ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр

Размер: px
Започни от страница:

Download "ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр"

Препис

1 ROJlAVIl LITERARA. Ш? 35. Prassi. 10 SeiitoniBpie Desiipe Satipa ЛаНпъ, Satira tota nostra est. Quint. Inst. Orat. I. Ilintpe deosebit^e Фел1бр1 de котпвпер! jitepape, Satipa mi Komedia sint челе каре та! кб deosesipe dae пе Фацъ блъвъчшпеле впе! паци sa8 впе! епохе; ролбл лор е d'a Лба iti Bbtaie de јок релеле тораввр! а ле omenipe! nii, аръгл^вле пввлшблв! SBB О Фортъ iskbsit/b iui а!ръгъ!оаре, въ ле Б1чшазкъ pizxnd uii *ъ лe'ndpenteze пе къ\ se noate. ln веакбл лв! Лбdoвiк ал XIV, Moliere пл Boileau аб лка1 азвпръле, впвл npin Komedie iap челалал!; npin ваглръ, a4este везеле dap пв пьщп npimejdioase indatopip! iui aim>ndo! ле-аб imiliinit Кб d8xбл чел та! пъ!рбпгъгор uii чел та! isteh, кб чеа mai глортаэъ de- Бъвъроире. 1пкъ iui пика noastpb лиерэ!бръ кшр de ла in4en8t a simh'it къ1 de ФОлозНор ар Ф1 de a imbo.idi пърцие uiobxinde а ле зоц1ет/ьцп noastpe Кб rimnii Komedie! uii af satipei uji, кб toate къ stp^n^atea пе а ръпи пе ва^ршбл че de den^t ар Ф\ ПЂШ ЗЪ пе а&ъкъ глор1е, пе Antiox Kantemip; inse к!ар Фъръ de а'л авеа in Фрвп!е, лиерахюр! Ротъш плш! de d8x mi de rest as iutiet въ ne пв!е ue о кале Ббпъ. Аквт ва пвта! бъ пъпнт Inainte, Kbtbnd а desъвъpшi din че in че та! тъл\ че!а че s'a ФЪКЪХ ПЪПЪ in zioa de azi. Satipa т«ъ аз1фел!в преквт о Bedem щ skpiepue лв! Boileau, лб! Antiox Kantemip mi de каре D. Гр. Aлeкsandpesк8 ne-a dat in ponrbnemte аша de Фрвтоаэе прове, адекъ ачеа кршкъ in BepsBpi а тораввриор, бклляъ кб вп stu вшврел цп epzikbnd пе че! de pis mi пе че! тършав! snpe а цте naptea BiptBuil uii а Б8П8Л8[ r8st, Фел!вл ачела de котпвпер! аре о opininb Фоар!е веке пе каре dopim а о 4ep4eta ai4i. Еа ав tpekbt in лиера!врме modepne, de ла Ротап! каре аб ФОВ\, че! din Ыи а! sei пъбкочйор!. Мр^евър KBintuian BopBind desnpe deosebite.ie Фел!вр! de каре se алкъ!8еinte iitepatbpa лашгь та! toatai imitate dбпъ чеа елшеабкъ, zi4e KBpat, къ satipa е Кб to-!вл Ротапъ: Satira tota nostra est. Кб toate a4estea in векйпе ка mi in вретие modepne тблц! кршч! s'as шшела!, Kpez^d къ к!ар mi satipa аб ФОЗ! лбах/ь de ла Греч!. О ast- Фел!б de шшелъч!впе Bine dintp'o абетъпаре adebbpat тшвпагљ, dap 1Пвъ кв Швл inumшплоаре а кввгпьш! латшезк Sattra sas та! Bine Satura, кв пвтеле впв! Фел!б de котеdie гречеазкъ кв Мъл deosebil/b, че se к!ета dpamb sаtip 1къ, буаџа oatv^uov saš пвта! od%vqoi.

2 Iatb пе SKapt че ера a4eastb dpamb dsnb Kbte nstem афла din кърцие векиор iui mai алеб din Aptea поеикъ а лб! Ораще. In Atena, ла тареле penpezentagii teatpaje че se dъdeaб de došb opi пе an, in вретеа бервъ^риор лб! Бакхбв, nemite Dionisia4e, se јбка пе ФЈеш! че zi tpei tpauedii uii о тшъ Komedie, In каре перэоапеле ераб алеве nintpe semizeii uii nintpe epoii тмолопчч!; lap хорбл ера in tot deaena алплбн de satipl, 1оваръшг а лб! Бакxes. A4este вбкъц! teatpa.ie, че ераб т tot deaena 0oapte вейеле, jekbndese ла бфъринtsa penpezentagiei, mal dcskpegias Фрвпцме inopate de гроагшчие ка1аб1рофе, че se пе- 1рекбзеръ rnal inainte пе ачешшт ячепъ, asta ера ролбл dpamel satipi4e. ЛеквшограФбл Ssidas пе snene къ попорал эвпъра! d'a пв mai Bidea ка in вейте, шшреплбрбл алиаргблб! zelesk, ni4i пе Dionisia tmnodobit Кб Biце, ni4i пе BsptosbM mi шoвъindбл SLien, ni4i ne копичп uii ръпрцй satipl, 41 de a tot Bide in локбл a4est8i хор глбтец uii sromotos, јалтче mi inrpozitoape Шътплър!, se апбка въ stprne: Апо! ai4f ne'i nimib'a nentpb Dionisiž! Ovdsv ярбд Jiovvoov." Aten4i бп чег/ьцеап din Фл!бп1а, апбте Ilpatinas, skopni de а пбпе пе ячепъ Факеле копиче а ле е- роиор, dъndблe dpent хор о чеа)л> de satipi че къп1аб б1рофеле лор лјр1че пе твгша ЙЪЛ- 1ъреацъ а mod8.i8i Фр1щап, uii dbnpias uestiкблъnd desфpъnatбл лор јок si4iiian, пвтн si4inis. Хершэ mi Фрјтквв пъпиръ пе вртеле Лб1, mi кјар тареле Esxu шбоц1»piaшеле бале tpuonii tpaui4e кв къ1е о dpanrb satipict, snde 1пфъщша saa пе Flpometež а- ds^nd intp'o tpestie ФОКВЛ черевк, de каре 1Ш1 пърлгав deџeteлe satipii, sas пе Фертекъtoapea Чјрчеа пpeфъкъnd in pinrbtopi пе пепорочщп 1оваръш1 а лк! блјб, sa8 ал!е ssjete кот1че de Фелшл a4esta. ч! вофоклб пб рътаэе та! inanoi, къч! se Фъкбэе, кат ат йпб.ч, ов1че1б а 1пФъшша!тпребпъ кб tpei tpauedif, о dpamъ satipih-ъ. Din гпвл1еле dpaте satipi4e а ле skpiitopuop гречц ав!а пе ръгпъпе къ!ева Фрагтеп1брг neinseimmoape, mi о dpamb intpeanb, adeh-ъ 4i клоп бл л«1 ESpinid, ande mlem Bide квт Фаче israstou &iis, de пърлешче этгбрбл OKIB ал брјашблв! Si4uian, dбпъ че л'ав imb^at KS Bin. Ачеаэгл. ввка1л> пе noate da о провъ екsah'h de че!а че ера dpama satipi^ ла Елт! mi, лъsъnd de о napte atit фрвтвчешле Л1- р1че къ1 mi eksnpesilie пвцт K8Biin4ioase че se not афла intp'insa, пб rasim in еа, ^nd о котпарът кв satipue лайпе але лб! Орацје Ш1 Јбвепал, ал1ъ айетъпаре, секъ1 пвта! о tendinцъ котлкъ de amъndo8ъ пърщле. Кб toate a4estea, ат mai SIIBS'O, кршчг век; nii modepnl s'as атъци, mi din айетъпареа пбт1р1лор аб tpas 1пке1ере къ mi лвкрбрие esž dintp, aчeлaшl izbopj nintpe кршчи noi вот nsmi пе чел mai Bestit, пе Фиологвл Фрапцег Casaubon каре in веакбл ал 16 ав SKpis о Kapte insemnatb asenpa a4estsi SBJet; lap nintpe че! век! вот npeskpie ai4i din гратаиквл Diomed, каре 1ръ1а in веакбл ал 4 sas ал 5, d8пъ Xpistos. BopBind desnpe satipa ланпъ, ел zi4e аша: Satira e пбшнъ satura.sais As- пъ satipii, фiind къ intp'a4est Фел1б de noe-,,zie se ZIK лбкрбр! de pis mi рвштоаяе, преквт satipii ав ОБ1че{б a zi4e ini а Фаче... (^dap indau ел anlsnne ла 1гворъреа чеа mai de KpezBt а кввшвлб! лани mi бртеагъ): баъ de ла satura lanx, каре е о Ывъ neptend ФелврНъ пъргъ че о пбпе пе ал1ар in sep- въ1орие череши... (in яфърипч tot ел чере ajbtopib de ла бп depieat snpe а desлбшi тар pъdъчina mi zi4e):,,sas de ла гpъmada пп тблщтеа (ла11пбл zi4e saturitas) Лбкрвриор гче se ЭФЛЪ intp'insa." Auiadap Bidem къ ла Jatini ворва satira Bine de ла векьъл KSBint satura. че insemna

3 ЬЕбЛбЛ. 407 ор! че Фел!» de атея!екъ!бръ. In лјтва преошаякъ, taba пе каре se пбпеа челе din!ъ!б pod«pi але пътш!б.1б1, snpe але ade4e dpent odop zeiue! 4epes, nspta пбтеле de satura lanx, sidem intp'adebbp къ a4e«t ов1чегб ера Фоар1е векгб in Iia.ua ка ini in ПалеяМпа. АпИчеле попоаре ј!а.пче јер!феаб zeuop toate челе din 1ъ!б пъякб!е dobitoa4e але апблб! ш' аб ФОЯ! к!ар о врете, къпа mapl брнп а- пъяав npeste еле, de аб јер!фн к!ар mi toni прьпчн пъякбц! intp'o прнпъваръ ; аче!а че nemia ла съпш11 Ver Sacrum adekb пртъваръ ЯФ^ЦЙЪ. Mai!ър/лб шгп врет! та! Фер!че, zeit se тблцетшб пбта! Кб о satura lanx. Леяпе se тцълене къ ворва saturitas а eiuit de ai4i mi по! ткъ mi azi ziчет: Sint яъ!бл mi т'ат s^epat." Фъръ de а Ф! alins вре odatb de taba бфъп!ъ а 4epesei. y- Iii ЯФърпн! snpe а аве о препбтераре екяак!ъ nii demdnb а deoseбiieлop тцълеябр! але ворве! satura in лјтва лаипъ, вот tpaйъче din грътамкбл Фея!б, кбвт!еле бртъ-!оаре: Satura es!e mi бп Фел!б de Ббка!е ФЪкьЧ кб deosebiie лбкрвр!, mi о лешз алкъ!в1!ъ de та! твл!е лепц mi бп Фел!б de noezii, бпde se ворвеш!е desnpe mai тбл!е лбкрбр!." Аша saupa ера ла Ла!т! бп tepmin овпиеяк, каре se da ла toi Фелш de атея1екъ!бр1, mi se Шревбтца, а!ъ! in л1тва преошлор ш'а лепш!орш)р, къ! mi inlp'a вбкъ!;ариор ш'а лцерацчлор. Ла Греч! пб авеа de лок ачелаш тцълея zi4epea оатцюд, каре insemna dpama satipik'b; ачеаягь пбгшре Binea nerpeuii! din naiepa хорьлб! че ФЈгбра т!р'ачеле ввкъц! глбтеце, mi каре хор ера алкъ!би de ачеле геитьц! яълваиче mi гглови, 1оваръш! а! л»! Бакхбя, че перяошфшаб оаре кбт toate аплекърие реле uii п-екввппчюаяе а ле Ф1ре1 отепеш!!. Хорбл de satipi dase петеле яеб ачея!б! Фел!б de Komedii, in каре афлареа sa ера de пеапъра!ъ!ревбшцъ, прекбт тбл!е tpanedii гречеиш ераб пореклне dбпъ пбтеле хорблб! че лба napte ш!р'!пяеле: snpe пiлdъ Рйгъ!оареле (ТЫтгдед) лт Еяхи, Грахтиле (jppc^mag) ЛЪ1 БОФОКЛЗ., Бакхап!еле (Вах^ад) Лб! Espinid nii твл!е ал!еле. (ва врта) А. OdoBesn«. втлёл. (бфършй) Трјвбпалбл 1пяърчта!; Кб nledehala este: a) вфэьбл, къnd аб epmat пбта! провокаще; b) 01вапбл DomnesK, in челелал!е кагбр!; c) Тр!вбпалбл кршнпал!чеяк, къnd d8eлбл deџenepeazъ in ФЭПН кгшшпалъ npin кълкареа регблелор лв!, npin лбп!а Фъръ sekondatopi, npin копкпбареа d8eлблбi der^!п!ъ!а ръшре. In џеперал леџ!б!реа esie Блъndъ, бтапъ к!ар, in Komnapaijie Кб аче!а а ал!ор цър!. БеФе^еле бпе! aseminea леџ1б1р! mi se пар а Ф1 бртъ!оареле : 1. Еа нб siateazb шч! о deosebipe inipe пърцие пршч'шале mi sekondape; inlpe deeла!ор!, Kiembtopil ла dбeл uii sekondatopii; mi кв!oaie ачея!е spzitopfcm бпе! Фап!е onpile es!e кб тбл! та! вшова!, dekbl ачела че а антбш ла ezeiietapea ei. О nedensipe de о по!р1въ а sekondalopliop mi Кб ачега а deeла!орьюр ловеш!е пршчшпле екнъце!; е та! копфорт шяъ кб d«xбл лещялаше! noas!pe пепале Kod. пеп Нреiind къ nedensipea sekondalopliop а!акъ npin- Minii.ie екнъце!, къч! ор! къь de лъбdal ар Ф! яитца б!а!блб! de а т!ревбтца тъявр! превепиве nentpe inniedekapea вре бпе! Фап!е, ор! къ! ЙЪ pbsnendb misie! Лб! nedensind ор! че!блвбраре de паче ПВБЛЈКЂ, to!em! pezoane

4 de stuitate ворвебкб in Kontpa nedensipei se- Kondatopuop. 2. In asemine леџшре nentps dse.i mi зе паре a Bide о Kontpazi4epe ebidentb, пе каре бпеле Kodapi nose аб!плъ!8рац аша копtpazimepea apt. 11 uii 12. Къч! dakb dseлбл se шгьтплъ Фъръ.seKondatopi anoi ел Kade S8B рвврјка omiчidблбl. Snpe а евма a4easta, npezenija seкondatopiлop e de пево!е. А1че леџ18ла1орбл Пбпе in Kontpazi4epe аппчјцја mi ёеввтепчбл Кб атешпцареа леџмор, uii че1ъцапбл ва Ф1 suit баб бъ Ф1е ръб аникdesbpbkat de sentiment пови, баб въ Ф'Ю ръб А чет/ьцап, кълкъnd in шчшаре леџеа. In карtea 27 napemise къ Montesquieu zi4e desnpe леџеа Voconia, каре опреа пе бп чегьцап че плъ1еа чепгбл, de а da о ббкчебје maf таре dekbt 100,000 sestepijii, къ еа ера ръ. Ачеазtb лепе ера eлбdatъ т ктвл брттлор. Чел че шбреа, рбга не бп капави dбпъ лепе de а epita, ка ачеят.а бъ 1реакъ ббчезја ла пербоапа пекапавиъ de а epita. Леџеа a4easta бакр1ф1а пе от uii пб rbndea секъ! ла репб- БЛ1КЪ '). KeBinte.ie лб! Monte6quieu sint: Dbdea Фideiкo!niбapбл epeditatea, anoi ера бп ръб чег-ъцап. Бакъ пб о d'bdea notpibit рбгъттце! anoi пб ера onest. IIpoBitatea бе Лбп1а in Kontpa провмъцеь 3. Apt. 11 e ръб pediueat. Тоц! аче! че вор Ф1 пър!аш!" че шзетпеагъ? Аче! че!аб napte акпкъ ла dse.i, баб пбта! паб1въ? 1п 'iest din бртъ каг, maptopii uii к!ар doфtop8л бъ Ф\е оаре nedenbit? 4. Къ ёфаш notpibit apt. 2, sb ФЈе котnelent in 4ep4etapea впе! к1етър1 ла dбeл Фькб1ъ вервал баб in бкрјб, Фъръ ка dбeлбл бъ бе Ф\ пйътяла!, ках 8nde б'ар ап.нка apt. 6, ') Montesquieu, l'esprit des lois, liv 27.,,Le fideicommissaire remettait-il l'herćdite, il etait un mauvais citoyen; la gardait-il, il elait нп mal-honnete. La probite luttait conlre la probitć." es\e о тъббръ npadentb. Dap mi ачеабгл> чер- 4etape ар Ф1 astst Ф\ лъба!ъ!р1бвпалбрмор din пр1чтъ а) Къ е та! копфорш Кб npinчшнле че domneeks!р1ббпалбр1ле mi b) е о шбърчшаре пеп1рб вфац швърчшаре Kontpapie к!ар а!р!ббцилор лб! ка astopitate ad* ministpatib^ 5. lledeneue ameninuate npin ачеаб1ъ леџ!б1ре Факб бп Kontpaet копзолътлэр Кб Фел!бл nedensipel adontat de коаьл крјтта.нчебк. А1че бе рвфлен in nedensipe nein4etat deoбъв1реа клабелор бочје1љцеј, ameninubnd не бпа кв ннибор! derpidbtoape mi demop^i-^ гътлэаре, mi пе ал!а кв тшбор! че ades пв deuiteant/b шч! бп mii^t тбб1рареа de кщь% neutpa Фап1а оприъ KonsBmatb. Аколо in леимреа deenpe dбeл in apt. 2, 7, 9, nedean^ ба e тъпъбпреа, ini!аръш! inideoapea in тъ«пъбнре. Че бртеагъ de а1че? Къ Гбверпвл in о!пбръцошаре бпо^апеъ а ideiлop.пверале, ар Ф\ Bpst «ъ mteaprb in ачеб1 nsnt deossbipea intpe клабе, akbnoskbiid аб1фел{«егалиа1еа че1ъцепоор inaintea лепе!, аша Кбт бе Bede skpis in бп ОфЈб din колекцје? SaS къ Гбверпбл ав raidit къ ачеави пedeaпбъ пб ва npiei dekbt пе Boiep!, abbiid пбта! е! dp^i de а бе ва!е т dбeл;!ар ла тг/ьтпла~ ре къnd аче! че ns sint Boiep! б'ар ва!е ла dae.i, Ki! at8h4e въ бе uiede4e кагбл йьпъ коdika крјтјпалјчеабкђ? Еб во!б!пцълеце tn }пцълеб8л a4est din брть леџгвјреа аббара dse.is.is! бпре а rihtea Kpede iui in a.ite m- 1ътплър! кь леџ1бла!ор!бл in Mo.idoBa пб ноаte da леџ! коп1ра?1къ!оаре. 1пБбПъ1ъщр1ле че Kped de dopit smt бртъ-!оареле: 1. Ка at/bt 4ep4etapea аббпра провокъре! ла dбeл, къ1 mi 4ep4etapea аббпра бпб! d8eл копботац бъ «е deie in Komnetenua tpissna- Лбрјлор intokmai ка ш! челелал1е Kazspi de Фап1е onpite de леџ!, mi ачёаб!а din пр1чтъ

5 Л А НАЛТ А АЛБЪ. 409 къ е mai копфорт Кб пртчшнле че domnesks т tpibena.ie. Апо! е de пево!е Kiap ка inкблпа!бл бъ поагъ авеа о instanuje snde бъ апелеге in кагбл къnd бе ва eokoti assnpit. 2. Ка пбта! nsptbtopii к!етър!дор, ка sinnaptauir ла d8eл бъ ф'е deonotpib^ баб hiap Ш! mai пбцт nedeneiij! deb"bt dбeлatopп. Ба ткъ къ пб Ф1е de Фел!б nedensiiji in Kaz ^nd ар Ф1 Фъкб! tot Kbt npin пбыпиъ бпре а inniedeh-a dбeлбл. 3. Ка eekondatopit, фiind Фппца лор пеапъра! 1ревбИоаре, бъ ф'е бквиц! кб ЫЬЛ de ор! iui че nedeaпsъ, mi фiind къ dбeл8л е о копяечшцъ а ideief de опоаре, anoi ei кет бъ Ф1е indatopinj а denenija пе аче! че ар Bpoi а бе Bate in dбeл, афаръ de atsn4ea ^nd абtopirbijue ч'в'ле i-ap провока ла ачеая!а. 4. Ка Фшща впв! doфtop бъ ф\е нрјвнљ de пеапъра1ъ. 5. Ка ленеа бъ бе eeiipime аббпра ачелора, кърора ле ар Ф[ inrid»it dбeлбл esbt nedenea de шк'боаре ла тъпъбире. Adaor тяъ къ аяеттеа п^'ф1кър1 'iml парв de dopit mi к!ар in npo4edepa кр'пмпалъ de aetezi, mi in irbstpapea вне! леныр! аббпра dбeлблбl, de mi ел esle о -плъпгъ з!рътъ nentps Mo.idoBa mi Фъръ pъdъчinъ. Мвта! nii пвта! ка ачеая!ъ леџшре бъ ф'е. a) In apmoniedeбъвъpшitъ Кб idefa de dйeл uri b) А[ъ1 къ1 npin пбипцъ бъ ф1ё in артоnie Кб Kodei крншпал1чеяк. Къч! леи'блаша впе! nauil, mi бе паре къ ар tpebbi бъ яаmene впвј оргашят, впв! арвбре акърб!а ратбр! бъ пв ФЈе de бл!б!алъ, dap desb^ite din inssuii втвл Лб1. Ла Ыревареа тяъ че Фел!в <3е лен!в'ре ар tpeesi бъ eziete, In intomn.sape къпй коdih-a mi npo4edepa кр'тшалъ ар Ф1 ббпббе впе! рефорт! pъdiкaлe, enepez бъ ръяпв^ ла ЈЈтПбЛ КбВепИ. Г. АтЫолТап. 34 de чеавбр! ла lj>;bita альь Мъ порппв, преквт в'ат бпбб, пе врта «.ръбвр'лор, кб преб'тц'ре de а Ыълт' in dpsтбл теб ал1е повъ ттвп! ; mi т adeвъp а- чеа преб'тщре пв тъ шшълъ, къч! лвкрвpiie че въгб!б тъ арвпкаръ intp'o mipape uii та! adъnкъ! Пе mapninea бпе! вълш" ла!е гър1гб de о- datb бп бо!б de гл>рг, че пв ера!ърг, вп яо!б de вълч!б че пб ера БЪЛЧ!В, а^впъ!бръ екstpaopdinap^ о inmipape перегвлай, de корtspf, de къзвц! de skbndepf, de BizBiii! Фъкв!е in porojini, de врашовапче, de ка!, de во!, de oameni, каре ШФорта de denapte впа din прјвелипиле челе mai opiuina.ie de ne Фаца път!п!влб!. Лъпгъ о KBtie de ei^ndspi Biide BoratbM 1ръцеа ЧЈВБВК, se кл-fctina de Bbnt о matpb de go-jspi рвп!е In каре въраквл бе пърл!а ла боаре. Апроапе de ачеаб!а бе pъdiкa о квшкъ de porojini л!пнъ de о врашовапкъ че блвј!а de odafe de квлка!. Ма!!пколо, вп кар таре, Konepit de вп лъ!чер, ФЈгбра ка вп пала! Кб doee pmdepi, къч! ла ръг^вл de ббб, adeh^ in кар, sta гpъmъdщ! о ФетеЈе кв tpei Konil, iap ла ръпсбл de јоб, ade^ бвв кар, rbzdsia Бърва!вл штревпъ Кб бп къne iiii ч. л. Че яъ въ бпбп Вотп!лор, 1пбФърши? Ш Kped бъ фје ал! япек!акол in лвте каре бъ'тг noati> Фаче о imnpefiie та! таре de^t аче!а че mi-аб npininsit npibipea ачелб! 1ърг пов каре, ла чел та! тш въп!, ера in npimejdie de а яе пр'фаче in psine. Пе de о napte, ИкЂлошЈа яа плореавкъ; пе de ал!ъ napte лвкбвл екшајелор че алерга пе талвл вълцп; ачел ameetek de toate Kontpastspue тъ биеа бъ тъ Kped, къnd intp'o ЈпбвлЂ din Очеаша,

6 410 Л А БАЛТА АЛБЪ. Kbnd intp'o капиалје а Европе!! iui npin spmape пв uitieam Кб eirepanuie daкъ ачеле че eideam ера 8n BI'S а шкшбјре! теле sas лбкрвр! ln ФППЦЪ. Мъ inaintam тар ка о таштъ nintpe toate ачеле minsnl, onpindsmi, къ!;е odat/ь бпъpieat in npijma «пор tpsnspi de оатеш, лбпџне гоале пе mapninea dpen^e! mi mbnjite Кб гло-d din кап пъп'т тчюаре. Mi se пъреа къ ачеле tpenep!, Кблка1е ла soape, ера Kadaepe de торц!! dap тъ iiikpedinij^e пе бртъ, къ аче! пепорочщ! ера пъиташ! че inadins se бпџеа к» глодвл din валгъ ка Кб ал1ф1а чеа mai вп^екъгоаре. Бал1а ера плтъ de sкълdъtopi mi вб!а de pbknete uii de pisepl. Тоц!, din toate пършле, вървац! mi Фете!, веша de se арбпка in апъ, ла бп лок, кв о пепъбаре BpedniKb de timmmue челе та! певтова1е а лбте! mi Кб о вебелје че тъ indeimrb mi пе mine а лба о Ба!е. 1п1ръ!в de4t in валгъ mi тъ inain- Ыб, кале de вр'о dose sste de паш!, кълкъnd nintp'en глой пегрб mi бпбброб in каре тъ квф81^ат пъпъ 1п ыепвпк! ла ФЈекаре nas. Квт тъ denъptam de тал, deodat/ь тъ tpeziib intpe natps Фете! кареле, tntokmar ка nimte naiade, ера коперне пбта! кв вълвл Kpista.iin ал anei... Е de npisos бъ adaor къ тъ den^bplblb i8te de еле, peminat mi черъпdблe napdon... Maladroit! zi4eam in mine, s% Bede къ ат intpat Юкта! in локвл de sk^dape xotbpit nentpe бекббл Фрвтоб! mi апвкъ!в in stbnra кв nmd de a eiui din хо!;ареле штъръше! Феmeleuitl, dap in K8pъnd тъ гъбиб!аръш[ ФЭцъ т ФЭЦЪ кв вр'о tpe! sipene алве mi вебеле че se иппрошка впа пе a.ita кв апъ. De 1Япоавъ ФВЏИВ inanol, pbminat; de iznoaвъ черб!б napdon mi апбкъ!б in dpeanta, nenjtiind inkotpo тъ indpentam, nentpb къ pesфръпцереа боарелв! пе ббрфаца БЪЛПП тъ ор- Bise de tot. ln преџгврбл теб, aeziam Фел de Фел de глаявр!, бпеле BbpBbteiuti, ал1еле dблчl uii apmonioase каре Kbnta me.iodit stpeine пе кб- Binte KsnosKBte mie ; mi кв къ1 пъш!ат inainte, тъ intviniam i^nd кв Фппце de бекббл фрбтоб, къпд кб Фппце de бекбвл пефрвтоб; mi кв къ1 Фъчеат ачеле Intbjnipi anponieate, рътъпеат ini<pedinijat de stapea белваикъ а Ba.iaxiei, nentps къ пвта! intp'o цеаръ белвайкъ nbteam Bidea ачел ameetek певтова1 de бекббр!! Dap in врете че тъ ad ьпч!ат atit in вал- 1ъ къх mi ш nbndspi, ретъбе!в de odat/ь in- Kpemenit пе лок, къч! asziis лъпгъ mine о копвербац!е Фрапцегъ! Tpei tiuepi че яърпв апроапе, воов!а дтпревпъ: бпвл neptbnd о чеалта de r.iod пе кап, ал!бл aвъnd о табкъ!аръш[ de TAod пе овраг, mi ал tpeue Фъкъndвшi пе nent о jiле!,къ tot de глой. Афла1'ац! ziee впчл, челе de пе бртъ miпбш а вълцп?.. О damъ de ла Moлdoвa каре de doi ап! пб ее пб1еа eieji тч! de кбт de тъпа еа чеа dpeant/ь, dбпъ че аб лбаг. вр'о tpeize4i de БЪ!, аб Фъкб1 aetbzi крбче кв т- баш тъпа de каре n'btimea. Aeemine doi sepzi, аб Kbmtirat абгбл, mi бп ФечЮр ал тев че ера плт de ръп! niste tot!рбпбл, б'аб BindeKat de 1бправъ npin пиреввтцареа глойалн1 a4eete! БЪЛЦ!! Кб е de mipape, ръбпбпве альбл, къч1 вал1,а in каре ре гъбш eete adeвъpatбл ieвор а vbn^deipei... Dap пб ШЧЈЦ! че int/блшре кбрюабъ ат ФЪКЪЬ авгь noante in баглл Бал!а алвъ, dбпъ че т'ат diei^phit de во!? Кбт тречеат къларе npin sat, abd de odatb бtpiгъnd: arretez, arretez! iui гъревк вп от алерпл^ in naptea теа. Че ера? вп Eiet stpbin, вп Фрапцег каре sosiee de вп чеаб а-

7 Л А БАЛТА АЛБЪ. 411 коло, Ш1 каре de вп чеаб se припбла пе в- Л1Ц? inubiiuiepat de о кла!е de къш, KbStbnd вп tpaktift... Ла a4este Ksninte а гъпървлв! тъ anponieie de dmsb\i плт de BBKBpie, uifi г!бъ!в апвкъп- Аъл de тъпь: Ев sint Бошпвл тев, ачел б!рът de каре ц!-ав ФОЯ! ПШЂ astb noante, mi sint рекбпобкъюр soaptei къ te ийълпебк de adoža оаръ nentp8 ка бъ'ш твлцетебк! NB ат ьреввшцъ, Domnuop, бъ въ mai а- daor, къ аче! tpei tinepi тъ пршшръ indarj> in S04ietatea лор, uii къ npin ташереле лор плъкб!е тъ бшръ а тъ Kpede in Валахја iaръш! ка intp'o цеаръ 4iBuisate. Emind din вал1ъ tpbsnatps, ne desepbm яъ Biziti.m кв dean^psntsj кврювнъцие amezate de-алвпгвл талвлвг, mi m врете че tpe4eam пе dinaintea лор, впвл din шваръш! mi ле гълтъчеа pizъnd : Eatb Ботпвле, zi4ea ел, о лвте повъ, Bpednih'b de а deuitenta fcikinsipea dtaлe de aptist. Еа!ъ вп гърг de къ1ева mii de бвфле!е! вп гърг че ч'ав шфппца! in къ!;ева zue mi каре niste къгева бепгътъш se ва uitepne de пе Фаца пътшвлв! intokiuai ка Башлопа, ка Шшва mi ч. л!. вп гърг ш каре п1ч! о Ыаъ Kasnibb пв se noate ashende, din прјчша лтsei zidepuop, а бшелор mi а Фереб!риор f бп гърг, гпяфърши, Кб Шел nekenoskbt Европе!, dap in каре чјвшаацја er este penpesentata npin maraziue de Sh^ndspi a dose mapuiande de mode! Еа!ъ о лвте че in окп dtaлe, паре а Ф! зелва^къ, dap каре аре бо!бл ei de ч1вшбац1е deosesitb. Ai4e пе n>8im in imпъръшеа Kontpastepuop челор та! орјџтале; ai4e лвкбвл mi бъръч!еа, dbpepea mi вебелјеа, ideue пове mi ideue, век! кобивтеле Европе! mi кобивтеле РотъпешН, toate sint Bnite ла вп лок, sint meetekate ла вп лок, ini про- &шъ вп ефек!; nemkinsit аш окиор Kbt mi mintel; алче... Ai4e adborb ал!вл, npibipea se indestbлеагъ, dap яштахвл рьтъпе deiuept! xaideu! rnai fiine а!вреа бъ midem ла табъ. Indat^ ne mi бв'фът intp'o dpoimn. кв шебъ ка! mi шкбpъnd аигвпберът in ба!вл Балta алвъ, ла о кабъ църъпеазкъ. Odala in каре intf/арът ера tot аша de гшкъ uii de к'те тоб1ла1ъ ка ачеја а б1рејервлв! тев. DomnLiop, ziee pizъnd б!ъпъп8л вретелшк ачеле! Kase, въ пофьеяк бъ ФЩ! КВ чеа та! таре лваре aminte in upieipea тоьиелор uii а оглтгиюр че акопър пъреци... кв абгъ копdiuie въ поф!еяк ла тавъ! Iffi zikbnd a4eete, ел типбъ јоб ла пътш!, о ропушъ; пвбъ in тулок о тъббцъ ръ1лтйъ кб тчнэареле ekbpte; арбпкъ пе dbnea паtps uiepeete uii natps лшгвр! de летп, mi пе tndenu^ пе toujf бъ пе ашегът t8p4eiute In преилврвл meeii. Пе бртъ ъъы in палте! iui tpe! блвџ! intpap'b adbkbiid: впбл, о!авла кв пъпе алвъ; ал doiлe вп каб!роп к» Борш; iap ал tpeue, къ1ева вв!елч! de Bopdo. Domnuop, пе zisb Тар!л>първл че пе Обпъ!а, <t>imd къ пахареле 8int de прјбоб in ба!вл ачебьа, Ф1е каре din по! бъ бе inapmeze de о вв!елкъ mi бъ Факъ кв еа че ва sokoti de кввипцъ, бпре а'ш! б!ъпце eetea. Noi вртарът indatb б*а!бл a4eeta mi пе пбверът а тъпка din Kaetpon, Кб о Фръще ор1еп!алъ Bpednih^ de Фоатеа noaetpb. Отъ ворш, ф!ч1орп adббepъ ал!е BBKate, каре нш плъквръ msit de luiimi ера кв Шел пеквпобк81;е. Кб о!б бна П1ч! odafe ачеа табъ opiyinaлъ, ш1 побјша поаб!ръ ла път!пц mi вебелја че ав domnit intpe по! пъпъ ла бфършн, mi peknetue цјгашлор лъв!ар! че къпьа ла вшъ, Ш1 еп!бб1абт8л кв каре юваръши ше! ав пврtat вп toast Фрапц1е!, mi danhbpue пацюпале че ав јвка! е!, mi dъpniчiea лор къ!ръ лъвtap!, mi лвпьеле in глвтъ че з'ав iskat mtpe

8 412 по! d«nb тазъ uii каре as uinst пъпъ ла чтч! чеаббр!. In snpe seap-ь ne ЈбиерЂШ кълър! Таръш! пе шалел БЪ.ЩИ. К» гъпй de а Фаче о npimвларе кб Вапирбл. 1пцълеиец1 преа вте, Domnuop, къ idela бпб! вапор пе Бал1;а алвъ ера in stape бъ'т! ааъкъ о mipape петърп1- пнъ; dap KT.nd гърпб maniina че mjpta бп пбте atbt de Фалшк, тчепб!б а pide ка бп пе- Ббп. Вапорбл Бълцп алве ера о пдбгл* de rpinzi, aвъnd бп Kopt таре dpent копершп, mi dosb роц! гтч! de тоаръ aninate пе natepue ei. Ачеле роц! каре, п терназеръ пбтеле de вапор, ера твърше in апъ de natpa oameni, mi npin mimkapea лор nepta in4et пдб!а потепиъ пе Фаца БЪЛЦП. Ne бб1рът пе Ашва вр'о tpeize4i de перsoane, dame uii кавалер!, преквт mi о Бandъ de лъбгар! цјгаш, mi пъпъ ла ont чеаббр! de беаръ, Фъкбрът о пр!тбларе беп!лтеп!алъ, ббв paze.ie лбпе! че se pbdikase in чер. Dame.ie se кат temea de Фбр!бп1 mi ал!;е шгътплър! a nabirauiei, dap кавалерп карп sta пе лъпгъ d.iop ле Фъкбръ ^брътт! de але ккъпа in not din opi че npimejdie, iui аша ne intoapберът ла тал 1;еФер1, воюш! mi rata de а терџе ла валбл че se da in sate.i Бал1аалвъ. Ачел вал каре ера menit snpe ат! ръб!брna toate idei.ie теле аббпра бгърп белба!лче а Валах1е1, тъ ааъяе intp'o ткъп1аре пеаmtentatb! Iliste Аоъъ sble de nepsoane adanate intp'o балъ таре че napta пбте de Kazino, алкъ!б!а о so4ietate Кб Шъл Еврошепеабкъ, аш npin 1бзле1еле лор плъкьче къ! mi npin а лор татере чсв1л1ба1е. Въ лаб dap бъ гъп- Ащ\ Domnbiop, че imnpegie im! ФЪКВ ачеа а- denape. mie, каре ерат шкъ asepzit de stpiгърие Фбрјоабе а поб1ашблб! din Бръиа, mie каре ерат шкъ etb.i4it de natxi Kasel gtpeјер!блби mie, тбфършн каре aeigtagem ла бчепеле din гьргбл auiezat пе талбл вълш!! Dap mal Кб беатъ ^nd ФЪКб!б КбпошИпцъ Кб къ!ева dame ротьпче tinepe ini Фрбтоаяе. шд K"bnd ле абгпб пе toate BopBind.limna Фрапцегъ intokinai ка nimte Ilapisiene. кpedeцimъ къ тъ бокошб дп пала!бл шкъп!а1 а вре 8- пб! врђјнор. Оки dameлop аш de Фертекъ!ор!, zimbe-!еле лор грацюабе, глаббрие лор d8лчi, 1алиле лор вте Фъкб!е каре бе пншка penede in Фпчфие кontpedanuблбi, баб tpe4ea ка Фапtaeme алве in вђр!ејбл валцблб!... Ачел amestek de ФлорГ, de tea.iete бкбтпе, de лбгтпе mi de твгшъ, тъ 1твъ1аберъ atbt de тбл1;, шкъ!; биабет de tot къ тъ афлат!п Ф8ndбЛ Европе!, пе тарщпеа 0piente.i6i. Hli ^nd бе бфърий валбл, mi Kbnd ешпб din балъ uii тъ гъбнб!аръш! intp'an кътп пббшб, пб тъ пбtsla onpi de а г!че кб чеа та! adъnкъ ткреdinuape: Decidement. Валах1а este о цеаръ пл!пъ de minani! впа din церие каре sint deekpibe in ХалЈта! Ьбпъ вр'о do^ чеавбр! imt лбъ!б adio de ла npietinii те! de Бал1ъ, nn' тъ nopni!e бпре Галац!, intp'o вр1чкъ jidoвaвкъ, кб гъпа de а тъ ssi т вапоркл ЦapirpadбЛ8I. Лъвъ1б ба- 1бл!п брта теа, tui ть афб!^ъ!б!п кътп11, бтъ че infrb.miie in кале'т! вро do^ котnanil de кавалер! iui de dame че бе прнпвла кб лъб1ар! пе лбпъ... Еа!ъ, Domni.iop, istopiea воеајблб! теб ла Бал!а алвъ!!п 24 de чеаббрј ат въгб! аше лбкрбр! nenotpibite, atbte Kontpast6pI орјџтале, къ пб uitie ПЈЧГ акбт dah-ъ ВалахЈа eete о napte а лбте! 4iBi\iigate, баб de eete о провшще белванкъ!.. Вбтпеавоаб1ръ Domnuop каре тъ inkpedinuanjf къ Пб'Ј ПЈЧ! о deogesiре intpe ВалахЈа iui Moлdoвa, пб!ец! бъ'т! илтъч1ц1 ачеб! провлет... в. А.

9 MMOLl (»prnape) Лбкбвл чел та! таре, ai4e, бгл> in елегапца ектајелор, тблц'теа яерв'лор, вогъша а- naptament^iop, nii гъалеха, сателор. Шт'к de aptb: in tot БвкбрешШ пб гъкешй бп 1;аБЛ0б ор'и'тал яаб коше des grands raaitres! iap БЈвлшПчие челе та! тар!, къпй Пб slnt пбта! desemnate пе пърец!, sbnt ткъ Шревбinijate ка товие че ар imnodobi катера. Копвергаш'а пб este шч! та! пбцт плъкбte, шч! та! пбцт бтрмбалъ in бадоапеле Пар!ббЛб1, 1пвъ пб!евъ шч! о datb din шлрбл ideuop opdinape. ЛЈтва че se BopBemte este та! тбл! о Фрапцбгабкъ, бтплбгъ пе 1ч1 пе коле Кб ворве ротъпеиш. ЛМераЈлра Фрапчегъ бтгбръ este кбпобкб!л>; de чеа пацтпалъ n'as п1ч! о ideie, mi nentpe кбл!бра е! шч! бп гел. Бърваш! tpek«eepliejbmnd кърц!. Фетеме, челе Бъ1;ръпе mi e.iste asemine, iap челе tinepe uii Фрбтоаве se оквпъ пбта! de а плъчеа. Flot zine къ еле бъп!8 mi mai бтрнбале de^t вървацп; аб тбл!,ъ т1тъ, mi SbntS tot de о dah> dp^^auie mi Фъръ npejedekbiji, че!а че'т!!ебъ Bine ла боко!еалъ. In do«b zue, dintp'en капъ! ал B«K8pemtiлор se лъщ пбтеле теб. Dap de че? ат къuitirat in кърц! вр'о tpi! mi! d»kn]ji: тъ inб!алъ!б in Kase ввпе-, imi Фъкб!б екшан!» б1л)ълбчй, xaine de minene, лаке! Кб л!вреле. Ла Ilapis кбпобкббет о danrb ротъпкъ Фоарte бшрйбалъ, dap тч! 1ъпъръ шч! Фрьгпоабъ. Asz!am къ in каэа ei se Фак Ыълтр! атоpoase, dap пб к-pedeam. Intp'o яаръ ат въzbto ла teatps; de^ndemb in ЛОЈЂ ла dxnsa im! въпб' de че пб'! Фъкббет onoapea de а о Bizita. Iam stibs къ adoža zi во!б Beni. Мъ dsk. Каре Фб sepnpiza теа, ФрзЈлз, къnd въгб!б аколо пе Фроба; пе Фробакареат бкъnato de ла moapte; пе Фроба каре бе кълбгър!бе in OKii mef! Еа imi впббе пе зкбр!, къ aezind de вешреа теа, Фъкб квпошллпцъ Кб Doamna S... Bestitb тулочноаре nentpe Шълшр!, mi asi Фел Фъкв ка бъ тъ Bad^ Imf биббе къ атап-!бл е! Biind de neste xotap, о рът din тъпъ«нре, uii бе кбпбпъ Кб еа; апо! а Фоб!; о- бъnditъ пе tpei.i8ni ла ншбоаре, dap бхпъ аче!а а къпъ!а1; л'вер1а!еа uii во!а de а tp Кб варва1бл. Ббпъ швнареа че гш ФЪКЙ, т'ат dss ла йъпва акабъ; ага въгб1 пе върва!б веб. Nae П... еб!е во!ер!б таре, uii Eorat; tafrb бе» m»- pind 1л лъбъ mouitenitoplb не о авере БЙПЪ ; акбта е ш блбјбб таре; во!ер!б de Diean! Dap Фроба е ръпноаре. Еа акбт пб аре та! тбл1 de 19 ani: валае ка о etea ръ^чкъ ia noante; Фрбтоабъ ка en берафјт; eie, ворварщъ, коке!ъ... ка Kbnd п'ар Ф1 }твръка!шч! odatb раба. Кбт о въгб!б, ФъкбГб плапбл de а ml-o Фаче metpeeu Ат шцълеб къ еа пб аре бъппеле рече ал Шарло!е! лб! Verter, че плъп!а кбрек!б, п1ч1 Biptetea Kopne.iie!, кър^а i se робеве deџeteлe topkbnd ла лъпъ. Еааре преа me.it enipit ка бъ лабе бь tpeah-ъ че! та! Фрбтош! ап! ai Bieml бале, Фъръ бъ кблеагъ Флорјле пр1тъве >1лор лор; nii аре преа msat rsst, nentpe къ въ nsie in пракииъ о eipt«te вькълеабкъ. Ш преа аре idei, nentpe къ ла тъпъбире пб ле-а пъш къпъ!а, dap intps ачаб1ъ тъ тбърчтег еб бъ'!!пббфлб къ! de тбл!е; in кбрыш 1, slnt eirep, еа ва авеа та! тбл!е ide! mi de къ! mine; npin бртаре зпер къ лш во!б Форта о metpee'b раръ de каре бъ тъ шбпшабкъ togl. 2G. lanspie. 18Бitе Б... Sinl пе апроапе de Ферјчјре: пе arspoaiie de а'т! реал1га плапбл. Фроба тъ јбвешле;

10 414 М А N ОI Л. ат тцелеб къ тъ fsbemte. Аб!ъг! свкъпабтъ ла еа, iini бпббе къ Бърва1б беб б'аб ubs ла царъ, mi къ dopemte бъ qineze de беаръ ла mine акабъ; Фъръ ал!ъ Kondiijiene de^t s'b Ф\Ъ diskpet. Трев«. ЙЪ шш къ am niepdst капбл de Бб- KBpie; iui пб ве! terbdei къ пб am кбв!п1. Sepmane Б... пб ie Ineit шч! о daii. бъ!е insopi: бъп! чшч! zi.ie пбта! de KTjiid т'ат кбпобкб! Кб Фроба, iiii Б!е!бл Nae е пе апроапе de а nepta коарпеле. Кб ioale аче«1е!пбоаръ!е, 1пбъ tpebai «ъ'ц! бкипв! idelie че а! desnpe Фете!. 27 Iansapie. Seapa!рекб!ъ т'ат des ла валбл таэка!,»nde Фрова im! dase кбв!п! бъ пе ш!ълшт. Plus il у а des fous plus on rit! imi zise въла!бл теб бераф!т, indaib че тъ въгб. Пеп!рб аче!а бъ de4em Кб по! doeb пърек! amopate! Фетеие вор бъ пъб!реге табка... Dap че'ц! пабъ? бъ ле лъбът ачеав!ъ плъчере ; пе ла бфърип!«л чте! бпер къ еле бтгбре ор бъ ее demae4e... апо! le inkpedinjjez, къ ва Ф1 чева орщтал. In adebbp nponoziijlenea Фробе! imi пърб орщшалъ. ripiimiih ввкброб, mi!pime8e!e Феч!орбл акабъ бъ препаре о чтъ nenipe шебе пербоапе. Фроба бе deee, uii neete къ!ева minete веni!пб0ц1!ъ de došb dame iui doi кавалар! табкаш. Sb терџет! imi zise ea. Челе natpe табче пе бртаръ Фъръ бъ г!къ о ворвъ. Еб тъ брка!б кб Фроба in!ръббра теа;!ар in Kapeta et бе шкъркаръ че! па!рб пекбпозкбц!. 4ina ера en^iendid^ Ф1е че кавалер бе пббе кб dama лб! ла тавъ. бпа din dame ера tape во!оабъ, че!алал!ъ, uii каре niedea лъпгъ mine, пъреа rbndiioape uii ок'ц' е! тар! uii nerpi ераб окбпац! та! тбл! de mine de къ! de кавалербл ei. Фроба шчепб копверганја, Фъкъnd о diatpibb бтрнбалъ uii тбшкъ!оаре аббпра челор та! твлte Фете! че въгббе ла вал. Кал!ф.кац1а че da пербоапелор deenpe каре ворвја, ера аы, de тнетоабъ, ткъ! а! Ф1 zis къ ле пбпе бп Фер рошб пе Фрбп!е. А'ц! sh-pie!oate къ!е б'аб zis, ар Ф1 преа лбпг: апо! шч! пб'т! айък вте aminle;!ц! во!б zi4e пбта! къ!еве. Вълб!ац!, ziee еа пе Dna М...!твръка!ъ in алваб!рб din кап пър' in ni4!oape? iri adebbp бътъпа о кок-apdb!р1колоръ фрапцбгабкъ. Ачеаб!а пе Фъкб въ pidem. Ха! ха! Фъкб бпбл din кавалер! че inцълебе та! tepziž јокбл de ворве ал Фробе!. 1п бъпъшеа Фробе!! stpirais pъdiкъnd пахарбл. Тоаб!бл теб бе npiimi in б!р1гър! de Ббкбрје. Ч(око1! Imnieiji пахарбл ткъ о data!.. во!б бъ'пек dspepue теле!.. Manolie, zise Фроба, euili insnipat.. inпров.геагъпе о noezie. Ббкбров! dap db'mi бп ббје!. бп ббје!? mi каре ал!б i de къ! Bieajja ta! Ф1е! Апо! тчепбш npin б!рофа ачеаб!а: I. Sinrtjp еб веш!'ат пе ач-зч1 пышп!, Sinrep тъ вош Аъче т ал теб mopmint! Мьпа бпе! тбте пб т'а легъпа!; Пе ал прбпч'ю! леагъп, dope.i т!-а KMtat! Dap Кб 1оа!е ачеб!е, л'ал в!еци боаре. Еб креш!еат in лбте ка о dблчe Ф.юаре.» бтплец!!пк' odatb кбпа теа Кб Bin, въ!пек т!ръпба кpбdбл mes бббшп!..

11 Тощ гллбръ in палте; stpirap-ь: Браво, iui ръс11каръ 1;оаб1бл in sbi^tatea теа. A.it Ksruet! алг Ksn.iet! в1р1гаръ toiii. II. О 4>emele тбъ... чте ар Ф'\ крегб!?.. О Фе... А1че тъ onpius: imi ера кб пепбппцъ бъ roai epmez... лбкрв 4iedat! 1;алеп1;бл теб тъ пъръб - 1бъ!.. Вакъ dama че uiedea лъпгъ mine, тъ npibla цјпн, mi OKJI е! јбка in лакрътк Кб ahta та! вше, и ziseis. Че е Ббп!алеп!бл in цеара каре 1;ръ1т?.. пб та! not брта... 4IOKOI! въряац! Bin! бъ веаб пъпъ къп& zopiie вор бърб!а џешле de абр але Фрове!!.. О ЈбвНа Bieijii теле! пб deskide рапа ini mef теле!., im! Фач! бп ръб Kperi!.. Оакъ este аша, Manoue, еб тббт! te рог si> пб та! бртег!... Фетеие sint eroiste во1ат въ intiž dah/ь ат вре о прјвалг... Nemai auta? о!!ц!во!б бпбпе Ббкброб! ат ujsit odatb in в'шца теа, къ!ева zi.ie пбта!... Мърюара? А! гъчш dap a4est пбте акбта este mopt in inima теа; eezl:!л пропбпц Кб ind'[фepinцъ... not бъ'л шј влабкт!.. Dap ат aazit та! ворв^ббе de о Zoe... Zoe... че пбте ai nponenuat!.. Ах! вегј?.. am гъчи! Zoe, ш-е dpaгъ!.. dap пб sint пелоабъ... еа пб te!бвешte... къч! Пб noate въ!бвеабкъ do! de odata.. sepmana кошлъ! атор!бл че аре nentpe Л... аре s'o бчidъ!.. Че!а че ъ\ч'\ este о калвтте, Фробо! zi'mi къ тбта теа s'a npostiteat ла лакеи 1ъ1, zi че вре! desnpe mine; пб'т! пабъ! dap че!а че ai zis desnpe Zoe, пб'ц! da8 во!е а о peneta!.. къч! еиш Фете!е nii пб not въ о регвбп... Бакъ бп ал!бл de къ! tine ар Ф[ zis a4easta, бп върват... пе Dzeeл теб!...о вјеацъ ат, uii цш ла dъnsa таг пбцт... de h-bt ла пахарбл ачея1а!.. Пахарбл че авеат 1п тъпъ, tpbntinde^ пе табъ, se snapse in Ббкъцг. ManoLie!!б тъ amepinij!? Во1б яъ stimez! ш! ts пе аче! че stimez еб. Ачеабгь este бп desnotism пеббферш.. щ! йпбп къ Фетет asta пб'т! плаче, пепtps къ о!бвеш!!... dobideiute din Kontpa! Тб euit! пелоабъ, баб te прјфач! а ФП пб'т! павъ! п'ат tpebeinm, бъ'щ dobidesk къ te!б- BesK пбта! пе tine : аш! zi4e о ттч^пъ... Bezi! Фробо! бъ Фачет паче, mi абкблнвте че!а че во!б бъ'ц! впбп. Ns!бвебк шч! пе Zoe, ni4l пе nimem. Hentps Zoe ат в1\тъ iui a- mi4ie ка nentpb 0 sop: nentpe tine бп Kanpi !atb tot! въ te!бвебк, Фробо? sepmaпъ котлъ! dapnot?... inima mea este ббкатљ!.. че вре! ts? пб este Bina теа... боареле поаte sb se sl/ьпгъ, sae бъ se Факъ та! къ.ю!бpos; пътмбл бъ se desnine баб въ se ФЭКЪ та! poditopie; лвтеа noate бъ neapdb saš бъ se ФЭКЪ перфекгъ; toate ачеб1е пб тернъ бъ ле dae шч! о къбшвръ de от... пб та! Kped fn штшъ, iui inima'm! пб та! Bate nentp» шгткъ, афаръ de Kbt пеп!рб вшьм a4est Фертекъ!ор!б; пбта! Kped in штшъ;!ap in атор!бл Фетеьчор та! пбцт de к/bt in toate.. Dap mi se паре къ ера odatb ворва бъ fei пе Zoe de Фете1е, ManoLie? 4ela че'т! zi4i este. о г.1бтъ...бъ тъ!пбор кб Zoe; еб, чел maf deetp^iat intpe oameni, Кб Zoe, бп котл ткъ, еяетплбл EJbndegii nii ал Kandoape!?.. чел пбцт пъпъ аб!ъг1... пб'т! пабъ кабга пеп!рб каре eiiitr иевбпъ, Фробо! Dap!б Пб mtii nimib-, копиа теа! вег! ts jsnil ачебна че тъ шкбпјоарђ uii пб Факб nimik, Фъръ «ъ тъ копббл!е? Фе-

12 mei.ie aneste че se disnstb nentps mine? tojji! t8 inshiji Фробо. mi Klap Zoe, neste къ!ева zlie вор intoap4e капвл de,ia miiie. uii ёевор рбшша къч! mi-ag dat тъпа!.. mi mtii ts nentp8 че? nentps къ ка тъпе екшај, sepiii, товие, diamante, toate ле во!б inepde. Sepnam. кошлъ! ts пб uitii ткъ че stnts oamenii! *emelie пб тъ каь1ъ nentp«окп те!: oamenii ns тъ Konsidepeazb пеп!рб!елеп!вл тев, баб nentpb mine; ч! nentp8 nozimea теа! че вре!? оаmenii sint ка nasepue : пе къ! бп арворе este ШФЛорИ, еле 1л в1гнеагъ; iap къпс фрбпza iiii Ф.юареа se бббкъ, еле ssop шгл околеек! Пеп!рб ачеја пб во!б бъ лае штърв! плъчереа de а тъ desnpejjsj: inainte de а черка пепорочјреа a4easta. Im! во!в da бп тбto.i ia кап... e sirap квт te въd. Dap; iu! BOIS бивпе tot... шбъ... пв elntem sinr8pf... ЕшщП Ioane! Konstantine!.. пв eint a- кабъ nentps nimenl... SepB i leniipb. Dap окн пб тъ шшалъ!.. Andpei! Елепа!.. ai4e!.. табчеле ачеле!.. imi nepd капвл!.. Zoe, бпвпе'т! че тбътпеагъ toate а- чез!е? бпвпе'т! пв slnt певвп? sint ев? tb? ei?.../liniuiteuitete. ManoLie! Еа!ъпе бтгврг! Dap...!пбъ лабетъ въ'т! aden 1Йе1ле... ва!! ат ббферн аыа!.. Бертапъ котлъ! ( в а 6 рта). Че ai Фе1]цъ? intpebb Фроба пе dama че medea лъпгъ mine. Nimih'!.. ръбпбпяъ a4eaeta; mi къгб леuiinatb in врацеле теле. Чеа din 1ъ!б тшкаре че Ф'ЫШВ, Фб бъ'! 6Kot табка, крегъпс къ a4easta о пъвбшеш1е. N» noate зъ'ц! 1реакъ npin raid че ат въгв!! Ера Zoe. О лба!б in враце, mi о dsseib пе канапе, бтвлъпй mi Фък-biid toate гшшкърие ачеаб(е, mi ее пъреа къ eisam баб къ Bedeam in пре- Ј8рб'т! о Фап!абтагор!е! Кб toate aneste, пв вош> зъ hikpediisijez niтърб! rpija de а о denitenta. ШегбГб апроапе de d^isa, uiind грашобвл е! кап пе siпбл тев. Ileste Ч1пчг minbte Zoe deбкisъ окл. Мапојле! im! ziei> еа : пб'т! ве! iepta тч! odati,. noate. ast/ь бртарс-; пб"! аша? Dap Manoue tpebble бъ te въ(\ ткъ odat'b,eab' бъ тор!.. Ебпл1къ!е, Zoe; пв te пщелег. Pedaktop pesntmtetop: В..4.fek.tantfpi. ХРОШКЪ. 10 S е nt е т в р i е. De БВПЪ seanvb ак»ш SeBastonoji пв тат este.рп шчјоаре! Din toate пърцие, uii de,ia anss uii de ла ръвърп% ne Bine pessnets.i берьъриор de Eenspie. Пе талврие Dsnbpei noastpe ка nii пе цертврие БобФорвлвЈ, E8K8pia SBSKnenite din iniшие tstspop челор че npiibiaš de sn an аквт, stearspue Фрапuiei uii але АпглЈе! ^vntinte dinaintea zidispuop ustepniiei чеирл, че as stbt»t пъпъ аквт вп ап doamna търе! пегре. 81еагвл Sapdiniel, пе sspie вп npietin de ла талврие БовФОрялв1, Флв1връ кв rirbndpie лъпгъ аешмвпъ; ла Бвкврешй, пе sn пе о алй. skpisoape, tinepimea natpiotx, кв niszika 1врчеавкъ џп Фр8п1е, s'aš dss de ав Фел1чЦа1 пе копввлвл Апгл1е1, de aš лъал о adpesx de Фелјч^гр! копввлвлв! Фрапчеб, каре se а- Фла ai4e ла noi Л1П Iauii; ла Ilapis л\тпъра1вл ав dat т»лцепмрв лв! Dzeš лт sisepika чеа таре... npetslindene ende Kašsa opientsjsi аре Фервтц! npietini Х&пъ ш\ реявпъ semneле de sbkspie... De БВПЪ searai аквт вевабюпол! в» mai este ЛИ1 mmi4it ni4ioape! Пе таре ка mi пе sssat este аквш кв desbbxpnnpe dpbmsi Pssiei къ1ръ Копб1ап11попол1. Vypogj>aphia Franceso-JRomana-

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б

ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс б ROMAMA LITERARA. l 7 s 29. Iggassi. 30 le.iie, 1855. ЕШОМШ полгакъ. (вртзре) In Ф\е каре stat esistb о Konstitsm'e, stats.i ка mi so4ietatea Фортъпс бп opranism i- deia.i. KonsfitBjjia ap tpessi teopetik

Подробно

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь

НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гь НОМАШ LITERARA. %?, 28. gjrassi. 23 I«.iie, 1855. ElONOMll Ш Ж Ж Ђ..It'Kiiia II. 1пФЛбшца Stats4hi assnpa вочјенце!, uii a лещлор assnpa кшб.ш къшп'гьре! аверјлор. In adenapea tpeksh въ apbtasera, dлор,

Подробно

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл

ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл ROlAMA LITERARA. 3. ШсаезК 15 lansapie, 1855. БАРБАШ I\SE4V\1II А BISEPI4EI РОМЪМЛОР. Жаков Stamati Mitpono.iit Mo.idoBci. Odinioapb МъпъзМреа Кеатцбл 1тпърц!а Кб Мъпъбйреа ПвШа пр1виеџ!бл de а da МолdoBer,

Подробно

ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n

ROMANIA LITERARA. m T  10. prassi. 6 MapTie, 1855 КбцетърК. IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ n ROMANIA LITERARA. m T " 10. prassi. 6 MapTie, 1855 Кбцетър IV. De den^t Ka»t am! da беатъ de хаобвл л'шшяик din Apdeaл, mi пб issstesk dekt,! а тъ nepde intp'en хаов de rindipf. Aeemine anoma.iie пв ар

Подробно

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц

КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпц КОМЛ.МЛ LITEMRA. Ж' 22. ftoesi. 11 Isnie, 1855. OTPODSKIJPLE ЛА Кбр^бл đe EKOiiomie полшк ь. * Че este EKonomia полшкъ? Ez\sl% Екопопна полшкъ ка шшпцъ? Фрјка че Екопопна полшкъ шртръ. Anateme.ie ap;;ni;ate

Подробно

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils

ROlAMA LITERARA. я: Anptiie, лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils ROlAMA LITERARA. я: 14. 16 Anptiie, 1855. лшћ1 тктъ. nles penples raodernes ont leplus souvent re«ju lcurs langues de Ja force đes ćvenements dont ils n'ćtajent раз les maitres." Asia ав ФОК! леагъпвл

Подробно

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко

SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai ко SUPLEMENT LA ROMAMALITERARA. 1 1855. ШТ1ЧЕ ПОПОРАЛЕ А РОМЫИЛОР D1N Трапшвата wi din Banat* l. III. Bossioa4e, вовбтоаче! N'ai mai креще, ni4i te-ai коаче. Dap de че $ъ ns тъ кок? Къ тъ пбпв ФечЈорГп клоп

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин НАРЕДБА РДОТ5ФЕВРУАРИ5ГЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ В 3 5 И дд м ъ й О ДВ 4 Ф 5 мдпдв 8 8 М 6 мдв 958Н м 7 Г пъ ОБЩИИЗИСКВАНИЯ Ч С д п д дъ п д ж Р п Бъ

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka

ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka ъ а а а а Ъ Ч А К ва в ъ ч в А а а я Н в ва Да а Ка а ч ва а 5-, 6-7- а П Language Against Dropout зе1к-1-bg01-ka201-014306 Ъ Ъ. О. о т 1. Ко е к ел под ле лото. ооп к. до п у к од п к к. лето ол т. утее.

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п

Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички п Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати Ли Хонгджъ 19 ок том в ри 2013 г. ~ Лос Ан дже лис, САЩ (Дълги и топли аплодисменти от всички присъстващи) Мо гъ ща та Рим с ка им пе рия ни ко га

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси

Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси Бъдете по-прилежни Ли Хонгджъ 24 юли 2010 г. ~ Ва шин г тон, САЩ (Публиката става на крака с дълги и шумни аплодисменти) На ис ти на ра бо тих те уси ле но! (Дафа практикуващите аплодират и отговарят:

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон фе рен ция спо де ля те своя опит в са мо у съ вър

Подробно

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден път. По ра ди мно го раз лич ни при чи ни не ис кам

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

«19» августа 2019 г. имени.. Л аучное студенческое общество Ю Ч Ф ЛЬ нформационное письмо е дународно конференции студентов, аспирантов и молодых учён

«19» августа 2019 г. имени.. Л аучное студенческое общество Ю Ч Ф ЛЬ нформационное письмо е дународно конференции студентов, аспирантов и молодых учён «19» августа 2019 г. имени.. Л аучное студенческое общество Ю Ч Ф ЛЬ нформационное письмо е дународно конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Эволюция права - 2019», проводимо в рамках XIV

Подробно