NSI

Размер: px
Започни от страница:

Download "NSI"

Препис

1 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст навършени години Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2008 г. икономически активното население в страната на възраст навършени години е Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.8%, или с 0.7% пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 72.8% за мъжете и 62.8% за жените. През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година. Коефициентът на заетост се увеличава с 1.8 пункта за мъжете и с 1.1 пункта за жените, като достига съответно 69.2 и 59.6%. Коефициентът на заетост в градовете е 67.4%, а в селата %. Коефициенти на заетост (15-64 навършени години) по местоживеене и тримесечия Коефициентът на заетост за населението на навършени години е 47.0%, или с 3.5 пункта повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Заети са 56.8% от мъжете на възраст години и 38.6% от жените на същата възраст. Икономически неактивните лица на възраст навършени години са хил., или 32.2% от населението в същата възрастова група. Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) при жените е с 10.0 пункта по-висок в сравнение с мъжете (съответно 37.2 и 27.2%). От неактивните лица на навършени години хил., или 34.6%, не желаят да работят или не търсят активно работа, защото посещават учебно заведение или курсове за квалификация. Поради лични или семейни причини, вкл. грижи за малки деца, неактивни са

2 241.9 хил., или 14.6%. Обезкуражените лица на възраст навършени години са хил., или 9.1% от икономически неактивните в същата възрастова група. Те са с 31.6 хил. по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. 2. Основни характеристики на заетите лица на 15 и повече навършени години През четвъртото тримесечие на 2008 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението на същата възраст %. В сравнение със същия период на 2007 г. броят им се увеличава с 1.7%, а относителният дял - с 1.0 пункт. От заетите лица хил., или 53.6%, са мъже и хил., или 46.4% - жени. Структурата на заетите лица по статус в заетостта е следната: работодатели - 3.5%, самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 7.4%, наети лица %, и неплатени семейни работници - 1.0%. От общо хил. наети лица хил., или 73.6%, са в частния сектор. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. техният брой се увеличава със хил., или с 6.9%. За същия период броят на заетите в обществения сектор намалява със 7.8%. От наетите в частния сектор 35.5% са на възраст до 34 навършени години, докато в обществения сектор в тази възрастова група са 16.7% от наетите лица. В сектора на услугите са заети хил., или 56.8% от всички заети лица, в индустрията хил., или 36.2%, в селското и горското стопанство хил., или 7.0%. От всички наети лица 1.4% работят на непълно работно време на основната си работа, а с временна работа са хил., или 4.8%. 3. Безработица През четвъртото тримесечие на 2008 г. безработните лица са хил., а коефициентът на безработица - 5.0%. Безработните мъже са 93.4 хил., а безработните жени Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. броят на безработните лица намалява с 37.6 хил., а коефициентът на безработица - с 1.1 пункта. Коефициенти на безработица по тримесечия Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и те са съответно 4.9% за мъжете и 5.1% за жените. За разглеждания период безработицата в селата намалява с 2.0 пункта, но все още различието в равнището й по местоживеене остава значително - в селата безработицата (7.9%) е близо два пъти по-висока от тази в градовете (4.1%). Безработните младежи (15-24 навършени години) са Коефициентът на младежка безработица е 12.1% и намалява с 2.4 пункта за периода четвърто тримесечие на четвърто тримесечие на 2008 година. Продължително безработни (от една или повече години) са 94.7 хил., или 53.3% от всички безработни, като броят им е с около една трета по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7% и не се различава съществено по пол - той е съответно 2.6% за мъжете и 2.8% за жените. В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.0% при 2.0% - в градовете. Половината от продължително безработните лица са с основно или по-ниско образование.

3 От всички безработни 34.9 хил., или всеки пети безработен, търси първа работа. За намиране на работа хил. (59.2%) от безработните търсят съдействие от роднини и познати, 78.3 хил. (44.0%) се обръщат директно към работодател, 68.0 хил. (38.3%) осъществяват контакти с бюрата по труда, 62.3 хил. (35.0%) изучават обяви за работа. (Данните включват използването на повече от един метод за търсене на работа от едно лице.) Делът на жените, които използват услугите на бюрата по труда за намиране на работа, от общия брой на безработните жени е с 16.8 пункта по-висок в сравнение с този дял при мъжете. Мъжете почесто се обръщат директно към работодатели в сравнение с жените (техният дял е с 8.4 пункта по-висок). МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица. Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица. Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период: - извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; - не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други. Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които: - нямат работа през наблюдавания период; - активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период; - имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период. Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години. Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период. Обезкуражени лица са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. Коефициент на икономическа активност - представлява относителният дял на икономически активните лица от населението на същата възраст. Коефициент на заетост - представлява относителният дял на заетите лица от населението на същата възраст. Коефициент на безработица - представлява относителният дял на безработните лица от икономически активното население. Коефициент на продължителна безработица - представлява относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население. Коефициент на неактивност - представлява относителният дял на икономически неактивните

4 лица от населението на същата възраст. Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД ). При оценката на резултатите са използвани данни за населението на страната към година. Както при всяко извадково наблюдение, данните от наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Изчислените относителни стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през четвъртото тримесечие на 2008 г. са: - общ брой на заетите лица - 1.1%; - общ брой на безработните лица - 4.9%; - коефициент на безработица - 4.7%. Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях. ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1 Основни показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2007 и 2008 година Общо Коефициент на икономическа активност ( Заети лица на 15 и повече години Заети лица на години Заети лица на години Заети лица на години Коефициент на заетост (15 и повече Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Безработни лица - общо Безработни лица на години Изменение ( 2008 спрямо ІV тримесечие 2007)

5 Безработни лица на години Коефициент на безработица - % Коефициент на безработица ( Коефициент на безработица ( Коефициент на продължителна безработица - % Обезкуражени лица - общо Обезкуражени лица на години Мъже Коефициент на икономическа активност ( Заети лица на 15 и повече години Заети лица на години Заети лица на години Заети лица на години Коефициент на заетост (15 и повече Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Безработни лица - общо Безработни лица на години Безработни лица на години Коефициент на безработица - % Коефициент на безработица ( Коефициент на безработица ( Коефициент на продължителна безработица - % Изменение ( 2008 спрямо ІV тримесечие 2007)

6 Обезкуражени лица - общо Обезкуражени лица на години Жени Коефициент на икономическа активност ( Заети лица на 15 и повече години Заети лица на години Заети лица на години Заети лица на години Коефициент на заетост (15 и повече Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Коефициент на заетост ( Безработни лица - общо Безработни лица на години Безработни лица на години Коефициент на безработица - % Коефициент на безработица ( Коефициент на безработица ( Коефициент на продължителна безработица - % Обезкуражени лица - общо Обезкуражени лица на години Изменение ( 2008 спрямо ІV тримесечие 2007) Публикуван на г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни, през четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.8% в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 208 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 208 г. БВП на един зает се увеличава с 3.0% в сравнение със

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 204 ГОДИНА По предварителни данни през третото тримесечие на 204 г. БВП на един зает се увеличава с.2% в сравнение със

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7% в сравнение

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ, Второ тримесечие на 2011 година

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ, Второ тримесечие на 2011 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ По предварителни данни през второ тримесечие на 2011 година БВП на един зает се увеличава с 6.0 % в сравнение със същото тримесечие на предходната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. БВП на един зает намалява с 0.9% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 203 ГОДИНА По предварителни данни през първото тримесечие на 203 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със

Подробно