НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ"

Препис

1 НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от 31Март 2009г. РазделI. Общиположения Чл.1. С тази наредбасеопределятизискваниятакъм дейносттаналицата,които упражняватнеконвенционални методи заблагоприятно въздействиевърху индивидуалното здраве. Чл.2. Лицата,коитоупражняватнеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействие върхуиндивидуалнотоздраве,садлъжни: 1. дасеотнасятотговорноидобросъвестнокъмличността,здравнитепотребностии проблеминалицето,потърсилопомощтаим; 2. да прилагат единствено методите,които са заявили в регионалния център по здравеопазване(рцз); 3.данеизползватинвазивниметоди,сизключениенаакупунктура,кактоитакива,чието прилаганеизлаганарискздравословнотосъстояниеналицето,потърсилопомощтаим; 4. данеизползватметодизавъздействие,коитомогатдапредизвикатболка,неприятни усещания,психологическипроблемиилиметодизавъздействие,коитопротиворечатнадобрите нрави; 5. данедопускатвлошаванеилиуврежданеназдравословнотосъстояниеналицето, потърсилопомощтаим; 6. дапроследяватпериодичноивнеобходимитесроковепромянатавздравословното състояниеналицето,прикоетосаприложилитезиметоди,иприустановяваненанегативен ефектвърху индивидуалното здравевследствиенаприложен неконвенционален метод да преустановятнеговотоприлагане,катоуведомятнезабавновсичкилица,накоитоеприлаган, избранияотлицетообщопрактикуващ лекаридиректоранарцз; 7.дапоставятнавидномястовпомещениетодокументазарегистрациятаимвРЦЗ; 8. да препоръчват консултация с лечебни заведения в случаи на влошаване в здравословнотосъстояниеналице,коетоепотърсилопомощтаим; 9. незабавнодауведомятизбранияотлицетообщопрактикуващ лекарилицентърза спешнамедицинскапомощ,когато състоянието напациентаналаганезабавнамедицинска намеса. Чл.3. (1) Лицата,които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,предиприлаганетонанеконвенционаленметодса длъжни: 1. дапреценятздравословното състояниеналицето,потърсило тяхнатапомощ,и възможноститеприлаганиятоттях метод даповлияеблагоприятно върху здравословното

2 състояниеналицето; 2. даразяснятналицето,потърсилопомощтаим,подробноинадостъпенезиксъщността нанеконвенционалнияметод,койтощеприложат,очакванотоположителновъздействиевърху здраветомуивъзможнитестраничниефекти; 3. даневъвеждатвзаблуждениелицето,потърсилотяхнатапомощ,включителнопо отношениенавъзможноститезаповлияваненаздравословнотомусъстояниечрезпрактикувания неконвенционаленметод; 4. даполучатизричнотописменосъгласиепообразецсъгласноприложение 1 на лицето,потърсилотяхнатапомощ,заприлаганенасъответниянеконвенционаленметод. (2) Документът по ал. 1, т. 4 се съхранява от лицата, които упражняват неконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,засрок10 години. Чл.4. Неконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалното здравесеупражняватсамокогатолицето,коетогипредписваилиприлага,имаположителен практическиопитвтяхнотоизползванеикогатонямаданнизавреднивъздействияотносно прилаганетонасъответнияметод. Чл.5. Лица,коитоупражняватнеконвенциалниметодизаблагоприятновъздействие върхуиндивидуалнотоздравеиняматпризнатамедицинскаправоспособност,няматправода предписватлекарстваидаприлагатметодизадиагностикаилечение,изискващимедицинска правоспособност. Чл.6. Неконвенционалнитеметодисеупражняватсамовпомещения,коитоотговарятна здравнитеизисквания,посоченивприложение 2. Чл.7. Забраняватсевсичкиформинарекламананеконвенционалниметоди,кактоина дейностите,свързани с тяхното прилагане,включително свързването им с профилактика, диагностика,лечениеирехабилитация. Чл.8. (1) Лице,коетопрактикуванеконвенционалниметоди,едлъжнодавписвавкнига запосещениятаданнитезавсяколице,потърсилонеговатапомощ. (2)Книгатазапосещениясеводипообразецсъгласноприложение 3. (3) Книгатазапосещениятасепрошнурова,подпечатваирегистрираотРЦЗ,извършил регистрациятаналицето. (4) Лицата,коитопрактикуватнеконвенционалниметоди,садлъжнидасъхраняват книгатазапосещениятазасрок10 годиниследнейнотоприключване,кактоидаяпредоставят припоискванеотконтролнитеоргани. Чл.8а.(Нов- ДВ,бр.24 от2009 г.)(1) Лицата,коитопрактикуватнеконвенционални методизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,серегистриратврцзв областта,къдетопрактикуват,катоподаватзаявлениепообразецсъгласноприложение 4. (2) ДиректорътнаРЗЦиздаваудостоверениезарегистрацияналицатаал.1 пообразец

3 съгласноприложение 5. (3)Зазаличаванеотрегистъраналицата,коитопрактикуватнеконвенционалниметоди,в случаитепочл.172, ал.1, т.1 и2 отзаконазаздраветосеподавазаявлениепообразецсъгласно приложение 6. (4) Заличаванетоотрегистъраналицата,практикуващинеконвенционалниметодиза благоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,сеизвършвасъсзаповеднадиректора нарцзпообразецсъгласноприложение 7. Раздел I. Използваненанелекарственипродуктиоторганиченпроизход Чл. 9. Лицата, които предписват или прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве с използване на нелекарствени продуктиоторганиченпроизход,могатдаизползватсамо: 1. натурални,изсушенитермичнои/илимеханичнообработенирастениязавъншно приложениеилиприеманепрезустата; 2.извлециотрастениязавъншноприложениеилиприеманепрезустата; 3. натурални,изсушени,термичнои/илимеханичнообработениживотинскиоргани, тъкани,телеснитечности,конкрементииекскрементизавъншноприложениеилиприеманепрез устата; 4. извлециотживотинскиоргани,тъкани,телеснитечности,конкрементииекскременти завъншноприложениеилиприеманепрезустата; 5. синтетичниилиполусинтетичниорганичнипродуктивготоввидилиобработениза външноприложениеилиприеманепрезустата. Чл.10. Лицата,коитопредписватупотребананелекарственипродуктиоторганичен произход,садлъжни дапредоставятподробни писмени указаниязасъдържанието,дозата, начинанаприготвянеиприлаганенасъответнотосредствоналицата,коитощегоизползват. Чл.11. Прилагането на метода по чл.9 на лица,които същевременно приемат лекарственипродукти,седопускасамоследизричнаконсултацияслекаря,назначиллечението. Раздел I. Използваненанелекарственипродуктиотминераленпроизход Чл. 12. Лицата, които предписват или прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве с използване на нелекарствени продуктиотминераленпроизход,могатдаизползватхимичнивещества,технисъединения, разтвориилисмесиследтермичнаи/илимеханичнаобработказавъншноприложениеили приеманепрезустата. Чл.13. Лицата,коитопредписватупотребананелекарственипродуктиотминерален произход,садлъжни дапредоставятподробни писмени указаниязасъдържанието,дозата, начинанаприготвянеиприлаганенасъответнияпродуктналицата,коитощегоизползват.

4 Чл.14. Прилагането наметодапо чл.12 налица,които същевременно приемат лекарственипродукти,седопускасамоследизричнаконсултацияслекаря,назначиллечението. РазделIV. Използваненанеконвенционалнифизикалниметоди Чл.15. (1) Лицата,коитоприлагатнеконвенционалнифизикалниметодизаблагоприятно въздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,използватсамо: 1.неконвенционалниконтактнимасажинатялотоилинанеговичасти; 2.топлинниизточницизавъздействиевърхуотделниучастъциоткожата; 3.вендузи; 4.магнитнополе,създаваноотпостояннимагнити. (2) Приизползваненаметодитепоал.1, т.1 сезабраняваоказваненанатиск,компресия илимасажвърхуочите,областтанакаротиднитеартерии,половитеоргани,видимителигавиции естественитеотвори. (3) Температуратанапредметите,коитосеизползватпоал.1, т.2, нетрябвада предизвикауврежданенакожата. (4) Лицата,коитоприлагатметодитепоал.1, т.1, т.3 ит.4 трябвапредварителнодасе информиратзаналичието,местоположениетоивиданаимплантивтялотоналицето,потърсило тяхнатапомощ,идапреценятдалидаприложатсъответнияметод,задасеизбегнеуврежданена имплантаилиздраветоналицето. (5) Забранявасеизползванетонаметодапоал.1, т.4, когатовтялотоналицетоима импланти,коитосъдържатилисаизработениотвещества,коитомогатдасемагнетизират,както иметалнипроводници,електрическиилиелектронниелементи. РазделV. Хомеопатия Чл.16. Лицата,които упражняват хомеопатия,използват индивидуално подбрани хомеопатичнисредства. Чл.17. Лицатапочл.16 предписватвсвоятапрактикасамохомеопатичнилекарствени продукти,коитосаразрешенизаупотребапосъответнияред. Чл.18. Лицата,упражняващихомеопатия,садлъжнидаприлагатметодасъобразно правилатазадобрамедицинскапрактика. РазделVI. Акупунктураиакупресура Чл.19. (1) Лицата,упражняващи акупунктура,използват игли,които забиват в определениточкиначовешкототяло. (2) Лицатапоал.1 използватсамоиглисъсспециалнаформаидиаметърот0,16 до0,35 мм.

5 (3) Иглитепоал.2 сасамозаеднократнаупотребаитрябвадасарегистрираникато медицинскиизделиясъгласноизискваниятаназаконазалекарстватаиаптекитевхуманната медицина. Чл.20. (1) Лицата,упражняващиакупресура,прилагатнатисксвърховетенапръститена ръцетевопределениточкинатялото. (2) Неседопускаоказваненанатисквърхуочите,областтанакаротиднитеартериии половитеоргани. РазделV I. Ирисови,пулсовииаурикуларниметодинаизследване Чл.21. (1) Лицата,коитоприлагатирисовметод,изследватморфологиятанаирисана окото. (2)Лицатапоал.1използватувеличителна,фотографскаиливидеотехника. Чл.22. (1) Лицата,коитоприлагатпулсовметод,могатдаизследваткачественитеи количественитепоказателинапулса. (2)Лицатапоал.1използватапаратизаизследваненапулса. (3)Неседопускаедновременноизследваненапулсавърхудветекаротидниартерии. Чл.23. (1) Лицата,които прилагат аурикуларен метод,изследват морфологията, електропроводимосттаичувствителносттакъмболкавопределениточкинаушнатамида. (2) Лицатапоал.1 могатдаизползватапаратизаизследваненаелектропроводимосттаи чувствителносттакъмболка. РазделV I. Диетикаилечебногладуване Чл.24. Лицата,коитоупражняватдиетика,предписватрежимнахранене,койтовключва плодове,зеленчуциилидругипродуктиоторганиченпроизход. Чл.25. Лицата,коитоупражняватлечебногладуване,предписватприеманесамонавода, соковеилидругитечности. Чл.26. Продължителносттанаприлаганенаметодитепочл.24 и25 неможеда надвишава7последователнидни. Чл.27. Лицата,коитопредписватметодитепочл.24 и25, садлъжнидапредоставят подробниписмениуказаниязасъдържанието,дозата,продължителносттаиначинанаприлагане насъответниярежимналицата,накоитогопредписват.

6 Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Неконвенционални методи заблагоприятно въздействиевърху индивидуалното здраве" са методите,чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицинскиучилища.тезиметодинетрябвадапредизвикватвлошаваненаздравословното състояниенагражданитеисеприлагатединственосцелпостиганенаблагоприятновъздействие върхуиндивидуалнотоздраве. 2. "Инвазивни методи" са диагностичните и лечебните методи,при които чрез нарушаванецелосттанакожата,лигавицитеили презестествени отвърстиясепрониквав човешкототяло. 3. "Нелекарствени продукти от органичен произход" са химични съединения с растителен или животински произход,както и синтетични и полусинтетични органични продукти,които несалекарствасъгласно Законазалекарстватаи аптекитевхуманната медицина. 4. "Нелекарственипродуктисминераленпроизход"сахимичниелементиисъединенияс неорганиченпроизход,коитонесалекарствасъгласнозаконазалекарстватаиаптекитев хуманнатамедицина. 5. "Неконвенционални физикални методи" са методите,при които се използва механично,топлинноилимагнитновъздействиевърхучовешкототяло. 6. "Хомеопатия"еметодът,при койточрезиндивидуалноподбрани хомеопатични лекарственипродуктисъгласно"принципанаподобието"сецелистимулираненаестествените оздравителнисилинаорганизма. 7. "Акупунктура"еметодът,прикойтовопределениточкиоттялотоначовекасе забиватиглисъсспециалнаформаидиаметърот0,16 до0,35 мм,скоетосецелипостиганена благоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве. 8. "Акупресура"еметодът,прикойтовопределениточкиоттялотоначовекасе упражнява натиск с върховете на пръстите,с което сецели постиганенаблагоприятно въздействиевърхуиндивидуалнотоздраве. 9. "Диетика"еметодът,прикойточрезпредписанрежимнахранене,включителнои самосплодове,зеленчуциилисдругипродуктиоторганиченпроизход,сепостигаблагоприятно въздействиевърхуиндивидуалнотоздраве. 10. "Лечебногладуване"еметодът,прикойточрезпредписанрежимнаприеманена вода,соковеилидругитечностисепостигаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалното здраве. 11. "Извлек"есубстанция,полученачрезнакисваненацелирастения,начастиоттях,на животинскитъкани,телеснитечности,конкрементиилиекскрементивъввода,растителниили животинскимазнинииалкохолнинапитки. 12. "Ирисовметоднаизследване"еметодът,прикойтосеизследватморфологичните изменениянаирисанаокото,скоетосецелиопределяненасъстояниетонавътрешнитеоргании системинаорганизма. 13. "Пулсовметоднаизследване"еметодът,прикойтосеизследваткачествении количественипоказателинапулса,скоетосецелиопределяненасъстояниетонавътрешните органиисистеминаорганизма. 14. "Аурикуларенметоднаизследване"еметодът,прикойтосеизследватморфологията, електропроводимосттаичувствителносттакъмболкавточкиотушнатамида,скоетосецели определяненасъстояниетонавътрешнитеорганиисистеминаорганизма.

7 ПреходнииЗаключителниразпоредби 2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Лицата, които притежават образователно-квалификационнастепен"магистър"попрофесионалнонаправление"медицина" или"денталнамедицина"исарегистриралилечебнозаведениеилиработятвлечебнозаведение, могатдапредписватхомеопатичнилекарственипродуктибезрегистрацияпореданачл.170, ал. 1отЗаконазаздравето. 3.Наредбатасеиздаванаоснованиечл.166,ал.3отЗаконазаздравето. Приложение 1къмчл.3,ал.1,т.4 Съгласиезаприлаганенанеконвенционален методзаблагоприятновъздействиевърху индивидуалнотоздраве Долуподписаният., (тритеименаполичнакарта) ЕГН,постояненадрес......, (наименованиенанаселенотомясто,община, улица/ж.к.,номер/блок,вход,етаж,апартамент) следкатомибешеразясненаподробноинадостъпен езиксъщносттананеконвенционалнияметод,който щебъдеприложен,очакванотоположителновъздействие върхуздраветомиивъзможнитестраничниефекти отнего,давамсъгласиетосина:..., (тритеименаналицето,коетоприлага неконвенционалнияметод) даприложиописанияотнегометод,койтоне предполагапредизвикваненаболка,неприятни усещания,психологическипроблемиилитакива, коитопротиворечатнадобритенравиили възприетитеморално-етичнинорми. Съзнавам,чеповсяковремемогадаоттегля устноиливписменаформададенотоотмен съгласиезаприлаганенаописания неконвенционаленметод. Разбирам,чеприжеланиеотмоястрана могадапотърсяквалифициранамедицинскапомощ икомпетентностановищеотлекар,включително поотношениенаприлаганиянеконвенционален методзавъздействиевърхумоетоздраве. Дата Подпис: (дд/мм/гггг)

8 Приложение 2къмчл.6 Здравни изисквания към помещенията,в които лицата упражняват дейност по неконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве 1. Дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалнотоздравеможедасеупражнявавпомещения,коитосъставляватобособеничасти нажилищниилиобщественисгради,иливпомещениявсамостоятелнисгради. 2. Помещениятамогатдабъдатразположенисамонапървиянадземен(партерен)или по-горенетаж. 3. Помещениявжилищнисградисеизползватприспазванеизискваниятаначл.38 от Законазаустройствонатериторията. 4. Заизвършваненадейностпонеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействие върхуиндивидуалнотоздравесанеобходимиследнитепомещения: а)работнопомещениесминималнаплощ 12 м,непосредственосвързаносчакалня; б)чакалнясминималнаплощ 6 м ; в)санитаренвъзел,непосредственосвързансчакалнята. 5.Минималнатасветлависочинанапомещениятае2,20м. 6. Стенитетрябвадабъдатсгладки покрития,позволяващи влажнопочистванеи дезинфекциянависочинанай-малко1,5мотготовпод. 7. Подовитенастилкитрябвадасагладки,добреуплътнени(безфуги)идабъдат изградениотматериали,позволяващивлажнопочистванеидезинфекция.неседопускатподови настилкинатекстилнаоснова. 8. Помещенията,в които се извършва дейност по неконвенционални методи за благоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,трябвадаразполагатсъс: а)естественоиизкуственоосветление,коетоотговарянаизискваниятанабдс "Осветление.Естественоиизкуствено."; б)отопление,вентилацияи/иликлиматизация;впомещенията,вкоитонееосигурено естественопроветряване,сеосигурявамеханичнавентилацияиликлиматизация; в)водоснабдяванесводазапитейно-битовицелииканализация. 9. Нивотонашумаивибрациите,кактоипараметритенамикроклиматаивъздухав помещенията,вкоитосеизвършвадейността,трябвадаотговарятназдравнитеизискванияза жилищни сгради.ниватанапроникващияшум и вибрации вразположенитевсъседство жилищниидругипомещениянетрябваданадвишаватпределнодопустиминивазашум и вибрациивжилищнииобщественисгради. 10. Работнотопомещениеисанитарниятвъзелсеоборудватсмивкастечащатоплаи студенавода. 11. Всичкипомещениясеобзавеждатсмебелиисъоръжения,позволяващивлажно почистванеидезинфекция. 12. Наработнитеповърхности,подовете,вратите,мебелитеисъоръжениятасеизвършва влажнопочистванеидезинфекциянай-малкоединпътдневно,анастените- най-малковеднъж седмично. 13. Битовитеотпадъцииопаснитеотпадъци(иглиотакупунктуратаидр.)отдейността сесъбиративременносесъхраняватразделно,наопределенизацелтаместа.опаснитеотпадъци задължително се обезаразяват с общоприетите дезинфекционни средства,одобрени от Министерствотоназдравеопазването,исеопаковатпоначин,койтонедопускаконтактстях. Опаснитеотпадъцисепредаватналицензиранифирмизапоследващотретиране. 14. Помещениятанемогатдабъдатизползванисъщевременнозадругидейностии

9 нужди,освензаупражняваниянеконвенционаленметодзаблагоприятновъздействиевърху индивидуалнотоздраве. 15. Контролзаспазваненаздравнитеизискваниякъмпомещениятасеупражняваот РИОКОЗ. 16. ДиректорътнаРЦЗможедазаличи съсзаповедрегистрациятаналице,което упражнява неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве,попредложениенадиректоранариокоз,когатодейносттасеизвършванаоткритоили впомещения,коитонеотговарятназдравнитеизисквания. Приложение 3къмчл.8,ал.2 Книгазапосещения Дата Пореден Трите ЕГН Постоя- Оплак- Извър- (дд/мм/ номерна имена ненад- вания шенине- /гггг) посеще- налице- рес(на- конвеннието то,по- селено ционални търсило място, дейности помощ община, ул. ) Стр.. Приложение 4къмчл.8а,ал.1 (Ново-ДВ,бр.24от2009г.) ДО ДИРЕКТОРАНА РЕГИОНАЛЕНЦЕНТЪР ПОЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ГР.. ЗАЯВЛЕНИЕ от. (тритеименаналицето,практикуващонеконвенционалниметоди) постояненадрес:... (наименованиенанаселеномясто,община,улица/кв.,номер/блок,ет.,ап.) ЕГН.,л.к..,издаденана.от... Телефонизавръзка:., ... Адреснапрактиката:... (населеномясто,ул.,,кабинет)

10 УВАЖАЕМАГОСПОЖО/ГОСПОДИНДИРЕКТОР, Молянаоснованиечл.170отЗаконазаздраветоичл.8а,ал.1отНаредба 7заизискваниятакъмдейносттаналицата,коитоуп неконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,дарегистриратеврегионаленцентърпо здравеопазванепрактикуванитеотменнеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве,аи Използваненанелекарственипродуктиоторганиченпроизход Използваненанелекарственипродуктиотминераленпроизход Използваненанетрадиционнифизикалниметоди Хомеопатия Акупунктураиакупресура Ирисови,пулсовииаурикуларниметодинаизследване Диетикаилечебногладуване. Приложение: Нотариалнозаверенокопиеотдиплома.../... издаденаот... Свидетелствозасъдимост.../... издаденоот (посочвасеприложениятдокумент,удосторяващ гражданствотоналицето) Документ.,издаденот.,запсихичноздраве; Книгазапосещениятапообразецсъгласноприложение 3къмНаредба 7от2005г.; Хигиеннозаключениезапомещенията,вкоитощесеосъществявадейност./.,издаденоот РИОКОЗ-гр..; Документзаплатенатакса. Суважение: (подпис).дата: Приложение 5къмчл.8а,ал.2 (Ново-ДВ,бр.24от2009г.) Адрес:.

11 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАРЕГИСТРАЦИЯНАЛИЦЕ,КОЕТОПРАКТИКУВАНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИМЕТОДИЗАБЛАГОПРИЯТНОВЪЗДЕЙСТВ ВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТОЗДРАВЕ./. Наоснованиечл.170,ал.4отЗаконазаздраветоичл.8а,ал.2отНаредба 7заизискваниятакъмдейносттаналицата,които упражняватнеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве УДОСТОВЕРЯВАМ: че (тритеименаналицето,практикуващонеконвен-ционалниметоди) садрес:... (посочвасеадресътнапрактиката) евписановрегистъраналицата,практикуващинеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалното здравенарегионаленцентърпоздравеопазване-гр..,иимаправодапрактикуваследнитенеконвенционалниметод заблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве: (вписватсенеконвенционалнитеметоди) ЛицетоевписановРегистъранаРегионаленцентърпоздравеопазване-гр.,подрегистрационен. д-р. директорнарегионаленцентърпоздравеопазване Приложение 6къмчл.8а,ал.3 (Ново-ДВ,бр.24от2009г.) ДО ДИРЕКТОРАНА РЕГИОНАЛЕНЦЕНТЪР ПОЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ГР.. ЗАЯВЛЕНИЕ от (тритеименаналицето,регистриралонеконвенционалнапрактика,представителналицето) ЕГН.,л.к..,издаденана.от... постояненадрес:... (наименованиенанаселеномясто,община,улица/кв.,номер/блок,ет.,ап.) телефонизавръзка:., ... УВАЖАЕМАГОСПОЖО/ГОСПОДИНДИРЕКТОР,

12 Моля,наоснованиечл.172,ал.1, т.1, т.2 отзаконазаздраветоичл.8а,ал.3отнаредба 7заизискваниятакъмдейносттаналицата,коитоупражняватнеконвенционалн методизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраведазаличитеотрегистъраналицата,коитопрактикуват неконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздраве..., (тритеименаналицето,регистриралонеконвенционалнапрактика) притежаващ удостоверениезарегистрация.,считаноот.г. Приложение: 1.ОригиналнаиздаденотоотРЦЗ-гр..,удостоверениезарегистрация. 2.Нотариалнозаверенопълномощнозаупълномощенолице(аконесеподавалично). 3.Документ,удостоверяващ смъртилизапрещениенарегистриранотолице(втезислучаи). Суважение: (подпис).дата: Приложение 7къмчл.8а,ал.4 (Ново-ДВ,бр.24от2009г.) Адрес:. ЗАПОВЕД./. гр..,200.г. Наоснованиечл.172,ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 отзаконазаздраветоичл.8а,ал.4отнаредба 7заизискваниятакъмдейносттаналицата,коитоупражняватнеконвенционалн методизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуалнотоздравеивъввръзкасъс /заявлениесвх../.от...

13 /актзасмъртна... /поставянетоподзапрещениена... /установенопредставяненаневерниданнивдокументитепочл.170,ал.1; /осъществяваненадейностивнарушениенаизвършенатарегистрация /установяваненанеблагоприятнипоследицизачовешкотоздравеврезултатнаприлаганитеотрегистриранотолице неконвенционалниметоди/ (изписвасесамооснованиетовконкретнияслучай,койтосеразглеждаврцз) НАРЕЖДАМ: ДасезаличиотРегистъраналицата,практикуващинеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърхуиндивидуално здраве,воденврегионаленцентърпоздравеопазване-гр.. (посочватсетритеименаналицето,практикуващонеконвенционалниметоди) ЕГН.,садрес:... (посочвасеадресътнапрактиката) вписанврегистъранарегионаленцентърпоздравеопазване-гр.,подрегистрационен. Удостоверениетозарегистрацияналице,коетопрактикуванеконвенционалниметодизаблагоприятновъздействиевърху индивидуалнотоздраве./.,сеанулира. Изпълнениетоназаповедтавъзлагамна... (посочваседлъжностнотолицепорегистъра) Контролапоизпълнениетоназаповедтавъзлагамна... ЗаповедтаподлежинаобжалванепореданаАдминистративнопроцесуалниякодекс. д-р. директорнарегионаленцентърпоздравеопазване

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г.

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 14 от

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от. 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 46 Резултат: 94,5 85 Резултат: 90,5 30 Резултат: 89,5 275 Резултат: 86,5 427 Резултат: 85 93 Резултат: 84,5 400 Резултат: 84 689 Резултат: 83,5 4 Резултат: 83 142 Резултат: 79,5 386 Резултат: 74,5 398

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

Microsoft Word - N MZ.docx

Microsoft Word - N MZ.docx НАРЕДБА 24 от 5092006 г за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия Издадена от министъра на здравеопазването, обн, ДВ, бр 78 от 26092006 г Чл 1 С тази

Подробно

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки

Окръжен съд- Хасково Система за финансово управление и контрол Код на документа Версия В сила от Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК от ОС- Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в. Глава втора ИЗИСКВАНИЯ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно