Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version"

Препис

1 Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи влиянието на финансовите стимули сред работещите в здравеопазването. Задачи 1. Да се изследва адекватността на заплащането сред служители, работещи в сферата на здравеопазването. 2. Да се провери връзката между финансовото стимулиране и качеството на предлаганата услуга. Хипотеза 1. Предполагаме, че служителите, работещи в здравните организации, са със средни към високи нива на удовлетвореност от професионалното си възнаграждение. 2. Считаме, че съществува значима статистическа връзка между трудовото възнаграждение и качеството на предлаганата медицинска услуга. Материал и методи Посредством анализа се изследва влиянието на финансовите стимули върху работещите в здравни звена. Изследването обхваща 42 служители от различни здравни организации, от които 35 (83.33% ) мъже и 7 (16.66% ) жени. Причината за това изследваните лица да са повече мъже отколкото жени е спецификата на работата и желанието за професионално развитие в това направление. В изследването е използван въпросник за изследване на финансовото мотивиране и измерване влиянието му върху предлаганата медицинска услуга. Обект на разглеждане е хетерогенна група, която се състои от две подгрупи: медицински специалисти, работещи основно в спешен сектор, и медицински специалисти с различен профил специалност и образователноквалификационна степен в планов хирургичен сектор. Обединяващ фактор на клиничните специалисти е спешна медицинска помощ, хирургия и отделения за интензивни грижи. Разпределението на извадката по пол показва, че жените в настоящето изследване са 35 (83.33% ) мъже и 7 (16.66% ) жени от общ брой наблюдавани лица 42. Възрастта на изследваната група варира в границите от 25 г. до 63 г. (средна възраст 44.36±8.2). По отношение на възрастовата структура, извадката е приблизително еднородно представена. Не се установи статистически значима разлика на средната възраст, както и на трудовия стаж между мъже и жени (Р>0.05). Статистически анализи Анализът на данните извършихме с помощта на описателни и аналитични статистически методи. С цел да се докажат връзките между размера на финансовото стимулиране и качеството на предлаганата медицинска услуга 269

2 Collective monograph извършихме корелационен анализ, като приложихме непараметричен тест на Spearman (2-tailed). Той е ценен инструмент, който установява асоциация и оценява нейната сила между две групи от обикновено сдвоени начални данни, които първоначално се явяват в рангова последователност. В нашето проучване изчислихме корелационния коефициент на Спирмън, за да оценим асоциацията между IMPC и резултатите от MBI и в същото време да измерим силата и посоката на всяка от тези асоциации. За ниво на значимост на нулевата хипотеза беше възприето P<0,05. Статистическата обработка беше извършена с помощта на статистическия софтуерен продукт SPSS v. 17 (Statistical Package for Social Sciencies). Анализ на резултатите При съотношението мъже-жени има съвпадане на относителните дялове при медиците, заявили че финансовото стимулиране е от значение за качеството на предлаганата от тях услуга. При мъжете с трудов стаж под 10 години преобладава мнението, че финансовите стимули не са основният мотивиращ ги фактор в работата, а при жените от същата възрастова група същият има дори леко по-голям относителен дял. Явно това е периодът от кариерното развитие, в който основен приоритет на медиците е тяхното професионално изграждане и израстване. При мъжете и жените с между 11 и 20 години трудов стаж има значително нарастване на относителния дял на тези, които намират финансовите стимули като основен мотивиращ ги в работата им фактор (19.04%). Между двете сравнявани групи се открива значителна сила на зависимост (Р<0.05). При жените описаната корелационна връзка е умерена (Р<0.04). В групата със стаж над двадесет години може да бъде открит най-висок относителен дял на медиците, определящи финансовите фактори като първостепенен стимул за качеството на предлаганата от тях здравна услуга (23.80%). Chart Title 25,00% 23,80% 20,00% 19,04% 19,04% 15,00% 14,28% 10,00% 5,00% 7,14% 2,38% 2,38% 7,14% 4,76% 0,00% ДО 10Г Г. НАД 20Г. не да но само в известна степен да това е първостепенен фактор Фиг. 1. Отговор на въпроса Считате ли, че финансовите стимули имат влияние върху качеството на предлаганата от Вас медицинска услуга? 270

3 Следващият въпрос, който зададохме на участниците в нашето проучване, бе Удовлетворени ли сте от финасовото си възнаграждение? с възможни отговори: Не, Ненапълно Да, напълно. Оказа се, че значително голям процент от участниците (42.85%) са неудовлетворени от финансовото възнаграждение, което получават за труда си % пък са тези, които са заявили, че са само частично удовлетворени от приходите си. Едва 19.04% според нашето проучване са медиците, които са заявили пълна удовлетвореност от финансовите си приходи, свързани с основната им медицинска дейност (фиг. 2). да напълно; 19,04% не; 42,85% не напълно; 38,09% Фиг. 2. Отговор на въпроса Удовлетворени ли сте от финасовото си възнаграждение? Установихме, че при мъжете е много по-голям процентът на неудовлетворените от трудовото си възнаграждение в сравнение със същия при жените-участнички в нашето проучване (фиг. 3). 70,00% 60,00% 50,00% 52,94% 62,50% 40,00% 37,50% 30,00% 26,47% 20,00% 10,00% 12,50% 14,70% 0,00% НЕ НЕ НАПЪЛНО ДА НАПЪЛНО мъже жени Фиг. 3. Съпоставяне на мненията на анкетираните с техния пол 271

4 Collective monograph Съпоставяйки мненията на анкетираните с техния стаж, и респективно възрастова структура, също установихме статистически значими различия. При медиците със стаж по специалността до 10 години е най-висок процентът на неудовлетворените от заплащането си %, при медиците със стаж между 10 и 20 години същият спада на 4.76% и става най-нисък при анкетираните със стаж над 20 години (фиг. 4). Може би причина за това е характерът на медицинската професия, бавното и трудно изграждане на медицинския специалист като професионалист, което пък корелира и със заплащането. Недоброто заплащане на труда на младите лекари пък е една от основните причина за масовото им напускане на страната. НАД 20Г Г. ДО 10Г. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% да напълно не напълно не Фиг. 4. Съпоставяне на мнението на анкетираните с техния стаж Обсъждане Резултатите от изследването потвърдиха две от хипотезите. Откриваме по-ниски нива на удовлетвореност от професионалното си възнаграждение, съпоставимо с трудовия стаж на анкетираните. Потвърди се значима статистическа връзка между пола на анкетираните и удовлетвореността от заплащането им. Открихме и значима статистическа връзка между трудовото възнаграждение и качеството на предлаганата медицинска услуга според участниците в проучването. При съотношението мъже-жени има съвпадане на относителните дялове при медиците, заявили че финансовото стимулиране е от значение за качеството на предлаганата от тях услуга. Медиците със стаж над двадесет години най-често определят финансовите фактори като първостепенен стимул за качеството на предлаганата от тях здравна услуга. Значително голям процент от участниците са неудовлетворени от финансовото възнаграждение, което получават за труда си. При медиците със стаж по специалността до 10 години е най-висок процентът на неудовлетворените от заплащането си. Изводи 1. При съотношението мъже-жени има съвпадане на относителните дялове при медиците, заявили че финансовото стимулиране е от значение за качеството на предлаганата от тях услуга. 272

5 2. Медиците със стаж над двадесет години най-често определят финансовите фактори като първостепенен стимул за качеството на предлаганата от тях здравна услуга. 3. Значително голям процент от участниците са неудовлетворени от финансовото възнаграждение, което получават за труда си. 4. При медиците със стаж по специалността до 10 години е най-висок процентът на неудовлетворените от заплащането си, при медиците със стаж между 10 и 20 години същия спада и става най-нисък при анкетираните със стаж над 20 години. Библиография 1. Maslach, Chr., S. E. Jackson, Burnout in Health Professionals: A Social Psychological Analysis in Social Psychology of Health and Illness, edited by Glenn S Sandera, Jerry Suls, Lawrence Elbraum Associated, 1982, ISBN Potter, C., To what extent do nurses and physicians working within the emergency department experience burnout: a review of the literature. Australasian Emergency Nursing Journal 2006; 9: Tilov, B., Iliev Y., Comparative study of burnout and psychological climate among toxicology wards employees, Bulgarian Medicine Journal Vol.4 1, 2014, 18-22, ISSN

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ I ВИ, II-РИ И III ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР Дата на провеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА АНКЕТНО

Подробно

НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА СТИГМАТА И АВТОСТИГМАТА Теменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве Русе Summary: The

НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА СТИГМАТА И АВТОСТИГМАТА Теменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве Русе Summary: The НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА СТИГМАТА И АВТОСТИГМАТА Теменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве Русе Summary: The main objective of the work is to create and approbate

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

(Microsoft Word - \ doc)

(Microsoft Word - \ doc) Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Философски Специалност: (код и наименование) Ф Ф П 3 6 0 1 1 Организационно поведение и консултиране на организацията Дисциплина:

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 18 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ОТДИХ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА 21.11-8.12.18 г. 7 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Methodological Challenges in Conducting Cross-National Surveys: The Bulgarian Case

Methodological Challenges in Conducting Cross-National Surveys: The Bulgarian Case Как живеем в Кризата: общото и различното с другите страни Резултати от петото издание на Европейско социално изследване European Social Survey (ESS) Доц. Лилия ДИМОВА Национален координатор 2.12.211 За

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Обществени науки Входящ на проект:

Подробно