НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие"

Препис

1 НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19 Декември2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.21от10 Март 2017г.,изм.ДВ.бр.17от 23Февруари2018г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Стазинаредбасеопределятправилатаинормитезапожарнатабезопасностпри извършваненадейностивземеделскитеземи. (2) Дейностите по ал.1 включват засяването на житните култури,прибирането, транспортирането,обработката,съхранениетоискладиранетоназърноигрубифуражи. Чл.2. Изискваниятананаредбатасазадължителнизавсичкиюридическиифизически лица,собственицииползвателиназемеделскиземи,кактоилица,коитопреминавати/или осъществяватдейностивблизостдотях. Чл.3. Всички държавни органи и неправителствени организации,собственици и ползватели наземеделски земи садлъжни даоказватсъдействиенаорганитезапожарна безопасностизащитананаселението(пбзн)приосъществяваненаконтролапоопазванена житнитекултури,зърнотоифуражитеотпожари. Чл.4. (1) Посевитеотжитникултурисесчитатзапожароопасниследнастъпваненаетап "Восъчназрялост". (2) (Изм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всилаот г.)настъпваненаетап"восъчна зрялост" на посевите от житни култури се определя от съответната областна дирекция "Земеделие"къмМинистерствотоназемеделието,хранитеигорите. (3) Органътпоал.2 уведомяваписменокметанасъответнатаобщинаирайонната служба"пожарнабезопасностизащитананаселението"(рспбзн). (4) Кметътнаобщинатаобявявасъсзаповеднастъпванетона"Восъчнатазрялост"и определямеркизаосигуряваненапожарнатабезопасност. Раздел I. Изискваниязаопазваненаземеделскитеземиотпожари Чл.5. (1) Житнитекултурисезасяватнаплощинепо-големиот8000 дка,разделеничрез пожарозащитниивициотзеленикултурисширочинанай-малко50м. (2) Площите по ал.1 се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитниивицисширочинанай-малко10м.

2 Чл.6. Неседопускапаленетонаоткритогън,тютюнопушенетоипаркиранетона моторнипревознисредствавплощитеспосевиинаразстояние,по-малкоот50 метрадотях,от настъпванетонавосъчназрялостдоокончателнотоприбираненареколтатаиизораванена стърнищата. Чл. 7. (1) Ежегодно до края на месец май електроснабдителните и електроразпределителнитедружестваизвършватпроверканавъздушнитеелектропроводи за високоисреднонапрежение,пресичащипосевисжитникултури,задопустимияпровесна проводницитеиосигуряваненанеобходимитеминималниразстояниязабезопаснопридвижване наземеделскатехника. (2) Ежегоднодокраянамесецмайгазоснабдителнитедружестваизвършватпроверказа техническотосъстояниенагазопроводи,преминаващипрезжитниплощи. (3) Проверките по ал.1 и 2 се извършватсъгласувано със собствениците и/или ползвателитеназемеделскиземи,катосеизготвятпротоколи,коитосеизпращатдосъответната РСПБЗН. Чл.8. (1) Несеразрешаваизвършванетонаремонтнидейностиполинейнитеобекти, преминаващипрезжитниплощи,презпериодаотвосъчназрялостдоприбираненареколтата. (2) При аварийни ситуации седопускаизвършването надейности по ал.1 след предварителноуведомяваненарспбзнприспазваненаизискваниятазапожарнабезопасност. Чл.9. (1) Юридическите лица,стопанисващи републикански,общински и частни пътища,преминаващипрези/илипокрайжитнипосеви,осигуряватмеханичноотстраняванена сухитетревиихрасти,горимипредметииматериаливсервитутанапътя. (2) Органите,стопанисващижелезопътнитетрасета,преминаващипрези/илипокрай житниплощи,осигуряватподдържанетонасервитутанатрасеточистоотгоримиматериаличрез почистваненатревнатаихрастовиднатарастителност,падналадървеснамаса,включителнои баластоватапризмаибанкета. Чл.10. Физическитеиюридическителица,преминаващипокрайнеожънатиплощи,са длъжни даспазватправилатаи нормитезапожарнабезопасности сдействиятасидане предизвикватвъзникванетонапожари. Чл.11. Общинитеикметстватаорганизиратипровеждатмероприятиязаопазванетона селскостопанскотоимуществоотпожарипосмисъланачл.8, ал.1 отзаконазаопазванена селскостопанскотоимущество. Чл.12.Вземеделскитеземииизвънтях(слоговеикрайпътниивици)несеразрешава: 1.паленетонастърнищаидругирастителниостатъци; 2.използванетонаоткритиогнеизточници.

3 Раздел I. Задължениянаюридическитеифизическителица,осъществяващидейностив земеделскитеземи Чл.13. (1) Юридическитеифизическителица,осъществяващидейностивземеделските земи: 1.организиратиизпълняватизискваниятананаредбата; 2. уведомяватписменосъответнатарспбзнпредизапочваненажътватавплощинад100 дка; 3. (изм.- ДВ,бр.21 от2017 г.,всилаот г.,отм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всила от г.) 4. парцелиратиосигуряватпожарозащитниивицивземеделскитеземи,засетисжитни култури,съгласноизискваниятаначл.16; 5. организиратилиопределятлицезапровежданетонаинструктажизапожаробезопасна работаналицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениенапосевите,и участницитевжътвенатакампания,закоетосеизготвяиподписвапротокол; 6.осигуряватспазванетонаусловиятапочл.17,18и19; 7. осигуряватземеделскататехникаиплощадкизазарежданеслеснозапалимитечности (ЛЗТ)игоримитечности(ГТ)спожаротехническисредствасъгласноприложение 2; 8. носятотговорностзаподдържаневизправносъстояниеиизвършваненатехническо обслужване,презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите; 9. представятдокраянамесецаприлврспбзн схемисразположениетоназасетите площи сжитни култури,пожарозащитнитеивици,пътищатазапридвижваненапожарната техникаидействащитеводоизточници; 10. поставятнавидниместапокрайплощитесжитникултуризнацизазабранана пушенетои паленетонаоткритогън всъответствиеснаредба РД-07/8от2008 г.за минималнитеизискваниязазнациисигнализабезопасности/илиздравеприработа(дв,бр.3 от 2009г.). (2)(Отм.-ДВ,бр.17от2018г.,всилаот г.) Чл.14.(1)Водачитеназемеделскатехникасадлъжнида: 1.спазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.могатдаработятсналичнитепожаротехническисредства; 3. (изм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всилаот г.)осъществяватдейноств земеделскитеземистехника,коятосъответстванаизискваниятанаразделv; 4.спазватинструкциитеназаводапроизводителзабезопаснатаѝексплоатация; 5. извършватежедневнитехническипрегледизацялостнотоѝсъстояниеизапочват работасамоследкатоустановятнейнататехническаизправност; 6. недопускатбоксуваненауправляванатаоттяхземеделскатехникавжитниплощи, стърнищаиврайонанафуражниплощадки; 7. подхождат с техниката така, че ауспуховите ѝ тръби да се намират на противоположнатастрананасеновалиискладирангрубфуражилилеснозапалимиматериали; 8.зареждатсгоривонапожарообезопасениместаипринеработещ двигател; 9. съхраняватгоривно-смазочнитематериаливзатворениметалнисъдовеизвънпосевите напожарообезопасениместа; 10. извършватремонтиитехническиобслужваниянатехникатанапожарообезопасени местаизвънпосевитеистърнищата. (2) Допускасеприаварияилитехническанеизправност,непозволяващипреместванена

4 земеделскататехника,ремонтнитедейностидасеизвършватнамясто,следкатопредварителное извършеноизораваненаивицасминималнаширочина6 метраоколоавариралатаземеделска машина. Чл.15. Лицата,изпълняващизадължениятакатофизическаохранаинаблюдениена земеделскитеземи,трябвада: 1.познаватиспазватустановенитеправилаинормизапожарнабезопасност; 2.знаятместонахождениетонапожаротехническитесредстваидамогатдаработятстях; 3.съобщаватнезабавнонателефон112приустановяваненазапалванеилипожар; 4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточницитевохраняванатаи/илинаблюдаванататеритория. РазделIV. Изискванияприприбиранеисъхранениенажитнитекултуриигрубитефуражи Чл.16. (1) Призапочваненажътватажитнитекултурисепарцелиратнаплощиза еднодневнаработаспротивопожарни ивици,широки непо-малкоот6 м,изпълнени чрез ожънване,отстраняваненасламатаиизораване. (2) Пожарозащитнитеивиципоал.1 сеизпълняватизаотделяненаплощите,засетис житникултури,от: 1.горскинасаждения,сметища,пчелини,гробищнипарковеидр.; 2.автомобилнипътищаотрепубликанскатаиобщинскатапътнамрежа; 3. отоградинагазоразпределителниикатоднистанции,крановивъзлиисъоръженияна магистралнитегазопроводи,петролопроводи,газостанции,бензиностанцииидругиобекти. (3) Около съоръженията (стълбове,мачтови трафопостове и др.)на въздушните електропроводи,преминаващи над житни площи,се обособяват пожарозащитни ивици с широчинанепо-малкоот6м. (4) Изискваниятапоал.1, 2 и3 несеотнасятзаучастъцисплощи,по-малкиот100 дка, аконеграничатсдругисъседнижитниблоковеилисгорскинасаждения. Чл.17. (1) Прижътвавплощ над100 дкасеосигурявадежурствонатракторсводачс прикаченплугсминималнаширочинаназахвата1м. (2) Прижътвавучастъцисобщаплощ над2000 дкасеосигурявадежурствонатракторс водачитехниказапожарогасенесъгласноизискваниятаназабележкатавприложение 2. Чл.18. (1) Прискладиранеи/илисъхраняваненаоткритовземеделскитеземигрубите фуражи(слама,сеноидр.)сеобособяватнафигури. (2)Фигуритесасединичнотеглодо200тивгрупадо600т. (3) Фигуритенаоткритовземеделскитеплощисеобособяватнагрупивърхутерен, почистенотрастителниостатъци,каторазстояниетомеждуфигуритеенепо-малкоот15 м,а междугрупитеенепо-малкоот50м. (4) Фигуритепоал.3 сеобособяватнаразстояниенепо-малкоот10 мотпътищаи50 м отгорскинасаждения,катооколотяхсеосигуряватпожарозащитниивицисширочинанай-малко 5м.

5 Чл.19. Машинитеисъоръжениятазаобработканазърноифуражисеразполагатна разстояниенепо-малкоот10мотобособенитефигурисгрубифуражи. РазделV. Изискваниякъмземеделскататехника Чл.20. (1) Вжътвенатакампаниясеизползваземеделскататехника,коятоотговаряна изискваниятанапроизводителязабезопаснаексплоатация. (2) Техникатапоал.1 сеосигурявасискрогасителиипожаротехническисредстваза първоначалногасенесъгласноприложение 2. (3) Допускасеизползваненатехникапоал.1 стурбокомпресориидвигателисповечеот единшумозаглушител,бездаеосигуренасискрогасители. Чл.21. (1) Елементитеисъоръжениятанаелектрическитеинсталациинатехникатапо чл.20 сеподдържатзащитениоттоплинниимеханичнивъздействиясцялостнаизолация, надежднозакрепенивръзкиистандартнипредпазители. (2) Акумулаторнитебатериисезакрепватнеподвижноисезащитаватотмеханично въздействиеипопаданенаметалнипредметивърхуполюсите. Чл.22. Неседопускаттечовенагоривоимаслаоттръбопроводитеиелементитена горивната,мазилнатаихидравличнатасистеманатехниката. Чл.23.Техникатапочл.20сеосигурявасъсзащитаотстатичноелектричество. Чл.24. (1) Неседопускатпукнатини,откъснатичасти,разслоения,разкъсванияна гуменияслойидругимеханичниповрединаремъцитеиверигитенапредавкитенатехникапо чл.20. (2)Предавкитепоал.1сеосигуряватсъсзащитниелементи. Чл.25. Основнитевъзлинахедерапризърнокомбайнитетрябвадаотговарятнаследните изисквания: 1.пластинитенарежещияапаратдасаплътнозакрепени; 2. мотовилотоданямаогъванеилисчупваненапружиннитепалци,кактоиизтичанена смазкапрезуплътненията; 3. при завъртаненашнеканахедерасъщиятнетрябвадаосъществяваконтактс неподвижнитеелементи,апалцитесвободнодасеплъзгат. Чл.26. Техникатапочл.20 сепочистваежедневноследприключваненаработаот наслоенпрах,горимирастителниостатъциимасло.

6 Чл.27. (1) (Изм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всилаот г.)вжътвенатакампаниясе използваземеделскатехника,коятоепреминалагодишентехническипреглед,когатотакъвсе изисквасъгласнозаконазарегистрацияиконтролназемеделскатаигорскататехника,или периодичентехническипрегледсъгласнозаконазадвижениепопътищата,иеосигуренас изискващитесепожаротехническисредстваиискрогасителисъгласночл.20. (2) (Доп.- ДВ,бр.21 от2017 г.,всилаот г.,отм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всила от г.) Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Земеделскиземи"саземитепочл.2 отзаконазасобственосттаиползуванетона земеделскитеземи. 2. "Жътвенакампания"садейности,включващиорганизацияиподготовка,ожънване, транспортиране,обработка,съхранениеи складираненапродукцията(реколтата)отжитни култури. 3. "Земеделска техника" са всички видове зърнокомбайни,трактори,ремаркета, сламопреси,сламосъбирачки,семечистачнимашини,кактоиавтомобили,участващивжътвената кампания. 4."Житникултури"са:пшеница,ечемик,ръж,тритикалеиовес. 5. "Восъчназрялост"естепеннаузряване(етап)предипълнатазрялостназърното, когатозърнатаотсредатанакласа(илиметлицата)получаватсвойствениязазрялотозърноцвяти консистенциятаим при смачкванеимавосъкоподобен вид.всички части нарастениетоса пожълтели,ножилави. 6. "Пожарозащитнаивица"еплощ сопределенаширочина,почистенаотрастителност илисизоранпочвенслой. 7. "Линейни обекти"са автомагистрали,пътища,железопътни линии,подземни и надземнитоплопроводи,паропроводи,газопроводи,продуктопроводи,водопроводи,канализации, кабели, електропроводи, въжени, телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и телекомуникационнилинии. Заключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.125, ал.4 отзаконазаминистерствотона вътрешнитеработии 1, ал.2 отпреходнитеизаключителнитеразпоредбинаправилниказа прилаганеназаконазаопазваненаземеделскитеземи. 3. (Изм.- ДВ,бр.17 от2018 г.,всилаот г.)контролътпоизпълнениена наредбатасевъзлаганаорганитезапбзн,осъществяващидържавенпротивопожаренконтрол,и отминистерствотоназемеделието,хранитеигорите. 4. ТазинаредбаотменяНаредба Iз-1053от2011 г.заправилатаинормитезапожарна безопасностприизвършваненадейностивземеделскитеземи(дв,бр.39от2011г.). Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНАРЕДБА 8121з-968ОТ2014

7 Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ (ОБН.-ДВ,БР.21ОТ2017Г.,ВСИЛАОТ Г.) 3.Наредбатавлизавсилаотденянаобнародванетоѝв"Държавенвестник". Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБА 8121з-968ОТ2014Г.ЗАПРАВИЛАТА И НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ (ОБН.-ДВ,БР.17ОТ2018Г.,ВСИЛАОТ Г.) 7.Наредбатавлизавсилаотденянаобнародванетоѝв"Държавенвестник". Приложение 1къмчл.13,ал.1,т.3 (Отм.-ДВ,бр.17от2018г.,всилаот г.) Приложение 2къмчл.13,ал.1,т.7,чл.17,ал.2ичл.20,ал.2 ТАБЛИЦА заокомплектованенаплощадкитезазарежданеслзтигтиназемеделскататехникас искрогасителиипожаротехническисредствазапървоначалногасене Наименование Искрогасителза всякаауспухова тръба*,бр. Прахов пожарогасител(6 кг)илиссо2 (5 кг),бр. Пожарогасителна Лопата, воднаоснова(9л), бр. бр. Вила, бр. Канджа, бр. Противопожарн одеялосразмери по-малкиот1,5m 1,5m,бр Зърнокомбайн 1 2 2запожариклас В Трактор Автомобилтоварен Сламопреса Сламосъбирачки Семечистачни машини Ремарке Временна 8. площадказа 2скласнапраха 2запожариклас зарежданена - ВС В машинислзти тежъктип ГТ(200м 2 ) *Изискваниятанесеотнасятзаземеделскатехникастурбокомпресориидвигателисповечеотедин шумозаглушител.

8 Забележка.Техникатазапожарогасенепочл.17,ал.2сесъстоиотприкачноремаркесцистернасводанай-малко 2000л,спомпаиосигуренотеглителносредство.Тазитехникасеоборудвасединдвупътенразклонителсщорцови съединители,двашлангасдиаметър52ммиминималнадължинапо10м,единструйниксъсспирателенкран52 ммидваструйниказаразпръснатаструя.пожарогасителнотосъоръжениеможедабъдезамененосполивомиячна машинаилипожаренавтомобил.

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: ,   З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg З А П О В Е Д ДЗ.../...2018 г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ01.01.1983Г.) Всилаот12.09.1958г. ПриетсПМС 184от03.09.1958г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ ВОКОЛНАТАСРЕДА,МЕТОДИТЕЗА ОЦЕНКАНАСТОЙНОСТИТЕНАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ

Подробно

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФТУЕРИ ЗАРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРОВЕРКИ Всилаот16.08.2013г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 165 Гр. Враца/18.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 312 Гр.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа

Вх. 03/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основа ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Макреш С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос

Вх / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на ос ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на

Подробно

Вх. 4/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на о

Вх. 4/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на о ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището

Подробно

ДО

ДО ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

Вх. 03/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание

Вх. 03/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Вх. 22 / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 22 / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

Вх. 09/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основан

Вх. 09/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основан ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Вх. 08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани

Вх. 08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на

Подробно