Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Размер: px
Започни от страница:

Download "Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со"

Препис

1 КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: THE QUALITY OF COMMUNICATION BETWEEN MEDICAL SPECIALISTS Stayko Spiridonov, Ralitsa Zlatanova-Velikova Medical University Sofia, Faculty of Public Health, 1527 Sofia, Bulgaria. Abstract: The quality of communications between medical specialists is one of the premises for the quality management of hospital processes and as a consequence of this for the high quality of the services offered. The purpose of this article is to investigate and analyze the medical specialists opinion on the quality of communications. By the survey for one year period from December 2014 to December 2015, conducted in diagnostic and consulting centers and hospitals in Bulgaria is studied and analyzed the opinion of medical experts on the quality of communication in the working team and the influence of the staff quantity on the quality of communication. The influence of the type of healthcare institution on the quality of communication between medical specialists was found. Also by the opinion of respondents the frequency of workplace changes defining the quality of communication between different workers. Keywords: quality, communication, medical specialists Качеството на комуникациите между медицинските специалисти е една от предпоставките за качеството на управленските процеси в болницата и като последица от това за качеството на предлаганите услуги. Това налага проучване и анализиране на факторите оказващи влияние на комуникацията в колективите на медицинските специалисти и предприемане на мерки за подобряване на комуникативността между тях. Целта на настоящото изследване е да проучи и анализира мнението на медицинските специалисти за качеството на комуникация между тях. За постигането на тази цел си поставихме следните основни задачи: 1. Проучване на мнението на медицинските специалисти за качеството на комуникацията в колектива, в който работят. 2. Влияние на числеността на колектива върху качеството на комуникацията между участниците в него. 3. Установяване на мнението на респондентите за качеството на комуникацията между отделните звена в здравното заведение, в което работят. 4. Наличие на влияние на вида на здравното заведение (държавно, частно) върху качеството на комуникацията между отделните му звена. 5. Ролята на честотата на смяна на работното място върху мнението на анкетираните определящи качеството на комуникацията между отделните звена, като добра. 6. Формулиране на изводи относно качеството на комуникацията между медицинските специалисти. Методи: За обективизиране на наблюдаваните резултати е използван анкетен метод. Анкетното проучване е проведено за периода от дванадесет месеца /от до г./ в МБАЛ Ескулап в гр. Пазарджик, ДКЦ 18 гр. София, МБАЛ Свети Мина гр. 116

2 Пловдив, МБАЛ - Пловдив гр. Пловдив, ДКЦ 1 в град Хасково, УМБАЛ в град Стара Загора, ДКЦ 3 в гр. Варна и МБАЛ-Първомай. В анкетното проучване са обхванати 477 медицинските специалисти - лекари, медицински сестри, акушерки и фелдшери, работещи в обхванатите здравни заведения. Количествените анализи са правени със статистически пакет приложни програми - SPSS За таблична и графична обработка и презентация са използвани продуктите на MICROSOFT OFFICE. Резултати и обсъждане. От участниците в проучването най-голям дял са във възрастовия диапазон между четиридесет и петдесет години общо сто тридесет и седем човека или 28,7% от всички. Най-малобройна в нашето проучване е групата на здравните работници над шестдесет годишна възраст 11,7%. (Фиг. 1). Фигура 1. Възрастова структура на респондентите Честотата на разпределение на респондентите в нашето проучване според длъжностната им характеристика показва, че с най-висок дял са медицинските сестри и акушерки - 46,5%, като почти толкова са и лекарите 45,1%. В проучването попадат още ръководители (5,9%) и фелдшери (2,5%), но с относително по-малко представителство. Един от въпросите към участниците в нашето проучване цели да изясни тяхното лично мнение относно качеството на комуникация помежду им на работното място. Повече от половината от анкетираните са дали положителна оценка за комуникацията в колектива им, като я намират за добра (21,0%), много добра (17,2%) и отлична (16,1%). Най-голям дял от всички анкетирани (22,6%) обаче намират комуникацията с колегите си за лоша (Фиг. 2). 117

3 Фигула 2. Честота на разпределение на респондентите според мнението им за качеството на комуникацията в колектива, в който работят Установи се влияние на числеността на колектива, в който работят анкетираните върху изследвания показател (Фиг. 3). Фигура 3. Влияние на числеността на колектива върху качеството на комуникацията между участниците в него В групата на респондентите работещи в колективи с до 20 души процента на намиращите 118

4 комуникацията в колектива си за много добра е 47,3%, а на тези с отлична е 28,2%. Същите проценти спадат съответно на 21,1% и 12,0% при анкетираните работещи с над 20 души. В помалките колективи е по-малък и процента на здравните работници намиращи комуникацията за лоша и много лоша (Фиг. 3). Проучихме мнението на анкетираните относно качеството на комуникацията между отделните отделения (структурни звена) на здравното заведение, в което работят. За разлика от оценката им относно качеството на комуникацията вътре в отделенията, в които работят, която както споменахме е противоречива, мнението на анкетирните за комуникацията между отделните отделения на болницата, в която работят категорично клони към положително. Фигура 4. Честота на разпределение на респондентите според мнението им за качеството на комуникацията между отделните звена в здравното заведение, в което работят На въпроса Как оценявате нивото на комуникация между отделните звена в болницата в която работите? 45,7% от проучваните отговарят с Добра, а други 22,1% с Много добро. Само 9,2% от всички анкетирани намират тази комуникация за много лоша (Фиг. 4.) Установи се влияние на вида на здравното заведение (държавно или частно), в което работят анкетираните върху изследвания показател /качеството на комуникацията между отделните звена в здравното заведение/. При групата анкетирани работещи в частни здравни заведения процента на намиращите комуникацията между отделните отделения, като много добра е 47,3%, а този на отговорили със лоша 22.2%. При работещите в държавна клиника същите стават съответно 21,1% и 11,2% (Фиг. 5) 119

5 Фигура 5. Влияние на вида на здравното заведение (държавно, частно) върху качеството на комуникацията между отделните му звена Друг фактор, оказващ влияние върху мнението на анкетираните свързано с качеството на комуникацията между различните отделения е честотата на смяна на работното място. При медицинските специалисти сменили по-голям брой здравни заведения в кариерата си се повишава и броят, и относителният дял на тези, които намират изследваната комуникация за лоша и много лоша. При анкетираните, които никога не са сменяли здравното заведение, в което работят процентът на определящите комуникацията между отделните звена като добра е най-висок 76.2%. При медиците сменяли здравното заведение, в което работят веднъж той спада на 57,1%, а най-нисък дял на имащи положително мнение по въпроса /28,2%/ се открива сред анкетираните сменили повече от едно здравни заведения (Фиг. 6). 120

6 Фигура 6. Влияние на честотата на смяна на работното място върху мнението на анкетираните определящи качеството на комуникацията между отделните звена, като добра На базата на направения анализ на мнението на респонденти за качеството на комуникация между медицинските специалисти могат да бъдат направени следните изводи: 1. Повече от половината от анкетираните медицински специалисти (54,3%) са дали положителна оценка за комуникацията в колектива, в който работят, като я намират за добра, много добра или отлична. 2. По-голямата част (67,7%) от респондентите оценяват качеството на комуникацията между отделните структурни звена в здравното заведение като добра и много добра. 3. При медицинските специалисти работещи в колективи с до 20 души процента на намиращите комуникацията в колектива си за много добра и отлична е по-висок в сравнение със същия при анкетираните работещи с над 20 души. 4. При респондентите работещи в частни здравни заведения относителния дял на намиращите комуникацията между отделните отделения, като много добра е значително по-висок в сравнение със същия при колегите им работещи в държавна клиника. 5. При анкетираните работещи в колективи с до двадесет души относителния дял на считащите комуникацията между отделенията за добра е по-висок в сравнение със същия при работещите в по-големи колективи. 121

7 Литература: 1. Балканска П. За умението да общуваме с пациента, СЕСТРИНСКО ДЕЛО, 41, No 3, с , Воденичаров, Ц. и С. Попова. Медицинска етика. С., ДАК, Горанова- Спасова, Р., Н. Щерева- Николова, Модели на взаимоотношение с пациента. В: Ръководство по медицинска етика, изд. ИД Принт, София, с , Горанова- Спасова, Р., Н. Щерева- Николова, Принципи и правила на медицинската етика. В: Ръководство по медицинска етика, изд. ИД Принт, София, с.7-14, Спиридонов С., Р. Златанова-Великова, С. Великов, И. Димитров. Роля на невербалните компоненти в комуникацията между здравните работници, Национална конференция Общественото здраве глобален приоритет в науката и практиката, Българско научно дружество по обществено здраве, гр. Варна, 9-10 юни Черкезов, Т., Етични проблеми в медицинското обслужване при пациенти в напреднала възраст, Девета национална конференция по етика с международно участие, София, октомври, 2013г.,Европейските етични стандарти и българската медицина, Сборник статии, София, стр , Strategy visions for European Healthcare at the beginning of the 21 century. Report to the European Parliament,

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

Science & Technologies АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ, ПОЛЗВАЛИ СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ В ГР. СОФИЯ Евелина Перчинска - Поптодорова, Тихоми

Science & Technologies АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ, ПОЛЗВАЛИ СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ В ГР. СОФИЯ Евелина Перчинска - Поптодорова, Тихоми АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ, ПОЛЗВАЛИ СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ В ГР. СОФИЯ Евелина Перчинска - Поптодорова, Тихомира Златанова, Стайко Спиридонов Факултет по Обществено здраве, Медицински

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: +359

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН

Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАН Варненски медицински форум, т. 6, 2017, прил. 2 МУ-Варна ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 18 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ОТДИХ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА 21.11-8.12.18 г. 7 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА АНКЕТНО

Подробно

Д И С Е Р Т А Ц И О Н Е Н Т Р У Д

Д И С Е Р Т А Ц И О Н Е Н  Т Р У Д Медицински университет,,проф.д-р Параскев Стоянов -Варна Факултет по медицина Катедра по Акушерство и гинекология Д-р Валентин Йосифов Ирмов СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛАКТИКАТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

СТАНОВИЩЕ от Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. Ръководител на Катедра Здравни грижи Факултет по обществено здравеопазване Медицински университет Пр

СТАНОВИЩЕ от Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. Ръководител на Катедра Здравни грижи Факултет по обществено здравеопазване Медицински университет Пр СТАНОВИЩЕ от Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. Ръководител на Катедра Здравни грижи Факултет по обществено здравеопазване Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна на дисертационен труд

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

VMF_2016_pril 3.pdf

VMF_2016_pril 3.pdf Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 3 МУ-Варна ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В БОЛНИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Живка Маргосян, Мариана Желязкова, Иван Димитров, Иван Александров Медицински университет

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ 1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществено здраве, Катедра Физикална медицина, рехабилитация,

Подробно

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, З

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, З ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, Зорница Златарова 3 1 ОМЦ Св. Николай Чудотворец - Варна 2 Катедра по

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 18 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно