по дисциплината: 30 % 70 % (40 % разлика) г) 100 % уплътняване на упражненията 30 % 100 % (70 % разлика) След проведена дискусия на свое заседание на г. (Протокол N:1/2015/2016 г.) Комисията за оценка и поддържане на качеството на обучение при Фармацевтичен Факултет (СОПКО) прие резултатите от проведената през периода: г. анкета за оценката на студенти редовно обучение по фармация за качеството на обучение по 10 дисциплини. 9

10 Анкета с I курс редовно обучение по фармация: г г. Във връзка с Протокол N:4 от г., Комисията за оценка и поддържане на качеството на обучение при Фармацевтичен Факултет, МУ-София (СОПКО) проведе анкетиране сред 25 студенти от I курс с цел подобряване на качеството на обучението във Фармацевтичен Факултет при Медицински Университет-София, и в съответствие с изискванията за ежегодно провеждане на анкети сред студентите. Анкетата е пусната на г. и е завършена на г. Общ брой подлежащи на анкетиране: 25 (20 % от общ брой студенти в I курс: 125). Достоверността на оценката е 100 % (25 попълнили анкетата). Получени са следните резултати: 1. Кои са мотивите Ви за да изберете точно Фармацевтичен факултет (нашия факултет) за получаване на Вашето висше образование? N: Отговор Брой % отговори 1. Висок престиж на Фармацевтичен Факултет, много 9 36 % добро качество на образование, висококвалифацирани преподаватели 2. Най-висока акредитация на МУ-София 1 4 % 3. Висок интерес към специалността фармация 2 8 % 4. Бизнес интерес 1 4 % 5. Добри отзиви за Фармацевтичен Факултет 7 28 % 5. Добра реализация 1 4 % 5. Без мнение 4 16 % Резултатите показват, че 36 % от анкетираните посочват като мотив за избиране на Фармацевтичен Факултет, високия престиж, традиции, дългогодишен опит, много добро качество на образование, високо квалифацирани преподаватели, а 28 % добрите отзиви за Фармацевтичен Факултет. 10

11 11

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.16

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.15

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2016

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението (СОПКО) към Фармацевтичен Факултет, МУ София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението (СОПКО) към Фармацевтичен Факултет, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА III ТИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ IV-ТИ КУРС, БАКАЛАВЪР МЕДИЦИНКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА III - ТИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: НЕОНАТОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СИД СОЦИАЛНА

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 2 КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 2 КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 1-ВИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ I-ВИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ЛАБОРАТОРНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНА, I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ЦИТОЛОГИЯ АС. Д-Р РУМЯНА ДОЦОВА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ II- РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ -ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ I-ВИ КУРС, БАКАЛАВЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ -ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2015/2016

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, З

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, З ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, З.О., УЧ. ГОД. 2018/2019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ III КУРС НА АНКЕТАТА ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ 2.3.1 г. 1 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 17.3.1

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1- ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ I-ВИ, II-РИ, III-ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, З

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС, З ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС, З.О., УЧ. ГОД. 2018/2019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Анализ на анкетно проучване във Филиал Велико Търново разгледан на Катедрен съвет 06.03.2018 Медицински сестри В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. през месец март. Анкетирани са: 19 студенти от II курс:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19..16 г. 2 бр. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III 16..16

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З.О., УЧ. ГОД. 2018/2019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, ЗО

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, ЗО ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, З.О., УЧ. ГОД. 2018/2019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПЛОДИСКИ УНИЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ http://bio.uni-plovdiv.bg/ ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТОТО ДОКЛАД ОТНОСНО АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ от АНКЕТА 2 213г. Анкетата е проведена през

Подробно

Пловдивски университет “Паиий Хилендарски”

Пловдивски университет “Паиий Хилендарски” Пловдивски университет Паисий Хилендарски ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА http://fmi.uni-plovdiv.bg ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА 1 относно обучението по отделна учебна

Подробно