ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД Адрес: София, Красна поляна 3 ул.атанас Кирчев 19а Дан. BG БУЛСТАТ Тел Наименование на препарата Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer and Finish 1. Наименование на препарата и фирмата 1.1. Наименование на препарата Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer and Finish 1.2. Употреба на препарата Боя за защита на метал 1.3.Наименование и адрес на производител/вносител Производител Flügger A/S Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre ДАНИЯ Тел Вносител Лимекс Ко. ООД Адрес: София, Красна поляна 3 ул.атанас Кирчев 19а Дан. BG БУЛСТАТ Телефон за връзка в склучай на спешност Състав на препарата

2 Съдържание ла ЛОС(Кat. A/i): 500 g/l (2010) Продукта съдържа ЛОС: max. 405 g/l Коментар за съставките Пълен текст на R-фразите виж в раздел Описание на опасностите Не се счита за опасен за здравето или околната следа съгласно действащото законодателство. 4. Мерки за оказване на първа помощ 4.1. При вдишване: Изнесете на чист въздух, дръжте пациента на топло и в спокойно състояние При контакт с кожата: Измийте кожата обилно с вода и същевременно съблечете замърсеното облекло, часовници и други При контакт с очите: Обливайте незабавно с вода в продължение поне на 15 минути, включително под клепачите. Контактните лещи следва да се свалят преди изплакването. Потърсете лекарска помощ, ако опракванията продължат При поглъщане: Давайте обилно вода или мляко за пиене Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: Ако имате съмнения, потърсете лекарска помощ. Покажете този информационен лист за безопасност на лекаря. 5. Мерки при гасене на пожар 5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид, вода, пяна Специфични опасности, свързани с пожар и експлозии: продуктът не е запалим. 6. Мерки при аварийно изпускане

3 6.1. Мерки за опазване на околната среда: Избягвайте изпускането на големи количества от продукта във водоизточници, в канализацията или по принцип в околната среда. Ако продуктът замърси езера, реки или водопроводната мрежа, информирайте съответните власти в съответствие с местното законодателство Средства за почистване: Съберете разлива с абсорбиращ материал/механично съоръжение или изстържете /ако течността е с висок вскозитет/. 7. Работа с препарата и съхранение 7.1. Работа с препарата: Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишването на пари/спрей Съхранение: Складирайте в плътно затворени оригинални опаковки, без опасност от замръзване и на недостъпни за деца места.. 8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства 8.1. Граници на експозиция: Съставки ppm mg/m Контрол на експозиция Осигурете достатъчна вентилация. На работното място трябва да има осигурени средства за промиване на очите Контрол при експозиция в работна среда Защита на дихателните пътища: При използване на спрей да се използват дихателни маски в комбинация с филтър Защита на ръцете: Да се използват защитни ръкавици, например нитрилни, ако има вероятност от контакт с кожата. Да се следват инструкциите и информацията на доставчика относно употребата, периода и пр Защита на очите: Да се носят одобрени защитни очила или шлемове за лицето, предназначени за предпазване срещу пръски от течността Защита на кожата: Да се носи подходящо защитно облекло. При прилагане на спрей са подходящи защитни гащеризони.

4 9. Физични и химични свойства 9.1. Обща информация - физическо състояние: течност - цвят: различни цветове - мирис: акрилна дисперсия 9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда - точка/обхват на топене : - - граници на взривоопасност LEL-UEL% : пламна точка : - - плътност : kg/l - разтворимост : емулсифицира се във вода - орг.разтворител 0.1 тегл.% - точка/обхват на кипене : - - рн концентрат: прибл вода: 50 тегл.% 10. Стабилност и реактивоспособност Стабилен при нормална употреба 10.2 Опасни продукти при разпадане: Когато е изложен на висока температура може да създаде опасни продукти на разпадане като въглероден моноксид и въглероден диоксид 11. Токсикологична информация Вдишване: Продължителен период на употреба в малки затворени помещения може да предизвика неразположение. Вдишване на пари от спрей може да предизвика временно раздразнение на горните дихателни пътища При контакт с кожата: Повтарящ се или продължителен контакт с кожата може да причини стопяване на подкожните мазнини, изсушаване, контактен дерматит При контакт с очите: Може да предизвика дразнене При поглъщане: Поглъщате на големи количества може да причини временно неразположение Сенсибилизация

5 Съдържа CMIT/MIT, което може да предизвика алергична реакция. Съдържа производни на methyltio-s-triazine, което може да предизвика алергична реакция. 12. Информация за околната среда Няма налични данни за самия препарат. Продуктът съдържа вещества, които са силно токсични за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се допуска проникването на продукта в канализацията или във водоизточници 13. Третиране на отпадъците Отпадъците трябва да се изхвърлят в съответствие с местното законодателство. Големи количества отпадъци трябва да се доставят до легализирани станции за изхвърляне на отпадъци. 14. Информация за транспортиране Продуктът не се счита като опасна стока съгласно действащото законодателство. Класифициран като опасна стока Да Не N/A 15. Информация съгласно действащата нормативна уредба Класификация.: EC-етикет Да Не N/A Състав R-ФРАЗИ - S- ФРАЗИ - Справка Информационният лист за безопасност на доставчика и действащото

6 законодателство. 16. Друга информация Бележки на продавача Няма специални изисквания за обучение. Ползвателят трябва да е запознат с вредните свойства на продукта и да взима необходимите предпазни мерки. Този информационен лист за безопасност се базира на действащите законови норми в ЕС и в страната. Работните условия на потребителя не могат да бъдат контролирани. Информацията трябва да се счита като описание на препоръките за безопасност, свързани с продукта, и не трябва да се разглежда като някаква гаранция качествата на продукта Списък на съответните R-фрази. Текст на R-фразата R20/22 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при R23/24/25 поглъщане. R34 Предизвиква изгаряния. R41 Риск от тежко увреждане на очите. R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. R50 Силно токсичен за водни организми. Силно токсичен за водните организми, може да причини R50/53 дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Фрази за безопастност H226 Запалими течност и пари. H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.. H312 Вреден при контакт с кожата. H317 Може да причини алергична кожна реакция. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H351 Предполага се, че причинява рак H400 Силно токсичен за водните организми. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект Преработено издание

7 Версия Дата на ревизия Отговорник Промени /05/2003 Нов

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на авари

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на авари ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на аварии 1. Име или търговско наименование на оператора ТОПЛОФИКАЦИЯ

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно