1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а"

Препис

1 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л. Ш у м е н, ф а к с , e - m a i l : d g s. s h u m e d p s h u m e n. b g У Т ВЪР Ж ДАВАМ : ДИР Е К Т О Р Т П ДГ С :ч л. 5 9 от З З Л Д / и н ж. М л а ден М а н ев / П РО Т О КО Л да т а : г Дн ес, г. ком и си я н а з н а ч ен а съ с З а п ов ед / г. н а Ди р ектор а н а Т П ДГ С Шум ен в съ ста в : ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД зам. директор при ТП ДГС Шумен ЧЛЕНОВЕ: 1. чл.59 от ЗЗЛД ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен 3.инж. чл.59 от ЗЗЛД ст. лесничей при ТП ДГС Шумен 2. адв. чл.59 от ЗЗЛД адвокат при ШАК, се съ бра н а з а седа н и е от 1 0, 0 0 ч а са в сграда т а н а Т П ДГ С Шум ен, да п р ов еде тръ ж н а сеси я з а оп р едел я н е н а куп ув а ч ч р ез Т ъ р г с явно н а ддаване з а п р о дажба н а действително добито к о л и ч ество дървесина н а мираща се н а в р емен ен ск л а д, п о сортимен ти, з а о б о собен и те о б ек т и, п о р еда н а ч л. 4 9, а л. 1, т. 1, ч л. 5 2, ч л о т Н а р ед б а з а усл о в и я та и р ед а з а в ъ з л а г а н е и з пъл н ен и ето н а д ей н о сти в г о р ски те терито р и и д ъ р ж а в н а и о б щи н ска собств ен о ст, и з а по л з в а н ето н а д ървеси н а и н ед ъ р в есн и г о р ски пр о д укти (обн. в ДВ. б р. 9 6 о т г., в сила о т г. ; п о сл. и з м. и доп., б р. 2 6 о т г. ) от : О б ек т 1, о тдел : д; д, с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч ество о т 8 4, 9 9 п л. м. к у б ; О б ек т 2, о тдел : г; в; в; г с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 2 1 6, 8 6 п л. м. к у б ; О б ек т 3, о тдел : д; 8 2 -д; з; е; д с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 7 8, 4 9 п л. м. к у б ; О б ек т 4, о тдел : ж ; 8 2 -е с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 2 0, 7 6 п л. м. к у б ; О б ек т 5, о тдел : е с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 5 0, 0 5 п л. м. к у б, о т Д ъ рж ав н и г о рск и тери то ри и ( Д ГТ ) в рай о н а н а дей н о ст н а Т П Д ГС Ш у мен - П П г од., от крит съ с З а п ов ед / г. н а Ди р ектор а н а Т П ДГ С Шум ен, П р и съ стваха вси ч ки ч л ен ов е н а ком и си я т а. С ъ общен о бе, ч е са в а л и дн и р а з п ор едби т е н а Н а р едба т а з а услов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а дей н ости в г ор ски т е т ер и т ор и и -дъ р ж а в н а и общи н ска собствен ост, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н ед ъ р в есн и г ор ски п р одукти и услов и я т а з а п р ов еж да н е н а п р оц едур а т а. О т п р едста в ен и я р ег и стър н а оф ер т и т е, ком и си я т а уста н ов и, ч е къ м и з т и ч а н е н а кра й н и я срок з а деп оз и р а н е в дел ов одствот о н а Т П ДГ С Шум ен, оф ер т и са деп оз и р а н и от следн и т е ка н ди да т и : І. Кан ди дат 1. Е О О Д Д естан и М, г р. Ш у мен, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД, деп оз и р а л оф ер т а з а уч а стие з а : О б ек т 1. При от криване н а п р оц едур а т а се уста н ов и, ч е п р и съ ства предста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. І І. Кан ди дат 2. Е О О Д Лес Комерс 9 4, г р. Ш у мен, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД, деп оз и р а л оф ер т а з а уч а стие з а : О б ек т 5. П р и от криване н а п р оц едур а т а се уста н ов и, ч е п р и съ ства предста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. І І І. Кан ди дат 3. Е О О Д Б о я н Б о й ч ев, г р. Разг рад, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Разг рад, ч л. 5 9 о т З ЗЛД,

2 2 деп оз и р а л оф ер т а з а уч а стие з а : О б ек т 3. П р и от криване н а п р оц едур а т а се уста н ов и, ч е п р и съ ства предста в и т ел н а ка н ди да т а - уп р а в и т ел я л и ч н о. І V. Кан ди дат 4. Е О О Д Каро л и н а Комерс, г р. Ш у мен, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен ч л. 5 9 о т ЗЗЛД, деп оз и р а л оф ер т а з а уч а стие з а : О б ек т 2. П р и от криване н а п р оц едур а т а се уста н ов и, ч е п р и съ ства предста в и т ел н а ка н ди да т а - уп ъ л н ом ощен п р едста в и т ел. V. Кан ди дат 5. Е О О Д П л атан, г р. Ш у мен, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД, деп оз и р а л оф ер т а з а уч а стие з а : О б ек т 4. При от криване н а п р оц едур а т а се уста н ов и, ч е п р и съ ства предста в и т ел н а ка н ди да т а - уп ъ л н ом ощен п р едста в и т ел. С ъ г л а сн о г ор еи з л ож ен о п р и съ образ я в а н е с р а з п ор едби т е н а Н а р едба т а з а услов и я т а и р ед а з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а дей н ости в г ор ски т е т ер и т ор и и - г ор ски п р одукти и п р едв а р и т ел н о обявен и т е услов и я ком и си я т а п р и стъпи къ м п р ов еж да н е н а т ъ р г а с от в а р я н е н а оф ер т и т е н а ка н ди да т и т е, и п р ов ер ка н а докум ен т и т е и м з а доп уска н ет о в ет а п а н а н а дда в а н е. В п л и к А н а Кан ди дат 1 Е О О Д Д естан и М г р. Ш у мен, се уста н ов и н а л и ч и ет о н а следн и т е докум ен т и : 1. З а я в л ен и е з а уч а стие в т ъ р г а з а О б ек т 1, с п о сочен Е И К. К ом и си я т а В п л и к А н а Кан ди дат 2 Е О О Д Лес Комерс 9 4 г р. Ш у мен, се уста н ов и н а л и ч и ет о н а следн и т е докум ен т и : 1. З а я в л ен и е з а уч а стие в т ъ р г а з а О б ек т 5 с п о сочен Е И К. К ом и си я т а п р и п р ов еж да н е н а п р оц едур а т а п р ов ер и служ ебн о в р ег и стрите н а Аг Вп, къ м В п л и к А н а Кан ди дат 3 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев г р. Разг рад, се уста н ов и н а л и ч и ет о н а следн и т е докум ен т и : 1. З а я в л ен и е з а уч а стие в т ъ р г а з а О б ек т 3 с п о сочен Е И К. К ом и си я т а

3 3 т ъ р г а, и ч е съ щи я т е съ г л а с ен и п р и ем а услов и я т а от п р оекта н а дог ов ор а з а В п л и к А н а Кан ди дат 4 Е О О Д Каро л и н а Комерс г р. Ш у мен, се уста н ов и н а л и ч и ет о н а следн и т е докум ен т и : 1. З а я в л ен и е з а уч а стие в т ъ р г а з а О б ек т 2 с п о сочен Е И К. К ом и си я т а З а в ер ен о п ъ л н ом ощн о- коп и е. В п л и к А н а Кан ди дат 5 Е О О Д П л атан г р. Ш у мен, се уста н ов и н а л и ч и ет о н а следн и т е докум ен т и : 1. З а я в л ен и е з а уч а стие в т ъ р г а з а О б ек т 4 с п о сочен Е И К. К ом и си я т а 3. Д ек л арац и я 3, з а съ г л а си е п ол з в а н е л и ч н и да н н и п о З З Л Д ор и г и н а л З а в ер ен о п ъ л н ом ощн о- коп и е. С ог л ед г ор еуста н ов ен от о ком и си я т а в з е еди н одушн о следн от о П РО Т О КО ЛНО РЕ Ш Е Н И Е 1 І. Д О П У СКА до уч а стие в т р ъ ж н а сеси я, ка кто следв а : І. 1. Кан ди дат 1 Е О О Д Д естан и М г р. Ш у мен, з а О б ек т 1 п о д тръ ж ен 1. І. 2. Кан ди дат 2 Е О О Д Лес Комерс 9 4 г р. Ш у мен, з а О б ек т 5 п о д тръ ж ен 2.

4 4 І. 3. Кан ди дат 3 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев г р. Разг рад, з а О б ек т 3 п о д тръ ж ен 3. І. 4. Кан ди дат 4 Е О О Д Каро л и н а Комерс г р. Ш у мен, з а О б ек т 2 п о д тръ ж ен 4. І. 5. Кан д и дат 5 Е О О Д П л атан г р. Ш у мен, з а О б ек т 4 п о д тръ ж ен 5. К ом и си я т а след ка т о уста н ов и, ч е н е са н а л и ц е друг и осн ов а н и я п о ч л. 6 1, а л. 5 от Н а р едба т а з а услов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а дей н ости в г ор ски т е т ер и т ор и и -дъ р ж а в н а и общи н ска собст в ен ост, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р одукти п р и стъпи къ м следв а щи я ет а п н а т р ъ ж н а т а сеси я п р ов еж да н е н а т ъ р г с я в н о н а дда в а н е п оот дел н о з а в секи кон крет ен обект съ с съ от в ет н и я доп усн а т ка н ди да т. За О б ек т 1, о тдел и : д; д; с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 8 4, 9 9 п л. м. к у б. дърв еси н а н а ск л ад ; до уч а стие е доп усн а т : Кан ди дат 1 Е О О Д Д естан и М, гр. Ш у мен. услов и я т а и р еда з а в ъ з л а г а н е и з п ъ л н ен и ет о н а д ей н ости в г ор ски т е т ер и т ор и и - г ор ски п р одукти, се к л аси ра и обекта бе сп еч ел ен от : Кан ди дат 1 Е О О Д Д естан и М, г р. Ш у мен, Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД, п р едста в л я в а н о н а т ъ р г а от уп р а в и т ел я ч л. 5 9 от З З Л Д управ ител, с п от в ъ р ден а ц ен а от , 3 5 л в. / седем х и л я ди п ет стот и н п ет десет и дев ет л ев а и т р и десет и п ет стот и н ки / без ДДС и , 2 2 л ев а с в ключен ДДС и друг и услов и я съ г л а сн о п р оектодог ов ор а, в кл. г а р а н ц и я з а и з п ъ л н ен и е н а дог ов ор а в р а з м ер н а 3 7 7, 9 7 л в. К ом и си я т а обяви з а п р и ключил т ъ р г а з а О б ек т 1 и п ри стъ п и к ъ м п ро в еж дан е н а тъ рг а за О б ек т 2. За О б ек т 2, о тдел и : г; в; в; г с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 2 1 6, 8 6 п л. м. к у б. дърв еси н а н а ск л ад ; до уч а стие е доп усн а т : Кан ди дат 4 Е О О Д Каро л и н а Комерс г р. Ш у мен. г ор ски п р одукти, се к л аси ра и обекта бе сп еч ел ен от : Е О О Д Каро л и н а Комерс г р. Ш у мен Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД представ лявано н а търга з а о бекта о т чл.59 о т ЗЗЛД уп ълно м о щ ен представ ител, с п от в ъ р ден а ц ен а от , 9 5 л в. / шестнадесет х и л я ди т р и ста т р и десет и седем л ев а и дев ет десет и п ет стот и н ки / без ДДС и , 9 4 л ев а с в ключен ДДС и друг и услов и я съ г л а сн о п р оектодог ов ор а, в кл. г а р а н ц и я з а и з п ъ л н ен и е н а дог ов ор а в р а з м ер н а 8 1 6, 9 0 л в. К ом и си я т а обяви з а п р и ключил т ъ р г а з а О б ек т 2 и п ри стъ п и к ъ м п ро в еж дан е н а тъ рг а за О б ек т 3. За О б ек т 3, о тдел и : д; 8 2 -д; з; д с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 7 8, 4 9 п л. м. к у б. дърв еси н а н а ск л ад ; до уч а стие е доп усн а т : Кан ди дат 3 Е О О Д Б о я н Б о й ч ев г р. Разг рад.

5 5 дъ р ж а в н а и общи н ска собств ен ост, и з а п ол з в а н ет о н а дъ р в еси н а и н едъ р в есн и г ор ски п р одукти, се к л аси ра и обекта бе сп еч ел ен от : Е О О Д Б о я н Б о й ч ев г р. Разг рад Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Разг рад, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД представ лявано н а търга з а о бекта о т чл.59 о т ЗЗЛД уп рав и тел, с п от в ъ р ден а ц ен а от , 1 0 л в. / ч ет и р и н а десет х и л я ди п ет стот и н ч ет и р и десет и дв а л ев а и десет стот и н ки / без ДДС и , 5 2 л ев а с в ключен ДДС и друг и услов и я съ г л а сн о п р оектодог ов ор а, в кл. г а р а н ц и я з а и з п ъ л н ен и е н а дог ов ор а в р а з м ер н а 7 2 7, 1 0 л в. К ом и си я т а обяви з а п р и ключил т ъ р г а з а О б ек т 3 и п ри стъ п и к ъ м п ро в еж дан е н а тъ рг а за О б ек т 4. За О б ек т 4, о тдел и : ж ; 8 2 -е с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 2 0, 7 6 п л. м. к у б. дърв еси н а н а ск л ад ; до уч а стие е доп усн а т : Кан ди дат 5 Е О О Д П л атан, г р. Ш у мен. г ор ски п р одукти, се к л аси ра и обекта бе сп еч ел ен от : Е О О Д П л атан, г р. Ш у мен Е И К-чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД представ лявано н а търга з а о бекта о т чл.59 о т ЗЗЛД уп ълно м о щ ен представ ител, с п от в ъ р ден а ц ен а от , 8 0 л в. / осем х и л я ди дв еста п ет десет и седем л ев а и осем десет стот и н ки / без ДДС и , 3 6 л ев а с в ключен ДДС и друг и услов и я съ г л а сн о п р оектодог ов ор а, в кл. г а р а н ц и я з а и з п ъ л н ен и е н а дог ов ор а в р а з м ер н а 4 1 2, 8 9 л в. К ом и си я т а обяви з а п р и ключил т ъ р г а з а О б ек т 4 и п ри стъ п и к ъ м п ро в еж дан е н а тъ рг а за О б ек т 5. За О б ек т 5, о тдел : е с о б щ о п ро г н о зн о к о л и ч еств о о т 1 5 0, 0 5 п л. м. к у б. дърв еси н а н а ск л ад ; до уч а стие е доп усн а т : Кан ди дат 2 Е О О Д Лес Комерс 9 4, г р. Ш у мен. г ор ски п р одукти, се к л аси ра и обекта бе сп еч ел ен от : Е О О Д Лес Комерс 9 4, г р. Ш у мен Е И К -чл.59 о т ЗЗЛД съ с седал и щ е и адрес н а у п рав л ен и е: г р. Ш у мен, ч л. 5 9 о т ЗЗЛД представ лявано н а търга з а о бекта о т чл.59 о т ЗЗЛД уп рав и тел, с п от в ъ р ден а ц ен а от , 7 5 л в. / десет х и л я ди шестстот и н п ет десет и т р и л ев а и седем десет и п ет стот и н ки / без ДДС и , 5 0 л ев а с в ключен ДДС и друг и услов и я съ г л а сн о п р оектодог ов ор а, в кл. г а р а н ц и я з а и з п ъ л н ен и е н а дог ов ор а в р а з м ер н а 5 3 2, 6 9 л в. К ом и си я т а обяви з а п р и ключил търга з а О б ек т 5 и н а п ро ц едурата к ато ц я л о.

6 6 Н а стоя щи я т п р от окол се съ ста в и в еди н екзем п л я р н ер а з дел н а ч а ст от съ щи я са в си ч ки оп и са н и в н ег о докум ен т и и еди н екзем п л я р от п р от окол а з а в с еки еди н от обектите, от р а з я в а щ с класа ц и я т а и п одп и са н от ч л ен ов ет е н а ком и си я т а и съ от в ет н и т е ка н ди да т и класи р а н и н а п ъ р в о м я сто. К ом и си я :1. ч л. 5 9 от З З Л Д 2. ч л. 5 9 от З З Л Д 3. ч л. 5 9 от З З Л Д 4. ч л. 5 9 от З З Л Д

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет Всичко за бюджет ( к.з+к.4 ) 01 00 Запл и възн. перс. ет по тр. и сл. правоотн. 42 000 446 425 488 425 01 01 за пя. и в ъ зн. перс. н

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в

В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в В Ч К КА А Я А я Н в в /Д в од етод е к ук к те л те Бълга к е к Д ако М а огое ч деца т я о ко / ел К е те л те л к е к ко о ое де п ед т л т ц ло т ко цепц подпо о о у е е 1 по л к е к дец д у е к т

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E -m ail Н а ц ио н ал но ст Р Б ъ л гария Д а та на

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «-»

JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «-» JMD-2S Ф е е о- е л л т ок к: RUS по т т к JPW (Tool) AG, Taemperlistrasse 7, CH- нällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д т то : ООО «-» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о

Подробно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I. ( 1 2019.) 1. щ : ( ). щ : ( ) : : 140402,..,.,.,.408 :. 8(496) 615-16-47 : polytech-kolomna@mail.ru 2398 22 2016. 90 01 0009465. 3.3 22 2016. 2398 90 01 0039519, 90 01 0039520 19 2018. 2793 90 01 0002930,

Подробно

е ф к ц ят п одукт те от Лок л е ко по е т : ту, тл у те то, К еч о е е ла Д т о е е к ек п, И т тут а ко е к лед а я те оло п Н ул. к д.. о е, лок, о

е ф к ц ят п одукт те от Лок л е ко по е т : ту, тл у те то, К еч о е е ла Д т о е е к ек п, И т тут а ко е к лед а я те оло п Н ул. к д.. о е, лок, о е ф к ц ят п одукт те от Лок л е ко по е т : ту, тл у те то, К еч о е е ла Д т о е е к ек п, И т тут а ко е к лед а я те оло п Н ул. к д.. о е, лок, о 1113, vdimitro@stil.bas.bg И о а о а е а по п оект

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л

Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л Д ав К ь а П ю е т о о те о е т. N О К Л О КО К от марта г. N О Л О Я, КО Л К О Я, Ч ОЛ О Я ОК О О О О О КО ОК О О О О Л, О О О О Л Я О Я Ко ул т т л : п е е. оот ет т к о е де т от.. N ут е де е п л о

Подробно

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013

О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О О О О О О ЛЯ О КО О Щ О ОК О Л.., Л КО.., О.. К О К «О Л О О Я О О Л Щ О-КО Л О О О Я» о к 2013 О К Л О О О О ОК О О... 1 еде е... 4 1. О тел е о к п т л е о т о т е ко по е е о ок

Подробно

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т

3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од т 3 л 2016 од N 237-Ф О КАЯ Ф АЦ Я Ф АЛ Н АКОН О О А ННО КА А О О ОЦ НК т т. ед ет е ул о то е о Феде л о о ко т о уд т е о у о од Одо е о ето Феде од то Феде л ко е ул ует от о е, о к е п п о еде о уд т

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у,

JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland   по те к кл д т то : ООО «Т -» кт- ете у, JTM-949LTS Я к: RUS по т т к JPW Tools AG, Tämperlistrasse 5, CH-8117 Fällanden, Switzerland www.jettools.com по те к кл д тто : ООО «Т -» кт- ете у, ул. о к д., тел.: + -33-28 ед т тел т о о к е: ООО

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е

С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, е С ы,, у ы ф я «М я Master of Business Administration (МВА)» ЦЕЛЬ од ото к де т у уду уко од теле е, п едп теле е ед е о о уд т е е о уд т е п едп т, ел полу т те ое о о е о л т е ед е т, у лу т о о л т

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел

Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел Градостроительный Кодекс РФ Глава 5. Планировка территории т т. Н е е д доку е т по пл о ке те то. од ото к доку е т по пл о ке те то о у е т л ет ел о е пе е у то о о т те то, деле ле е то пл о о о т

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение

Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Приложение Д 1. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на существующее положение Д. ч ы щ щ ы щ щ. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е пол о, под о де т е к о ло п о од т оте е к

Подробно

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация предпазител Р С 0А предпазител Р С А Доставка и монтаж на PVC инсталационен

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

АО «KASPI BAnK»

АО «KASPI BAnK» [Вв и к ] ОТЧ Т Т Т Л Т Л О Л Ц О «ыaspi BANы» О О ТО.04.2018. Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е по о о т О «Kaspi Bank» (д лее «Э те т», «к») от е т по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол

Подробно