НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ"

Препис

1 НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването Обн.ДВ.бр.48от 15Юни2007г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) С тазинаредбасеопределятусловиятаиредътзавземаненапробии провежданеналабораторниизследвания,анализииекспертизизацелитенадържавнияздравен контролна: 1.продуктиистокисъсзначениезаздраветоначовека; 2.факторинажизненатасреда. (2) Наредбатанесеприлагазавземаненапробиотхрани,лекарстваидрехивтора употреба. Чл.2. (1) Пробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовекасевзематот обектите,вкоитотесепроизвеждат,обработват,съхраняват,продаватилиупотребяват. (2)Пробиотпродуктиистокисевземат: 1.припровежданенасистематиченилинасочендържавенздравенконтрол; 2.припровежданенамониторингилинатематичнипроверки; 3. присигналиотграждани,държавниорганииорганизациизапроменивкачествотоили присъмнениезабезопасносттанапродуктитеилистоките; 4. поисканенамитническитеорганиприсъмнениезабезопасносттанапродуктитеили стокитеотвнос; 5.поисканенафизическииюридическилица. (3) Пробиотфакторинажизненатасредасевзематзаизследвания,анализииекспертизи вследнитеслучаи: 1. приобективизираненасистематичнитепроверкиподържавнияздравенконтролв обектитесобщественопредназначение; 2.припровежданенамониторингилинатематичнипроверки; 3. помолбанафизическииюридическилицапривъвежданевексплоатациянаобектис общественопредназначениеилиподругиповоди; 4. присигналиижалбиотграждани,държавниорганииорганизациизапроменено качествонафакторинажизненатасреда. Раздел I. Вземаненапроби Чл.3. (1) Вземанетонапробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовеказа целитенадържавнияздравенконтролсеосъществявапометодисъгласнобдс,en, ISO или другимеждународнистандарти. (2) Пробитесевзематотдържавниздравниинспекториилиотдлъжностнилицаот

2 акредитиранителабораториинадирекция"лабораторниизследвания"нарегионалнатаинспекция заопазванеи контролнаобщественотоздраве(риокоз)или нанационалнияцентърпо радиобиологияирадиационназащита(нцррз),задължителновприсъствиеназаинтересовано лицеилинеговупълномощенпредставител. Чл.4. (1) Предивсяковземаненапробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветосе извършва: 1.определяненапартидатаисъответствиетойспридружаващатаядокументация; 2.външеногледнапартидата; 3.органолептичнаоценка-външенвид,цвят,мирис,консистенция,примеси; 4.оценяваненаусловията,прикоитосесъхранявапартидата. (2) Когатопродуктитеилистокитесъсзначениезаздраветоначовекасасъставениот еднороднипартиди,носразличнидатинапроизводство,тесегрупиратиописватпоотделно. (3)Всякавзетапробаследвадаотговарянаследнитеусловия: 1.даехомогенна; 2.даепредставителна; 3.даеполучена,бездасепроменяфизико-химичнатайхарактеристика; 4.даедостатъчназанужнияанализ; 5. времетомеждувземанетонапробатаиизвършванетонаанализадаемаксимално кратко; 6.обективнодаотразявасъстояниетонацялатаизследванапартида. (4)Резултатитеотогледаиоценкатанапартидатасенанасятвпротоколапочл.5,ал.7. Чл.5. (1) Заизвършваненалабораторенанализотпродуктиилистокисъсзначениеза здраветоначовекасевземаеднаилидвелабораторнипробиотвсякапроизведенаиливнесена партида,катопоследователносевзематпървична,среднаилабораторнапроба. (2) Едналабораторнапробаотпродуктиилистокисевземавслучаитепочл.2, ал.2, т.2, авъввсичкиостаналислучаипочл.2,ал.2севзематдвелабораторнипроби. (3) Поисканенафизическоилиюридическолицемогатдабъдатвзетиитрилабораторни проби.първитедвепробисеизпращатвлабораториитенариокозилинанцррз,атретата пробасесъхраняваприподходящиусловияинаотговорнопазеневобекта,откойтоевзета. (4) В случаите,когатовлабораториитенариокозилинанцррзсапостъпилидве проби,еднатапробасезапазвазаповторноизследванеприоспорваненарезултатите,катосе съхраняваприподходящиусловия. (5) Пробитесевзематпоединисъщиначинведнаквиколичестваиопаковки,както единичнатапроба. (6)Пробитесеопаковатиподпечатватпоначин,запазващ оригиналносттаим. (7) Завзетитепробисесъставяпротоколвтриекземплярасъгласноприложение 1, който сеподписваотлицето,взело пробата,и отзаинтересованото лицеили отнеговия упълномощенпредставител.екземпляротпротоколасепредоставяназаинтересованотолицеили нанеговияупълномощенпредставител.другитедваекземплярасезавеждатвлабораториитена РИОКОЗилинаНЦРРЗ,катоединиятоттяхсевръщаналицето,взелопробата,адругият придружава пробата и се съхранява с протоколите от лабораторния контрол в дирекция "Лабораторниизследвания"наРИОКОЗиливлабораториитенаНЦРРЗ. Чл.6. Изискваниякъм технологиятанавземаненапробиотпродуктиистокисъс

3 значениезаздраветоначовекасапосоченивприложение 2. Чл.7. (1) Преди вземаненапроби отфактори нажизненатасредасеизвършва предварителнопроучванеисеизготвясхемазапробонабиране. (2) Пробитепоал.1 севзематотдържавниздравниинспекториилиотдлъжностнилица отакредитиранителабораториинадирекция"лабораторниизследвания"нариокозилина НЦРРЗ задължително в присъствие на заинтересовано лице или негов упълномощен представител. (3) Привземанетонапробизаизвършваненарегуляренмониторинг,проучванеили тематичнапроверканафакторинажизненатасредаприсъствиеназаинтересованолицеилинегов упълномощенпредставителнеезадължително. (4) Пробитезаизследваненафакторитенажизненатасредасевзематвобемиипоначин, определенивстандартизиранитеметодизавземаненапроби. Чл.8. Приборите,инструментитеиопаковките,коитосеизползватпривземаненапроби отпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовекаифакторинажизненатасреда,е необходимодаотговарятнаследнитеусловия: 1. да са изработени отинертни в химическо отношение материали с подходящи механичнихарактеристикииантикорозионнисвойства,устойчивинавъздействиетонакиселини, основи,алкохоли,естери,дезинфекционнисредстваидругихимическивещества,високииниски температури; 2. данеотделятвещества,влияещивърхухимическиясъстав,действащиантисептично илипроменящиорганолептикатанапродукта; 3. даосигуряватусловиянасъхранение,аналогичнинаизискващитесезаконкретния видпродукт,идаизолиратотдопълнителнифизични,химичниимеханичнивлияния- въздух, светлина,влажност,температураидр.; 4. данесъздаватусловиязадопълнителноразмножаваненабактерии,микроскопични гъбичкиидругиизапродукциянатехнитоксини; 5. даизолиратпродуктавдостатъчнастепенотвъзможностизавторичнобиологичнои химичнозамърсяване; 6. дасаздравиидаосигуряватзапазванетонацелосттанапробата,кактоидагарантират отевентуалнотойизтичане,разсипванеиразливане; 7. дасасвободниотмеханичнизамърсявания,добреподсушени,авзависимостот предназначениетонапробата-химическичистиилистерилни. Чл.9. (1) Взетитепробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовекаиот факторитенажизненатасредасепоставятвразличниопаковки(книжникесии,пластмасови пликове,буркани,бутилки,стъкленифлакони,колби,шишетаидруги)взависимостотхарактера иконсистенциятаим,кактоиотпредназначениетонапробитезаразличнитевидовеанализи. (2) Опаковкитепоал.1 сезатварятпоначин,койтогарантиразапазванетонацелосттаим инепозволяватяхнатапромянаилиподмяна. (3) Пробатасемаркиравърхуетикет,койтосъдържаданните,посоченивприложение 3, исеподписваотлицето,взелопробата,иотзаинтересованолицеилинеговияупълномощен представител,присъствалипривземаненапробата.

4 Раздел I. Транспортиране,приеманеиизследваненапробите Чл.10. (1) Взетитепробисетранспортиратдодирекция"Лабораторниизследвания"на РИОКОЗилидоНЦРРЗотлицето,взелопробата. (2) Проби,съмнителни забактериално замърсяване,сетранспортиратнезабавно в изотермичнисъдовеиличантиилисхладилентранспорт. (3) Проби,взетиприконтроланафакторитенажизненатасреда- поглътители,филтри или сорбентни тръбички,сетранспортиратсъгласноизискваниятанабдс,en, ISO сцел недопусканенапромянанасъдържаниетоим. Чл.11. (1) Лицето,взелоитранспортиралопробата,япредававлабораториитена РИОКОЗилинаНЦРРЗзаедноспротоколазавземаненапроба. (2) Влабораториитесеводижурнал,вкойтосевписватдататаичасътнаполучаванена пробите. (3) Анализитенапробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовеказапочват незабавно,когато: 1. съществуватпредпоставкизапромянаинарушениенагодносттанапродуктаистоката илизаналичиенаопаснихимическивеществаипрепарати,закоитосъществуватопределени забраниилиограничения; 2.имасъмнениеотноснобезопасносттазаздраветоначовека,напродуктитеистоките; 3.евъзникналозаболяванеотмикробенпроизход. Чл.12. Постъпилитепробиотпродуктиистокисъсзначениезаздраветоначовекаина факторинажизненатасредасеобработват,изследватилианализиратпометодисъгласнобдс, EN, ISO, другимеждународнистандартиилиповалидиранииверифицираниметоди,записани катометодинаакредитиранителабораториинадирекция"лабораторниизследвания"нариокоз илинанцррз. РазделIV. Издаваненадокументациязарезултатитеотлабораторнияконтрол Чл.13. (1) Зарезултатитеотизвършениялабораторенконтролсеиздавапротоколи сертификатзаконтролнаакредитиранаталабораториянадирекция"лабораторниизследвания" нариокозилинанцррз. (2) Всекисертификатзаконтролсъдържаздравнотозаключениезасъответствиетоилиза несъответствиетонапробитеотпродуктитеистокитесъсзначениезаздраветоначовекаилиза факторитенажизненатасредаснормативноустановенитеизисквания. (3) Протоколътисертификатътзаконтролотлабораторнитеизпитваниясевръчватсрещу подписнадържавнияздравенинспектор,взелпробата,иназаинтересованотолицеилина неговияупълномощенпредставител. Чл.14. (1) Заинтересованото лицевсрок три работни дни след получаването на резултатитеотизвършениялабораторенконтролможеписменодагиоспорипредглавния държавенздравенинспекторчрездиректоранариокозилинанцррз.

5 (2) Вслучаитепоал.1 изследваниятанавтораталабораторнапробасеизвършватвдруга РИОКОЗ,определенаотглавниядържавенздравенинспектор. (3) Когатоевзетаитреталабораторнапроба,тясеразработвауспоредносвтората лабораторнапроба,акотоваепоисканописменоотзаинтересованотолице. (4) При извършване наизследваниятапо ал.2 заинтересованото лицеили негов упълномощенпредставителмогатдаприсъстватвлабораторията. Чл.15. Нереализираната втора проба и остатъците от разработените проби се унищожаватпорединачин,определениотдирекция"лабораторниизследвания"нариокозили нанцррз. Чл.16. (1) Лабораторнитеизследваниянапробите,коитосавзетизацелитенадържавния здравенконтрол,сазасметканариокозилинанцррз. (2) В случаитепочл.2, ал.2, т.5 лицатазаплащатизвършванетоналабораторните изследванияпоценисъгласнонаредба 8 от2006 г.заплатенитеуслуги,извършваниот регионалнитеинспекциизаопазванеиконтролнаобщественотоздраве,поисканиотфизическии юридическилица(дв,бр.41 от2006 г.)инаредба 17 заплатенитеуслуги,извършваниот националнитецентровепо проблемитенаобщественото здраве,поискани отфизически и юридическилица(дв,бр.60от2006г.). (3) Лицатапочл.14, ал.1 заплащатстойносттаналабораторнитеанализивслучаите, когато резултатът от изследването на втората лабораторна проба потвърди резултата от първоначалнотоизследване. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Партида" е количеството еднородна промишлена продукция,произведена при еднотипни условия,седнакъвсъставикачество,предназначеназаеднократноприеманеи предаване.в зависимостотвидаиспецификатанапродукциятапонятиетопартидаможеда включваидругидопълнителниелементи- суровина,датанапроизводство,работнасмяна,видна опаковката,срокнатрайност,предназначениеидр. 2."Проба"е: а)определеноколичествопродуктилистока- бройопаковки,маса,обем,екземпляр, подбрано от партидата и предназначено за извършване на контрол върху качеството и безопасносттанапродуктаилистоката; б)определеноколичествоилиобемотфакторнажизненатасреда,взетзаизпитванеи анализсцелоценканасъответствиетомуснормативнитеизисквания. 3. "Първичнапроба"ечастотпартидата,подбранаотобщатасъвкупностнапродуктапо временапървияетапнапробонабирането.тяможедабъдесъставенаототделнипотребителски опаковкиприпакетиранитепродуктиилиотпредставителниколичествапринепакетираните продукти,уточненикатоединицамярказасъответнитевидовепродукция- брой,маса,обем, екземпляр. 4. "Среднапроба"епробата,коятосеполучаваотвсички отделни потребителски опаковкиилиобемипродукция,подбраникатопървичнапробачрезподходящоподреждане, размесване,хомогенизиране,последващо разделяне на равни части,и отразяваобективно

6 състоянието на цялата партида. При нехомогенна продукция средната проба отразява пропорционалнитесъотношениянасъставнитейчасти. 5. "Лабораторнапроба"епробата,взетаотсреднатапробавколичества,необходимиза извършваненалабораторенанализ. 6."Заинтересованолице"есобственикътнафирмаилиобект. 7. "Валидиране" е потвърждаване чрез изследване и представяне на обективни доказателства,чесаизпълнени изискваниятазаспецифичнаупотребанасобствени и/или нестандартизираниметодинаизследване. 8. "Верифициране"епроцедуразапотвърждаванечрезизпитванеипредставянена обективнидоказателства,чеопределенитеизискваниязаизползваненастандартизиранметодса изпълнени. Заключителниразпоредби 2.Наредбатасеиздаванаоснованиечл.43отЗаконазаздравето. Приложение 1къмчл.5,ал.7 МИНИСТЕРСТВО НАЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РИОКОЗгр. Изх../. (ден,месец,година) До... гр..п.код... ул..... ПРОТОКОЛ ЗАВЗЕМАНЕНАПРОБИОТПРОДУКТИ ИСТОКИСЪСЗНАЧЕНИЕЗАЗДРАВЕТО НАЧОВЕКА Днес.,подписаният... (ден,месец, година,час) надлъжност.посетихобект... гр.(с.).,адрес., съссобственикнаобекта... ивприсъствиетонапредставителнаобекта... Наоснованиечл.43ЗЗбяхавзетиизапечатанисъгласнодействащатанаредбаединични(двойни, тройни)пробиотследнитепродуктиистоки: Про- Произ- Произ- Дата Налично Мярка, Взето дукт, води- веден на коли- кг/бр. колистока тел побдс, произ- чество чество

7 (имеи ТС, водместо- внос ство нахождение) Дасеизследваза:1.качество,2.безопасност,3.годностзаупотреба,консумация,4.др. Виднаизследването:1.органолептично,2.физико-химично,3.микробиологичнои/илимикологично,4. токсикологично,5.радиологично,6.друго. Установенохигиеннонарушение: Характеристиканапартидата: ( напартидата,начиннатранспортиране,условиянасъхранениеидр.) Резултатиотвъншнияогледнапартидата:1.годна,2.условногодна,3.негодна Забележки: Поставямподвъзбрана... (наименованиенапродукта,кг) приследнитеусловия... Протоколътсесъставявтриекземпляраиеотчетендокументзавзетитепродукти. Представителна обектаиотговорен засъхранениена възбранените продуктии получилкопие отпротокола (име,длъжност,подпис,) (име,длъжност,подпис) Съставилпротокола: подпис: Присъствалисвидетели: (име,длъжност,подпис) (име,длъжност,подпис) Приложение 2къмчл.6 Изискваниякъмтехнологиятанавземаненапробиотпродуктиистокисъсзначениеза здраветоначовека 1. Проби отпродукти и стоки,разфасовани надребноили опаковани внеделими херметичниилидругипотребителскиопаковки(до2 kg), севзематцели,дваброязаединична проба,бездасенарушавацелосттанаразфасовката,екземпляраилипотребителскатаопаковка. 2. Продуктиистокивединичниопаковкинад2 kg сеотварятнамястоисевземат

8 количества,указанивметодисъгласнобдс,en, ISO, другимеждународнистандартиилив методи,утвърдениотминистъраназдравеопазването,вколичество,достатъчнозаизвършванена лабораторнияанализ. 3. Проби оттечни хомогенни продукти или течни хетерогенни маси,вкл.такива, образуващиемулсии,севзематследхомогенизираненатечносттачрезмногократноразбъркване и/илиразклащаненасъда. 4. Пробиотпродуктиствърда,полутвърда,пастообразнаилимажещасеконсистенциясе вземат от различни нива,най-малко от 10 места на опаковката (на повърхността,във вътрешността,околодънотоистените),сподходящ инструментариум. 5. Пробиотпродуктиспрахообразна,гранулоподобна,зърнестаконсистенцияи/илив насипносъстояниесевзематпореда,посоченвт Проби отпродукти снееднородна,нехомогеннаконсистенциясевземат,катов първичната,съставната,крайнатаивпробатазалабораторенанализсезапазватсъотношенията накомпонентите,аналогичнинасъотношениятаимвпродукта. Приложение 3къмчл.9,ал.3 Даннивърхуетикета,койтомаркирапробата 1.РИОКОЗгр../НЦРРЗгр.СОФИЯ 2.Номернапротоколазавземаненапроба. 3.Наименованиеиколичествонапробата. 4.Обект,откойтоевзетапробата. 5. Именаналицето,взелопробата,иназаинтересованолицеилинеговияупълномощен представител. 6.Датаичаснавземаненапробата.

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

V

V ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ул. Цар Симеон 169 А, ет. 2, стая 26 тел. 02/831 21 01, факс 02/931 13 39, e-mail: director_li@srzi.bg Галя Вълчева директор на дирекция Образование:

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ:/П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 127/30.10.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 46-та

Подробно

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D>

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D> 2 Маса на пробата М g 1948,15 2040,58 2152,26 2150,77 2111,39 2 Маса на пробата М g 1900,66 1990,11 2020,80 2034,64 1993,02 5 Водно съдържание w % 9,94 10,95 13,35 14,41 15,92 5 Водно съдържание w % 10,45

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от г., обн., ДВ, бр. 49 от г., изм. и доп., бр. 8

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от г., обн., ДВ, бр. 49 от г., изм. и доп., бр. 8 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара Приета с ПМС 110 от 20.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г.,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26-та седмица (25.06.2018 г. 01.07.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 26 седмица на 2018 г. са регистрирани

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени

Подробно

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1 28 / 15.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 15.0.2019 г. 2. Място

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 37

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 37 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Сливен Адрес: гр. Сливен, ул. Новозагорско шосе 3 12 / 15.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 15.0.2019 г. 2.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 09 / 13.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.0.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 40

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 40 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Казанлък Адрес: гр. Казанлък, ул. Александър Батенберг 0 316 / 13.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.06.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Добрич Адрес: гр. Добрич, ул. Хан Тервел 92 (до ж.п. гарата)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Добрич Адрес: гр. Добрич, ул. Хан Тервел 92 (до ж.п. гарата) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Добрич Адрес: 32 / 15.0.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 15.0.2019 г. 2. Място на вземане на пробата: колонка

Подробно

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02. НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.2016г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Карловско шосе Адрес: гр.пловдив, ул. Карловско шосе 28 312 / 13.06.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 11.06.2019

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Microsoft Word - N MZ.docx

Microsoft Word - N MZ.docx НАРЕДБА 24 от 5092006 г за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия Издадена от министъра на здравеопазването, обн, ДВ, бр 78 от 26092006 г Чл 1 С тази

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния 247 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 3756 / 28.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 99ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (обн. ДВ. бр.77 от 19.09.2006г., изм. и доп. ДВ. бр.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Надежда Адрес: гр. София, ул. 202 631 / 10.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing. Дата на вземане на пробата: 07.08.2019 г. 2. Място на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 4611 /09.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА 4017 / 12.07.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република 7212 / 22.11.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 6149 / 23.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г.

Подробно

НАРЕДБА 8 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ И ТЪРГУВАН ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРУПИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИ

НАРЕДБА 8 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ И ТЪРГУВАН ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРУПИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИ НАРЕДБА 8 ОТ 20 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ И ТЪРГУВАН ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГРУПИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ - ЗЪРНЕНИ, МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ, ФУРАЖНИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ,

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно