НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН"

Препис

1 НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАНСЬОРИ" Всилаот г. Обн.ДВ.бр.9от 30Януари2001г. РазделI. Общиположения Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране,поддържане и ремонтираненаасансьори"(по-нататък"монтьорнаасансьори"). Чл.2. Асансьоритемогатдасемонтират,поддържатиремонтиратотлица,навършили18 години ипридобилиправоспособностприусловиятаипореданатазинаредба. Чл.3. Монтьоритенаасансьоритрябвадаиматпознанияипрактическиумения,коитода гарантиратбезопасносттаиопазванездраветонаработещитеповременаизпълняванатаработаи наползвателитеповременаексплоатациятанаасансьорите. Чл.4. (1) Степенитенаправоспособност,придобитипореданатазинаредба,сапърва,втораи трета,катопърватастепенизискванай-високаквалификация. (2)Изискваниятазапридобиваненасъответнитестепенинаправоспособностса: 1. затретастепен направоспособност- професионални знанияи умениязамонтиране, поддържанеиремонтираненаасансьориснеголямасложностнаконструкцията- самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравличнозадвижване,сръчниилиполуавтоматичниврати,срелейноилиелектронно управление,свисочинанаповдиганедо25m; 2. завторастепеннаправоспособност- професионалнизнанияиумениязатретастепенна правоспособностиза: а)монтиране,поддържанеиремонтираненаасансьорисъссложнаконструкция- асансьорис двускоростноилирегулируемоелектрическозадвижванеилиселектро-хидравличнозадвижване, съсскоростдо1,0 m.s-1, савтоматични врати,сгруповоуправлениенадваасансьора,с неограниченависочинанаповдигане; б)поеманенаотговорностзаработатанадруголице; в)осъществяваненаконтролзабезопаснотофункционираненаасансьорите,коитомонтира, поддържаилиремонтира; 3. запървастепеннаправоспособност- професионалнизнанияиумениязавторастепенна правоспособностиза: а)монтиране,поддържанеиремонтираненаасансьорисголямасложностнаконструкциятаасансьори съсскоростнадвижениенад1,0 m.s-1, сгруповоуправлениенатри и повече асансьори,срегулиранескоросттанадвижение; б)поеманенауправленческиотговорностизаработатанагрупамонтьоринаасансьорииза разпределяненасредства; в)осъществяваненаконтролнагрупамонтьоризабезопаснотофункционираненамонтираните,

2 поддържанитеилиремонтиранитеоттяхасансьори. Раздел I. Обучение Чл.5. Обучението на лица,желаещи да придобият правоспособност за упражняване на професията"монтьорнаасансьори"сеизвършвавъв: 1. пълниякурснапрофесионалнитеучилища,професионалнитегимназииипрофесионалните колежи(по-нататък"професионалниучебнизаведения")съгласнодържавнитеобразователни изисквания; 2. курсовезаправоспособност,организираниотпрофесионалниучебнизаведения,центровеза професионалнообучениеилиотюридическиилифизическилица,регистриранипотърговския закон. Чл.6. ГлавниятдиректорнаГлавнадирекция"Инспекциязадържавентехническинадзор"(ГД "ИДТН")наДържавнатаагенцияпостандартизацияиметрология(ДАСМ)съгласуваучебните програмииплановезаобучениевучебнитезаведенияикурсоветепочл.5. Чл.7. (1) Учебнитепрограми,покоитосеизвършваобучениетовкурсоветезаправоспособност, включват: 1. теориянапрофесията:устройствоиуправлениенаасансьора;икономикаиорганизацияна технологичнитепроцеси при монтаж,поддържанеи ремонтнаасансьори,организацияна техническиянадзориосигуряваненабезопасностиопазванездраветонаработещитеина ползвателитенаасансьорите; 2.практикапопрофесията. (2)Броятнаучебнитечасовевкурсоветезаправоспособностнеможедабъдепо-малъкот: учебничасапотеориянапрофесиятаи80 часапопрактикапопрофесията- затрета степеннаправоспособност; учебничасапотеориянапрофесиятаи80 часапопрактикапопрофесията- завтора степеннаправоспособност; учебничасапотеориянапрофесиятаи60 часапопрактикапопрофесията- запървастепен направоспособност. Чл.8. В курсоветезаправоспособностсеобучаватлица,коитосафизическиипсихически здрави.здравословното състояниесеудостоверявасмедицинско свидетелство,съдържащо заключение,чепрофесията,закоятожелаедасеобучавалицето,немуепротивопоказна. Чл.9. (1) Вкурсоветезапридобиваненатретастепеннаправоспособностмогатдасеобучават лица,които притежават квалификационна степен по професиите "машинен монтьор" и "електромонтьор"и имат най-малко 6-месечен трудов стаж като монтьори на машини и съоръжения. (2) Вкурсоветезапридобиваненапърваивторастепеннаправоспособностмогатдасеобучават лица,коитосазавършилипоследниякласнасреднообразованиеисаупражнявалипрофесията "монтьорнаасансьори"спо-ниската(втора,съответнотрета)степеннаправоспособностбез прекъсваневпродължениена2години. Чл.10. (1) Курсоветезаправоспособностсепровеждатследиздаваненаразрешениеотначалника нарегионалнияотделнагд"идтн",вчийторайонщесепровеждаобучението.разрешениетосе

3 издавав10-дневенсрокследудостоверяванесъссъответнитедокументиоторганизаторанакурса заналичиена: 1.учебно-техническабаза,учебнадокументацияинагледниучебниматериали; 2.медицинскисвидетелстванакурсиститесъгласночл.8; 3.лекторипотеорияипрактиканапрофесията; 4.учебенпланиучебнапрограма,съгласуваниотглавниядиректорнаГД"ИДТН"; 5. безопасниусловиязапрактическообучениеизапровежданенаизпитипопрактикана професията. (2) Принарушаваненаизискванията,прикоитоеиздаденоразрешениетопоал.1,същотосе обезсилваотначалниканарегионалнияотделнагд"идтн"икурсътсепрекратява. Чл.11. (1) Лекторипотеориявкурсоветезапридобиваненаправоспособностпотазинаредба могатдабъдатлица,коитоотговарятнаизискваниятазазаеманенадлъжносттаучителпотеория поспециалностите"асансьорнатехника"и"монтьорпоелектрообзавежданенаасансьори"или машинниинженерииелектроинженериспрофесионаленопитпомонтиранеиподдържанена асансьоринепо-малъкот5години. (2) Лекторипопрактикавкурсоветезапридобиваненаправоспособностпотазинаредбамогат дабъдатлица,коитоотговарятнаизискваниятазазаеманенадлъжносттаучителпопрактикапо специалностите"асансьорнатехника"и"монтьорпоелектрообзавежданенаасансьори"илилица снепо-нискоотсреднообразованиеистепеннаправоспособност,по-високаилиравнана правоспособността,закоятосепровеждаобучението,ипрофесионаленопитпомонтиранеи поддържаненаасансьоринепо-малъкотпетгодини. Раздел I. Изпитиисвидетелствазаправоспособност Чл.12. (1) Обучениетовпрофесионалнитеучебнизаведенияикурсоветезаправоспособност завършвасполаганенаизпитипотеорияипрактиканапрофесията. (2) Лицата,завършилипрофесионалнообразованиепоспециалностите"асансьорнатехника"и "монтьор по електрообзавеждане на асансьори",които са придобили трета степен на правоспособност,могатдасеявятнаизпитизапридобиваненавторастепеннаправоспособност бездопълнителнообучениесъгласночл.7, ал.2, т.2, акосаупражнявалипрофесиятабез прекъсваневпродължениенаеднагодина. Чл.13.(1)Изпититепочл.12сеорганизиратот: 1. професионалнитеучебнизаведения- едновременноспровежданетонадържавнияизпитпо теорияипрактиканапрофесиятапографик,определенсъссъответнияучебенплан; 2. организатора на курса за правоспособност- в едномесечен срок след завършване на обучениетовкурса. (2) Времетоимястотозапровежданенаизпититепоал.1 сесъгласуватсрегионалнияотделна ГД"ИДТН". Чл.14. (1) Изпититесеполагатпредкомисиявсъстав:председател- инспекторотгд"идтн",и членове-поединпреподавателпотеорияипрактика. (2) Вкомисиятапоал.1могатдаучастватипредставителинаработодателитеинадругиоргании организации. (3) Резултатитеотизпититесеоценяватс"издържал"и"неиздържал"исеотразяватвпротоколи, коитосесъхраняват2 годинивпрофесионалнотоучебнозаведение,центъразапрофесионално

4 обучениеилиоторганизаторанакурсаи50годиниврегионалнияотделнагд"идтн". Чл.15. Лицата,коитонесаположилиуспешноизпитпотеорияи/илипрактиканапрофесията, иматправодасеявятдочетирипътинанеиздържанияизпитвсрокдо2 годиниследзавършване наобучението. Чл.16. (1) НаиздържалитеизпитителицаначалникътнарегионалнияотделнаГД"ИДТН"издава в едномесечен срок свидетелство запридобитатастепен направоспособностпо образец, определенотпредседателянадасм. (2) Регионалните отдели на ГД "ИДТН" водят регистър за издадените свидетелства за правоспособност,койтосъхраняватбезсрочно. (3) Дубликат на изгубено свидетелство за правоспособност се издава от началника на регионалнияотделнагд"идтн",койтоеиздалоригиналниядокумент. Чл.17. Правоспособнителицасадлъжниданосятсвидетелстватасизаправоспособностпо временамонтиране,поддържанеиремонтираненаасансьорите. Допълнителниразпоредби 1. (1) Срокътналишаванеотправоспособностпочл.57 отзаконазатехническитеизисквания къмпродуктитесевписвавсвидетелствотозаправоспособностотначалниканарегионалния отделнагд"идтн",вчийторайонеизвършенонарушението. (2) Следизтичаненасрокапоал.1 лицата,лишениотправоспособност,сеявяватнаизпитипо теорияипрактиканапрофесиятазавъзстановяваненапритежаванатастепеннаправоспособност предкомисия,определенаотглавниядиректорнагд"идтн". ПреходнииЗаключителниразпоредби 2. (1) Първаивторастепеннаправоспособностзаупражняваненапрофесията"монтьорна асансьори",придобити по реда и при условията на Наредба 2 за придобиване на правоспособностзамонтьорнаасансьори(дв,бр.15 от1984 г.),сеприравняватсъответнона втораитретастепенпотазинаредба. (2) Учителипотеорияипрактикапоспециалностите"асансьорнатехника"и"монтьорпо електрообзавежданенаасансьори"впрофесионалнитеучилища,коитосапридобиливтораи първастепеннаправоспособностпоредананаредба 2 запридобиваненаправоспособностза монтьорнаасансьори,запазватсъщитестепенинаправоспособностипотазинаредба. 3. Тазинаредбасеиздаванаоснованиечл.45, ал.2 отзаконазатехническитеизискваниякъм продуктите. 4.Наредбатавлизавсила30дниследобнародванетойв"Държавенвестник". 5. ТазинаредбаотменяНаредба 2 запридобиваненаправоспособностзамонтьорна асансьоринаминистерствонанароднатапросветаидържавенкомитетзанаукаитехнически прогрес(дв,бр.15от1984г.).

5 6. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция по стандартизацияиметрология.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" В сила

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc

Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ул. Ген. Й. В. Гурко 5 Факс: (+395 2) 988 54 95 София 1000 E-mail:avto_a@mtc.government.bg

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС НАРЕДБА 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД" В сила от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4952/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 14 от

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06 НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06.07.2005г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно