"ЕЙДИДИ" ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ТЕЛ.: ; Е-ПОЩА: Глава 2: Създаване на стени В тази глава ще се зае

Размер: px
Започни от страница:

Download ""ЕЙДИДИ" ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ТЕЛ.: ; Е-ПОЩА: Глава 2: Създаване на стени В тази глава ще се зае"

Препис

1 Глава 2: Създаване на стени В тази глава ще се заемем с изграждането на нашия проект, като започнем с вертикалните елементи на къщата на Масаро. За да спестим време, ще импортираме двумерен (2D) етажен план във формат DWG, който ще използваме като основа за проекта. Обърнете внимание, че работейки в изглед на етажен план, ще създадем интелигентни 3D елементи. Освен това, за да ускорим нашата работа, в много случаи ще използваме палитрата Фаворити (Favorites), която в общи линии представлява набор от готови сградни елементи с предварително зададени параметри. 2.1 Създаване на външни стени Отворете с ArchiCAD проектния файл BIM ITG Chapter 02.Pla, за да изпълните този етап от интерактивното учебно ръководство за ArchiCAD. Ако се нуждаете от повече информация за инсталиране на ArchiCAD, избор на желаната работна среда в ArchiCAD или стартиране на проектните файлове от учебното ръководство, вижте главата Запознаване с интерактивното учебно ръководство по ArchiCAD. 1. Създайте нов самостоятелен работен лист (Worksheet) с помощта на опцията в менюто Document > Documenting Tools > Create Independent Worksheet... В полето за референтен номер (Reference ID) въведете W-01, а в полето за име въведете DWG Walls. Новият работен лист ще се появи в папката Worksheets в картата на проекта в Навигатора. Работните листове са гледни точки, които служат като чертожна среда за изготвяне на всички видове двумерни чертежи, които ще са ви необходими. Те се използват за изготвяне на видове чертежи, за които не са предвидени специални видове гледни точки (като Етажен план, Разрез, Детайли). Можете да използвате работните листове за импортиране на външни чертежи (External Drawings), планове на терена (Site Plans) и др. 2. Отворете работния лист, който създадохте, чрез двойно щракване с мишката върху неговото име в Навигатора, или щракнете с десния бутон на мишката върху името и изберете опцията Отваряне (Open) в контекстното меню. 3. В прозореца с работните листове (Worksheet Window) активирайте опцията File>External Content>Place External Drawing (Импортиране на чертеж от външен източник). Намерете файла Walls.DWG, запаметен в съседство с проектния файл в същата папка, маркирайте го и щракнете върху бутона Open (Отваряне), за да го импортирате. 4. В отворения диалогов прозорец се уверете, че в полето Set value of 1 Drawing Unit in (Задаване на стойността на една чертожна единица в) е въведена стойност 1 millimeter. Щракнете върху 1

2 бутона Place, след което щракнете на произволно място в прозореца на работния лист, за да импортирате чертежа. 5. Превключете активния изглед, за да изведете на екрана картата на изгледите в Навигатора. Отворете папката BIM Experience Kit в Навигатора и активирайте (с двойно щракване на мишката) предварително зададения изглед Wall-01/01, запаметен в папката 2.1 Creating Exterior Walls (Създаване на външни стени), поместена в папката Chapter Намерете работния лист W-01 DWG Walls в раздела Worksheets (работни листове) в картата на проекта. Щракнете върху този работен лист с десния бутон на мишката и изберете в контекстното меню опцията Show as Trace Reference (Покажи като референтен). Съдържанието на работния лист се появява в етажния план. 2

3 7. Изберете опцията Drag Reference (Преместване на референцията) в палитрата с инструменти Trace & Reference и преместете целия работен лист, така че най-горната ъглова точка (node) на геометрията на стената да съвпадне с информационната стрелка (Label Arrow) В палитрата с инструменти Trace & Reference щракнете върху бутона Switch Reference with Active (Превключи Референтния с Активния), за да превключите на работния лист. 9. Маркирайте чертежа и активирайте опцията Edit>Reshape>Explode into Current View (Преобразувай в 2Д в текущия изглед). Щракнете върху бутона Keep drawing primitives only (Запазване само на базовите елементи) в отворения диалогов прозорец и след това щракнете върху бутона OK. След прилагането на тази опция чертежът е разделен на отделните му части и е представен като група от линии и щриховки. 10. Сега изберете всички елементи в работния лист (които вече са групирани) и активирайте опцията Edit>Grouping>Ungroup (Отмяна на групиране). 11. Щракнете върху бутона Switch Reference with Active в прозореца с инструменти Trace & Reference, за да изведете отново на екрана изгледа в етажен план. Ще използваме линиите и щриховките на стените (Wall lines and Fills), зададени в DWG-файла, като модел за изграждане на нашите стени. 12. В палитрата с инструменти (Toolbox) активирайте инструмента за стени (Wall Tool). Виждате, че в палитрата Фаворити (Favorites Palette) са показани само стени. 13. В Навигатора превключете на картата на изгледите (View Map). В следващите стъпки ще активираме няколко изгледа с предварително зададени параметри. В палитрата Фаворити активирайте елемента Wall-01 чрез двойно щракване върху съответното име в списъка. 14. Уверете се, че в информационния прозорец (Info Box) за инструмента за стени (Wall Tool) е зададен методът на свързана геометрия (Chained Geometry Method) (чрез него ще създадем поредица от свързани прави сегменти от стени). 3

4 15. Чрез последователно щракване с мишката в местоположенията, определени чрез точките на информационните стрелки (Label arrows), изобразени в етажния план, начертайте поредица от три стени, образуващи триъгълник. Съобразете се с номерацията: първо щракнете върху точката, обозначена с информационна стрелка 1.1, след това в точката, обозначена с информационна стрелка 1.2 и т. н. Когато курсорът намери точката, обозначена от всяка информационна стрелка, той ще приеме формата на знак за отметка (за първата точка от поредицата стени) или на щрихован черен молив (по време на изчертаването на поредицата стени). Съвет: Когато създавате поредица от свързани стени (Chain of Walls), възможно е да щракнете на погрешно място. В такъв случай можете да натиснете клавиша BACKSPACE, за да изтриете само последния начертан сегмент от поредицата стени (или избрания инструмент за чертеж на поредица от свързани линии), и да го начертаете отново правилно. Съвет: По правило, името на предварително зададения изглед съвпада с името на елемента от палитрата Фаворити, който трябва да използвате в съответната стъпка. Името на използвания погоре предварително зададен изглед 2.1.1Wall-01/01 съдържа следните елементи: номер на стъпката ( ) и име на елемента от палитрата Фаворити ( Wall-01 ), който трябва да използвате, а обозначението /01 показва, че това е първият елемент или група елементи, създадени с използване на този конкретен елемент от палитрата Фаворити. По този начин можете винаги да определите кои елементи от палитрата Фаворити трябва да активирате за следващите стъпки. 16. Активирайте (отново чрез двойно щракване с мишката) предварително зададения изглед Wall-01/02, запаметен в папката 2.1 Creating Exterior Walls. Върху етажния план се появява нов набор от информационни етикети (Labels), показващи друга част от плана. В тази стъпка не е необходимо да активирате нов елемент от палитрата Фаворити, защото името на предварително зададения изглед извиква елемента Wall Начертайте стените, както направихте това в стъпка 15. Можете да приключите създаването на поредицата от свързани стени (Wall Chain) посредством двойно щракване с мишката върху последната ъглова точка (node). Ако затворите поредицата от стени, тази стъпка не е необходима; програмата автоматично ще завърши поредицата. 18. Активирайте предварително зададения изглед Wall-01/03, запаметен в папката 2.1 Creating Exterior Walls (Създаване на външни стени) и създайте стените въз основа на информационните стрелки. И в този случай трябва да използвате елемента от палитрата Фаворити Wall Активирайте предварително зададения изглед Wall-01/04, запаметен в папката 2.1, Creating Exterior Walls (Създаване на външни стени) и добавете стените въз основа на информационните стрелки (Label arrows). И в този случай трябва да използвате елемента от палитрата Фаворити Wall Активирайте предварително зададения изглед Wall-02/01, запаметен в папката 2.1, Creating Exterior Walls. 4

5 21. Името на предварително зададения изглед вече съдържа израза Wall-02. Това означава, че трябва да активирате този фаворит. Това можете да направите чрез двойно щракване върху елемента Wall-02 в списъка в палитрата Фаворити. 22. Създайте стените, както направихте това в предходните стъпки. 23. Продължете да активирате предварително зададените изгледи, като започнете с изглед Wall- 02/02 и приключите с изглед Wall-02/11. Във всеки отворен изглед добавете стените, обозначени с точките на информационните стрелки, като използвате фаворита Wall Активирайте предварително зададения изглед Wall-03, запаметен в папката 2.1 Creating Exterior Walls. Съвет: В името на този елемент от палитрата Фаворити не се съдържа обозначение от типа на /01 след името на елемента ( Wall-03 ). Това означава, че в рамките на тази стъпка с помощта на този елемент-фаворит ще създадете само един елемент или група елементи. 25. Добавете стените, обозначени с информационните стрелки. 26. Маркирайте последните два сегмента, които сте създали (активирайте инструмента стрелка (Arrow Tool) и щракнете с него върху един от тези сегменти), след което активирайте опцията от менюто Edit>Display Order>Send Backward, в резултат, на което тези сегменти от стени няма да се застъпват с други стени. 27. Активирайте предварително зададения изглед Finished Exterior Walls, за да изобразите на екрана всички създадени до момента външни стени. 2.2 Създаване на полигонални стени BIM ITG Chapter 02_02.mp4 5

6 1. Активирайте предварително зададения изглед Wall-04, запаметен в папката 2.2 Creating Polygonal Walls (Създаване на полигонални стени). Погрижете се функцията Trace Reference (Използвай референция) да бъде активна и видима във всички останали стъпки в тази глава. 2. Активирайте (посредством двойно щракване с мишката) елемента Wall-04 в палитрата Фаворити и, задържайки натиснат клавиша SPACE, щракнете с мишката върху очертанията на всеки от многоъгълниците, обозначени с информационните етикети. ArchiCAD ще създаде полигонални стени (Polygonal Walls), чиято форма ще отговаря на линиите, върху които сте щракнали. Когато натиснете и задържите клавиша SPACE, курсорът приема формата на иконата Вълшебна пръчка (Magic Wand), която показва, че той ще копира очертанието на намерения елемент и ще създаде новия елемент въз основа на същата геометрия. 3. Активирайте предварително зададения изглед Wall-05, запаметен в папката 2.2 Creating Polygonal Walls, а също и елемента Wall-05 в палитрата Фаворити. 4. Отново добавете полигоналните стени, обозначени от информационните етикети, като щракнете при натиснат клавиш SPACE. Можете също да копирате формата на даден затворен полигонален елемент като щракнете на произволно място в неговите очертания. 2.3 Създаване на стени-парапети BIM ITG Chapter 02_03.mp4 1. Добавете стените-парапети (Parapet Walls) на сградата. Следвайте същата последователност на действията, както в предходните стъпки: активирайте изгледа, след това активирайте елемента от палитрата Фаворити, който е посочен в името на изгледа, и създайте поредицата от свързани стени, обозначена от информационните стрелки (Label arrows). Изпълнете тези действия с изгледи Wall-06 до Wall-09. Тези изгледи с предварително зададени параметри са запаметени в папката 2.3 Creating Parapet Walls. 2. Активирайте предварително зададения изглед Slab-Balcony Top ; активирайте инструмента за плочи (Slab Tool); след това активирайте и елемента от палитрата Фаворити Slab-Balcony Top и създайте покрива на терасата (balcony top) посредством задържане на клавиша SPACE и едновременно щракване с мишката. 3. Активирайте предварително зададения изглед Current state of Walls, за да изобразите вече създадените стени. 6

7 4. Приближете/увеличете изгледа (чрез функцията Zoom) и изберете покрива на терасата (Balcony Top), който създадохте току що, след което изберете опцията Edit>Display Order>Bring forward, за да припокриете този покрив със стените под него в етажния план. 2.4 Създаване на преградни стени BIM ITG Chapter 02_04.mp4 1. Активирайте предварително зададения изглед Wall-10/01, след това активирайте елемента от палитрата Фаворити Wall-10. Добавете стените, обозначени с информационните стрелки. Изпълнете същите действия в предварително зададените изгледи Wall-10/02 до Wall-10/10 (не е необходимо да активирате всеки път фаворита Wall-10 ). Предварително зададените изгледи са запаметени в папката 2.4 Creating Partition Walls (Създаване на преградни стени). 2. Ще продължим да използваме елемента от палитрата Фаворити Wall-10 за добавяне на останалите преградни стени, но с една промяна: в полето за избор на метод за изграждане на стени изберете настройката Center (референтната линия в централно положение). 3. Добавете останалите стени, обозначени в предварително зададените изгледи Wall-10/11 до Wall-10/15, без да променяте използвания елемент от палитрата Фаворити или настройките на стените. 7

8 2.5 Създаване на стени над нивото на парапетите (aboveparapet walls) BIM ITG Chapter 02_05.mp4 1. Използвайки описаните в предходните раздели методи, създайте стените, обозначени в предварително зададените изгледи Wall-11/ Wall-12. Предварително зададените изгледи са запаметени в папката 2.5 Creating above-parapet Walls. 2. Активирайте предварително зададения изглед All Walls created, за да изобразите на екрана на монитора всички стени, които създадохте до момента. 2.6 Коригиране на височината на стените BIM ITG Chapter 02_06.mp4 8

9 1. Активирайте предварително зададения изглед Modify Wall Heights/01, след което активирайте инструмента за маркировка (Marquee Tool). Очертайте правоъгълно поле за маркировка от информационен етикет 1.1 до информационен етикет Активирайте инструмента за стени и използвайте опцията Edit>Select All Walls в менюто Marquee, след което променете на 600 мм височината на основата на стената (Wall Base height) на маркираните стени. За тази цел използвайте съответните полета в информационния прозорец (Info Box). Щракнете с десния бутон на мишката върху етажния план и изберете опцията Remove Marquee (размаркиране) в контекстното меню, за да отмените маркировката. 3. Активирайте предварително зададения изглед Modify Wall Heights/02. Изберете стената, обозначена с Label 2 и променете височината й (Top Height) на мм. 4. Активирайте предварително зададения изглед All Walls, за да видите на екрана всички стени. Сега изберете картата на изгледите в Навигатора и изберете работния лист, върху който копирахме оригиналния етажен план във формат DWG. Щракнете с десния бутон на мишката върху него и в отвореното контекстно меню изберете опцията use as trace reference (използвай като референция). В палитрата Trace and reference включете функцията visual compare (визуално сравнение). С помощта на четирите плъзгача, разположени на четирите страни на етажния план, можете да отлепите създадения в ArchiCAD етажен план подобно на истинска прозрачна копирна хартия и да го сравните с оригиналния етажен план във формат DWG. С помощта на този нагледен способ проверете дали добавените от вас стени са точно позиционирани спрямо съответстващите им елементи в оригиналния DWG чертеж. По този начин можете да сравнявате всички видове изгледи в ArchiCAD. Така можете да се уверите, че проектантските грешки са отстранени. Накрая ще разполагате с висококачествена архитектурна документация. С това приключи работата ни по глава 2. 9

"ЕЙДИДИ" ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ФАКС: ; Е-ПОЩА: Глава втора: Създаване на обема и структурата на с

ЕЙДИДИ ЕООД; УЛ. НИКОЛАЙ ГОГОЛ 4; СОФИЯ 1124; ФАКС: ; Е-ПОЩА: Глава втора: Създаване на обема и структурата на с Глава втора: Създаване на обема и структурата на сградите В тази глава ще почнем с изграждането на офис сграда. Първо, ще създадем основните обеми на сградата. След това ще създадем структурната система

Подробно

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил или по създаден от вас потребителски стил. По подразбиране

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

X-Social_Varchev_

X-Social_Varchev_ XSocial ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ www.varchev.com 0700 17 600 info@varchev.com Съдържание: 1. Какво е XSocial? 2. Копиране на сделки 3. Структурата на платформата xsocial 3.1. Списък Провайдъри 3.2. Настроение

Подробно

Lesson plan – Example of good practice – Sheet of information

Lesson plan – Example of good practice – Sheet of information План на урока Черни щъркели Работен лист Въведение Барч малък град с десет хиляди жители е разположен на граничната река Драва на унгарско-хърватската граница. Драва е разположена зад Желязната завеса,

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Слоеве. Показване и скриване на панела. Увеличаване и намаляване на иконите. Преименуване на слой. Избор. Създаване. Показване и скриване

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на

ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на ПРОЕКТ ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА 1. Отваряме програмата SketchUp. Избираме ново положение на Координатната система От контексното меню /върху една от осите на Координатната система/ избираме Place и преместваме

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела (Solid Element Operations) Конструктивните елементи могат да взаимодействат помежду си чрез

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

Paint.net

Paint.net Paint.net Урок 1 запознаване с различни разширения и слоеве Какво е разширение на един файл? Както знаете, всеки един файл си има име и разширение. Как изгелжда това: Име Разширение Името е уникално за

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно