Microsoft Word - Vas_25a.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Vas_25a.doc"

Препис

1 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na и SO 3 Na. САПУНИ Първото познато на човека перилно средство е сапунът, който е алкална сол на висши мастни киселини. Появата му е свързана с първото столетие на н.е. и в продължение на много столетия е единственото средство за миене и пране в битови и промишлени условия. В древността сапунът е приготвян от мазнини и масла чрез осапунването им с воден извлек от дървесна пепел, съдържаща K 2 CO Щракни за пълен 3 размер /поташ/. Натуралните мазнини не са осапунвани напълно, поради което получаваните пастообразни сапуни съдържали и неосапунена мазнина, което се отразявало върху ефективността на процеса почистване и е причина за ограниченото им прилагане. Етапите в развитието на технологията и усъвършенстването им следват различните открития в химията, за да се стигне началото на XIX в, когато се установява, че всички мазнини са триглицериди и те могат да се преработват на сапуни. Създават се промишлени методи за производство на NaOH и Na 2 CO 3, с което се слага началото на техно-логиите за варене на сапун на съвременно ниво. Съществуват няколко метода за получаване на сапун. Единият от тях е чрез неутрализиране на мастни киселини с алкални хидроокиси: RCOOH NaOH RCOONa H2O Другата възможност е неутрализирането им с алкални соли: 2 RCOOH Na 2CO3 2RCOONa H2O CO2 Третата възможност е осапунването на натурални мазнини с алкални хидроокиси: CH 2 OCOR CH 2 OH CH 2 OCOR CH 2 OCOR 3NaOH 3RCOONa CH 2 OH CH 2 OH

2 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 127 Получените по тези методи алкални соли на висши мастни киселини имат редица ценни свойства: отлична миеща и почистваща способност, добра диспергираща и емулгираща способност, много добра умокряща способност, стабилност на пяната, необезмасляване на кожата, лекота на отстраняването чрез изплакване. Освен изброените предимства сапуните притежават и съществени недостатъци, които са ограничили промишленото им приложение единствено до изваряване на коприна. Първият от тях е чувствителността им спрямо алкалоземните метали, определящи твърдостта на водата. Образуващите се 2 Са и 2 Mg сапуни са водонеразтворими. Вторият е високата алкална хидролиза, която ги прави неподходящи за влакна, чувствителни към алкално въздействие. Третият недостатък е нестабилността им в присъствие на киселини. За получаването на сапуни намират приложение висши мастни киселини с линейни въглеводородни вериги, включващи над 12 С атоми: С=12 лауринова киселина, С=16 палмитинова киселина, С=18 стеаринова киселина или ненаситена верига с една двойна връзка и С=18 олеинова киселина. Отстраняването на недостатъците на сапуните е възможно чрез модифициране на СООН. Единият вариант включва естерифицирането й съгласно следната схема: О C 17 H 33 C Cl олеинова киселина HO (CH 2 ) 2 SO 3 Na -HCl хидроксиетансулфонова киселина C 17 H 33 C O O (CH 2 ) 2 SO 3 Na Наличието на SO 3 Na осигурява анионактивния характер на тези ПАВ и добрите им умокрящи, диспергиращи и емулгиращи свойства. Както всички естери и тези не правят изключение за реакцията на осапунване в алкална среда, което ограничава приложението им. Продуктът има и повишена устойчивост на твърда вода. Втората реакция е амидиране на СООН : CH 3 (CH 2 ) 7 CH = CH (CH 2 ) 7 C О NH 2 Полученият кондензационен продукт има повишена устойчивост на твърда вода, на алкална хидролиза, както и добри повърхностноактивни свойства на мокрител.

3 128 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СУЛФАТИРАНИ МАСЛА И МАЗНИНИ Идеята за изключването на чувствителната СООН от молекулата на АПАВ е в основата на производството на първите синтетични продукти, получени чрез сулфатиране на мазнини, масла и мастни киселини. Първият продукт е получен чрез сулфатиране със H 2 SO 4 на рициново масло, чиято основна компонента е рициноловата киселина. Протича реакция на естерификация на ОН група: OH CH 3 (CH 2 ) 5 CHCH = CH(CH 2 ) 7 COOH HOSO 3 H CH 3 (CH 2 ) 5 CHCH = CH(CH 2 ) 7 COOH H 2 O OSO 3 H както и на присъединяване на H 2 SO 4 към двойната връзка: CH 3 (CH 2 ) 5 OH CHCH = CH(CH 2 ) 7 COOH HOSO 3 H CH 3 (CH 2 ) 5 CHCH 2 CH(CH 2 ) 7 COOH OH OSO 3 H Получава се сярнокисел естер на рициноловата киселина, известен като Турско червено масло. Намирал е широко приложение при багрене и печатане, но за тези области днес има историческо значение. Продуктът е с добра диспергираща и емулгираща способност. Като сулфатиращи агенти се използват 96%-на H 2 SO 4, серен триокис (олеум) и хлорсулфонова киселина. В зависимост от условията на реакцията може да протече само една от посочените реакции, а е възможно и двете. Получават се продукти с различни свойства. Обработването на маслата и мазнините може да има за резултат различна степен на сулфатиране и съответно продукти с различни свойства. С повишаване на степента на сулфатиране нарастват устойчивостта им спрямо твърда вода, диспергиращата им способност и химическата им устойчивост. Използват се като мокрители и диспергатори.

4 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 129 АЛКИЛСУЛФАТИ Алкилсулфатите се представят със следната обща формула R OSO3Na. Те са естери на сярната киселина с първични и вторични мастни алкохоли, но могат да се получат и чрез сулфатиране на α-олефини с дълга верига. Разтворимостта им намалява с увеличаване на дължината на веригата. Повърхностното напрежение на разтворите на първичните алкилсулфати се понижава с повишаване на концентрацията до определен минимум, след което следващото повишаване на концентрациярта не влияе върху повърхностното напрежение. Солюбилизиращата способност на разтворите нараства с увеличаването на молекулната маса и на концентрацията им в разтвора. Перилната способност на хомоложния ред на алкилсулфатите започва да се проявява при додецилсулфата и след него нараства с увеличаване на молекулната им маса. Същата намалява с преместването на полярната група към центъра на молекулата. Една част от тях се влияят чувствително от твърдостта на водата. Намират приложение като перилни средства. АЛКИЛСУЛФОНАТИ Алкилсулфонатите се представят със следната обща формула R SO3Na, в която R е въглеводороден остатък с дължина на веригата от 13 до 18 въглеродни атоми. Разтворимостта им зависи от дължината на веригата и от местоположението на хидрофилната група. Зависимостта на повърхностното напрежение на разтворите на отделните представители от концентрацията им минава през минимум, който се измества към пониските кинцентрации с нарастване на дължината на веригата. В същото време нараства и граничното повърхностно напрежение. Перилната способност на средствата на основата на алкилсулфонати се увеличава с нарастване дължината на веригата и намалява с преместване на хидрофилната група към средата на въглеводородната верига. АЛКИЛАРИЛСУЛФОНАТИ Първите сулфурирани продукти са диалкилнафталини. Притежават добри умокрящи, диспергиращи и емулгиращи свойства и устойчивост на твърда вода. Щракни за пълен размер

5 130 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Дължината на въглеводородната верига има от 4 до 12 въглеродни атоми. Продуктите от този вид се прилагат като мокрители. Кондензационни продукти на нафталинсулфоновата киселина с CH 2 O се ползват като диспергатори при багрене на ПЕ и като егализатори при багрене на ПА. NaO 3 S CH 2 SO 3 Na Сулфонираните алкилбензени с различна дължина на въглеводородната верига са много добри АПАВ. Перилната способност нараства с увеличаване дължината на линейната въглеводородна верига, като започва да се проявява при нонилбензенсулфоната. R SO 3 Na Алкиловият радикал може да има линейна или разклонена верига. При еднакъв брой въглеводородни атоми продуктите с права верига имат по-голямo гранично повърхностно напрежение /σ / в сравнение с продукти, чиято верига има същия брой въглеродни атоми, но е разклонена. Върху свойствата на алкиларилсулфонатите освен вида и дължината на въглеводородната верига оказва влияние и мястото на свързване на ароматното ядро с R. Например за изомерния ред на додецилбензенсулфоновата киселина свързването на бензена с C 3 осигурява постигането на максимално перилно действие. Придвижването на ядрото към центъра на алкиловия радикал води до намаляване на перилните свойства. Същата тенденция се наблюдава и когато веригата е разклонена. Na-додецилбензенсулфонат с линейна

6 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 131 въглеводородна верига е едно от най-разпространените АПАВ, което притежава много добри перилни и почистващи свойства. Разгледаните до тук ПАВ съдържат трите основни анионни групи, които са определящи за хиническата им устойчивост и оказват влияние върху свойствата им, както се вижда от таблица 4. В нея са сравнени свойствата на АПАВ, които имат един и същи хидрофобен остатък, едно и също място на хидрофилната група и един и същ катион. Таблица 4 Хидрофилни групи Свойства 2 COO SO 4 SO 3 Перилен ефект Антиресорбционен ефект Диспергираща способност Емулгираща способност Разпенваща способност Стабилност на пяната Концентрация, при която действа Химическа устойчивост Стабилност спрямо твърда вода Стабилност във вода Цвят Лекота при плакнене на целулозни влакна Лекота при плакнене на протеинови влакна Влияние върху кожата много добро отнасяне добро отнасяне задоволително отнасяне незадоволително отнасяне

Microsoft Word - Vas_9.doc

Microsoft Word - Vas_9.doc ДИРЕКТНИ БАГРИЛА 55 8. ДИРЕКТНИ БАГРИЛА Директните багрила са водоразтворими вещества, които във воден разтвор се дисоциират на багрилен анион и компенсиращ катион. Наричат се директни, тъй като багрилните

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" г. Неорганична химия 1. Главното квантово

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация г. Неорганична химия 1. Главното квантово КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" 08.07.2019 г. Неорганична химия 1. Главното квантово число n определя: a. енергията на електрона и размерите

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи УКЗНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия II - 13.6.15 г. за учебната 15/16 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Задачите са от материала по обща, неорганична и органична химия според учебниците

Подробно

Изпитни въпроси и задачи

Изпитни въпроси и задачи Въпроси ВАРИАНТ II ТЕСТ 1 Коя от посочените електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; 2 В молекулата

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства Виолета Митова, Кольо Троев Институт по полимери - БАН Основни проблеми в хуманната медицина - странични ефекти на лекарствените вещества върху нормалните

Подробно

КСК'14

КСК'14 УКАЗАНИЯ За проверка и оценка на кандидат-студентските работи по Химия - предварителен изпит - 6.4.15 г. за учебната 15/16 г. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ9 Задачите са от материала по обща, неорганична и органична

Подробно

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г

ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г ПРИМЕРЕН ТЕСТ (компонент 1) 1 Коя от следните електронни формули е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 ; б) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 1 ; в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; г) 1s 2 2s 2 2p 5 2d 2 ; д) 1s 2 1p 2 2p 6 3s 2 2 В

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

9 клас

9 клас H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 019 г. Учебно съдържание X - XII клас Примерни решения и оценка на задачите Важно за проверителите!

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

З А Я В Л Е Н И Е

З А Я В Л Е Н И Е ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 1. ТЕКСТИЛ 1.1. Нишки Прежди и конци 1.1.1 Количествен състав * НЕНТП, Методи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.: , факс: , e-m МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНO УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ-ГРАД София 1303, ул. Антим I, 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

Подробно

КСК'14

КСК'14 Въпроси ХИМИЯ I (26 април 2015 год.) ТЕСТ 1 Коя от следните електронни формули е правилно записана за атом на химичен елемент? а) 1s 2 2s 2 2p 3 3s 2 ; в) 1s 2 1p 6 2s 3 2p 6 ; д) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Пред Вас е тестът за

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9.

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. ... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. клас Брой учебни часове (по учебен план): 54. За нови

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I ( г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в)

Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I ( г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в) Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ I (21.04.2019 г.) 1 Коя от електронните формули на атом в основно състояние НЕ е вярна? а) 1s 2 2s 2 2p 4 б) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 в) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 г) 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

КСК'17

КСК'17 енергия Въпроси ТЕСТ ХИМИЯ II (15.06.2019) 1 Коя комбинация от квантови числа е възможна? а) n = 4, l = 4, m = -3 б) n = 4, l = 1, m = 2 в) n = 3, l = -2, m = 2 г) n = 2, l = 1, m = -1 д) n = 1, l = 2,

Подробно

Microsoft Word - UP_HIM_PP_11 kl_M1

Microsoft Word - UP_HIM_PP_11 kl_M1 Приложение 113 към т. 113 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА) МОДУЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ХИМИЯТА КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Модулът Теоретични

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл.

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

Indoles

Indoles Група на индола Бензофуран, бензотиофен и индол са представители на кондензираните с бензеново ядро петатомни хетероцикли с един хетероатом и по електронен строеж са аналози на нафталена, т. е. те са бициклични

Подробно

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет п АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Валя Кирилова Николова Катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски", за участие

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 11 КЛАС ЗИП

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 11 КЛАС ЗИП УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА VII КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 29 към т. 29 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Учебната програма по химия и опазване на

Подробно

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс

TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията Какво трябва да знам? определение за химична връзка; класическите предс TEMA 3 Химична връзка Част 1.1. Химична връзка исторически аспекти на теорията определение за химична връзка; класическите представи на Люис и Косел за причината за образуване на химична връзка Част 1.2.Ковалентна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 50 задачи по химия и опазване

Подробно

1

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá 17 32 се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на

Подробно

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Йорданка Борисова Иванова Катедра Патология на растенията и химия Факултет по Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10

СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10 СЪДЪРЖАНИЕ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Метали, неметали и техните съединения...7 Екологични проблеми...8 Величини и зависимости...9 Въглерод. Въглеводороди...10 Производни на въглеводородите... 11 Входно равнище

Подробно

vibr_of_triat_mol_alpha

vibr_of_triat_mol_alpha Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство http://www.kosnos.co Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 04 от 01.02.2019 г. На основание

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно