Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Размер: px
Започни от страница:

Download "Stan_L_Spiridonova_R_Penev"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление по 1.2. Педагогика (предучилищна педагогика интеркултурно образование), обявен в Държавен вестник, бр. 51 от година Професионално развитие Професионалното развитие на гл. ас. д-р Лора Спиридонова следва устойчива последователност, свързана с образователната и професионалната реализация, научната и преподавателската дейност, и напълно отговаря на тематичния профил на конкурса. - Притежавани бакалавърски и магистърски образователни степени от СУ Св. Кл. Охридски, ФНПП. - Придобита научна и образователна степен доктор по научната специалност Теория на възпитанието и дидактика със защитена през 2011 година дисертация на тема Педагогически технологии за възпитаване на интеркултурна компетентност на децата от подготвителна група/клас, Диплома 33982/ ; ВАК, Протокол 1 от Адекватен на научното развитие професионален стаж като хоноруван асистент, асистент и главен асистент в СУ Св. Кл. Охридски, свързан с преподаване в бакалавърски специалности и магистърски 1

2 програми Въвеждане в специалността, Педагогически технологии на игровото взаимодействие, Предучилищна педагогика, Приложни техники за творчество (игрово-образователни), Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. - Разработени нови университетски дисциплини: Интеркултурно образование (включена в учебния план като задължителна дисциплина в специалност ПУПЧЕ) и като избираема в учебните планове на специалност ПНУП редовно и задочно обучение; Игра и интеркултурна компетентност (включена като факултативна дисциплина в учебния план на специалност ПУПЧЕ); Приложни техники за детско творчество игровообразователни (включена в учебните планове като задължителна дисциплина в специалност ПНУП редовно и задочно обучение). - Отлично владеене на немски език и много добро на английски език. В контекста на преподавателската дейност на Лора Спиридонова мога да отбележа организационните, социалните и научните й компетенции за актуален образователен процес със студентите педагози, както и добрите отношения с колегите от ФНПП. Документация От справката за заетостта по профила на конкурса се вижда, че е налице необходимата натовареност на титуляря на академичната длъжност доцент, защото гл. ас. д-р Лора Спиридонова е единствения кандидат в конкурса. В този план, представените документи отговарят на Правилника на СУ за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и е очевидно, че 2

3 кандидатът има научна, преподавателска, публикационна и методикотворческа дейност. Структурен анализ на научната продукция Научната и научно-приложната продукция на гл. ас. д-р Лора Спиридонова е по направлението на конкурса. Включва: Общ брой публикации на български и английски езици - 60, в това число книги, студии, статии, доклади; Общ брой публикации за участието в конкурса 48, в това число монографии, глава от книга, учебни пособия, студии, статии, доклади и учебни помагала. Всички книги, студии и статии, както материали в сборници са с ISBN и отговарят на изискванията. Налице са 26 цитирания в национални и международни издания. Лора Спиридонова участва в редица научни форуми, проекти и други академични прояви. Съдържателен анализ на научната продукция: Приносни моменти Научното творчество на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова е пряко свързано и познато в педагогическата общност във връзка с проблематиката на интеркултурното образование, предучилищната педагогика, играта и интеркултурната компетентност. Приемам всички приносни моменти, уточнени от кандидата, свързани с устойчивите му интереси към следните проблемни области: Интеркултурно образование 1. Обосноваване и интерпретация на концепции и понятия в интеркултурното образование и релациите между тях: култура и 3

4 интеркултурност; мултикултурно общество и интеркултурна общност; интеркултурна стратегия и интеркултурна компетентност; интеркултурен диалог и взаимодействие с различия; граници на разбирането, конструктивна обратна връзка и центрирано в темата взаимодействие; интеркултурна комуникация и интеркултурни недоразумения. Игра и интеркултурна компетентност 2. Представена е визия за съдържателните компоненти на интеркултурната компетентност (вариативност на поведението, толерантност към двусмислието, уважение към другостта, метакомуникативна компетентност и емоционална отзивчивост), разглеждащи ги, от една страна, като аспект на социалните компетенции за интегриране, интеркултурен диалог и толерантност, а от друга като креативни способности и културни компетенции на изразяване в играта, познанието, общуването, изкуството. 3. Разработен и апробиран е модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност, функциониращ като система от дистрибутивни, колаборативни и интерактивни тренинги при неговото използване в обучението на студентите: когнитивни и ориентирани към опита тренинги. 4. Разработена и апробирана е система от игрови ситуации за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст, която включва над 150 игрови варианти за тренинги във възрастов план, свързани с перцепция, комуникация и интеракция в процеса на общуване. 5. Изведена е и статистически потвърдена е корелация между формиращата система от тренинги за интеркултурен диалог и интеркултурната компетентност на студентите бъдещи педагози. 4

5 6. Налице са резултати от игрови техники за разрешаване на конфликти в зависимост от ключови ядра в опита на детето. Заключение Върху основата на оценката на трудовете и цялостната академична дейност на кандидата, предлагам на членовете на научното жури гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова ДА БЪДЕ ИЗБРАНА на академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление по 1.2. Педагогика (предучилищна педагогика интеркултурно образование), обявен в Държавен вестник, бр. 51 от година, за нуждите на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ Св. Климент Охридски г. проф. дн Радослав Пенев: 5

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагогика/предучилищна педагогика - теория и технология на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педаго

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педаго РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието, Социални дейности и възпитание),

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална пе

Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална пе Р Е Ц Е Н З И Я за избор на професор по област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (социална педагогика, мениджмънт на класа), обявен за нуждите на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc

Microsoft Word - Recenziq_Kolev.doc Рецензия на представените материали от доц. д-р Николай Стоянов Колев за участие в обявен от Бургаския свободен университет конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 05.02. 07.

Подробно