Microsoft Word - Chapter4-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Chapter4-bg.doc"

Препис

1 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Съдържание: 4.1Работа с колекции и модели Протокол на конструиране Основи на геометрията Изтриване на обекти Паралел Ъгли Упражнения 9 Първо Вие трябва да се научите да отваряте, запазвате и изтривате модели,толкова добре колкото и създаването и изтриването на колекции. Следващите раздели дават ценна информация за записването на кройки и основни геометрични правила. Обект на следващите раздели от 4 до 6 са изтриването на обекти, конструиране на паралелни линии и оформяне на ъгли. Моля използвайте упражненията за да заучите всички нови функции в тази глава. Следвайте инструкциите в текста. В края на тази глава ще се научите да конструирате изобразените шевове с резервите и басти.

2 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Работа с колекции и модели. Структура на данните в Графис Фигура 4-1 В Графис данните с кройки са организирани по колекции, модели и части /Фигура 4-1/ Броя на колекциите и моделите е неограничен. Въпреки това моделите, които вече не са в употреба е добре да се преместят на диск, CD ROM или да бъдат изтрити. Важно за Вашата работа е да знаете кой модел в коя колекция е съхранен. Създайте си за Ваше улеснение списък със съдържанието на всяка колекция. Всеки модел може да съдържа до 500 части, които ще бъдат номерирани в Графис с трицифрено число. Частите съдържат обекти, като например точки, линии и текст. Менюто за работа с колекции се отваря автоматично след като сте избрали конструираща система или чрез Файл/Отвори от основното меню. Създаване на нов модел В Графис има два начина за започване на работа с даден модел от старт менюто/фигура1-4/от раздел Създаване на нов модел. Изберете устройството и колекцията, в които искате да създадете новия модел. В случай,че нужната колекция все още не съществува,я създайте с Въведете име на новия модел в прозореца име Забележка: Можете да кликнете и върху съществуващ модел и да му смените името. 2. Отваряне на съществуваш модел. Изберете устройството и колекцията в която дадения модел е вече съхранен. Кликнете два пъти върху избрания модел. Можете също да го отворите и като изберете отвори. Запазване на модел За да запазите даден модел изберете Запази или Запази като от подменютата на основното меню Файл. Запази запазва модела под текущото му име след като Ви попита за това. Запази като запазва модела под ново име и/или в друга колекция или върху друго устройство.останалите стъпки са аналогични на Създаване на нов модел След запазване на модела можете да възобновите работата си с Вашия модел чрез кликване с десния бутон на мишката или чрез отваряне на нов модел чрез Файл/Затвори или Файл/Отвори Затваряне на модел За да завършите работата си с даден модел трябва да изберете функцията Затвори от основното меню Файл. Ще Ви бъде зададен въпрос дали искате да запазите създадения модел/респективно промените по него. Ако отговорите с НЕ промените няма да бъдат запазени.

3 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Създаване на нова колекция. Изберете си устройство, където искате да създадете новата колекция. Ако е необходимо използвайте за да превключите на друго ниво и създайте нова колекция с Изтриване на модели и колекции. Прозореца Отваряне на модел /фигура 1-4/ също позволява изтриване на колекции и модели.изберете колекцията или модела,които искате да бъдат изтрити и кликнете върху След повторно напомняне избрания модел или колекция ще бъдат изтрити. Забележка:Ако Графис не може да изтрие колекцията,в съответната директория се съдържат все още някакви данни /колекция=директория/ папка/. Препоръчва се редовно съхраняване на Вашите колекции и модели на дискети,дискове и други носители. Това е единствения начин,чрез който можете да възстановите изгубена информация в случай на повреда на твърдия диск на вашия компютър. 4.2Протокол на конструиране Какъв е смисълът на съхраняване на протокола на конструиране? Графис записва като протокол на стъпките на конструиране и модифициране на при създаването на кройката в основния размер. Оператора след това има възможност да извиква създадения запис на конструкцията с други размерни таблици. По този начин се създават подобни конструкции за други размери. По този начин се избягва градирането чрез увеличение. Конструкционния протокол може да се сравни със записките на прилежен ученик,който записва всяка стъпка на своя учител и след това е способен да пресъздаде конструкцията в различен размер. Показване на стъпките на протокола, пробно стартиране Броя на записаните стъпки при конструирането непрекъснато се показват в основното меню на Графис в два блока от по три цифри всеки /погледни под проб.старт / Десните цифри показват стъпките при конструиране направени до момента. Лявата група от цифри показва стъпката, при която за последен път била активирана функцията проб. старт. Проб.старт стартира показване на протокола на конструиране. Той може да се активира и като се покаже записа на протокола стъпка по стъпка. Това става като след кликване върху проб.старт се натиска клавиша <S> от клавиатурата. Всеки път,когато натискате клавиша space, когато сте в режима показващ протокола стъпка по стъпка, ще се показва следващата стъпка от конструирането. Чрез повторно натискане на клавиша <S> можете да излезете от този режим. Променяне на протокола на конструиране Протокола на конструиране може да бъде върнат с N броя стъпки чрез N*връщане.Стандартно N е настроен на 1, за това кликването върху N*връщане връща протокола една стъпка назад. Ако искате да върнете записа няколко стъпки назад кликнете на N= 1 и въведете номера на стъпките с които искате да се върнете назад. Протокола на конструиране ще бъде променен автоматично, въпреки че нищо не е променяно на екрана все още. Текущото състояние на протокола ще Ви бъде показан ако стартирате проб.старт. Веднага щом откриете грешка във вашата конструкция върнете назад протокола на конструиране до мястото на грешката и възобновете конструкцията без грешка. Моля не се опитвайте да поправяте грешката в текущата стъпка, а се върнете там където сте сгрешили, тъй като това може да повлияе отрицателно на последващите стъпки на протокола. Чрез своевременното коригиране на грешките се избягват неточности по време на автоматичното конструиране/гради ране/. Това може да се сравни с плетенето-по добре навреме да се разплете и да се поправи дори да ни е жално. Упражнение Извикайте основен блок Графис пола 20, кликнене върху N*връщане и активирайте проб. старт Екранът е празен, като стартирането на основен блок вече се брои като стъпка на конструиране. Сега можете да извикате друга основна конструкция. Това е най-бързият начин да разгледате различните основни конструкции. Извикайте допълнително две основни конструкции,като връщате записа на протокола с една стъпка всеки път/чрез N*връщане /Активирането на проб. старт в този случай не е необходимо тъй като пробно стартиране последва автоматично преди стартиране на функцията на запис на протокола. Всички функции намиращи се в основното меню над отвори са свързани с протокола. Те са записани вътре в системата

4 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Основи на геометрията Координатна система Координатната система се използва за описание на разположението на дадена точка в дадена равнина. При конструирането на дрехи равнината може да е подобна на лист хартия, върху който е разположена кройката. Всички точки от дадената равнина се отнасят към общоприета начална точка/изходна точка/ Осите х и у минават през тази точка като образуват прав ъгъл помежду си. Освен ако изрично не е упоменато,хоризонталата се приема за х,а вертикалата за у./фигура 4-2/ Като пример за различно представяне на координатна система е диаграмата показваща промените в индекса на Дау Джонс.В този случай по оста х е времето,а по оста у се регистрират стойностите на индекса Дау Джонс.Определена точка от координатната система е свързана с конкретна стойност на индекса за съответна дата. Фигура 4-3 показва няколко точки и техните съответстващи координати. Фигура4-3 Позицията на една точка също би могла относително да се дефинира спрямо друга точка от конструкцията. На фигура 4-4 е показано как точка с координати(5.5,2.5) може да се приеме за относително начало и как се отнасят спрямо нея останалите точки в равнината. Абсолютните координати на точката са свързани с нейните относителни координати и с координатите на точката приета за относително начало. Точка с координати Х и У Позицията на една точка е ясно дефинирано от отстоянието и от осите х и у. Разстоянието до оста у дава нейната х-координата, а разстоянието до оста х дава нейната у-координата /виж фиг.4-2/ Многоъгълник Всички линии, части от окръжности и криви са представени в Графис чрез многоъгълник. Всеки многоъгълник се състои от точки свързани помежду си с прави линии /фигура4-5/. Като правило тези точки /опорни/, които изграждат кривата не са видими. Ако пред х-координатата на дадена точка има знака минус/-/, това означава, че точката се намира отляво на оста у. Когато у-координатата на дадена точка е отрицателна, то тя лежи под оста х. Те могат да се визуализират като точки чрез функцията растер /виж раздел 5.3 от учебника/

5 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Положителен ъгъл на ротация е когато посоката на въртене е обратна на часовниковата стрелка, а отрицателен ъгъл се получава в резултат на въртене по часовниковата стрелка. Фигура4-6 Опорните точки изграждащи част от окръжност са с еднакво разстояние помежду си. Опорните точки на кривите са по плътно разположени в най извитите им части. /фигура4-6/. Правилото на дясната страна При определени построения оператора трябва да определи начало и края на линия.така линията получава посока.за тази цел си ползва правилото на дясната страна.графис подпомага оператора с така наречения Десностранен курсор,който съдържа индикатор за посоката/фиг.4-7/ Фигура4-7 За да Ви илюстрираме правилото на дясната страна си представете,че линията/кривата са все едно осевата линия между двете платна на пътя.изискваната посока на каране е обвързана със системата,чрез кликване върху линията/отнася се до карането само от дясната страна на пътя/.правилото на дясната страна и неговите приложения са обяснени по-подробно в раздел 4.5 и 5.2. Определяне на ъгъл Определянето на ъгли се изисква при трансформациите чрез ротиране,определяне направлението на крива в няколко точки или конструкция на линия. Прилагат се следните правила /фигура 4-5/ 1. Определянето на ъгъла става според положителното направление на оста х, ако отсъства друго условие. Това условие е важно за определяне на точки чрез тяхното разстояние до началната точка и тяхната посока. Фигура Изтриване на обекти Менюта изтрий. Това меню се активира от основното меню с избиране на изтрий. Единичен обект/точки, линии, криви, щриховка, текст, могат да бъдат изтрити чрез кликване върху тях; множество обекти могат да бъдат изтрити с една операция чрез начертаване на правоъгълник който ги обхваща. Упътване стъпка по стъпка. Активирайте типа на обекта,който ще бъде изтриван под желаната от Вас опция/ Отделни :или Правоъгълник / Кликнете върху обекта или нарисувайте правоъгълник. Опцията Отделни : За да изтриете отделни обекти, трябва да изберете типа на изтривания обект под менюто отделно. След което трябва да кликнете върху обекта за изтриване. Ще бъде избран най близкия обект до курсора и ще бъде маркиран в различен цвят.

6 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Паралел Приложение на паралелите Паралелите са от изключително значение за конструирането на: застъпвания и захващане на копчета обърнати яки/маншети на якета, палта и панталони шевни резерви и подгъви други Меню паралели С помощта на извикваното от основното меню, меню паралели вие може да създавате паралел Упътване стъпка по стъпка Изберете разстояние или въведете на ръка такова в реда А= Активирайте или деактивирайте по кръг (верижно) Изберете +/- копиране Изберете линия/крива, на която да се построи паралел Определяне на разстоянието (отстоянието) Нужното разстояние в мм се въвежда А:, като се кликне върху избраната стойност или се въвежда на ръка на реда А= и се натиска ENTER. Точката се използва за десетичен знак. Въведената стойност за отстояние може да бъде активирана отново с натискането на ^^^^^^ под А= Значението на верижно (по кръг) и +/- копиране Ако по кръг е активирано (подчертано в червено) паралел се създава не само за избраната линия/крива, но също така и за всички свързани с нея линии и криви. С клик върху по кръг активирате или деактивирате тази опция Ключът +/- копиране определя дали оригиналната линия ще остане да съществува (+ копиране) или не (- копиране). Превключва се с натискане на на реда. Посока на генерирането на паралели Клика определя на коя страна от линията/кривата ще се създават паралелите. Паралелите се създават от посоката, от която се кликне спрямо линията/кривата. По тази причина винаги кликвайте до линията/кривата, а не върху нея. Внимание! Ако идентични обекти една върху друга 2, 4, 6 пъти, те не са видими, защото те изтриват и припокриват изображението си. Ако са нечетен брой, те се виждат. При упражняване това е една от най често срещаните грешки. След натискането на F4, дори и припокриващите се образи се изобразяват. Ако не можете да видите веднага паралела, натиснете F4. Винаги се уверявайте, че точки или линии не са разположени една върху друга, като използвате отмени и изтрий С функцията измери ще ви запознаем в глава 9 Упражнения по създаване на паралели на единични линии. Извикайте основния блок Графис Елек 20 и създайте шевен резерв, какъвто е изобразен на Фигура 4-11 вратна и ръкавна извивка: 10 мм рамена и странични шевове: 15мм подгъв: 30мм застъпване в среда предна част: 40мм Фигура 4-11 Упражнения по верижно (по кръг) създаване на паралели Извикайте основния блок Графис пола 20 и създайте паралел на 10 мм от целият контур на задната част (виж Фигура 4-12). Активирайте по кръг. Създайте един паралел на 10 мм или на 30 мм от подгъва на предната част на полата. Първо деактивирайте по кръг Фигура 4-12

7 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Упражнения 1во упражнение Отворете модела Права пола от глава 2, раздел 2.4 и създайте паралели на разстояние 40 мм от средата на предна част и още паралели на разстояние от 40 мм от подгъва на задната част на полата. (Фигура 4-13) Фигура ро упражнение Отворете модела Права пола от глава 2, раздел 2.4 и създайте паралели на разстояние от 40 мм от средата на предната част и средата на задната част и паралели на 70 мм от подгъва (Фигура 4-14) 4.6 Ъгли Меню оформяне на ъгли Това меню се стартира от основното меню и с негова помощ се оформя конструкцията на ъглите. Упътване стъпка по стъпка Изберете вида на ъгъла и въведете необходимата информация (стойности) Кликнете върху двете линии, които ще свърдва ъгълът, спазвайки принципа на дясната страна. Начални (предварителни) настройки Ъгъл се построява от две линии/криви, които не е задължително да се пресичат, но също така могат да имат и повече от една пресечна точки. Преди създаването на ъгъл, обектите, които се включват в ъгъла се удължават в началото си и в края си с 500 мм.така се оформят ъглите извън обектите (фигура 4-15 долния пример). Ако Графис открие повече от един ъгъл, вие трябва с клик да определите този, който ще се създава. Фигура 4-14 Фигура 4-15

8 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Видове ъгли и техните параметри В Графис може да избирате между 4 различни видове ъгли. (виж фигура 4-16) Първият обект трябва да се избере в посока към изграждания ъгъл, а вторият този, който се отдалечава от ъгъла (виж фигура 4-15, комбинации А-В или 1-2) Принципът на дясната страна е много мощно средство. Графис подпомага операторите си, при използването на принципът на дясната страна с помощен показалец, който има индикатор за посоката (фигури 4-15 и 4-17) Фигура 4-16 Опцията ъгъл създава ъгъл директно от сечението на двете линии/обекта. С права ъгълът се свързва с права линия. Параметрите (РсДо разстояние до ъгъла) и (РсЗа разстояние зад, след ъгъла) трябва да бъдат определени. Зададените разстояния се измерват от точката на пресичане между обектите и правата линия, построена между тях При крива се изискват същите параметри, като при права, само че там ъгълът се оформя така, че да свързва двата обекта С дъга се конструира кръг в ъгълът с даденият радиус. Радиусът може да се избира от предварително зададените стойности или да се въведе на реда r= Ако е невъзможно създаването на дъга за избрания ъгъл, Графис отказва операцията. Принципът на дясната страна При създаването на ъгли трябва да се спазва принципът на дясната страна, когато се избират обектите (фигура 4-17) За илюстриране на десния принцип си представете линията/кривата за избиране като осевата линия на път. Построяването на ъгли прилича на път, който се влива в друг път (разклонение, триъгълно кръстовище). Посоката на пътуване се определя от последователността на избиране на точки, следвайки десния принцип. Завоя, по който минавате остава съществуващ, останалите пътища се изтриват (Виж фигура 4-16) За ъглите от тип права и крива разстоянията (РсДо разстояние до ъгъла) се измерва от първата линия до мястото на ъгъла, а (РсЗа разстояние зад, след ъгъла) се измерва от мястото на ъгъла до втората линия. (Фигура 4-18) Фигура 4-17 С принципът не само се избират обектите, които ще участват в изграждането на ъгъла, (с избора на линия/крива), но и посоката, в която да се приложат дадените параметри. Фигура 4-18

9 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур Упражнения Извикайте основния блок Графис елек 10 и създайте заоблени ъгли на страничния шев и подгъва (виж картина 4-19) 4.7 Упражнения 1во упражнение Отворете модела Права пола от Глава 2, Раздел 2.4 и създайте по 5 паралела от среда предница, среда гръб и подгъв. След това създайте показаната по долу кройка с ъгли Фигура 4-19 Повторете упражнението и създайте заоблен ъгъл с дъга с радиус 80 мм (Фигура 4-20) 2ро упражнение Отворете модела Права пола от Глава 2, Раздел 2.4 и създайте по 5 паралела на 40мм от среда предница, среда гръб и подгъв. След това създайте показаната по долу кройка с ъгли В предната част на полата ъглите са създадени с права линия с РсДо=РсЗа=20 мм. В задната част на полата ъглите са създадени с крива и отново с РсДо=РсЗа=20 мм Повторете упражнението и създайте ъгъл между среда на предна част и подгъва с права линия. (Фигура 4-21). Правата линия да започва на 120 мм от средата на предницата и да завършва на 60 мм по подгъва Фигура 4-20 Фигура 4-21

10 Глава 4. Създаване и промяна на външен контур то упражнение Отворете модела Права пола от Глава 2, Раздел 2.4, изтрийте предната част на полата и създайте следните паралели: цепка по среда на задна част с височине: 200 мм цепка по страничен шев с височина: 300мм шевен резерв талия, страничен шев и следа задна част: 10мм цепка, ширина: 30 мм Подгъв: 30мм Завършете ъглите и градирайте полата в различни размери 6то упражнение Извикайте основния блок Графис елек 20 и изтрийте гърба, ръкавната извивка, помощните линии и точки в областта на подгъва. Създайте заоблен ъгъл,започващ на 120 мм от средата на предната част, измерено от подгъва и завършващ на 75 мм към подгъва, измерено от средата на предна част. 4то упражнение Отворете модела Права пола от Глава 2, Раздел 2.4, изтрийте задната част на полата и създайте следните паралели и изпълнете стъпките от упражнение 3 Шевен резерв 10 мм Заоблена среда на предна част/подгъв: 200 мм от подгъва и 100 мм от средата на предна част Застъпване среда на предна част: 30 мм 5то упражнение Отворете основния блок Графис елек 10 и изтрийте задната част и създайте ъгъл между среда на предница и подгъв. Използвайте ъгъл с права линия. Ъгълът да започва на 120 мм от средата, измервано от подгъва и на 60мм от подгъва, измервано от средата на предната част. Отменете така заоблените ъгли, като занулите конструкционния протокол. Би трябвало да има само една стъпка за връщане. Сега конструирайте заоблен ъгъл от страничния шев, започващ на 80 мм, измерено от подгъва, и завършващ на 80 мм в подгъва, измерено от страничния шев. 7мо упражнение Отворете модела Риза блуза от Глава 2, раздел 2.5, и изтрийте поотделно точките в средата на задната част, помощните линии, извивката на талията и ръкавните извивки. Създайте следните паралели: В предницата: 30 мм застъпване и 10 мм шевен резерв В задната част: 10 мм шевен резерв по кръг (верижно) Изтрийте шевния резерв в средата на задната част и оформете ъглите с ъгли

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Microsoft Word - Chapter15bg.doc

Microsoft Word - Chapter15bg.doc Глава 15 Градиране с градиращи правила стр 1 От Версия 7 градирането с градиращи правила е неотменна част от Графис. Градиране чрез повтаряне на стъпките на конструиране, както и градиране с градиращи

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции Запознаване с твърдотелно 3D моделиране в AutoCAD. Основни команди за създаване на Solid-обекти обемни примитиви. Тримерни координатни системи абсолютни, потребителски и динамични (автор ас. инж. Д. Георгиева)

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

X-Social_Varchev_

X-Social_Varchev_ XSocial ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ www.varchev.com 0700 17 600 info@varchev.com Съдържание: 1. Какво е XSocial? 2. Копиране на сделки 3. Структурата на платформата xsocial 3.1. Списък Провайдъри 3.2. Настроение

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

PATRONES Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Чертеж: /размер 40, 44, 48/. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м.,

PATRONES Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Чертеж: /размер 40, 44, 48/. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м., PATRONES 296 1. Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м., 1,50 м. ширина памук полиестер. 13 копчета. Флизелин. Конец Гутерман. Кроене: 1.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

Формули за нареждане на Рубик куб

Формули за нареждане на Рубик куб Етап 1 Опознаване на твоят Рубик куб Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории: 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ

Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Photoshop Урок 6 Изготвил: инж. Дарина Атанасова, РНИКТ при ІV ЕГ Слоеве. Показване и скриване на панела. Увеличаване и намаляване на иконите. Преименуване на слой. Избор. Създаване. Показване и скриване

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно