НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър"

Препис

1 НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от 26Август 2005г. РазделI. Общиположения Чл.1.Стазинаредбасеопределят: 1. задължениятанаработодателяинаработещитезаосигуряваненаздравословнии безопасниусловиязаизвършваненаръчнаработастежести; 2.физиологичнитенормииправилатазаръчнаработастежести. Чл.2. Наредбатасеприлагапривсичкислучаи,когатосеизвършваръчнаработас тежести. Раздел I. Задължениянаработодателя Чл.3. Работодателятпредприемаподходящи организационни мерки или осигурява използванетонаподходящитехническисредстваиоборудванезаизбягваненаръчнатаработас тежести. Чл.4. Въввсичкислучаи,когаторъчнатаработастежестинеможедабъдеизбегната, работодателят: 1. предприеманеобходимитеорганизационнимеркизаограничаваненаръчнатаработас тежести; 2.осигуряваипредоставянаработещитеподходящитехническисредства; 3. организираработнотомястотака,черъчнатаработастежестидабъдесминимален рискзаздраветоимаксималнобезопасна; 4. осигуряваизвършването наоценка(по възможностпредварителна)нарисказа здраветоибезопаснотоизпълнениенасъответнатаработа,съгласнопосоченитевприложението показатели; 5. предприеманеобходимитемеркизапредотвратяванеилинамаляваненариска,като отчитапоказателите,посоченивприложението. Чл.5.(Отм.-ДВ,бр.70от2005г.) Чл.6. (1) Работодателятосигуряванаработещите,извършващиръчнаработастежести,

2 и/илинатехнипредставителиинформацияза: 1. всичкипредприетисъгласноизискваниятанатазинаредбамеркизаосигуряванена здравословниибезопасниусловиянатруд; 2. общитехарактеристикинатоварасъгласноприложението,апривъзможноститочна информацияза: а)теглотонатовара; б)центъра на тежестта или за най-тежката страна,когато товаръте разположен ексцентричновопаковката; в)специфичнитеизисквания,произтичащиотестествотонатовара. (2) Работодателятосигуряванаработещитеобучениеиинструктажзаправилнитеначини заръчнаработастежести,включващивдигане,преместване,носене,поставяне,разтоварване, подрежданенаразличнитевидоветежести,иинформациязарисковете,накоитосаизложени,ако работатастежестинесеизпълняваправилно. (3) (Изм.- ДВ,бр.70 от2005 г.)работодателятедлъжендасеконсултирасработещите и/илитехнитепредставителиидасъздаваусловиязатяхнотоучастиеповсичкивъпроси, свързанисприлаганетонанаредбата,всъответствиесъсзаконазаздравословниибезопасни условиянатруд. Чл.7. Работодателятвъзлагаръчнаработастежестиналицата,следкатобъдатзапознати със специфичните характеристики на дейността и условията за работа и като отчита индивидуалнитерисковифактори,посоченивприложението. Чл.8.Приосъществяваненаредовнаръчнаработастежестиработодателятосигурява: 1. предварителнаоценканафизическатагодностналицатазаизвършваненаръчна работастежести; 2. периодична оценка на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособносттаиздраветонаработещите; 3. медицинскиизследванияприоплакванияотработещитезапояватанасмущенияна здравето,свързанисръчнатаработастежести. Чл.9.(1)Ограничавасеизвършванетонаредовнаръчнаработастежестиотжени. (2) Ръчнаработастежестинесевъзлаганабременниженииродилкидо6-иямесецслед раждането. Раздел I. Задължениянаработещите Чл.10.Всекиработещ приизвършваненаръчнаработастежести: 1. изпълняваточнодаденитеинструкциизазащитаназдраветоизабезопасностпри извършваненаръчнаработастежестиисъдействанаработодателязаизпълнениенасъответните мерки; 2. използвапопредназначениетехническитесредстваи оборудването,осигурени и предоставениотработодателя; 3. повишаваквалификациятаизнаниятасиотносноизискваниятазаздравословнии безопасниусловиянатрудприръчнаработастежести.

3 РазделIV. Физиологичнинормииправилазаръчнаработастежести Чл.11. Физиологичнитенормисаспецифичнизаотделнитевидоверъчнаработас тежестиисеразработватвсъответствиесхарактеристикитеиособеноститенаработатаириска заздраветоибезопасносттанаработещите. Чл.12. Когатоанализътнаръчнатаработастежестисъгласновсичкипоказателина приложениетонепоказварискзаздраветоибезопасносттанаработещите,сеприлагатследните физиологичнинорми: 1. разстояниетозаредовноръчнопренасяненатежестисеограничавадо2 m зажении 30 m замъже(приредовноръчнопренасяненатежестипостълбиедностъпалосеприравнявана 1m разстояние); 2.теглотонатоваранепревишава: а)привдигане,поддържане,преместванеипренасяненаразстояниедо2m: -15kgзажении50kgзамъже-заединичентовар; -4000kgзажении10000kgзамъже-общозасмяна; б)припренасянедо30m (извършвасесамоотмъже): -30kg-заединичентовар; -6000kg-общозасмяна; 3. вслучайнанеобходимостотвдиганеипренасяненатежестиотповечелицаобщото теглонатовара: а)епо-малкоотсуматанаединичнитетоварипот.2иедо300kg; б)непревишава2400kgзажении6000kgзамъжезаеднолицезасмяна; 4.приизвършваненачести,повторимиоперациизавдиганеипренасяненатежести: а)времетомеждуотделнитеоперацииданеепо-малкоот30s; б)теглотонаединичниятоварданепревишава: -причестотаеднаоперациязаминута-5kgзажении11kgзамъже; -причестотадвеоперациизаминута-2,5kgзажении5,5kgзамъже. Чл.13. Ръчнатаработастежестисеорганизиратака,чедасесъблюдаватследните основниправила: 1. при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичнитеизисквания,теглотонатовара,посокатанапренасяненатовара,иданесеналага извършваненаусукващидвиженияоколоостанатялото; 2.привдиганенатежестиработещият: а)дапоематовараотразстояниенепо-голямоотдължинатанапредмишниците; б)давдигатовараотнивонепо-нискоотвисочинатанаколенетеидонивонепо-високо отвисочинатанараменете; в)дадържигърбасиповъзможностпо-изправен,катосенавеждавобласттанакръстаи повдигатежесттачрезподходящоприклякване; 3. когатоприръчнаработастежестисеизползватразличнитранспортнисредстваколички,вагонеткиидр.: а)правилнотоусилиеебутане,анетеглененатранспортнотосредство; б)бутането,акатоизключениетеглененатранспортнотосредстводасеизвършватна

4 нивоотсредатанабедротодораменете. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Ръчнаработастежести"означававсякопренасянеилиподдържаненатежестотедин или повече работещи,което включва вдигане,носене,поставяне,бутане,теглене,или преместваненатежести. 2."Редовнаръчнаработастежести"означававсякаработа,която: а)предимноилиизцялосесъстоиотръчнаработастежести; б)обикновеносъдържа,макаринепостоянно,ръчнаработастежести. ПреходнииЗаключителниразпоредби 2. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.11, ал.3 отзаконазаздравословниибезопасни условиянатрудиотменят.2 "Нормизафизическонатоварване"наНормизафизическо натоварваненаработницитеихигиенно-физиологичнииергономичниизискваниязарационална организациянаработнотомястоитрудовитепроцеси 5 намнз(дв,бр.25 от1971 г.,изм.и доп.бр.58от1979г.). 3. В Наредба 4 от1987 г.заработите,коитосазабраненизалицаот15- до 18-годишнавъзраст(ДВ,бр.44 от1987 г.;изм.идоп.,бр.44 от1993 г.)сеправятследните изменения: 1.Точка134отразделIнаприложениетосеизменятака: "134.Ръчнаработастежести: а)забранявасеизвършванетонаредовнаръчнаработастежести,включителноис помощтанатранспортнисредства,отлицаот16-до18-годишнавъзраст; б)теглотонатежесттаприединичновдиганеипренасянеотлицаот16- до18-годишна възрастданепревишава:10kgзалицаотженскиполи20kg-залицаотмъжкипол; в)несевъзлагаръчнаработастежестивпротиворечиесразпоредбитенаглавипърва, втораитретананаредба 16 от1999 г.зафизиологичнинормииправилазаръчнаработас тежести." 2.Точка55отразделIнаприложениетосеизменятака: "55.Ръчнаработастежести: а)забранявасеизвършването наредовнаръчнаработастежести,включително с помощтанатранспортнисредства,отлицаот15-до16-годишнавъзраст; б)теглотонатежесттаприединичновдиганеипренасянеотлицаот15- до16-годишна възрастнепревишава:8kgзалицаотженскиполи15kgзалицаотмъжкипол; в)несевъзлагаръчнаработастежестивпротиворечиесразпоредбитенаглавипърва, втораитретананаредба 16 от1999 г.зафизиологичнинормииправилазаръчнаработас тежести." 4. УказанияпоприлаганетонанаредбатадаватМинистерствотоназдравеопазванетои Министерствотонатрудаисоциалнатаполитика.

5 5.КонтролътпоизпълнениетонанаредбатасеизвършваотГИТприМТСП. 6.НаредбатавлизавсилатримесецаследобнародванетойвДържавенвестник. Приложениекъмчл.4,т.4 (Изм.-ДВ,бр.70от2005г.) Показателизаоценканарисказаздраветоибезопасносттаприръчнаработастежести 1. (изм.- ДВ,бр.70 от2005 г.)общахарактеристиканатовараръчнатаработастежести можедасъздадерискзаздраветонаработещите,когатотоваръте: а)многотежъкилимногоголям; б)неудобенилитрудензахващане; в)нестабиленилисместещосесъдържание; г)поставенпоначин,койтоналагаработатадасеизвършванаразстояниеоттялото,с навежданеилиизвиваненатялото; д)сконтури,температураи/иликонсистенция,коитомогатдапричинятуврежданена работещия,особенопридопиранедотовара. 2.(изм.-ДВ,бр.70от2005г.)Физическоусилие Прилаганотофизическоусилиеможедасъздадериск,ако: а)емногоголямо; б)сеприлагасамочрезизвиваненатялото; в)довеждадорязкопреместваненатовара; г)сеприлагапринеблагоприятнаинестабилнаработнапоза. 3.(изм.-ДВ,бр.70от2005г.)Характеристикинаработнатасреда Характеристикитенаработнатасредамогатдаувеличатриска,ако: а)нямадостатъчнопространствозаизвършваненаръчнаработастежести,особенопри повдиганевъввертикалнапосока; б)подът/повърхностите,покоитосепренасяттовари,санеравниилихлъзгавииособено акоработещитененосятподходящиобувки; в)работнотомястоилиработнатасреданепозволяванаработещитедаизвършват ръчнатаработастежестинабезопаснависочинаиприподходящаработнапоза; г)нивотонаподаилинаработнатаповърхностнеееднаквонавсякъде; д)подътилиопоратазакракатасанестабилни; е)температурата,влажносттаиливентилациятасанеподходящи; ж)местатазаскладираненатоваритесанеподходящи. 4.(изм.-ДВ,бр.70от2005г.)Характеристиканадейността Извършванатадейностможедасъздадерискотувреждания,акоимаеднаилиповечеот следнитехарактеристики: а)голямачестотаилипродължителноприлаганеназначителномускулноусилие; б)недостатъчнипаузизапочивкаивремезавъзстановяване;

6 в)големиразстояниянадостигане,преместванеипренасяненатовара; г)наложенритъмнаработа,койтонеможедасепроменяотработещите. 5.Индивидуалнирисковифактори Работещиятможедабъдеизложеннариск,ако: а)физическинееподходящ даизвършватазиработа; б)носинеподходящоработнооблекло,обувкиилидругиличниаксесоари; в)няманужнитезнанияиподготовка.

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи

НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаи НАРЕДБА РД-07-3ОТ18ЮЛИ 2014Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАМИКРОКЛИМАТАНАРАБОТНИТЕМЕСТА Всилаот02.11.2014г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.63от 1Август

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06

НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06 НАРЕДБА 3ОТ5МАЙ 2005Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗА ОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНАРАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНАВИБРАЦИИ Всилаот06.07.2005г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР

НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТР НАРЕДБА РД-07-5ОТ15НОЕМВРИ 2016Г.ЗАМИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАОСИГУРЯВАНЕНАЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТАНА РАБОТЕЩИТЕПРИ РИСКОВЕ,СВЪРЗАНИ СЕКСПОЗИЦИЯНА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА Всилаот02.03.2017г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана

Подробно

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА

НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКА НАРЕДБА 6ОТ26Ю НИ 2006Г.ЗАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ В ОКОЛНАТАСРЕДА,ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТАНАДИСКОМФОРТПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕЧАСТИ НАДЕНОНОЩИЕТО,ГРАНИЧНИТЕСТОЙНОСТИ НАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ ВОКОЛНАТАСРЕДА,МЕТОДИТЕЗА ОЦЕНКАНАСТОЙНОСТИТЕНАПОКАЗАТЕЛИТЕЗАШУМ

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ01.01.1983Г.) Всилаот12.09.1958г. ПриетсПМС 184от03.09.1958г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от

Подробно

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2

НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2 НАРЕДБАЗАРАДИАЦИОННАЗАЩИТАПРИ ДЕЙНОСТИ СМАТЕРИАЛИ СПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕНАЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ ПриетасПМС 229от25.09.2012г. Обн.ДВ.бр.76от 5Октомври2012г. РазделI. Общиположения Чл.1. (1) Снаредбатасеопределятизискванияимеркизарадиационназащита,контрол

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФТУЕРИ ЗАРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРОВЕРКИ Всилаот16.08.2013г.

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист

НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинист НАРЕДБА 39ОТ1ДЕКЕМВРИ 2008Г.ЗАУСЛОВИЯТАЗА ОТГЛЕЖДАНЕНАЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ,СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.1от 6Януари2009г.

Подробно

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г., ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,изм.ДВ.бр.29от5 Април2005г.,изм.ДВ.бр.30от11 Април2006г.,изм.ДВ.бр.81от

Подробно

НАРЕДБА РД-07-3 от г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Издадена от министъра на труда и социалната политика и м

НАРЕДБА РД-07-3 от г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Издадена от министъра на труда и социалната политика и м НАРЕДБА РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 1.08.2014

Подробно

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит

НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнит НАРЕДБА Iз-1053ОТ19АПРИЛ2011Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗА ПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНАДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ ИздаденаотМинистерствотонавътрешнитеработииМинистерството наземеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.39от

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН

НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТАМОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАН НАРЕДБА 3ОТ17ЯНУАРИ 2001Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗА ПРИДОБИВАНЕНАПРАВОСПОСОБНОСТЗАУПРАЖНЯВАНЕНА ПРОФЕСИЯТА"МОНТЬОРПО МОНТИРАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕИ РЕМОНТИРАНЕНААСАНСЬОРИ" Всилаот2.03.2001г. Обн.ДВ.бр.9от 30Януари2001г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот01.03.2011г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.18от1

Подробно

Microsoft Word - 40 НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, С

Microsoft Word - 40 НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, С НАРЕДБА 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.

НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02. НАРЕДБА 4ОТ3ФЕВРУАРИ 2016Г.ЗАРЕДАЗАПУСКАНЕНАПАЗАРА НАУПОТРЕБЯВАНАТАТЕХНИКАПО ЗАКОНАЗАРЕГИСТРАЦИЯИ КОНТРОЛНАЗЕМЕДЕЛСКАТАИ ГОРСКАТАТЕХНИКА Всилаот09.02.2016г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от. 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно